Skip to main content

Full text of "Gairm do'n t-sluagh neo-iompaichte : pilleadh agus a bhi be"

See other formats


LIST OF GAELIC BOOKS 

And Works on tlie Highlands PUBLISHED AND SOLD BY MACLACHLAN & STEWART, 

BOOKSELLERS TO THE UNIVERSITY, 

63 & 64 SOUTH BRIDGE, EDINBURGH. A liberal discount allowed on orders for exportation 
or for private circulation. M'Alpine's Gaelic and English Pronouncing Dic- 
tionary, with G-rammar, 12mo, cloth, 
... Ditto ditto, hf.-bound calf 

... Gaelic and English, separately, cloth, 
... English and Gaelic, separately, cloth, 

M'Leod and Dewar's Gaelic Dictionary, cloth, ... s. d. Alleine's Alarm to the Unconverted, 

Saint's Pocket Book, cloth, ls. sewed, 
Almanac for 1875, in Gaelic, 
An T-Oranaiche, by Sinclair, (in parts), each, ... 
Assurance of Salvation, 18mo, sewed, 
Baxter's Call to the Unconverted, 18mo, cloth, ... 

. . . Saint's Rest, translated by Rev. J. Forbes, 
Beith's Catechism on Baptism, 18mo, sewed, ... 
Bible in Gaelic, 8vo, strongly bound in calf, 
Blackie's (Prof . ) Language and Literature of the 

Scottish Highlands, 8vo, cloth, 

Boston's Fourfold State, 12mo, cloth, 

Bonar's (Rev. Dr H.) Christ is All, 18mo, sewed, 

... God's Way of Peace, 
Buchannan (Dugald) of Rannoch's Life and Con- 
version, with his Hymns, 18mo, cloth, 

... The Hymns, separately, 18mo, sewed, ... 
Bunyan's Come and Welcome, 18mo, cloth, 

. . . World to Come, or Visions from Hell, cloth, 9 

11 

5 

5 

10 


6 


1 


G 

G 

G 


1 


6 

G 


1 


G 


2 


G 

1 


7 


6 


6 

4 
3 


1 

2 
3 


2 

1 


6 64 South Bìidge, Edinburgh. Gaelìc Bodks Sold by Maclachlan and Steivart. Bunyan's Grace Abounding, 18mo, cloth, 

Pilgrim's Progress, (three parts) cloth, ... 

Water of Ljfer* cloth, ... 

Sighs from Hell, 18mo, cloth, 
Heavenly Footman, 18mo, cloth,... 

Burder's Village Sermons, 18mo, cloth, 

Catecliism, Shorter, ld. Gaelic and English, 
Mother's, ld. Gaelic and English, 
Brown's Shorter, for Young Children, 
Conf ession of Eaith, f cap. 8vo, cloth, 
Dairyman's Daughter, sewed, 
Dàn an Deirg agus Tiomna Ghuill (Dargo and 
Gaul), with a new Translation, .Notes, and 
Introduction, by C. S. Jerram, 
Dewar's (Rev. Dr) The Gaelic Preacher, 8vo, ... 
Doctrine and Manner of the Church of Eome, . . . 
Doddridge's Rise and Progress, 12mo, cloth, 
Dyer's Christ's Famqus Titles, 18mo, cloth, 
Earle's Sacramental^xetc^^, N 18mo, cloth, 
Edwards' (Rev. ^ò^a^han) Sef^àon, sewecl, 
Elegy on Dr Mab^alàftl^r^tosh, 12mo, ... 
English Poems, ^ith. t Gael\c<^ranslations, ar- 
ranged on opposrfcell^è&r 12mo, Part 2, ... 
Finlayson, (Rev. R.) Brief Sketch of the Life of, 

by Rev. J. Macpherson, 18mo, cloth, 
Flavel's Token for Mourners, 18mo, cloth, 
Forbes' (Rev. J.) Baptism and the Lord's Supper, 
... An Lochran : Dialogues regarding the 

Church, ft 6 

. . . Long Gheal : The White Shìp ; a Spiritual 

Poem, 4 

Gael (The), a Monthly Gaelic Magazine, bound in 
cloth for 1873, 74, 75, and 76, each, 

The same in Numbers, Monthly, each, . . . 
Gaelic First Book, 18mo, 2d. ; Second do., 
Gaelic Spelling-Book, 18mo, cloth, 
Gaelic Tracts, 50 different kinds, sorted, f or 
Gaelic Tracts, 8 sorts, ... ... 100 for 

Grant's (Rev. Peter) Hymns, 18mo, cloth, 
Guthrie's Christian's Great Interest, 18mo, cloth, 
Hall's (Newman) Come to Jesus, ... s. 


d, 


2 

2 


6 


1 

2 

1 

1 


6 

2 

2 

1 


2 
4 


2 


G 

4 

3 


3 

2 


6 


1 


6 

2 

6 


1 


G 


1 

1 
4 7 
G 

4 

G 


2 


G 


1 

1 


G 


2 
G 64 South Bridye, Edinburgh. National Library of Scotland 

iiiiiiiiiiiiiiiiiii 

*B000501569* Digitized by the Internet Archive 
in 2013 http://archive.org/details/gairmdontsluaghn1877baxt A CA LL TO THE UNCONVERTED TO TUEN AND LIVE. BY 

EICHAED 3JAXTEE, 

MINISTER OF THE GOSPEL. t'urn ye, turn ye from your evil ways ; for why will ye 
die?" — Ezek. xxxiii. 11. EMKBUKGH : 
MACLACHLAN AND STEWART. 

MDCCCLXXVII. 4 . 
OAIRM do'n T-SLUAGH NEO-IOMPÀICHTE 

PILLEADH AGUS A BHI BECX IiE 

EICHAKD BAXTEE, 

MINISTEAR AN T-SOISGEIL. M Tillibh, pillibh o 'ur droch shlighibh, c'arson a bhàsaick- 
eas sibh ?"— Esec. xxxiii. 11. MAC-LACHUINN AGUS STIUBHARD. 
MDCCCLXXVII. STEREOTYPE EDITION, CLAR-INNSEADH. Taobh 

Roimh-Ràdh, . . .1 

Teagasg I. Is e lagh neo-chaochlaidheach Dhe 
gur èigin do na h-aingidh pilleadh no bàsachadh, 20 

Teagasg II. Is egealladh Dhè gu'm binah-aing- 
idh beò ma philleas iad gu h-iomian neo-chealgach, oo 

Teagasg III. Tha Dia a' gabhail tlachd ann an 
iompachadh agus ann an slàinte dhaoine, ach is neo- 
thaitneach leis am bàs agus an lèirsgrios ; is rogh- 
naiche Jeis gu'm pilleadh agus gu'm bitheadh iad beò 
na gu'n gabhadh iad air an aghaidh agus gu'm bàs« 
aicheadh iad. . . . 61 

Teagasg IV. Dhainghnich an Tighearna dhuinn 
le bhòidean nach eil tlachd sam bith aig ann an 
bàs an aingirìh, ach gur ròghnaiche leis gu'm pill- 
eadh e agus gu'm bitheadh e beò; chum is nach 
biodh aobhar aig duine do'n t-sluagh an fhìrinn so a 
chur an teagamh. . . . 7 1 

Teagasg V. Tha Dia cho dùrachdach mu iomp- 
achadh dhaoin' aingidh, 's gu'n d' àithn agus gu'n 
d' earalaich e gu dian, " Pillibh, pillibh, c'arson a 
bhàsaicheas sibh ?" . . 80 

Teagasg VI. Tha 'n Tighearn ag aontachadli a' 
chùis a cho-reusonachadh ri peacachaibh neo-iomp- 
aichte, agus a' feòraich dhiù c'arson a bhàsaicheas 
iad ? . - . 9« 

Teagasg VII. Mur iompaich na h.aingidh an 
deigh souile, chan-ecoire Dhèacli an coire fèin gu'n 
sgriosar iad ; oir bàsaichidh iad do bhrlgh gur rògh- 
naiche leobàs na iompachadh. . . \-9 Cunntas gearr mu thimchioll an leabhar so leìs an 
Olla Calami, " A measg sgrìobhannan lionmhor Richard Bhaxtair, 
is e * Gairm do 'n t-sluagh neo-iompaichte ' obair is ro 
fheumaile ; bha sèathnar bhràithrean air an iompachadh 
còlath leis. Bha fichead mìle leabhar dheth air an sgoil- 
eadh ann an corr beag agus bliadhna. Chaidh eadar- 
theangachadh gu Fraingis, agus gu cànanaibh eile na 
Roinn-Eorpa : agus dh' eadar-theangaich Mr. Elliot. e 
chum cainnt nan Innseanach. Tha Olla Cotton 
Mather ag innse gu'n d' rinn a leughadh urrad dhrhgh- 
adh air Prionns' anns na h-Innsibh, 's gu'n do shuidh 
e sìos ga leughadh a' sileadh dheur gus an d' eug e l H ROIMH-RADH. Do OACH NEACH MI-NAOMH* ALEUGHAS AN LEABHAR 
SO, GU H-ÀRAIDH DO M' LUCHD-^ISDEACHD ANN 
AN SGÌREACHD CHIDERMINST ER. 

Air bhith do 'n Dia shìorruidh a chruthaich sibh chum 
beatha bhith-bhuan, agus a shaor sibh tre aon Mhac a 
ghràidh, an uair a chaill sibh sibh-fèin, agus 'ur còir air 
sonas, cuimhneachadh oirbh 'n 'ur peacadh agus truaighe, 
dhealbh e an soisgeul, agus naisg se e le 'Spiorad, agus 
dh'àithn e da luchd-teagisg a shearmonachadh do'n 
t-saoghal, chum, le mathanas a bhi air a thairgse dhuibh 
gu saor, agus nèamh air a chuir fa'r comhair, gu'm 
faodadh e 'ur gairm o bhur toil-inntinnean feòlmhor agus 
o leanmhainn an t-saoghail mhealltaich so, agus eòlas a 
thoirt dhuibh air a' bheatha chum an do cruthaicheadh 
agus an do shaoradh sibh, mu'm bàsaich sibh gun tear- 
mann. Cha do chuir e d' ar n-ionnsaidh fàidh no abstol, 
a fhuair an teachdaireachd o Thaìsbeanadh neo-ghnàth- 
ach, ach tha e 'g 'ur gairm le luchd-teagaisg ghnàth- 
aichte, aig am beil barantas uaith fèin an soisgeul sin 
a' shearmonachadh, a chuireadh air tùs an cèill le Criosd 
agus le 'chuid abstol. Tha'n Tighearna ri freiceadan 
oirbh, agus 's lèir dha cho dearmadach 'sa tha sibh air 
agus air 'ur crìch dheireannaich fèin, agus cho neo-chùram- 
ach 's a tha sibh mu nithe sìorruidh, mar dhaoine nach tuig 
ciod a tha aca r'a dheanamh no r'a fhulang. 'S lèir dha cho 
dàn' ann am peacadh, cho neo-sgàthach roi' bhagradh, agns 
cho neo-chùramach 'sa tha sibh m'ur n-anmaibh, agus gu'm 
beil gnìomharran nan ana-creideach'n-ur caithe-beatha am 
feadh a tha aidmheil nan Criosdaidhean 'n-ur briathraibh 11 ROMH-RADH. 

Tha e fiosrach gu'm beil an latha uabhasach dlù dhuibh, 
'san tionnsgainn 'ur sìor-dhòlas, 'ur caoidh agus 'urgearan 
gun tairbh, ann an dòrainn agus ann an ea-dòchas ; agus 
reubaidh bhi cuimhneachadh air 'ur n-amaideachd na 
h-anmannan asaibh, mar bac sibh e le fior-iompachadh. 'S 
aithne do 'n Tighearn 'ur cor, ni's fearr na's aithne dhuibh 
i'èin e ; agus o thiom-chridhe d'ur n-anmaibh peacacha 
truagha, dh' earalaich e air a luchd-teagaisg labhairt ruibh 
'na ainm fèin, chum 'ur peacadh agus 'ur truaighe fhoill- 
seachadh dhuibh gu soilleir, agus cia truagh 'ur crìoch, 
agus cia brònach an t-atharrachadh a thig oirbh gu h-aith- 
ghearr, ma thèid sibh beagan ni's faide air 'ur n-aghaidh. 
Leis mar cheannaich e sibh le luach cho daor, le fuil a 
Mhic Iosa Criosd, agus a thug e dhuibh gealladh cho 
coitcheann saor air mathanas peacaidh, air deagh-gean 
agus air glòir shìorruidh, dh' iarr e air a luchd-teagaisg 
so uile a thairgse dhuibh mar thiodhlacan Dè; agus 
earalachadh oirbh smaointeachadh air mòr-luach na 
tairgse, agus am feum a th' agaibh oirre. Is truagh leisa 
bhi 'g amharc oirbh bàit' ann an ro-chùram saoghalta, 
agus ann an ana-miannaibh feòlmhor, an dian-thòir air 
faoineachd cloinne-bige, agus a mi-bhuileachadh 'ur 
n-aimsir ghoirid, luachmhor, air nithibh gun seadh; an 
aimsir'sam buchòir dhuibh sibh-fèin ullachadh fa-chomh- 
air na beatha sìorruidh : agus air an aobhar sin sparr e air 
luchd-teagaisg an t-soisgeil bhi 'g èigheach 'n-ur dèigh, 
agus innse dhuibhgu'm beil sibh a' call 'ur saothair, agus 
an cunnart 'ur n-anmaibh a chall cuideachd, agus a 
nochdadh dhuibh cia mòr agus math na nithe sin a gheibh 
sibh gun teagamh, ma dh' èisdeassibh ris a' chuireadh so. 
(Isa.lv- 1 — 3.) Fhreagairan luchd-teagaisgàithne Dhè : 
Thàinig iad d' ar n-ionnsaidh leis an teachdaireachd a 
dh' earalaich e dhaibh a shearmonachadh dhuibh le 
dùrachd an àm, agus an an-àm : agus thog iad an guth 
mar tròmpaid, a leigeil 'ur seacharanaibh peacach ris 
duibh. (Isa. lviii. I ; 2 Tim. i. 3.) Ach mo thruaighe ! 
chum am mulad-san, agus 'ur lèir-sgrios fèin, dhùin sibh 
'ur cluasan, ragaich sibh 'ur muinealan ; chruadhaioh 
sibh 'ur cridbeachan, agus bhrist sibh an cridhe-san ; agus 
chuir sibh air an ais iad chum Dhd le osnaich, a dh' inn- 
seadh dha gu'n do reic iad a theachdaireachd ribh ach ROMH-RADH. 111 

nach do drìiigh i oirbh, agus gur gann a f huair iad èisd- 
eachd iomchuidhuaibh. Och ! nach bu tobraichean dheur 
sùilean luchd-teagaisg, chum gu'n guileadh iad air son 
aineolais am pobuill, aig am beil Criosd, mathanas, beatha 
bhith-bhuan, agus flaitheas na glòire 'nan tairgse ; 
gidheadh, aig nach eil cridhe a' ghabhail eòlais orra, 
no g'am meas a rèir an luach ! aig am faodadh Criosd, 
gras, agus glòir a bhith, cho math 's aig daoine eile, mar 
bhitbeadh an aineolas agus di-meas toileil. O ! nach 
lionadh an Tighearn ar n-anmannan le tuilleadh tiom- 
chridhe dona truaghannan so, chum gu'n tiJgeamaid sinn- 
fèin aig an casan ; gu'n leanamaidh iad chum an ionadaibh- 
còmhnaidh, agus gu'n labhramaid riù le deuraibh goirte. 
Shearmonaich sinn fada do mhòran diù gun tairbh 
sam bith, dhealbhadh briathran soilleir so-thuigsinn, ach 
tha àireamh mòr dhiù nàch tuig : dhealbhadh briathran 
guineach drùighteach a thoirt mothachaidh'dhaibh, ach 
cha mhothaich iad. Na'n drùigheadh an iompaidh is cud- 
thromaich' orra, mhosglamaid iad. Na'n oibhricheadh na 
nithe is blast' orra, thàlaidheadh an luchd-teagaisg riit 
fèin iad. Na'm drùidheadh am bagradh borb is ua- 
bhasaich orra, bhiodh iad fo gheilt-chrith air son an 
aingidheachd. Nan còrdadh firinn agus treibhdhireas riù, 
chuirt' iompaidh orra gun dàil. Nan è*isdeadh iad ris an 
Dia a chruthaich iad, agus ri Criosd a cheannaich iad, 
dh'atharraicht' an cor air ball. Nan èisdeadh iad ris na 
sgriobturan naomha, cha b' f hada gus an tugte buaidh 
orra. Nan e'isdeadh iad ri reuson, seadh, ris an reuson is 
treise, agus is fearr,cha teagamh nach cuirt' iompaidh orra 
gu luath. Nan èisdeadh iad ri 'm fiosrachadh fèin, agus 
ri fiosrachadh an t-saoghail gu lèir, Jeasaicht' a' chùis : 
seadh, na'n èisdeadh iad r'an cogaisibh fèin, bhiodh an 
6taid ni's fearr na tha i. Ach mar èisdear ri gnè air 
bith, ciod tuilleadh a nìthear riù. Ma nìtear di-meas air 
Dia nèimhe, cò a bheirear fainear? Ma nìtear di-meas 
air gràdh luachmhor, agus fnil rìoghail an Fhir-shaoraidh, 
ciod e air am bi meas ? Mar creid iad gu'm beil glòir 
ion-mhiannaicht' anns na nèamhaibh, agus mas neo-ni 
leo gàirdeachas sìorruidh; ma ni iad sgèig air ifrinn agus 
dàmhsa mu bhruaich an t-sluic gun iochdar, agus sùgradb 
ri teine mìllteach, 'nuair bhios Dia agus daoine a' toim IV ROIMH-RADH. 

rabhaidh dhaibh a bhi air am faicill ; ciod a nithear ris na 
h-anmaibhtruagha sin ? 

Aon uair eile, ann an ainm Dhè nam flaitheas, reicidh 
mi 'n teachdaireachd a sparr e orm, agus fàgaidh mi 
agaibh i ann an sgrìobhadh seasmhach, buan, g' ur n-iora- 
pachadh no g' ur dHeadh chum 'ur n-atharrachadh no dh' 
e*iridh ann am breitheanas 'n-ur n-aghaidh ; agus gu bhi 
mar fhianais 'n-ur n-aghaidh, gu 'n d' f huair sibh aon uair 
cuireadh dùrachach gu pilleadh. Cluinnibh-sa gu lèira ta 
'n-ur tràillean do 'n diabhol, do'n t-saoghal, agus do 'n 
f heòil ; sibhse tha caitheamh 'ur n-aimsir an tòir air 
suaimhneas talmhaidh ; agus a' bàthadh 'ur cogaisean le 
misg, le craos, le diomhanas, agus macnus amaideach, 
sibhse d'an lèir am peacadh, gidheadh, a tha 'ga chur 'an 
gnìomh, mar gu'n cuireadh sibh an Dia Uile-chumhachd- 
ach gu dhùJan, agus mar gu'n abradh sibh ris e dhean- 
amh n'as urrainn e, agus gun bhur caomhnadh ? 
CJuinnibhV uile nach cuimhnich Dia, agus nach eil a 
gabhail tlachd ann an nithibh naomh', ann am facal noann 
an aoradh an Tighearn, ann an smuaintibh no 'n iomradh 
air beatha shìorruidh ; sibhse tha neo-chùramach m'ur 
n-anmaibh neo-bhàsmhor ; agus nach builich aon uair a 
dh'fhaicinn ciod an staid anns am beil iad, cò dhiù tha 
iad mi-naomha no naomha agus deas r'an taisbean- 
adh an làthair an Tighearna ! Cluinnibhs' uile, a 
pheacaich an aghaidh soluis, a thruaill sibh fèin le ain- 
diadhachd, agus as-chreideamh, agus nach toir creideas do 
dh' f hacal Dè. An tì aig am beil cluas a chum èisdeachd, 
èisdeadh e gairm ghràsmhor, gidheadh, uabhasach Dhè ! 
Tha shùil oirbh rè na h-ùine so, tha bhur peacannan 
sgrìobht' ann an leabhar a chuimhne, agus cluinnidh sibh 
gu deimhin e rithist ; tha'n leabhar ann an glèidhteachas 
Dhè 'san àm so, agus sgrìobhaidh se e air 'ur n-anmaibh le 
uabhasaibh ; agus an sin gleidhidh sibh-fe'in e. A 
dhaoine peacach, is truagh gun fhios agaibh ciod a tha 
sibh a' deanamh ; agus cò dha tha sibh a' toirt oilbheum 
fad na h-ùine so. Is dòrachadas a' ghrian fèin an làthair 
glòir na mòrachd sin, do'm beil sibh a' toirt masladh gach 
là, agus a bhrosnaich sibh a chum fèirge 'n-ur n-aghaidh 
fèin. Cha b' urra' na h-ainglean pheacach seasamh 'na 
làthair, ach thilgeadh sìos iad do dhòrainn shìorruidh ROIMH-RADH. V 

agus an dàna do cnuimhibh dìblidh mar tha sibhse, 
oilbheum a thoirt do Dhia gu dùlanach, agus cuir an 
aghaidh an Uile-chumbachdaich, a ghairm sibh o neo- 
ni ! O ! nach robh am fios is lugha agaibh air an staid 
bhrònaich anns am beil na h-anmannan sin a bhrosnaich 
an Dia 'nan aghaidh fèin. Thè'id aig facal De* leis an do 
ghairmeadh air tùs thu bho neo-ni, air do ghairm a rithist 
gu neo-ni. Cuiridh gruaim a ghnùis' às dut, agus tilgidh e 
mach thu ann an iomall dòrchadais. Is àit leis nadiabhoil 
a bhuair thu, mar rinn thu, cha n-eil a dhì orra ach cead 
o 'n Tighearna, do ghlacadh agus do ghnàthachad mar an 
cuid fèin ! 's an sin bithidh tuann an ifrinn gun dàil. Ma 
tha Dia 'na t'aghaidh, tha gach ni 'na t'aghaidh. Cha n-eil 
an saoghal so ach mar ghainntir dhut ge mòr do ghràdh 
air; cha n-eil thu ach air do choimhid ann gu latha na 
fèirge. (Iob xxi. 30.) Tha 'm Breitheamh a' teachd ! 
tha t'anams a' triall ! Seadh, an ùine ghearr, their do 
chàirdean fèin gu'n d' eug thu ; agus chì thu 'n sin na 
nithibh air am beil thu 'n dràst' a' deanamh dì-meas, agus 
mothaichidh tu gur fior an ni nach do chreid thu roimhe. 
Bheir am bàs na h-urrad dearbhaidh dhut air a' chùis, 
's nach faod thu cuir 'na aghaidh ; dearbhadh a thilgeas 
bun os-ceann gu tìir do bhreisleach f hèin-spè'iseil, agus do 
chonnspaid an aghaidh facail agus slighe Dhè. Agus an 
sin thig grad atharrachadh air t'inntinn ! An sin bi 
'n ad' neo-chreideach mas urrainn thu : seas ris gach cainnt 
bu ghnà leat a labhairt an aghaidh nan sgriobturan, agus 
an aghaidh beatha nèamhaidh, naomha. Dean a' chùis 
sin a thagradh an làthair an Tighearna bu gnà leat a 
chonnsachadh an aghaidh do luchd-teagaisg, agus na 
h-aiteam air an robh eagal De\ 8eas an sin ri do 
sheana-bharailibh, agus ri do smuaintibh tarchuiseach air 
dìcheall nan naomh. Deasaich a nise do reusan is treise, 
seas suas an làthair do bhreitheimh, agus tagair guduin- 
eil cuis do bheatha f heòlmhoir, shaoghalta, agus ain- 
diadhaidh. Ach biodh fios agad gu'n tagair thu ri neach 
nach faod thu a bhagradh uat, mar a ni thu air do cho- 
chreutairean. O ! anmain thruaigh mheallta ! cha 
n-eil ach sgàile tana feòlmhor eadar thu agus an sealladh 
uabhasach sin a chuireas tosd ort an ùine ghearr, agus a 
bheir ceòl agus aigneadh eile dhut ! Cho luath 'sa thàirneaa VI ROIMH-RADH 

am bà8 an sgàile 80, chì thu na dh' f hàgas gun smid thu. 
Agus is ro grad a thig an làtha agus an uair sin ! Mu'n 
caith thu ach beagan tuilleadh ùine ri sùgradh,mu'n caith 
thu ach beagan tuilleadh do lòn blaeta mu'm meal thu ach 
beagan tuilleadh do 'n urram agus do'n t-saibhreas shaogh- 
alta, strùighear do chuibhrionn, crlochnaichear do shòlas, 
triallaidh gach ni air an do shocraich thu t'inntinn, gach 
ni air an do reic thu do Shlànaighear agus do shonas ; 
agus cha-n fhàgar agad ach an cunntas trom. Mar 
raheirleach ladorn' a shuidheas gu misgeach ceòlmhor 
'san taigh-òsda, ag òl na braide, gus am bi a mhuineal 
an sàs acasan a tha gu dian an tòir air ; 's ionann 'ur 
cor-sa. Am feadh a tha sibh air mhisg le ro-chùram agus 
sòlas feòlmhor, agus a' deanamh uaill às bhur nàire, 
tha 'm bàs gu dian an tòir oirbh, g' ar glacadh, chum na 
h-anmannan a spionadh asaibh, agus an iomain do'n àite 
air am beag a tha sibh 'san àm a' smuainteachadh. Abraibh 
an uair bha sibh gu gniomhach dàna ann am peacadh, gun 
robh maor a' teachd le cabhaig g'ur glacadh, agus g'ur 
cuir gu bàs, ged nach faca sibh e, gidheadh nam biodh 
rios agaibh gu'n robh e ri tighinn, nach cuireadh so stad 
air 'ur sùgradh, agus nach biodh sibh a' sznuainteachadh 
air cabhag a mhaoir, agus ag eisdeachd c' uin' a bhuail- 
eadh e 'n dorus. Is truagh nach tuigeadh sibh cabhag 
a' bhàis ; ged nach d' rug e oirbh f hathast ! cha n-eil 
teachdair cho luath ris ! cha n-eil maor cho cinnteach ris ! 
cha chinntiche gu'n toir a' ghrian a* solus duibh sa' mhad- 
ainn, na gu'n tig am bàs gun dàil oirbh ; agus c' àit' an 
sin am beil 'ur sùgradh agus 'ur sòlas ? An toir sibh a 
dhùlan gu fanaideach ? An dean sibh ball-magaidh 
do 'n dream a thug rabhadh dhuibh? Am fearr an sin 
a bhi cràbhach, diadhaidh, no saoghalt' agus ana-miann- 
ach? Agus an sin cò is sealbhadair air na nithibh a bha 
sibh a' càrnadh suas ? Luc xii. 19 — 21. 

O ! dhaoine peacach' neo-chùramach, is truagh nach 
eil fior-eòlas agaibh air mòr-luach a ghràidh a tha 
sibh a' dearmad, agus air fuil luachmhor Chriosd, air am 
beil sibh a' deanamh tàir ! O nach ann a bha eòlas 
agaibh air saibhreas slàinteil an t-soisgeil ! O ! nach 
ann a bha an t-eòlas is lugha agaibh air cinnt agus firinn, 
glòir agus sonas na beatha sìorruidh, air nach socraich ROIMH-RADH. VII 

sibh ur n-inntinneau, agus nach gabh sibh os-làimh iarr- 
aidh os-ceann gach ni. Nam biodh an t-eòlas is lugha 
agaibh air a bheatha shìorruidh an làthair Dhè, a bheatha 
a tha sibh a nis' a'dearmad, cia grad achuireadh sibh cùl 
ri bhur peacadh ? cia grad a dh' atharraicheadh sibh 'ur 
n-inntinn agus 'ur beatha, 'ur giùlan agus 'ur cuideachd, 
agus a philleadhsibh 'ur cùram agus aomadh'ur tograidh- 
ean a chum sruth-chlais eile ? 

Seadh, ceadaichibh dhomh innseadh dhuibh, gur beag 'ur 
n-eòlas air an eadar-dhealachadh sin a th' air talamh fèin, 
eadar a bheatha sin a dhiùlt sibh, agns a' bheatha do'n 
d'rinn sibh roghainn. Tha na daoine naomh' an co-chainnt 
ri Dia, 'nuair is gann tha chridhe agaibhse smaointeachadh 
air; agus an uair nach eil sibhs' ach an co-chainnt an 
t-saoghail agus nafeòla,tha 'n comhluadair-san airnèamh, 
am feadh a tha sibhse 'n-ur coigrich do'n ionad sin, agus 
'ur brù agaibh mar Dhia, agus an tòir air nithibh saogh- 
alta. Tha iadsan an tòir air sealladh do ghnùis ghlòr- 
mhor an Ard-rìgh, 'nuair nach eil sibhs' ag iarraidh aon 
ni is àirde no 'n talamh. Tha iadsan ri saothairfa-chomh- 
air na beathagun chrìoch, anns am bi iad mar na h-aing- 
lean, 'nuair a tha sibhse gu h-iomaguineach a' ruagadh nan 
samhla mealltach, 's a' càrnadh suas nithibh diombuan 
nachmeal sibh ach gearr. Ciadìblidh, truagh, a' bheatha 
thalmhaidh, f heòlmhor, pheacach, agus aindiadhaidh, an 
coimeas ri beatha spioradail, luachmhor, nan creideach. 
'S tric bu duilich leam a bhi 'g amharc air leithid nan 
daoine so, le dealas an t-saoghail, a' caitheadh am beatha 
le cùram agus le saothair, gun a bheag a sholar, ach beagan 
lòin agus aodaich, no beagan do thoic dhiombuain, do 
shuaimhneas feòlmhor, no do dh' urram faoin, mar nach 
biodh ni bu luachmhoire aca r'a chuimhneachadh. Ciod 
an t-eadar-dhealachadh a ta eadar beatha nan daoine sin, 
agus beatha nam brùidean a gheibh bàs, a chaitheas an 
aimsir ri ithe, agus ri saothair r Cha bhlais iad an sòlas 
nèamhaidh sin is lòn anma do 'n chreideach. O ! pheac- 
acha truagha ! Dh' fhaodadh sibh beath' is sòlasaiche na 
60 a chaitheadh, nam biodh sibh toileach, da-rìreadh 
toileach, èisdeachd ri Criosd agus teachd a dh' ionnsaidh 
Dhè. Dh' fhaodadh sibh an sin tarruinn dlù do Dhia 
le dànadas, ar n-Athair nèamhaidh a ràdh ris, agus earhs' 
as gu muinghinneach. Ma dh' amhairceas sibh air Vlll ROIMH-RADH. 

geallaidhean, faodaidh sibh a ràdh is leinn fèin iad so 
uile. Ma dh'amhairceas sibh air mallachd, faodaidh 
sibh a ràdh, shaoradh uaithe so sinn. An uair a 
leughas sibh an lagh, is lèir dhuibh cò uaith a 
shaoradh sibh ; an uair a leughas sibh an soisgeul, chì 
sibh 'ur Fear-saoraidh, chì sibh sruth-chlais a ghràidh, a 
bheatha naomha, agus fhulangas ; faodaidh sibh a lòrg- 
achadh ann an obair 'ur slàinte, air a dheuchainn, air a 
dheuraibh agus air fhuil. Chì sibh am bàs làn-chlaoidhte, 
nèamh fosgailte gu farsuinn fiaì, 'ur n-aiseirigh agus 'ur 
glòrachadh daighnicht' ann an aiseirigh agus ann an 
glòrachadh *ur Tighearna. Ma db/ amhairceas sibh air 
an naomh-shluagh, faodaidh sibh 'ur bràithrean agus 'ur 
chòmpanaich a ràdh riu. Ma dh' amhairceas sibh air 
daoine mi-naomha, is aobhar gàirdeachais leibh gun do 
shaoradh sibh o 'n staid anns am beil iadsan. Ma dhearcas 
sibh air na nèamhan speur-ghlan, air a' ghrè'in, air a' 
ghealaich, agus air na reulltan fior-ghlan gun àireamh, 
nach ion duibh a ràdh, is glòrmhoire gu mòr gnùis 
ar n-Athar ^ neamhaidh-ne no na soilse dhealrach sin 
uile ; agus is glòrmhoire an sonas a bheir e mar òigli- 
reachd shìorruidh d'a naomh-shluagh. Cha-n fhaca sùil 
cha chuala cluas, agus cha do thuig cridhe duine an 
faodaidh sibh a chuimhneachadh le gàirdeachas gu'm beil 
'ur n-Athair nèamhaidh,'ur Slànaighearbeannaichte, agus 
an Spiorad glòrmhor, cho dlù an dàimh d 'ur luaithre, as 
nach faodar a dhi-chùimhneachadh no dhearmad ; ach 
ath-bheothaichear e ni's cinntiche, no na luibhean agus 
blàithean nan raon 'san earrach. Do bhrigh gu'm beil an 
t-anam,freumh a' chuirp, sìor bheò ; agus gu'm beil Criosd 
freumh a' chuirp agus an anma sìor bheò. Seadh, faodar 
am bàs rìghnan uabhasa chuimhneachadh legàirdeachas ; 
do brìgh gu'n robh dùil agaibh ris, d'ar saoradh, o fhuigh- 
eal peacaidh agus àmhghair; agus a leigeadh ris duibh 
na nithibh sona air an cuala sibh iomradh, chum is gu'm 
mothaicheadh sibh o 'ur fiosrachadh fem cia luachmhor a 
chuid a ròghoaich sibh, eadhon, creideamh, naomhachd, 
agus fior ionracas. Leigear a' chùis fo bhur breth 
fèin a chàirdean gràdhach. Nach roghnaiche leibh gu ROIMH RADH. IX 

mòr, a bhi cinnteach à* sonas sìorruidh, agus a bhi deas 
chum an saoghal so fhàgail air iarrtasbàis, na bhur beath 
a chaitheadh mar an aiteam aindiadhaidh, aig am beil an 
cridhe trom-luchdaichte le misg agus ro-chùram na beatha 
so, agus air an tig am bàs gu h-obainn? Luc. xxi. 34, 
36. 

O ! dhaoine amaideacha truagha ! (Gal. iii. 1,) ciod an 
drùidheachd a lion'ur n-anmannan leis na h-urraid boile, 
agus 'ur cridhe leis na h-urraid mharbhantais is gur 
nàimhdean cho bàs-mhor sibh dhuibh fèin ! an ruith sibh 
cho crosta, dian a chum dòrainn às nach faod facal Dè no 
iompaidh dhaoine bhur n-nntinnean atharrachadh, 'ur 
làmhan a bhacadh,no stad a chuir oirbh gus am fàg sibh àit 
'ur teasairginn. Seadh, a dhaoine aingidh cha mhair a' 
bheatha so gu bràth ; cha-n f huirich na fhoighidean so 
ruibh gu sìorruidh. Na saoilibh gu'm mi-ghnàthaich 
sibh 'ur Cruithear agus 'ur Fear-saoraidh ; gu'n toir sibh 
gèill d'a nàimhdibh; gu'n truaill sibh 'ur n-anmannan 
fèin ; gu'n cuir sibh dragh air an t-saoghal ; gu'n dean 
sibh eacoir air an eaglais ; gu'n toir sibh oilbheum do'n 
t-sluagh dhiadhaidh ; gu'n cuir sibh càmpar air 'ur luchd- 
teagaisg ; no gu'm bac sibh ath-leasachadh creidimh ; na 
saoilibh gu dean sibh so uile, gun dìoladh air a shon. 
Cha n.eil fios agaibh ciod a chosgas so dhuibh, ach gheibh 
sibh fios air gu goirid, an uair a ghabhas an Diacothrom- 
ach cunntas dibh, agus a bhuineas eruibh air mhodh nach 
dobhuin'ur n-uachdarannan saoghalta no'nr n-aodhairean 
mi-chùranach ruibh, mur gabh sibh roimh dhòrainn 
shìorruidh le fior-iompachadh, agus le grad umhlachd a 
thoirt do ghairm Dhè\ An tì aig am beil cluasan a chum 
èisdeachd èisdeadh e, am feadh a ta àrd-ghuth na tròcair 
a' toirt cuireadh dha. 

Is lèir dhomh cunnuil aingidh a ta dlù-leanmhainn 
ri cridheachan mhòrain do dhaoine aindiadhaidh. Tha 
iad am barail nach eil Dia cho cùramach mu smuaintean, 
bhriathran, agus ghniomharran dhaoine, 'sa tha chlèir a' 
cur an ctìll daibh ; agus air an aobhar sin, is ro bheag 
an cùram fèin diù. Chum an aindiadhachd so a leigeil 
ris do 'n dream sin, cuiridh mi orra na ceistean so a 
leanas. 

1. An saoil thu gur coma le Dia co dhiù a's duine no X ROIMH-RADH. 

brùid thu ? Mas a h-eadh, cò a chruthaich agus a ghlèidh 
thu ? Mur h-eadh, bìdh cinnteach gur math leis do 
ghiùlan a bhi mar dhuine. Cha n-eil neach sam bith 
cho amaideach 's gu 'n dean e obair ealanta, gu 'n tog e 
taigh, no long, gun chùram a bhi air am freagair iad am 
feum àraid fèin. Na leigeadh 'ur nàire dhuibh amaideachd 
cho mhòr a chur às leth an Dè a ta neo-mhearachdach 
an gliocas, 's gu'n cruthaicheadh e creatair cho luachmhor 
ris an duine, sgeadaichte le ceudfath cho oirdheirc gun 
tuilleadh cùram a ghabhail deth. C'arson a thug Dia 
dhut anam comasach air eòlas a ghabhail air fèin ; c'ar- 
son a thug e cridhe dhut comasach air lasadh le gràdh dha, 
mas a co ionnan leis thu bith eòlach no ain-eolach 
air ; thu gràdh no fuath a thoir dha ? nach faic thu ann 
an obair cruthachdaidh an t-saoghail,gach nìair a dhealbh 
a chum f heuma fèin ! tha na brùidean aineolach air Dia ; 
cha n-urrainn iad gràdh a thoirt da, do bhrìgh nach do 
dhealbhadh iad chum na crìche sin ; ach tha do chruth-s 1 
a' dearbhadh gu'n do chruthaicheadh tu air son Dhè, 
agus air son saoghail eile. 

2. An saoil thu gu'm beil Dia uile-làthaireach, neo- 
chrìochnach, agus uile-dhiongmhalta ? Mur saoil thu so, 
cha n-eil thu creidsinn gur Dia e ; agus is mi-reasonta r'a 
smuainteachadh gu'n do chruthaich Dia saoghal a's mò 
luach na e-fèin ! oir cha chomhpàirtich neach sam bith 
na's mò na tha aige fèin. Ach mas èig'm dut aideach- 
adh gu'm b'eil Dia uile-làthaireach, agus cho freasdalach 
air gach neach fa-leth, is ged nach biodh creatair air 
bith eil aige r'a thoirt fainear, is eigin dut aideachadh 
nach eil e neo-chùramach mu cridhe agus mu ghiùlan 
chlann-daoine : oir tha iad 'na shealladh do ghnà. 

3. An saoil thu gurcomaleDiaciod a thàrlasdo d' chorp? 
an coma leis am bi thu tinn no slàn ? beò no marbh ? 
mas a coma, cò uaidh' a f huair thu beatha, slàint' agus 
teachd-an-tìr ? ma f huair thu o neach eil ach oDhia iad, 
innis cò e ? nach eil thu a' guidheadh beath' agus slàint' 
o Dhia ? am beil thu cho dàna a's gu 'n abair thu ris, 
cha dean mi bun ds do chàirdeas, cha bhi mi a d' chomain 
air son beatha no lòin latha eile ? ma tha thu cho dàna 
'8 gu 'n abair thu so, is duine dall aindiadhaidh thu. Ma 
•baoileas tu gu'm beil spèis aig Dia do d' chorp, an saoil ROIMH-RADH. XI 

thu nach eil spèis aige do t'anam, is mò luach ? ma tha 
e ga t'àrach le saibhreas a mhathais nach trao^h, bi 
cinnteach nach co-ionnan leis thu gràdh no fuath a thoir 
dha an èirig a chàirdeis. 

4. An creid thu gur e Dia Ard-fhear-riaghlaidh an 
t-saoghail ? mur e, cha n-eil an saoghail fo riaghailt cho- 
thromaich sam bith. Ach ma's èigin dut aideachadh gur e 
Dia ard-fhear riaghlaidh an t-saoghail, cia neo-ghlic agus 
mi-chothromach am fear-riaghlaidh a b' àill leats' a 
dheanamh dheth, ma shaoileas tu gu'm beil e suarach mu 
rùin agus mu ghiùlan a chuid iochdaran ? cha n-eil an 
so ach a bhi 'g àicheadh gur Dia e. 

5. Mas a coma le Dia ciod a tha 'n ar n-inntinnean 
agus 'n-ar gniomharran. C'arson a dhealbh e lagh 
d'ar smuaintibh, d' ar briathraibh, agus d' ar gniomh- 
arraibh ? an sparradh e oirnn an ni bu choma leis ? an 
toirmisgeadh e am peacadh cho teann n'am bu choma leis 
ged' chuireamaid an gniomh e ? an gealladh e beatha 
shìorruidh do'n ùmhlachd naomha, n'am bu choma leis 
ged' chaitheamaid ar beathagu h-eas-umhal, mi-naomha ? 
Am bagradh e daoine aindiadhaidh le ifrinn n'am bu 
choma leis ged' bhitheamaid aindiadhaidh- Am beil thu 
cho ro dhàna 's gu'n abair thu, gur math leis an Dia 
chumhachdach, naomha, an saoghal a riaghladh le brè*ig, 
agus daoine 'mhealladh gu ùmhlachd ? Tha againn 
ann an lagh nàduir, cha n-e mhàin comhairl' ar leas, ach 
dòchas an t-sonais shìorruidh, agus bagradh na dòrainn 
bhith-bhuan, as eugmhais nach faodar an saoghal a 
riaghladh ; agus gu cinnteach cha n-ann le mealtair- 
eachd, a ta gliocas gun mhearachd, uile-chumhachd, agus 
mathas nach traogh a' riaghladh an t-saoghail. 

6. JMur biodh Dia ro-chùramach mu'r cridhe agus 
mu'r giùlan, c'arson a dheanadh e an soaghal freasdalach 
dhuinn ? Nach tug e grian, gealach agus reulltan a 
dheanamh an iùil duinn; an talamh agus a luchd- 
àiteachaidh a fhreasdal d'ar feum, le'm brìgh agus le'm 
beatha; agus an abair thu nach eil e ro chùramach mu'r 
cridhe agus mu'r giùlan ! Tha so cho amaideach r'a ràdh, 
is ged' abradh tu gu'n do cruthaich Dia an saoghal an 
diomhanas, agus nach do ghabh e cùram sam bith dheth 
o'n àm sin. Xll ROIMH-RADH. 

7. Mur biodh Dia cùramach mu leas ar n-anmannan 
cha chuireadh e 'Mhac g' arsaoradh g' ar glanadh o aing- 
eachd, agus g'ar naomhachdadh mar shluadh sònraichte 
dha fèin. Tha luach-saoraidh nam peacach, agus deagh-rùn 
iongantach Dhè, ann an obair ar saoraidh, a' taisbeanadh 
gu soilleir gu'm beil fuath aig air a' pheacadh, agus gur 
ro mhòr a ghràdh air naomhachd. 

8. Mur tugadh Dia fainear ar n-anmannan agus ar 
beusan cha tugadh e mar obair d'a mhinistearaibh a bhi 
'g ar cuireadh gach latha chum aithreachais agus 
naomhachd beatha, cha sparradh e orra urrad shaothair 
a bhuileachadh air peacaich a chum an cosnadh do Dhia ; 
ni mò a dh' òrduicheadh e chum na crìche so, gach deagh 
ghnìomh diomhair agus follaiseach. Am beil Dia a' 
sparradh an t-saothair so a bhuileachadh air nì mu'm 
beil e caoin-shuarach ? 

9. Ni mò a chlaoidheadh Dia na h-aingidh ann an ifrinn 
na dòrainn an taobh thall do'n uaigh, no le dioghaltas 
uabhaotich a bhos, mar tha na mìltean a' mothachadh : 
na'm biodh e coma mu'n smuaintean mu'm briathran 
agus mu'n gnìomharran. Shaoilinn gu'n tuigeadh na 
h-aingidh a ta 'g osnaich fo smachd cho tric, gu'm beil 
sùil aig Dia air an cridhe agus air an giùlan. 

10. Agus cia mar dh'fhaodas an spiorad naomha 'bhi 
mar Fhear-naomhachaidh againn, mas a coma le Dia 
co-dhiù, a bios sinn glan no neo-ghlan ? am beil thu cho 
ro dhàna a's gu'n abair, no gu'n smuaintich thu gu'n do 
ghabh an Spiorad naomh' obair gu'n fheum os-làimh ? 

11 Shaoilinn gu'n tuigeadh sìbh, omhi-rùn a' bhuair- 
eadair, gu'm beil Dia naomha, agus gur fuathach leis 
eacoir; agus gur fior fhacal-san, a ta 'toirt fios duinn air 
dioghaltas siorruidh a' pheacaidh. Tha 'n sgriobtur a' 
toirt fios duinn air tuisleadh nan ainglean agus gu'n 
d'rinn am peacadh diabhoil do mhòran diù, agus gur eas- 
cairdean mi-rùnach iad do shonas an duine. Agus nach 
soilleir dhuibh gur fior sin ? Cia mar eile 'bhiodh iad 
a' buaireadh dhaoine cho dùrachdach, mar tha sinn a 
mothachadh mo thruaighe bho f hèin-fhiosrachadh ? 

12. Fa-dheòigh. Ma shaoileas sibh a-rìreadh, gu'm 
beil Dia (an t-ard Fhear-riaghlaidh sìorruidh, uile- 
làthaireach, a tha cumail suas an t-saoghail le 'uile- ROIMH-RADH. Xlll 

chumhachd,) a' ghabail cho beag cùram do dhaoine agus 
d' an gniomharraibh ; is gur coma leis cò dhiù a bhios 
iad naomha no mi-naomha, ùmhal no eas-ùmhal d'a 
lagh : an sin, measaibh, gur co beag cùram is còir dhuibhs' 
agus d' ur bhràithrean a ghabhail do na nithibh sin ? 

C'arson a cheilear an fhìrinn ! Tha na h-aingidh air 
tuiteam cho fad' o Dhia, agus cho domhainn annta fèin, 
as gu'm beil iad mar Dhè 'nam barailibh mearachdach 
feln, agus cha-n aithne dhaibh Dia, ach iad fèin : agus 
air an aobhar sin, b' àill leo gu'n tugte faìnear gach eacoir 
a nithear orra agus math a bheirear dhaibh. Ach b' àill 
leo nach cuirt' an sùim sam bith, an eacoir a nithear air 
Dia, no'n eas-umhlachd a bheirear dha. Tha smuain- 
tean cho maslach neo-urramach aca mu Dhia, (as ged 
bu chreutair e mar iad fe'in nach faod a bhi ach anns 
an aon àit' aig an aon àm,) is gu'm beil iad a' toirt orra 
fèin a f hreasdal a mhaslachadh, a' smuainteachadh nach 
eil sùim aige do mhath no dh' olc, agus naoh toir e fain- 
ear an duine diadhaidh, agus nach smachdaich e an duine 
aindiadhaidh, agus gu'm beil e mar iodhalaibh nan cinn- 
each, aig am beil sùilean leis nach lèir dhaibh, cluasan leis 
nach cluinn iad, agus làmhau leis nach cuir iad cumhachd 
an gnìomh. Ach an uair a dh' f hosglas Dia leabhar a 
chuimhne, anns am beil an aiteam sin air am beil eagal fein 
agus a smuainticheas air ainm sgrìobht' ; agus an uair a 
their an Triath riù, anns an latha sin anns an dean e suas 
a sheudan, — Is leams' an dream so ; agus coiglidh se iad 
mar a choigleas duine a mhac fèin a ta deanamh seirbheis 
da, an sin thig daoine aindiadhaidh chum an cèille, agus 
saorar daoine diadhaidh o'm fulangas agus o 'n eagal gu 
sìorruidh, aguseadar-dhealaichidh am breitheamh luchd- 
deagh-bheus, o luchd-mi-bheus, agus an dream a bheir 
geill da, o'n dream nach tabhair. Mal. iii. 16 — 18. 

Tha mi cluinntinn cunnuil eile ro choitcheann ann am 
briathraibh dhaoine aindiadhaidh, gu h-àraidh o cheann 
ghoirid : their iad, " Cha-n urrainn sinn gnìomh sam bith 
a dheanamh as eagmhais Dè ; thasinn gun ghràsmur toir 
e dhuinn e : agus ma bheir, pillidh sinn gu grad ; mur 
do roi-òrduich e sinn a chum sonais, agus mur pill e-fe'in 
sinn, am faod sinn sinn-fèin a philleadh, no a theasairginn ? 
Cba-n ann anns an neach a mhiannaicheas no anns an XIV ROIMH-RADH. 

neach a ruitheas ata so." Agus an sin saoilidh iad gu'm 
beil an leithsgeul gabhte. 

Fhreagair mi a' chunnuil so cheana, seadh, anns an 
leabhar so fèin ; ach ceadaichibh dhomh a nis' an urrad 
80 a ràdh. (1.) Ged nach urrainn dhuibh sibh-fèin atheas- 
airginn ; is urrainn dhuibh deoch do nimh bàsmhor òl a 
chum 'ur dochainn. Is e Dia a mhàin a naomhaicheas 
ur n-anmaibh; ach cò a thruaill iad ? An òl sibh 
deoch do nimhbàsmhorgu deònach,do bhrìgh nach urrainn 
dhuibh mearachd a' pheacaidh a leasachadh, is mò bu 
chòir dhuibh sgur dheth agus a bhi air 'ur faicill roimhe. 
(2.) Ged' nach iompaichear sibh ach le gràs sònraichte 
Dhè, gidheadh is feumail dhuibh fios a bhi agaibh gu'n 
toir an Tighearn a ghràs, ann an gnàthachadh nam 
meadhonnan naomh' a dheònaich e-fèin a chum na crìche 
sin; agus faodaidh an gràs coitcheann, neart a thoirt 
dhuibh a chum na meadhonnan sin a ghnàthachadh ; agus 
am peacadh millteach a chumail o bhriseadh a mach 
ann an gniomharraibh. Am faod sibh a ràdh le firinn, 
^u'm beil sibh a' deanamh urrad sa tha 'n-ur comas ? Am 
faod sibh gabhail seach an taigh-òsda, no deoch bhuaireas- 
ach a sheachnadh ? no'n co-chomunn a chruadhaicheas 
ann am peacadh sibh a thrèigsinn ? Nach eil sibh comasach 
dol a dh' èiseachd facail De', agus smuainteachadh air an 
teagasg a chluinneas sibh, air pilleadh dhuibh chum 'ur 
n-ionnadaibh còmhnuidh ? Agus smuainteachadh an 
uaigneas, air 'ur staid fèin, agus air nithibh sìorruidh ? 
Nach eil sibh comasach leabhar math a leughadh, o latha 
gu latha, gu sònraicht' air latha an Tighearna, agus dol 
an co-chainnt luchd-eagail Dè ? cha n fhaod sibh a ràdh 
le fìrinn, gu'n d' rinn sibh do rèir bhur comais. (3.) Agus 
air an aobhar sin, bithibh cinnteach gu'n caiJl sibh còir 
air gràs agus cuideachadh Dhè, le 'r peacadh toileach, agus 
le'r neo-chùram, ged nach faod sibh gun ghràs pilleadh 
ri Dia. Mur dean sibh na dh' fhaodas sibh, is ceart do 
Dhia an gràs sin a dhiùltadh dhuibh, leis am faodadh 
sibh mòran a dheanamh. (4.) Na smuaintichibh mu 
òrduchadh Dhè gu'n do sgàr e a' chrìoch o na meadhon- 
aibh, ach gu'n do cho-cheangail e gu teann ri chèil' iad. 
Cha do roi'-òrduich Dia sonas sìorruidh riamh, ach do 'n 
t-sluagh naomha, no truaighe bhith-bhuanachdo'n t-sluagh ROIMH-RADH. XV 

mhi-naomha. Roi'-òrduich Dia cho cinnteach o shìor- 
ruidheachd, am bi barr 'ur fearainn tarbhach no mi-tharbh- 
ach am bliadhan, agus a' cheart ùin' a bhios sibh beò 
air thalamh ; a's a roi' dh' òrduich e an sealbhaich no nach 
sealbhaich sibh sonas bith-bhuan. Mheasadh sibh mar 
amadan, an neach a sguireadh do threabhadh, do chur, 
agrus do chliathadh, agràdh, — " Ma roi'-òrduicb Dia gu'm 
bi barr m' f hearainn gu tarbhach trom, tàrlaidh sin, ged 
nach treabh, nach cuir, agus nach cliath mi. Ma roi'- 
òrduich Dia saoghal fadadhomh, mealaidh mi e, ged nach 
ith agus nach òl mi ; ach mur do roi'-òrduich e so, cha 
chùm biadh no deoch beò mi." An aithne dhuibh am 
freagradh a bheir sibh air a leithid so do dhuine ? ma 's 
aithne, thugaibh am freagradh ceudna oirbh fèin ; oir is 
co-ionann a' chùis : tha òrduchadh Dhe' cho cinnteach 
mu'r cuirp 'sa tha e mu'r n-anmaibh. Mur aithne 
dhuibh am freagradh, dearbhaibh gach co-dhùnadh dhiù 
sin air 'ur cuirp, mu'n gabh sibh do dhànadas am feuchainn 
air 'ur n-anmaibh : feuchaibh air tùs an cùm Dia suas 
sibh gun bhiadh, gun deoch, gun aodach ; an toir e barr 
tarbhach dhuibh, gun treabhadh, gun saothair; an 
treòraich e gu ceann 'ur n-uighe sibh gun astar, gun 
dìcheall ; agus ma shoirbhicheas sibh an so, feuchaibh an 
deigh sin, an treòraich Dia sibh chum fhlaithes na glòire, 
guugnàthachadh dìcheallach a dheanamh air meadhonnan 
nan gràs ; agus suidhibb sìos, agus abraibh, cha n-urrainn 
duinn sinn-fèin a naomhachadh. 

Seadh, a mhuinntir ionmhuinn, ceada'chibh dhomh trì 
achanaichean iarraidh oirbh, agus an sin sguiridh mi. 

Anns a cheud àite. Leughaibh an leabhar beag so gu 
dùrachdach ; agus ma dh' f heumas neach sam bith d' ur 
teaghlaichibh e, leughaibh a rithist, agus a rithist e : agus 
n'an rachadh luchd-eagail Dè, o àm gu àm, a dh' ionn- 
saidh an coimhearsnachaibh ain-eolach, agus an leabhar so 
no a leithid eil' air an stèidh cheudn' a leughadh dhaibh, 
dh' fhaodadh gu'm biodh iad 'nam meadhonnan a 
chosnadh anmannan. Ma bhios sibh cho leisg mu 'r 
saothair, 's nach leugh sibh air m' iompaidh an teagasg 
aithghearr so, chum 'ur slàinte fèin,cha n-eil ach robheag 
speis agaibh d' ur n-anmaibh ; agus is ceart an ni gu'n 
rachadh sibh am mugha. XVI ROIMH-RADH. 

Arnis an dara h-àite. An deigh dhuibh an leabhar so 
a leughadh a rithist, agus a rithist, sparram oirbh dol an 
uaigneas, agus an nì sin a leugh sibh a rannsachadh càr 
tamaill, agus a smuainteachadh agaibh fe"in an làthair an 
Tighearna, am beil e fior, am beil e mosgladh bhur n-anm- 
annan agus am mithich leibh amharc mu 'r timchioll. 
Guidheam oirbh mar an ceudna, gu'n iùbadh sibh 'ur glùn 
guh-urramach, cràbhach, agus gu 'n aslaicheadh sibh air 
an Tighearn 'ur sùilean fhosgladh a chum is gu'm bu \è\r 
dhuibh an fhìrinn ; 'ur n-anmaibh iompachadhah, gràdh 
laiste 'thoirt dha fein ; agus gu'n iarradh sibh uaithe 
gach gràs slàinteil a dhearmaid sibh cho fad' agus 
gnàthaichibh an obair sin o latha gu latha, gus an làn- 
iompaichear bhur nanmaibh. Os barr, rachaibh a dh' 
ionnsaidh 'ur n-aodhairean, ris an d' earb Criosd 'ur 
treòrachadh chum ionaltradh na slàinte sìorruidh, agus a 
tha 'gabhail cùram d' ur slàinte, agus d' ur tearmann 
spioradail, mar a ghabhas lèigh cùram d' ur slàinte chorp- 
orra, agus iarraibh orra an t-slighe air an còir dhuibh 
imeachd a sheòladh dhuibh; agus thugaibh fios daibh 
air staid 'ur n-anmannan chum 's gu'm bi an comhairle 
agus an còmhnadh agaibh mar chuideachadh. No mur eil 
fear-teagaisg dìleas agaibh, 'n-'ur sgìreachd fèin, rachaibh 
a dh' ionnsaidh fir eil' a chuidicheas leibh ann bhur feum 
anabarrach. 

Anns an treas àite. Cho luath 's a gheibh sibh, le leugh- 
adh, smuainteachadh, agus comhairle fir-teagaisg, moth- 
achadh air bhur peacadh agus air bhur truaighe ; agus eòlas 
'ur dleasanais, ur sonais, agus 'ur n-ìoc shlaint ; nadean- 
aibh maille ach trèigibh 'ur comunn agus 'ur giùlan peacach 
gun dàil ; agus pillibh ri Dia, agus freagraibh a ghairm. 
Ma 's ionmhuinn leibh 'ur n-anmaibh f^in, thugaibh fain- 
ear nach diùlt sibh gairm ard-ghuthach Dhè, agus nach 
mùch sibh 'ur cogais ; chum 's nach measa dhuibh ann 
an latha 'bhretheanais, na do Shodom agus do Ghomorah. 
Iarraibh o Dhia eòlas na f ìrinn ; mar a b' àit leibh agaibh 
e : agus na meallaibh 'ur n-anmannan, fèin gu toileach. 
Rannsaichibh an sgriobtur naomha gach latha, agus 
feuchaibh am beil a' chùis mar a cheuala sibh o 'r luchd- 
teagaisg ; feuchaibh am fearr dhuibh sibhfèin earbsa ri 
nèamh no ri talamh ; am fearr dhuibh Dia a leanmhainn ROIMH-RADH. XVII 

na duine ; reason a leanmhainn na ana-miann ; am fearr 
dhuibh 'ur beath' a chaitheadh ann an naomhachd gun 
smal, no ann am peacadh gràneil ; agus an tearuinte 
dhuibh buanachadh ann an staid mhì-naomh' aon latha 
ni's faide ; agusan dèigh dhuibh amas air an nì a's fearr 
togaibh e mar roghainn gu'n dàil. N'am b' àill leibh 
a bhi dìleas d' ur n-anmaibh fèin ; agus mur ionmh- 
uinn leibh dòrainn shìorruidh, guidheam oirbh, an ainm 
an Tighearna gabhaibh a' chomhairle reasonta so. O ! 
nach bu shona an rìoghachd so, agus nach bu shona 
gach baile ay;us dùthaich innte n'am b' urrainn duinn 
iompaidh a chuir airar coimhearsnachaibh aontachadh leis 
an earail fheumail so ? nach b'àit leis gach aodhaire 
dìleas amharc air a threud a' f às naomha, ne'amhaidh, da- 
rìreadh ? B'e so co-re'ite, sìth, tearmann, agus uaill ar 
n-eaglaisean ; sonas ar coimhearsnach, agus comh-fhurt- 
achd ar n-anmannan. An sin, cia inntinneach a shear- 
monaicheamaid sìth agus fuasgladh dhuibh ; agus a f hrith- 
ealamaid dhuibh baisteadh agus Suipeir an Tighearna ; 
na deas-ghnàthan sin a thaciallachadh nasgadh na sithe? 
agus cia mòr an gràdh agus an gàirdeachas leis an 
caitheamaid ar beatha 'n-'ur cuideachd ? Air leabaidh 
'ur bàis, cia dòchasach a bhefreamaid misneach d' ur 
n-anmaibh an uair a thrialladh iad a chum soaghail eile ? 
agus an àm 'ur n-adhlaicidh, cìa sòlasach a ghabhamaid 
cead dibh ag an uaigh, an dùil 'ur n-anmaibh a choinn- 
eachadh ann an rìoghachd nam flaitheas; agus an dòchas 
'ur cuirp fhaicinn, àrdaichte chum an ionaid ghlormhor 
sin. 

Ach ma bhuanaicheas sibh ann an giùlan neo-chùram- 
ach, aineolach, feòlmhor, saoghalta, agus mi-naomha ; 
agus mur faod ar guidhe dhùrachdach agus ar saothair, 
iompaidh a chuir oìrbh gun sibh-fèin a sgrios gu toileach ; an 
sin leanamaid eiseamplair ar Tighearn' a tha spèiseil mu'n 
bheagan sheud' a tha aige, agus mu'n treud bhig a ghabhas 
an rìoghachd nèamhaidh mar òighreachd, an uair a shealbh- 
aicheas na h-aingidh lionmhor an dòrainn a thoill iad. 

A leughadair sguiridh mi dhiot, an uair a leughas tu 
an leabhar so ; ach cha do sguir am peacadh dhiot, seadh, 
am peacadh sina shaoil thu a dhì-chuimhnicheadh o cheann 
fhada. Cha do sguir an diabhol diot, ged nach faic thu XVlll ROIMH-RADH. 

e ann8 an àm bo. Cha do sguir Dia dhiot, do-bhrìgh nach 
àill leatsa gu'n sguir thu air iompaidh-san do'n pheacadh 
mhillteach a fhuair làmh an-uachdar ort. Sgrìobh mi 
an iompaidh so dhut, mar neach aig am beil fios gu'm 
beil e dol a chum saoghail eile ann an ùine ghearr, saogh- 
al, anns am faicear na nithe sin mu'n do labhair mi. 
Mas a h-àill leat mis' a choinneachadh am feasd le gàird- 
eachas an làthair an Tighearn' a cruthaich sinn le chèile ; 
mas a h-àill leat tearnadh o'n phlàigh shìorruidh a dheas- 
aicheadh do gach neach a ni dìmeas air sonas ; gach neach 
nach do naomhaicheadh le Spiorad nan gràs ; agus leis 
nach ionmhuinn co-chomunn nan naomh mar bhall do'n 
eaglais naoimhe choitcheann ; ma tha dùil agad gu'm 
faic thu gnùis Chriosd am breitheamh, agus mòrachd 
Dhè* an Athar ann an sìth shòlasaich ; agus gu'n gabhar 
thu gu fàlteach a chum rìoghachd na glòire 'nuair a 
ghiùlanair thu lom-nochd à tir nam beò ; .guidheam ort, 
cluinn gairm Dhè, agus freagair i ; pill le rùn seasmhach 
anma, chum 'sgu'nsealohaich thu beatha shìorruidh. Ach 
mar a gabh thu ri cuireadh Dhè, agus gun f hìr aobhar 
agad a dhiùltadh, ach do toil aingidh fèin ; tha mi toirt 
teann bhairlinn dhut freagradh air son so, ann an làthair 
an Tighearn, agus a' sparradh ort, fianais a thogail leamsa, 
gu'n tug mi rabhadh dhut, gu'm beil thu mar chobh- 
artach aig an diabhol, cha n-ann do-brìgh nach d'fhuair 
thu cuireadh gu pilleadh a chum beatha shona, ach do 
bhrìgh nach tug thu creideas no gèill do'n chuireadh ; mar 
a dhearbhar le fianais do chomhairlich' dùrachdach, RICHARD BAXTER. Ciderminster, 
Sa' bhln: 1657. GAIRM 

do'n 
T-SLUAGH NEO-IOMPAICHTE. Abair riu t mar is beò mise, deir an Tìghearna 
Dia, cha n-eil tlachd air bith agam-sa ann am 
bàs an aingidh ; ach gum pilleadh an t-aingidh o 
'shlighe, agus gum biodh e beò ; pillibh, pillibh : 
o 'ur droch shlighibh, carson a bhàsaicheas 
sibh, thigh Israeilt — Esec. xxxiii. 11. 

B'iongantas uabhasach le mòran eile cho math 
a's leamsa, bhi a' leughadh anns an sgriobtur 
naomha, cho tearc sa tha 'n dream a thearnar ; 
agus gu'm bi a' chuid is mò dhiùbhsan a ghairmear, 
air an dùnadh gu sìorruidh a mach à rìoghachd 
nèimh, agus air an claoidh maille ris na deamh- 
naibh ann an teine bith-bhuan. Cha chreid na 
h-as-creidich so 'nuair a leughas iad e, air an 
aobhar sin, 's èigin gu'm mothaich iad e gu trom ; 
tha iadsan a tha ga chreidsinn air an co-èigneach- 
adh gu ghlaodhaich le Pòl, " O doimhne saoibhris 
araon gliocais agus èolais Dè ! Cia do-ranns- 
achaidh a bhreitheanais, agus do-lòrgachaidh a 
shlighean ! " (Rom. xi. 33.) Ach tha reuson 
fèin a' teagasg dhuinn coire na droch-bheirt 
f hàgail orra-san a chuireas an gnìomh i. Uime 
sin 'nuair a chì sinn droch ghnìomh sam bith, 20 GAIRM WN TSLUAGH. 

brosnaichidh fonn ceartais sinn a rannsachadh a 
mach an tì a rinn e, chum gu'n giùlaineadh e 
dochair mhaslach a ghnìomha, mar a mhi-chliìi 
fèin. Na'm faiceamaid duine air a mhàrbhadh, 
agus air a ghearradh 'na bhloidibh às a' chèile air 
an t-slighe, dh'f heòraicheamaid air ball : O ! cò 
a rinn an t-an-iochd so ? Ma chuirear baile gu 
deònach ri theine, feòraichidh sibh gu grad, Cò an 
duine mi-chneast' a rinn e ? Fòs 'nuair tha sinn 
a' leugadh gu'm bi mòran mar aithinnean teine 
ann an grìosaich ifrinn gu sìorruidh ; nach èigin 
chiinn a smaointeach' cia mar thàrlas so ! Cò e an 
coireach ? Còis aobhar an-iochdar do'n truaighe 
so ? agus 's tearc neach a dh'aidicheas an chionta. 
Aidichidh gach neach gur h-e an droch- 
spiorad an coireach ; ach cha fhreagradh so do'n 
cheist, do bhrìgh nach e am fìor aobhar. Cha-n 
èignich, ach brosnaichidh e daoine gu peacadh, 
agus fàgaidh e gu'n roghainn fèin a chur an 
gnìomh, no gun a chur. Cha ghiùlain e daoine 
chum an taigh-òsda ; cha-n fhosgail e 'm beòil le 
foirneart, gu deoch bhuaireasach a thaomadh 
annta ; cha mhò a ghlacas e cho teann iad, 's nach 
faod iad dol a thoirt ùmhlachd do Dhia ; cha mhò 
a dh' èignicheas e an anmaibh o smuaintibh 
naomha. Uime sin tha 'choire ri fàgail eadar 
Dia fèin, agus am peacach ; is èigin gur e 'n dara 
neach dhiù fior aobhar na truaighe so uile, cò 
air bith e; oir cha n eil neach eile richoireachadh: 
(Miltaidh Dia a' choire so, agus cha ghabh e air 
fèin i ; agus 's tric leis a' pheacach aingidh a 
ìiùltadh cuideachd ; s i so a' chonnspaid a tha 
ri rèiteachadh ann am cheann-teagaisg. NEO-IOMPAICHTE 2] 

Tha 'n Tighearn a' gearan air an t-sluagh, agus 
tha 'n sluagh a' cur iomchair air an Tighearna. 
Tha 'n chonnspaid so air a co-reusonachadh ann 
an Caib. xviii. 25, far am beiì an sluagh gu soilleir, 
agus gu h-andàna ag ràdh, " nach eil slighe an 
Tighearna cothromach.' , A dear Dia, " 's i an 
slighe-sa nach eil cothromach " Ars' an sluagh : 
" Ma bhios ar ciontan, agus ar lochdan oirnn, agus 
gun searg sinn annta, cionnas a dh' fhaodas sinn 
mar sin a bhibeò?" (xxxiii. 10.) Margu'nabradh 
iad, ma bhàsaicheas sinn gutruagh,am faod sinn a 
leasachadh ? mar nach b'i so an coire-san, ach 
coireDhè. AchthaDiaann ambriathranmochinn- 
teagaisg ga shaoradh fèin uaithe, agus ag innse 
dhaibh mar dh' fhaodas iad an truaighe so a 
bhacadh ma bhios iad deònach a dheanamh : 
agus a' cur iompaidh orra meadhonnan feumail 
a ghnàthachadh chum na crìche sin ; agus mur 
gabh iad r'a iompaidh, tha e toirt fios daibh gu'm 
beil coire na truaighe aca fèin ; agus mar toilich 
so iad, cha sguir e ga'n smachdachadh. Is easan 
am breitheamh, agus bheir e breth orra do rèir an 
gnìomharran ; cha bhreitheannan iad air Dia, no 
orra fèin a dhìobhail ùghdarrais, gliocais, agus 
neo-chlaon-bhreth ; cha trod agus cha chonns- 
achadh ri Dia a ni 'n gnothach, no a shaoras iad 
o'n cheartas sin air am beil iad a' gearan a' chur 
an gnìomh 'nan aghaidh. 

(1.) Tha 'n rann so a' ciallachadh, gu'm beil 
Dia ga shaoradh fèin o choire lèir-sgrios nan 
aingidh nach iompaich. Cha dean e so leis an 
lagh àicheadh chum na h-aingidh a' chuir gu 
bàs sìorruidh ; no leis a bhreitheanais a chuireas 22 GAIRM DO*N T-SLUAOH 

e an gnìomh a rèir an lngha sin àicheadh ; 
ach le fior aidmheil, nach taitneach leis am bàs, 
ach gu'n iompaicheadh iad, chum gu'm maireadh 
iad beò; agus dhaighnich e so le mhionnan fèin. 
— (2.) Earail dhùrachdach do na h-aingidh 
iompachadh ; earailleis am beilDia, cha n-e mhàin 
asparradhan leas orra, ach a'cur iompaidh chàird- 
eil orra gabhail ris, agus ag aontachadh a' chùis 
a reusonachadh riù, c'arson a bhàsaicheas sibh ? 
'S e crìoch àraidh na h-earail so, gu'm pill, agus 
gu'm mair iad beò : Agus 's e an dara crìochan 
(mar pill iad) an dà ni so a leanas. — (1.) E 
'thoirt mothachadh dhaibh tre nam meadhonnan 
a ghnàthaich e, nach i coire-san, ach an coire 
f'èin ma thèid iad am mugha. — (2.) E dhearbh- 
adh dhaibh o'n toil shoilleir fèin, le cùl a chuir 
ri ùile àintean agus iompaidh an Tighearna, 
gur i an coire fèin ma sgriosar iad; agus gu'm 
bàsaich iad, a chionn nach àill leo ach bàs. 

Tha brìgha'chinn-teagaisg so a co-sheasamh 
anns na nithibh so a leanas. 

I. Is e lagh neo-chaochlaidheach Dhè, gur 
èigin do na h-aingidh pilleadh, no bàsachadh. 

II. Is e gealladh Dhè gu mair na h-aingidfi 
beò ma philleas iad. 

III. Tha Dia a' gabhail tlachd ann an Lompach- 
adh agus ann an slàinte dhaoine ; ach is neo-thait- 
neach leis am bàs agus an lèir-sgrios : is rògh- 
naiche ìeis gu'm pilleadh agus gu^m bitheadh iad 
beò, na gu'n gabhadh iad air an aghaidh agus 
gu'm bàsaicheadh iad. 

IV. Is dearbh-f hìrinn so, agus do-bhrìgh nach NEO-IOMPAICHTE. 23 

b'àill le Dia gu'n cuireadh daoine an teagamh i 
dhaìghnich e dhaibh i, le 'bhòid follaisich fèin. 

V. Tha'n Tighearn ag aslachadh agus ag 
earalachadh air na h-aingidh pilleadh. 

VI. Tha 'n Tighearn ag aontachadh a' chùis 
a cho-reusonachadh ri peacaich neo-iompaichte, 
agus a' feòraich dhiù ; c'arson a bhàsaicheas iad ? 

VII. Mar iompaich na h-aingidh an dèigh so 
uile, cha n-i coire Dhè ach an coire fèin gu'm 
bàsaich iad ; 's i an toil fèin fìor aobhar an lèir- 
sgrios ; oir bàsaicliidh iad a chionn nach àill leo 
ach bàs. 

Mar a leigeadh ris duibh gach teagasg dhiù so, 
ann am briathran soilleir, a nise labhrar gu 
h-aithghearr an dhèigh a' chèile. 

Teagasg I, Is e lagh neo-chaochlaidheach Dhè, 
gur èigin do 'na h.aingidh pilleadh, no bàsachadh. 

Ma chreideas sibh Dia 3 creidibh so : cha n-eil 
ach iompachadh no dol a mugha aig gach duine 
aingidh fa-chomhair. Tba dearbh-bheachd agam 
gur gann a chuirear mar f hiachaibh air luchd- 
do-bheirt gur fior no cothromach so. Cha-n 
iongantach ged chuireas na ciontaich cunnuilair 
an lagh. Is tearc an dream a chreideas a nìnach 
bu mhath leo a bhi fior : agus is tearc' iad gu 
mòr leis bu mhath a nì sin a bhi fior, a shaoiìeas 
iad a bhi 'nan aghaidh fèin. Ach cha ghearan 
air an lagh, no air a' bhreitheamh a theasairgeas 
fear mi-ghniomha. Dh/ f haodadh creideas agus 
gèill a thoirt do 'n lagh a bhàs a bhacadh ; ach 
cha dean a bhi ga àicheadh agus a' faighinn coire 
dha ach a bhàs a luathachadh. Mar biodh a' 
chùis mar sin, dhìteadh ceud an lagh mu 'n aon 
duine a dh-aidicheadh a mhòr-luach : agus bu 24 UAIRM do'n t-sluagh 

ròghnaiehe leis na h-aingidh a bhi tagradh nach 
bu chòir an smachdachad, na bhi 'g èisdeachd 
àintean agus aobharan an cuid uachdaran a 
dh'iarras ùmhlachd' uatha. Cha d' rinneadh an 
lagh a chum 's gu'n tugadh tusa breth air; ach a 
chum do riaghladh, agus a thoirt breth ort, a rèir 
t'ùmhlachd, no t'eas-ùmhlachd dha. 

Ach ma tha neach sam bith cho dall 's gu'n cuir 
e firinn agus ceartas lagha Dhè* an teagamh ; 
bheir mi dha dearbhadh aithghearr orra le chèile, 
dearbhadh, a làn-thoilicheas, mar a shaoileas mi, 
gach duine reusonta sam bith. 

Air tùs, ma chuireas sibh an teagamh gur e so 
facal Dè ; an àite ceud teagasg eile, toilicheadh 
am beagan so sibh. " Gu fìrinneach tha mi 'g 
ràdh ribh, mur iompaichear sibh, agus mur bi 
sibh mar leanabanan, nach tèid sibh a steach do 
rìoghachd nèimh." (Mat. xviii. 3.) " Gu deimhin, 
deimhin, a deirimriut, mar beirear duine rithist nach 
faod e rìoghachd Dhè fhaicinn." (Eoin. iii. 3.) 
" Ma iha neach sam bith ann an Criosd, is creatair 
nuadh e, chaidh na seann nithe seach, feuch, rinn- 
eadh na h-uile nithe nuadh." (2 Cor. v. 17.) 
" Chuir sibh dhibh an seann duine maille r'a 
ghnìomharraibh, agus chuirsibhumaibh andhuine 
nuadh, a ta air ath-nuadhachndh ann an eòlas, a 
rèirìomhaigh an tìachruthaiche" (Col.iii.9 — 10.) 
4< As eugmhais naomhachd cha-n f haic neach air 
bithanTighearn." (Eabh.xii.14.) u Cha-n urrainn 
iadsan a tha 'san f heòil Dia a thoileachadh. — Mar 
eil spiorad Chriosd aig neach, cha bhuin e dha." 
(Rom. viii. 8 — 9.) u Ann an Iosa Criosd, cha n-eil 
èifeachd air bith ann an timchioll-ghearradh, no ann 
an neo-thimchioll-ghearradh, ach ann an cruth- NEO-IOMPAICHTE. 25 

achadh nuadh.'" (Gal. vi. 15.) " A rèir a mhòr-thrò- 
cair, a dh' ath-ghin sinne gu beò-dhòchas. Air 
dhuibh bhi air'urn-ath-ghineamhuin, cha n-ann o 
shìol truaillidh, ach neo-thruaillidh, le facal an Dè 
bheò, agus a mhaireas gu sìorruidh." (1 Pead. i. 
3 — 23). " A' cur uaibh gach uile mhì-ruin, agus 
gach uile mealtaireachd, agus chealg, agus 
fharmadan, agus gach uile ana-cainnt; mar 
naoidheanan air au ùr-bhreith, iarraibh bainne 
fior-ghlan an fhacail, chum as gu'm fàs sibh leis.'' 
(1 Pead. ii. 1, 2.) " Cuirear na h-aingidh gu 
h-ifrinn, na cinnich uile nach cuimhnich Dia.* 
(Sal. ix. 17.) "Rannsaichidh an Tighearn' am 
fìrean ach ant-aingidh is fuath le anam. ,, Salm 
xi. 5. 

Mar nach feum mi stad, a mhìneachadh nam 
briatharan leòir-shoilleir so, shaoilinn nach mò na 
sin a dh' f heumas mi tuilleadh a' chur riu do 'n 
mhòran a dhearbhas an ni ceudna, mas duine 
thu a chreideas facal Dè, chual' thu cheana ni's 
leòir a dhearbhadh gur èigin do 'n aingidh 
iompachadh no dol am mugha, Thugadh cho 
f had air t' aghaidh thu cheana, 's gur èigin dut 
aideachadh gur fior so, no a ràdh gu dìreach 
nach creid thu facal Dè. Agus mur creid thu 
Dia, thug mi dùil diot ; thoir thu-fèin fainear 
mar is fearr a dh' fhaodas tu ; oir is coltach gur 
goirid gus am bi tbu ann an ifrinn. B' ealamh a 
dh'eireadh tu suas an aghaidh an duin' a bheireadh 
a bhreug dhut ; agus am beil thusa cho dàna 
's gun cuir thu breug air Dia ; Ma dh' innis thu 
do Dhia gu saor nach creid thu ; na coirich e 
ged nach toir e tuilleadh rabhaidh dhut , no ged a 
thrèigeas e thu : no ged a bheir e thairis thu mar 

D 26 GAIRM DON T-SLUAGH 

dhuine gun dòchas : oir c'arson a bheir e rabhadh 
dhut, mur creid thu e ? Ged chuireadh e aingeal 
o nèamh ga t' ionnsaidh, is coltach nach creideadh 
tu e ; Oir ciod a labhras aingeal ach briathran 
Dhè : agus n'an tugadh aingeal soisgeul air bith 
eile at' ionnsaidh, cha b' ion dut a chreidsinn ; 
ach a mheas mar theachdaire mallaichte, (Gal. i. 
8.) Agus gu deimhin cha cho mhath an airidh 
aircreideas aingeal sam bith ri Mac Dhe, a thàinig 
o'n Athair a thoirt an teagaisg so dhuinn ; 
mur airidh easan air creideas, cha-n airidh air 
creideas uill' aiglean nam fìaitheas. Ma sheasas 
tu air na cùmhnantaibh so ri Dia, sguiridh mi 
dhiot, gus am buin e-fein riut, air mhodh a's 
fearr a leigeas ris dut do chionta. Bheir àrd- 
ghuth Dhè ort gu'n cluinn thu e. Ged dh' 
earalaicheas e ort gu sèimh èisdeachd ri gutb a 
shoisgeil, bheir e ort gu 'n cluinn thu guth labhar 
na binne leis an dìtear thu 'nuair nach cluinnear 
do ghearan. Cha n-urra' sinn a thoirt ort gu'n 
creid thu an aghaidh do thoile ; ach bheir Dia 
ort gu 'm mothaich thu an aghaidh do thoile. 

Ach cluinneamaid do leith-sgeul ? C'arson 
nach creid thu facal Dè ? An e gu 'n abair e gur 
èigin do na h-aingidh iompachadh no dol am 
mugha ? Is aithne dhomh do leith-sgeul ; meas- 
aidh tu nach coltach gu 'm bi Dia cho an- 
iochdmhor ; saoilidh tu gur an-iochd daoine a 
dhìteadh gu sìorruidh air son coire cho beag ri 
giùlan peacach. 

An uair a chì sibh ann am facal Dè gu'm beil e 
air an dòigh so, agus gu'm bi e air an dòigh so, 
an saoil sibh gur ion duibh cur an aghaidh an 
fhacail sin? An gairm sibh ur Cruithear an NEO-IOMPAICHTE. 27 

làthair catbair breitheanais ; agus an toir sibh 
breth air f hacal do rèir casaid na brèige ? An 
suidh sibh a thoirt breth air, a rèir lagh 'ur 
smuaintean fèin ? An glice, am fearr, agus an 
ionraice sibh na Dia ; an èigin do Dhia nam 
flaitheas agus na talmhuinn gliocas fhòghlum 
uaibhse ? An èigin do ghliocas gun mhearachd 
fòghlum a ghabhail o amaideachd ? An èigin do 
fhior-ghlaine gun smàl gabhail ri smachd o 
pheacach salach, brèin, nach urrainn e fèin a 
chumail glan car aon uair t An èigin do 'n 
uile-chumhachdach seasamh an làthair cathair 
breitheanais chnuimhe dìblidh. O dànadas 
uabhasach na luaithre gun tuigse ! An cuir 
am famh, agus an t-òtrach dorchadas às leth na 
grèine, agus an gabh iad os-Iàimh an saoghal a 
shoillseachadh ? Ciod an t àit anns an robh thu 
'nuair a dhealbh an t-uile chumhachdach a lagh, 
agus nach d' iarr e do chomhairle ? Gu deimhin 
dhealbh e a lagh mu'n do ghineadh tu, gun do 
chomhairr iarraidh, agus bha thu ro f hada gun 
teachd a dh' ionnsaidh an t-saoghail gu thilg- 
eadh bun os-ceann : ma bha thu cho chomas- 
ach,c'arson nach do mhosgail thu bho neo-ni,agus 
nach do chuir thu an aghaidh Mhaois agus 
Chriosd an uair a bha iad air thalamh, agus nach 
do theasairg thu Adhamh agus a shliochd 
peacach, o 'n bhàs bhagarrach, chum 's nach 
biodh feum air Criosd ! Agus ciod e ma 
chumas Dia fhoighidinn agus a thearmann uat, 
agus ma cheadaicheas e dhut tuiteam ann an 
Ifrinn am feadh a tha thu a' connsachadh an 
aghaidh a reachd, an creid thu 'n sin gu'm beil 
Ifrinn ann ? — Mas olc cho mòr am peacadh, as 28 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

gu'm feum e bàs Chriosd mar ìobairt-glanaidh, 
cha 'n iongantach ged thoilleadh e ar truaighe 
shìorruidh-ne. — Ma thoill pacadh nan deamhnan 
claoidh sìorruidh, c' arson nach toilleadh peacadh 
dhaoine e mar an ceudna ? — Shaoilinn gu'n tuig- 
eadh sibh nach faod na daoine a's fearr, agus na's 
lugha na sin gu mòr, luchd-aingidheachd, breth 
chothromach a thoirt air droch-thoillteannas 
peacaidh. Mo thruaigh! tha sibh dall agus claon- 
bhretheach. Cha-n f haod sibh a bhi làn-eolach 
air droch-thoillteannas a' pheacaidh, gus am bi 
sibh làn-eolach air olc a' pheacaidh ; agus cha-n 
fhaod sibh bhi làn-eòlach air olc a' pheacaidh gu 
bràth, gus am bi sibh làn-eòlach, (1.) Air raòr- 
luach an anma air an do chuir e mi-dhreadh. 
(2.) Air mòr-luach na naomhachd a chuir e à 
cuimhne. (3.) Air reusan agus mòr-luach an 
reachd a bhriseadh leis. (4.) Air mòr-luach na 
glòire air an d' rinn e dimeas. (5.) Airfeum agus 
mòr-luach an reusoin air an do shaltair e gu trom. 
(6.) Seadh, no gus am bi sibh eòlach, air mòr- 
luach neo-chrìochnach, oirdheirceas uile-chumh- 
achd agus naomhachd an Dè mhòir, air an 
d'rinn am peacach urrad cheannairc ! An uair is 
aithne dhuibh iad sin uile, is aithne dhuibh droch- 
thoillteannas peacaidh. Os-barr tha fios agaibh 
gu'm beil an ceannairceach ro-chlaon,achum breth 
cothromach a thoirt air naomh-reachd agus air 
gniomharradh an àrd fhir-riaghlaidh. Bheir sinn 
breth le mothachadh a chòmhdaicheas ar reuson. 
Chì sinn an gnothaichibh coitcheann saoghalta, 
gum meas mòran gur ceart an cùis fèin agus 
gur mi-cheart gach cùis a ta 'nan aghaidh: agus 
is diomhain d'an càirdibh glic' agus neo-chlaon- NEO-IOMPAICHTE. 29 

bhretbeach atharrach so a chuir mar fhiachaibh 
orra. Is tearc clann as-umhal, nach abair gur 
athair gun iochd a bhuaileas iad. Is tearc duine 
rag-mhuinealach, neo-ghlan, nach cuir euceart às 
leth na clèire, ma dh' fhògras iad o chomunn 
nan naomh e, gus am pill e r'a Dhia le nuadh 
ùmhlachd. Is tearc meirleach no mortair a 
chrochar, nach cuireadh euceart às leth an reachd 
agus a' bhreitheimh ; nam fuasgladh sin o 'n 
chroich iad. (7-) An saoil sibh gu'm beil na 
h-anmannan neo-ghlan iomchuidh air nèamh; an 
t-ionad naeh fosglar gu bràth do thruailleachd ? 
Mo thruaigh ! cha n-urrainn iad cuspair an gràidh 
a dheanamh do Dhia air thalamh, no obair sam 
bith a dheanamh is taitneach leis. Tha iad 
an aghaidh Dhè, is fuath leo an ni sin is ionmh- 
uinne leis ; cha-n urrainn iad an co-chomunn 
iomlan sin ri Dia a mhealtainn a tha a' chuid 
naomh a' sealbhachadh air tbalamh. Uime sin, 
cia mar dh' fhaodas iad teas-ghràdh iomlan a 
thoirt da, agus co-chomunn sòlasach a shealbh- 
achadh leis, seadh sonas sìorruidh nam flaitheas «* 
Cha chuir sibh an-iochd as 'urleth fèin, ged nach 
fàiltich sibh'ur nàmhaidann an glacaibh'ur gràidh, 
mar fhear-comhairle dìleas ; agus ged nach toir 
sibh cuid d'ur bòrd agus d'ur leabaidh do mhuc 
bhreun an òtraich : gidheadh, an coirich sibh Ard- 
thighearna, agus Fear-riaghlaidh glic, cothrom- 
ach, agus gràsmhor an t-saoghail ; ma dh'f hòg- 
ras e'n sluagh neo-iompaichte chum dòrainn 
shìorruidh. 

Guidheam oirbhs' a nis' uile, le 'n ionmhuinn 
'ur n-anmaibh fèin, an àite connsachadh ri Dia, 
gèillibh dha gu grad : agus an àite teagamh a 30 GAIRM DO'N TSLUAGH 

chuir 'na fhacal, gabhaibh ris gun dàil, agus 
gluaisibh d'a rèir chum 'ur leas. Gabhaibh*' 
uìl' a tha neo-iompaicht anns a' cho-thional-s', 
ri so mar dhearbh-f hìrinn Dè ; eadhon, gur èigin 
duibh gu goirid, iompachadh no dol am mugha ; 
cha n-eil duibh ach an dara cuid pilleadh no 
bàsachadh. An uair a dh'innis an Dia nach 
breugaichear so dhuibh ; 'nuair a chuala sibh e bho 
Chruithear agus bho bhreitheamh cothromacli na 
talmhuinn: is mithich,seadh, istuilleadh 'smithich, 
do neach aig am beil cluas a dh' èisdeas ; oir 
chì sibh a nis,' an ni às an ion duibh earbs' a 
dheanamh. Is daoine marbha agus air dol am 
mugha sibh mur pill sibh. N'an insinn atharrach 
so dhuibh mheallainn le brèig sibh. N'an ceilinn 
so oirbh mhillinn sibh, agus bhithinn ciontach d'ur 
fuil : mar a dhearbhas an sgriobtur so. "'Nuair 
a their mi ris an aingidh, O dhuine aingidh 
gheibh tha gu deimhin bàs ; mur labhair thusa a 
chum an t-aingidh a thoirmeasg o 'shlighe gheibh 
an duin'aingidh sin bàs 'na aingidheachd ach air 
do làimh-sa iarraidh mise f huil." (Esec. xxxiii. 8.) 
Chì sibh a nise,ged is teagasg garbh agus mi-thait- 
neach so, gidheadh, is e leithid a 's èigin duinn' a 
shearmonachadh agus a's èigin duibhs' èisdeachd. 
Isfearr dhuibh iomradh a chluintinn air ifrinn, no 
a dòrainn fhulang. Mur feumadh sibh e, cha 
chuireamaid searbhadas air bhurcluasaibh le firinn 
a tha cho neo-bhinn leibh r'a cluintinn* Cha 
bhiodh ifrinn cho làn, nam bu toil le siol 
Adhaimh eòlas a ghabhail air an staid fèin, a 
h-iomradhachluinntinn,agussmuainteachadhoirre 
le dùrachd. 'S e an t-aobhar gur tearc an dream 
a theasairgir o ifrinn, nach cuir daoine do dhradh NEO-IOMPAICHTE. 3i 

orra fèin dol a steach le spàirn air doras cumh- 
ann an iompachaidh ; no triall air slighe aimh- 
leathann na naomhachd am feadh ata ùin' aca; 
agus cha chuir iad spàirn orra fein, do bhrìgh 
nach do ml òsgladh iad gu beò-mhothachadhdo'n 
ghàbhadh i *hòr anns am beil iad ; agus cha do 
mhosgladb ad, do bhrìgh gur leisg leo an 
cunnart a « hluinntinn, agus roi-smuainteachada 
air; agus tàrlaidh so,do bhrìgh nach math a chreid- 
eas iad am facal a bhagras an dòrainn. Mur làn- 
chreidsibh an fhìrinn so, shaoilinn gun tugadh a 
cudthrom oirbh a cuimhneachadh, agus leantainn 
ri gun fhois a thoirt du'r n-anmaibh, gus au 
iompaichear sibh. Na'n cluinneadh tu an guth so 
ach aon uair, o bheul Aingil, " Is èigin dut 
ìompachadh no dol am mugha : piileadh n<> 
bàsachadh !" Nach leanadh e ri t' anam gu 
teann; agus nach taghaicheadh e thu gachòidhch' 
aguslà? Nach cuimhnicheadh tu air ann an 
gniomh a' pheacaidh ? Nach cluinneadh tu gu 
ìabhar ann ad chluasaibh do ghnà (i Pill no 
bàsaich !" O, nach bu shona bhur n-anmaibh na'n 
oibricheadh e orra mar so ; agus mur di-chuimh- 
nichte gu bràth e : agus mur tugadh e fois duibh, 
gus an iomaineadh e dh' ionnsaidh Dhè sibh 1 . 
Ach ma dh' fhògras sibh uaibh e, le di-chuimhne, 
agus le mi-chreideamh, cia mar dh'oibricheas e 
chum slàint' agus iompachaidh dhuibh ? Ach 
thugaibh so leibh mar aobhar dù-bhròin, ged' 
dh'fhògras sibh an guth so às 'ur cuimhne cha-n 
urrainn sibh d'a f hògradh as 'ur Bìobaill : ach 
seasaidh e annta mar fhìrinn naisgte, a thoirt 
sanais duibh gu bràth, nach eil duibh ach Pilleadh 
no bàsachadh. 32 GAIRM Do'N T-SLUAGH 

O c'arson a nise nach eil cridhe gach peacaich 
air a bhioradh leis an dearbh.fhìrinn so ? Shaoil- 
eadh neach a nise, gu'm biodh gach anam neo- 
iompaicht' a chluinneas na briathran so, air a 
bhioradh a dh' ionnsaidh a' chridhe ; agus gu'n 
smuainticheadh iad annta fèin, agus gu 'n abradh 
gach neach, " Is e so mo chor-sa," agus cha 
ghabhadh e fois gu bràth, gus am mothaicheadh 
e iompachadh fèin. Creidibh a dhaoine, nach 
mair am fonn suaimhneach neo-chùramach so 
ach gearr. Is dà ni, mhosglach, iompachadh, agus 
sgrios : agus cha-n f hada gus am mothaich sibh a 
h-aon . diù. Faodaidh mi a ghealltainn, cho 
cinnteach 's ged' chithinn le m' shùilibh e, gu'n 
toir gràs no ifrinn oirbh a ràdh, gu goirid, (an 
uair a bheir iad dhuibh beò-mhothachadh air na 
nithibh sin) "Ciodarinn sinn ? Cia amaideach 
aingidh a ghluais sinn ?" Cha mhair staid sgeigeil 
nam peacach gun umhail ach tamall beag. Cho 
luath 'sa philleas no bhàsaicheas iad, tèid crìoch 
air am breislich dhàna, agus pillidh an ciall 
agus am mothachadh riu. 

Ach tha dà ni agam 's an amharc a ta cruadh- 
achadh an duine neo-iompaicht' agus air am beil 
a choltas mo shaothairs' a chuir an neo-brìgh 
mur gabhar rompa ; agus is iad sin an dà f hacal 
so,an t-aingidk, agus iompachadk, an uair athuig- 
ear ann an seadh mearachdach iad. Ars' aon 
neach ris -fèin, " Is fior gur èigin do'n aingidh 
iompachadh no bàsachadh : ach ciod e sin 
domhsa? ,> Cha n-eil mi aingidh ged a' tha m' 
peacach mar gach duine eile do'n t-sluagh. Arsa 
neach eile ris-fèin, Is fior gur èigin domh 
pilleadh o m' dhroch shlighe; ach tha dùil agam NEO-IOMPAICtìTE. 33 

nach eil sin gun deanamh gus a nis/ oir phill mi 
o cheann f hada. Agus mar so, 'nuair a shaoileas 
daoine aingidh nach eil iad aingidh, ach iom- 
paichte ; chaill sinn ar saothair, ann an iompidh a 
chuir orra gu pilleadh. Air an aobhar sin, mu'n 
gabh mi ni's faid' air m' aghaidh, innsidh mi 
dhuibh cò iad na daoine aingidh d' an èigin 
pilleadh no bàsachadh ; agus maran ceudna, ciod 
is ciall do'n iompachadh ; agus cò tha làn- 
iompaichte ; agus chuir mi romham gun so 
innseadh dhuibh gus a nise : oir is i so riaghailt 
is fearr a f hreagras do'm ghnothach. 

Agus tha e agaibh r'a thoirt fainear ann an so, 
ann am briathraibh an teagaisg, nach ionann 
duine aingidh agus duine iompaichte ; oir cha 
n-eil duine aingidh iompaichte,agus chan-eilduine 
iompaicht' aingidh ; agus mar so 's ionann a bhi 
aingidh agus a bhi neo-iompaichte. Air an aobhar 
sin, ann an leigeil a h-aon diù ris, leigear ris iad 
le chèile. 

Mu'ra faod mi nàdur aingidheachd no iom- 
pachaidh innseadh dhuibh ; 's èigin domh tòis- 
eachadh o 'n ceud toiseach. 

B' iomchuidh le Cruithear cumhachdach an 
t-saoghail, trì seòrsachan chreatairean beò a 
ghairm o neo-ni; dhealbh e na h-ainglean, spioradan 
fiorghlan, reasonta, neo-bhàsmhor, agus neo- 
cheangailte ri cuirp ; agus air an aobhar sin iom- 
chuidh a dh' àiteachadh nam Flaitheas. Dhealbh e 
na brùidean, gun anam reusonta ; agus air an 
aobhar sin iomchuidh a dh' àiteachadh na talmh- 
uinn. Thug e do'n duine nàdur meadhonacK 
eadar ainglean agus brùidean ; dhealbh e a chorp 
gu h-iongantach innleachdach, agus chuir e 34 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

spiorad reusont' agus neo-bhàsmhor ann, d'a àit- 
eachadh, agus d'a riaghladh ; agus uime sin, iom- 
chuidh a dh' àiteachadh nèimhagus na talmhuinn. 
Ach mar thugadh corp do'n duine mar iochdaran 
ùmhal d'a anam ; cha d' f huair e an talamh so 
mar bhuan-chòmhnaidh shona : ach mar shlighe 
air an triall e dh'ionnsaidh nam flaitheas. 
Chruthaicheadhan duineannanstaidbheannaicht/ 
a dhearcadh air mòrachd ghlòrmhor an Tigh- 
earn', a seinn haleluiah dhà leis na h-ainglibh 
naomha ; agus a dheanamh àrd-chuspair a 
ghràidh dheth gu sìorruidh. Agus mar a 
chruthaicheadh an duine chum na crìche so, 
dheònaich Dia dha meadhonnan iomchuidh a 
ruigheachd oirre : Do na meadhonaibh sin, tha 
dà ghnè. A cheud ghnè a riaghladh fonn anma 
an duine. An dara gnè, a riaghladh a bheatha 
agus a ghniomhharran. Mar a bhuineas do'n 
cheud ghnè, chuimisich Dia fonn anma an duine 
r'a chrìch ; a' toirt dha urrad eòlais air fèin 's a 
bha iomchuidh air a staid, agus cridhe ag aomadh 
d'a ionnsaidh fèin le gràdh naomha. Gidheadh 
cha do dhaingnich Dia an duine gu neo-chaoch- 
laidheach anns an staid sin ; ach air a dhealbh 
'na dhuine saor, dh'f hàg e gu comhairl' a shaor- 
thoile fèin e. Mar a bhuineas do 'n dara gnè, 
thug Dia mar a f hreagradh dha fèin lagh iomlan 
do'n duine, a' sparradh air buanachadh ann an 
teas-ghràdh nach fuaraich gu bràth, agus ann an 
ùmhlachdgun mhearachd a thoirt dha fèin. Ach 
le bristeadh toileil an reachd sin, cha do chai 1 an 
duine, còir, a mhain air muinghinn na beatha 
sìorruidh ; ach mar an ceudna, thionndadh e 
anam o Dhia, shocraich e a smuaintean air nithibh NEO-IOMPAICHTE. 35 

dìblidh feòlmhor, agus mar so, is beag nach do 
thilg e dheth dreach na diadhachd gu h-iomlan. 
Air an doigh so dhearmaid an duine glòir Dhè, 
agus gèill d'a reachd, a' chrìoch chum an do 
dhealbhadh e ; agus chaidh e air seacharan cian 
o 'n t-sligb' a threòraicheas da h-ionnsaidh ; agus 
sin an smuaintibh anma, agus an gniomharraibh 
a bheatha. Chaill an duine am fonn naomha sin, 
spèis an anma do Dhia agus da lagh ; agus f huair 
e 'n àite sin, fèin-spèis fheòlmhor, a shàsaicheas 
e le nithibh talmhaidh I Air dha fàs aineolach air 
Dia, agus eòlach air a' chreatair : tha cuairt na 
beatha so a co-f hreagradh do thogradh claon a' 
chridhe ; cha n eil e beò do rèir naomh reachd 
Dhè, ach do rèir an-mhiann fèin : dh' iarr e an 
creatair a thoileachadh, a chiocrais feòlmhor, 
an àit' a bhi ag iarraidh an Tighearn' a riarachach. 
Thàinig sinn uile chum an t-saoghail leis an 
nàdur, no leis a chlaon-thogradh thruaillidh so : 
6 ' Oir cò bheir glan à neo-ghlan ?" (Iob. xiv, 4.) 
Mar a ta gnè fuileachdach bhorb ann an leòghan, 
mu'n cosgair e 'n t-sealg, agus gnè nimheil anns 
an nathair, rau'n lot i le gath ; mar an ceudna, 
tha 'n gnè peacach,no 'n togradh millteach so 'n ar 
leanbachd mu'n smuaintich, rau'n labhair, 
agus mu'n dean sinn. Agus uaithe so sruthaidh 
uile pheacadh ar beatha. Cha n-e so a mhàin, 
ach an uair a sholair an Dia tròcaireach cungaidh- 
leighis duinn, eadhon an Tighearn Iosa Criosd, 
mar leigh d' ar n-anmaibh, agus mar cheannard 
g'ar treòrachadh gu Dia ; is ionmhuinn le'r gnè 
an cor anns am beil sinn, agus is leisg leinn 
fhàgail, agus uime sin tha sinn an aghaidh uile 
mheadhonnan ar saoraidh : ged a theagaisg 36 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

cleachdadh duinn buidheachas athoirt do Chriosd 
air son a chàirdeis, gidheadh, tha fèin-spèis 
fheòlmhor a cuir ìompaidh oirnn a chungaidh- 
leighis a thairgeas e a dhiùltadh, agus a' sparradh 
oirnn ar leth-sgeul fèin a ghabhail an uair a dh' 
earalaichear oirnn an leigheas a thairgeas Criosd 
duinn a ghabhail, agus a ghairmear sinn a chum 
gach ni saoghalt' a thrèigsinn, agus esan a lean- 
mhainn a chum Dhè agus glòire. 

Guidheam oirbh, leughaibh an duilleag so a 
rithist, agus comharraichibh i ; oir anns na briath- 
raibh so tha fior-chunntas agaibh air staid 'ur 
nàduir truaillidh ; agus air an duine aingidh. 
Oir is duine aingidh, agus buailteach do bhàs 
sìorruidh, gach neach a th' anns a chòr thruaill- 
idh so. 

Mar an ceudna, dh' ullaicheadh sibh leis a so, 
a thuigsinn an iompachaidh, chum na crìche so, 
tuigibh a thaobh nach àill le Dia, gu 'm bàs- 
aicheadh daoine ann am peacadh ; gu'n do sholair 
e cungaidh-leighis duinn gu tròcaireach, mar a 
thug e air a Mhac ar nàdur aghabhail, chum air bhi 
dha 'na Dhia agus 'na dhuine ann an aon phearsa, 
gu'm bitheadh e 'na Eadar-mheadhonar eadar Dia 
agus duine; agus air fulang bàs maslach na croise 
air son ar peacaidh, gu'n saoradh e sinn o mhali- 
achd Dhè agus o chumhachd an droch-spioraid ; 
agus mar a shaor e sinn air an dòigh so, thug an 
t-Athair dha sinn mar a chòir fèin. Dhealbh an 
t-Athair agus an t-Eadar-mheadhonair lagh 
agus co-cheangal nuadh do 'n duine : cha n-ann 
mar an ceud chocheangal, nach tugadh beatha 
ach do 'n neach a bheireadh ùmhlachd iomlan da, 
agus a dhìteadh an duine gu dòrainn air son gach NEO IOMPAICHTE. 37 

peacaidh : ach dhealbh Criosd lagh gràis, gheall 
e mathanas peacaidh, agus beatha shìorruidh, do 
gach neach a dh' iompaichear chum Dhè, le fior- 
chreideamh, aithreachas neo-chealgach, agus 
leasachadh beatha dùrachdach : Mar reachd di- 
chuimhne no mar dhioladh a bheir Rìgh do 
ceannaircich ma leagas iad an armaibh, ma 
philleas iad ris le nuadh-ùmhlachd, agus ma 
bhuanaicheas iad mar iochdarannan freagarrach 
dha 'san àm ri teachd. 

Ach mar is aithne do 'n Tighearna gu'n d' f hàs 
anam an duine cho aingidh 's nach gabh e a 
chungaidh-leighis, ma dh' fhàgar dha fèin e ; 
uime sin, ròghnaich an Spiorad Naomha mar 
obair, gach abstol a theagasg diadhachd an 
sgrioptuir a sheuladh le miorbhuilibh iongantach ; 
agus na h-anmannan taght' a shoillseachadh agus 
iompachadh. 

Chì sibh o 'n urrad so, mar a ta triùir phearsaibh 
'san Diadhachd, an t-Athair, am Mac, agus an 
Spiorad Naomha, gu'm beil obair shònraichte fèin 
ainmicht' air gach pearsa fa leth dhiù. 

B'e obair ar Athar ar cruthachadh, agus ar 
riaghladh mar a chlann reusonta, le lagh nàduir; 
agus breth a thoirt oirnn da rèir : agus Fear- 
saoraidh a sholar dhuinn gu tròcaireach, 'nuair a 
bha sinn an cunnart doì am mugha ; agus a Mhac 
a chuir g'ar teasairginn, agus gabhail r'a èirig. 

Is i obair a Mhic air ar son : ar saoradh le 
f hulangas agus le fhìreantachd ; lagh no gealladh 
gràsmhor a thoirt d'ar n-anmaibh ; sinn a 
riaghladh agus breth a thoirt oirnn mar ar Fear- 
saoraidh, air mhodh gràsmhor; eadargliuidh' a 

E 38 oairm do'n t-sluagh 

dheanarnh air ar son, chum 's gu 'n co-pàirtichear 
ruinn sochairean a bhàis : agus an Spiorad 
Naomh' achur d'ar n-ionnsaidh, an Spiorad a tha 
'n t-Athair mar an ceudn' a' cur leis a' Mhac. 

Is i obair an Spioraid Naoimh' air ar son : an 
sgrioptur naomh' a dheachdadh do na faidhibh 
agus do na h-abstolaibh, agus seòl' a thoirt dhaibh 
g'a chuir an cèill ; cinnt agus firinn an fhacail a 
sheuladh le miorbhuilibh, tiodhlacaibh, agus 
gniomharraibh iongantach slàinteil ; luchd-teag- 
aisg ghnàthaicht' an t-soisgeil a shoillseachadh 
agus a bhrosnachadh ; cuideachadh leo ann an 
teagasg, agus ann an craobh-sgaoileadh an f hacail ; 
agus leis an f hacal cheudna, a' soillseachadh agus 
ag iompachadh anmannan dhaoine. A nise, mar 
nach bu chreatairean reusonta sibh mur cruth- 
aicheadh an t-Athair mar sin sibh ; agus mar 
nach faodadh sibh dol a dh' ionnsaidh an Athar 
mur saoradh am Mac sibh ; cha mhò na sin a 
bhiodh còir agaibh air Criosd, no air tearmann 
uaithe mur naomhaicheadh an Spiorad sibh. 

Chì sibh a nis' aobhair fa leth na h-oibreach so. 
An t-Athair a' cur a Mhic ga'r saoradh ; am Mac 
ga'r saoradh, agus a' toirt tairgse nan gràs duibh; 
an Spiorad Naomh' a' deachdadh agus a' seuladh 
an t-soisgeil ; na h-abstoil mar luchd-cogair an 
Spioraid 'ga sgrìobhadh ; luchd-teagaisg 9 ga 
fhoillseachadh, agus a' cur iompaidh air daoine 
gabhail ris ; agus tha 'n Spiorad Naomha, chum 
an teagasg a dheanamh diongmhàlt' a' fosgladh 
cridheachan dhaoine a thoirt aoidheachd dha ; 
a^us so uile dh' ath-nuadhachadh dreach na 
di.dhachd air ar n-anmaibh ; a shocrachadh na KEOIOMFAICHTE. 39 

n-iiitinn air Dia a rithist ; a thogail an anma os- 
ceann a' chreatair agus fèin-spèis fheòlmhor, chum 
an do theich e bho Dhia ; agus mar so, a thoirt air 
gniomharraibh na beatha, a chleachd ruith ann an 
sruth-chlais thalmhaidh, ruith ann an sruth-chlais 
nèamhaidh ; agus so uiie le aoidheachd a thoirt 
tre chreidimh do Chriosd Lèigh an anma. 

Uaithe so a labhradh ruibh, faodaidh sibh 
fhaicinn, cò e an duine aingidh, agus cò e an 
duine iompaichte. Agus tuigidh sibh so ni's 
fearr, ma gheibh sibh mion.chunntas air am 
buaidhibh agus air an giùlan fa-leth : agus mar 
a bhuineas do 'n duine aingidh, aithnichear e air 
na trì nithibh so. 

Anns a cheud àite. Is neach e a tha làn-thoilichte 
le nithibh talmhaidh ; is fearr leis an creatair 
na'n Cruithear ; agus suaimhneas feòlmhor na 
sonas neamhaidh : tha gaol aige do nithibh 
feòlmhor air am beil e eòlach, agus fuath do 
nithibh spioradail air am beii e ain eolach : ged 
their e, gur fearr nèamh na talamh, cha mheas e 
sin aige fèin da-rìreadh. Na'm b' òighreachd 
chinnteach leis an talamh, cha ghabhadh e nèamh 
mar roghainn air ; b' fhearr leis fuireach an so, 
na dol air imirich do na flaitheas. Bu ròghnaiche 
leis beatha shlàn thòiceil, àrd-inbheach air thal- 
amh; na beatha naomha, shona an làthair Dliè 
anns na nèamhaibh ; seadh, na bhi a' gràdhach- 
adh agus a' sìor mholadh na diadhachd. Ge d 
aidich e gu cealgach, gur ionmhuinn leis Dia 
thar gach neach, gidheadh, cha do mhothaich 
anam riamh cumhachd a' ghràidh dhiadhaidh da- 
rìreadh, ach tha inntinn ni's suidhicht' air an 
t-Saogha1,agus air suaimhneas feòlmhor na air Dia 40 GAIRM DO'N TSLUAGH 

An aon fhacal, ge b'e neach le 'm docha talamh 
na nèamh, suaimhneas feòlmhor na Dia, is duine 
aingidh neo-iompaicht' e. 

Air an làimh eile, tha 'n duine iompaichte 
soillsichte a' dearcadh air ionmhuinneachd na 
diadhachd: is lèir dha urrad mhòr-luach anns 
a' ghlòir a tha r'a faighinn o Dhia, is gun do 
shocraich e 'chridhe oirre, ni's mò gu mòr na air 
aon ni saoghalta. B' fhearr leis sealladh do 
ghnùis Dè, agus a bheatha a chaitheadh 'na 
ghràdh-sìorruidh, a' seinn a chliù gu bith-bhuan,, 
na gach saibhreas agus suaimhneas saoghalta. Is 
leir dha gur diomhanas gach aon ni eile, agus 
nach sàsaichear an t-anam ach le Dia a mhàin : 
agus air an aobhar sin, rachadh an saoghal an 
taobh a thogras e, taisgidh an duine iompaicht' a 
shaibhreas agus a mhuinghinn anns na nèamh- 
aibh ; agus air son sin bheir e thairis gach ni, gu 
deònach. Cha làn-shàsaich aon ni eil' e ; cha 
n-eil toilleachas-inntinn no fois aig' ach ann an 
gràdh an Tighearna. An aon fhacal, tha meas 
agus gràdh aig gach duine iompaicht' air Dia, 
ni's mò gu mòr na tha ac' air an t-saoghal gu 
Jèir ; agus is ròghnaiche leo sonas nèamhaidh, na 
suaimhneas feòlmhor. Gheibh sibh dearbhadh an 
teagaisg so anns na sgriopturaibh a ìeanas. Phil. 
iii. 18, 21. Mat. vi. 19, 20, 21. Col. iii. 1, 4. 
Romh. viii. 5, 9. xviii. 22. Salm lxxiii. 25, 26. 

Anns an dara h-àite. Is priomh-obair do'n 
duine aingidh a bhi cothachadh saibhreas saoghalt' 
a shàsachadh ana-mhiann feòlmhor fèin. Ged a 
leughas, ged dh'èisdeas, ged' ni e mòran do 
ghniomharraibh cràbhach o 'n leth a muigh, agus 
ged' sheachnas e peacadh maslach ; gidheadh NEO IOMPAICHTE 41 

cha n-eil an so uil' ach leth-obair ; cha phriomh- 
obair dha idir Dia a thoileachadh, chum sonas 
bith-bhuan a shealbhachadh * cuiridh e Dia 
seachad le fuighleach an t-saoghail, agus cha toir 
e dha do gheill ach am beagan a sheachnas an 
fheòil, oir cha chuir e a' chuid de 'n t-saoghal an 
geall nèamha gu deònach. 

Air an làimh eile, is priomh-obairdo'nduin'iom- 
paieht' a bhi toileachadh Dhe gu cùramach, agus 
a' saoithreachadh chum e-fèin a thearnadh ; cha 
ghabh e sòlas na beatha so ach mar lòn goireasach 
a thurais tre 'n t-saoghail so, chum saoghal a's 
fearr; gnàthaichidh e goireas na beatha so do 
rèiròrdugh Dhè; is toigh leis beatha naomha, agus 
is fada leis gus am bi e-fèin ni's naomha gu mòr; 
is beag air gach peacadh a ta r'a agradh air ; tha 
e guidhe agus a' cathachadh 'na aghaidh gu 
spàirneil, agus is bliadhna leis gach là gus am bi 
e saor dheth. Tha rùn agus togradh anma' an 
geail air Dia : ma thuiteas e ann am peacadh cha-n 
ann gu deònach, aeh an aghaidh rùin shuidhicht* 
a chridhe ; agus air an aobhar sin, èiridh e 
rithist le bròn air sou a neo-chùram, agus cha 
n-eil e cho dàna 's gu'n cuir e peacadh air 
bith an gniomh le fhios. Cuiridh e an saoghal 
gu lèir an gealì Dhè* agus muinghinn an 
tsonais shiorruidh, le uile chridhe bheir e suas 
do Dhia gu deònach gach tiodhlac saoghalt' a 
fhuair e uaithe, le cliù air son an iasaid. Chì 
sibh so uile, ann an Col. iii. 1, 5. Mat. vi. 20. 
23. Luc xviii. 22, 29, xii. 2], xiv. 18. 27. Rom. 
viii. 13. Gal. v. 24 y &c. 

Anns an treas àite. Cha do ghabh anara an 
aingidh riamh fior-eolas air obair na saorsa, ach 42 GAIRM DON T-SLUAGH 

iha i dha mar dhiomhaireachd, agus cha n-eil 
gpèis aige dh'i ; cha do ghabh e le buidheachas ri 
tairgs an t-Slànaighear, agus cha do làs a chridhe 
le gràdh do 'n Fhear-shaoraidh ; ni mò is toileach 
leis a bhi air a riaghladh le Lèigh ananma, chum 
's gun teasairgear do Dhia e, bho chionta, agus 
bho chumhachd peacaidh; ach tha 'chridhe neo- 
mhothachail air an tiodhlac do-labhairt so, agus 
gu tùr an aghaidh nam meadhonnan slainteil, 
leis an teasairgt' e na'n gabhadh e riu. Abair gur 
taitneach leis a bhi cràbhach air mhodh 
feòlmhor^ gidheadh cha tug e riamh suas anam 
do Chriosd, no do chomhairr a Spioraid agus 
fhacail. 

Air an làimh eile, air mothachadh do'n anam 
iompaichte gu'n robh e millte le peacadh ; gu'n 
do chàill e 'shìth ri Dia, agus a mhuinghinn 
nèamhaidh ; agus gu'n robh e an cunnart dòrainn 
shìorruidh, ghabh e le buidheachas ri teachdair- 
eachd na saorsa ; chreid e anns an Tighearn' Iosa, 
mar aon Slànaighear, agus choisrig se dha e 
fèin, chum gliocais, ceartais, naomhachaidh, agus 
saoraidh. Ghabh e Criosd mar bheatha d'a Anam 
agus mar Lèigh slàinteil da chreuchdaibh ; tha 
meas mòr agus urramach aige air gliocas agus 
gràdh Dhè obair iongantach so ar saoraidh. 
Ann an aon fhacal, tha còmhnaidh Chriosd 'na 
anam tre chreidimh, agus tha 'bheatha so a tha 
làthair aige tre chreidimh ann am Mac Dhè, a 
ghràdhaich e agus athug e-fèinair ashon. Seadii 
cha-n easan a tha beò, ach Criosd a tha beò ann. 
A dearbhadh so, faic, Eoin. i. 11, 12 ; iii. 19, 20, 
xv. 2—4. Rom. viii. 1. Phil. iii. 7—10. Gal.ii. 
20 l.Cor. ii. 2. NEOIOMPAICHTE. 43 

Chì sibh a nis' am briathraibh soilleir o f hacal 
Dè\ cò iad na daoine aingidh, agus cò iad na 
daoine iompaichte. Saoilidh luchd-ain eolais mur 
bi daoine a' cuir ri mionnaibh, no ri mallachadk, 
ri ana-cainnt, ri misg, no ri neo-ghlaine, ri 
foirneart, no ri eacoir an gnothaichibh, agus ma 
thig iad do'n Eaglais, agus ma ni iad ùrnaigh 
nach faodar am meas mar dhaoine aingidh. No 
ma bha neach ciontach am misg, am mionnachadh, 
an iomairt-thoirmisgte, no an leithid sin do mhi- 
bheusaibh, ach ma sguireas e dhiù anns an àm 
ri teachd, saoilidh na h-ain eolaich gur duine 
iompaicht' e so. Saoilidh dream eile, gur duine 
iompaichte gun amharas, an neach a bha nàimh- 
deil do'n diadhachd, agus a' deanamh fanaid oirre, 
ma tha e a' gabhail tlachd dh'i nis' a' dol an 
cuideachd dhaoine matha, agus uime sin, mar 
chuspair fuath aig luchd-aingeachd mar a tha 
ria dhaoine matha. Tha cuid do dhaoine cho 
amaideach 's gu'n saoil iad gu'm beil iad iom- 
paichte, ma thogas iad nuadh-bharail mhearachd- 
ach ; agus ma thuiteas iad ann an cuideachd 
eigin a sgarras iad-fèin o'n t-sluagh, mar tha 
baistich, crith-chreidich, pàpanaich, no leithid 
sin. Saoilidh daoine eile, gur fìor-iompachadh, 
ma chuir eagal ifrinn uabhas orra, ma leigeadh 
ris daibh an cionta agus ma bhioradh an cridhe 
le agartas-cogais air a son, agus ma chuir iad 
rompa agus ma gheall iad leasachadh beatha; agus 
ma ròghnaich iad giùlan cràbhach, beusach o'n 
leth a muigh. Is iad sin na h-anmannan meallta 
truagha, d' an coltach tairbh' ar n-iompaidhne 
chall gu tur: an uair a chluinneas iad gur èigin 
do 'n duìne aingidh iompachadh no basachadh ; 4l GAIRM DO'N T-SLUAGH 

saoilidh iad nach do labhradh so riù fèin : oir 
cha n-eil iad aingidh ach lan-iompaichte ma 's fior 
iad-fèin. Is e so an t-aobhar a thug air Criosd 
innseadh do chuid do na h-uachdarannan Iudhach 
a b'àrd inbhiche agus bu shuairce no 'n sluagh 
coitcheann ; gu'n rachadh Cìs-mhaoir, agus 
strìopaichean do rìoghachd Dhè air thoiseach 
orrasan. Mat. xxi. 31. 

A dhaoine, is obairnacheilsibhabreathnachadh 
an t-iompachad* ; cha ghnothach faoin anduineris 
nach taitinn ach nithe talmhaidh thoirt do nèamh, 
agus mòr-luach na diadhachd a leigeil ris dà, gus 
an toir e do Dhia teas-ghràdh nach fuaraich gu 
bràth, teas-ghràdh a leaghas a chridhe cruaidh 
gu aithreachas air son peacaidh, agus a bheir air 
teicheadh chum Chriosd,ga ghabhail d'a ionnsaidh 
mar lèigh anma le buidheachas ; gus an iom- 
paichear miann agus togradh a chridhe, chum an 
truaigh sin a sheachnadh a ghabh e ann an riochd 
a shonais, agus an sonas sin a ròghnachadh, a 
sheachainn e ann an riochd a thruaighe ; agus 
gus an trèig e gach crìoch agus gnothach a bha 
aige roimhe sin : an aon fhacal, " Ma tha neach 
sam bith ann an Criosd, is creutair nuadh e : 
Chaidh na seann nithe seach. feuch rinneadh na 
h-uile nithe nuadh." (2. Cor. v. 17.) Tha aige 
nuadh-eòlas, nuadh-thoil agus nuadh.rùin ; nuadh- 
bhròn, nuadh-mhianna, nuadh-ghràdh agus 
nuadh-shòlas ; nuadh-smuaintean^ nuadh-chainnt, 
nuadh-chuideachd (agus ma's urrainn e) nuadh- 
ìompachadh. Tha am peacadh a bha aige mar 
aobhar macnuis anns an aimsir a chaidh seachad, 
air fàs a nise cho sgreataidh uabhasach d'ashùilean 
's gun teich e uaithe mar o'n bhàs. Cha n-eil NEO-IOMPAICHTE. 45 

an saoghal a bha cho luachmhor 'na shealbh, ach 
càmparach diomhain a nise ; is e an Dia air an 
d' rinn e dearmad, aon sonas anama ; Roimhe so 
leig e Dia air di-chuimhn', agus bu ròghnaiche 
leis gach ana-mhiann na e : ach a nise tha cathair 
àrd-inbheach a' chridh' aige, agus tha na mianna 
gu lèir fo cheannsal ; is prìomh-obair do'n anam, 
a bhi toirt aire agus gèillda: is aobhar dù-bhròin 
leis gruaim a Thriath, agus cha lèir dha sonas às 
eagmhuis. Is e Criosd air an do chleachd e 
smuainteachadh le neo-chùram a mhuinghinn 
agus a thearmann a mhàin : tha e d'a anam mar 
an t-aran lathail d'a chorp ; cha-n f haod e ùrnaigh 
a dheanamh às eugmhais, cha dean e gàirdeach- 
as, cha smuaintich, cha labhair agus cha bhi e 
beò às eagmhais. Roimhe so cha d' amhairc e 
air nèamh ach mar thearmann o f hulang a bha 
dùil aige b' fhearr a chòrdadh ris na ifrinn, an 
uair nach faodadh e fuireach ni b' fhaide air 
thalamh ; ach a nise ròghnaich e na flaitheas mar 
cheann-uidhe agus mar chòmhnuidh, mar ionad 
a làn-mhuinghinn, agus a shuaimhneis, anns am 
faic, anns an gràdhaich, agus anns an cliùthaich 
e an Dia g'an do choisrig e anam gu h-iomlan. 
Roimhe so cha d' amhairc e air ifrinn ach mar 
bhòchdan a chuir eagal peacaidh air daoine ; ach 
a nise criothnaichidh e roimpe mar ionad na 
fior-dhòrainn ; is eagal leis dol 'na dàil, agus 
cha sùgradh leis fanaid a dheanamh oirre. 
Roimhe so bha e sgìth do dh' obair na naomliachd, 
agus mheas e mar anabharr gun fheum i ; ach a 
nise, cha suaimhneas, cha-n obair, agus cha-n 
eaìain beathachaidh leis ach i. Roimhe so, is 
beag nach do mheas e am Bìoball mar leabhar 46 GAIRM Do'n T-SLUAGH 

coitcheann ; acL ^gi'heas e nis' e mar naomh-lagh 
Dhè, mar litir a sgrìobhadh d'a ionnsaidh o 
nèamh le làimh na Mòrachd sìorruidh, agus 
ghabh e rithe mar riaghailt d'a smuaintibh, d'a 
bhriathraibh agus d'a ghniomharraibh ; litir a tha 
le iarrtas 'g a cheangal le bagradh 'g a oilteach- 
adh, agus le gealladh a' labhairt briathran na 
beatha r'a anam. Cha bu mhò air daoine 
diadhaidh na daoine eile anns an àm a chaidh 
seachad ; ach a nise cha lèir dha air thalamh 
daoine sona luach-mhor ach iad. Roimhe so 
b'iad na h-aingidh a luchd-sùgraidh ; ach a nis' 
is iad a luchd-càmpair, agus ge b' àrd a chluinnt' 
a ghàir gàirdeachais mu'm peacadh ; cò nis is mò 
a ghuileas air son am peacaidh ; agus andòrainn, 
na e-san ? (Salm xvi. 3 ; xv. 4. Phil. iii. 18.) 
Am briathraibh aith-ghearr, tha crìoch nuadh 
aige d'a smuaintibh, agus slighe nuadh d'a 
shaothair ; agus air an aobhar sin, tha chridhe 
agus a bheatha nuadh. Roimhe so bu chrìoch 
dha ana-miannafeòlmhor fèin: agus bushlighe dha 
a shuaimhneas, a bhuannachd agus a chreideas 
saoghalta ; ach a nis' is crìoch dha Dia agus glòir 
shìorruidh : agus is shlighe dha Criosd, an 
Spiorad, an soisgeul, an t-òrdudh diadhaidh, 
naomhachd a thaobh Dhè, ceartas agus tròcair a 
thaobh dhaoine. Roimhe so, thoilich e Dia cho 
fad 's a fhreagradh sin d'a fhèin-spèis, agus d'a 
shuaimhneas feòlmhor ; gun mhòran mi-thlachd 
a chuir orra. Ach a nise toilichidh e Dia, cia 
mòr air bith am mi-thlachd a chuireas so air f hèin- 
spèis agus air a shuaimhneas feòlmhor. Is e so 
an t atharrachadh mòr a ni Dia air an dream sin 
uil' a theasairgear. NEO-IOMPAICHTE. 47 

Faodaidh sibh a ràdh gu'm beil spiorad De 
g'ur naomhachadh, ach am beil fios agaibh ciod 
is ciall do naomhachadh ? Is e so a thaisbein mi 
dhuibh a nise ; agus is èigin do gach duine air 
thalamh bhi naomhaichte no dol am mugha gu 
sìorruidh. Is èigin daibh pilleadh no bàsachadh. 

A dhaoine, an creid sibh so uile ? Is cinnteach 
mi nach eil do dhànadas agaibh aràdhnach creid; 
oir is cùis gun teagamh so, agus cha-n f haodar 
àicheadh ; cha chonnspaid so mu'm beil daoine 
fòghlumte diadhaidh an agaidh a chèiìe ; mu'n 
abair aon dream so agus dream eile sud ; tha 
gach dream agus aiteam 'n 'ur measg, is airidh 
air ainm criosdaidh a' co-aontacadh r'a chèile, 
ann am barail mu na nithibh sin a labhair 
mi, agus mur creid sibh Dia na firinn, anns an ni 
sin a tha gach dream agus aiteam a' creidsinn, cha 
'n f haodar 'ur leth-sgeul a ghabhail. 

Ach ma chreideas sibh so c'arson a tha sibh 
cho sàmhach 'n 'ur staid neo-iompaichte? Am 
beil cinnt agaibh gu'n d'iompaicheadh sibb ? An 
do mhothaich sibh an t-atharrachadh iongantach 
so air 'ur n-anmaibh? An d'ath-ghineadh no 'n 
do nuadh-chruthaicheadh mar so sibh ? nach 
iongantach an ni so le mòran agaibh ? An do 
mhothaich sibh riamh a leithid annaibh fèin? 
Mur faod sibh là no seachduin ar n-atharrachaidh, 
no an t-searmoin leis an d' iompaicheadh sibh 
innseadh, am faod sibh a ràdh gu'm beil an obair 
deante ; gu'n d' atharraicheadh sibh da-rìreadh ; 
agus gu'm beil na h-intinneann sin annaibh a 
nochd mi cheana dhuibh ? Mo thruaigh I leanaidh 
mòran na gnothaichean saoghalta, agus cha 
chuir ad ach ro bheag dragha orra fèin le 48 GAIRM DO'N TSLUAGH 

smuaintean air an atharrachadh so. Agus ma 
dh' fhanas neach o pheacaibh maslach, agus 
ma dh' f haodas e ràdh, " Cha-n fhear neo- 
ghloine, no gadaiche, cha-n f hear mallachaidh 
no mionnachaidh cha-n fhear misg no foir- 
neart mi, thèid mi do 'n Eaglais agus ni mi 
ùrnaigh.'' Ma dh' fhaodas neach so a ràdh, 
saoilidh e gu'm beil e làn-iompaichte, agus gu'n 
tearnar e cho luath ri neach eile. Ach mo 
thruaighe ! tha e 'g a mhealladh fèin gu h-amaid- 
each : oir is dimeas anabarrach so air glòir 
shìorruidh, agus dearmad eagalach air an anam 
nach bàsaich. Am faod sibh bhi cho caoin- 
shuarrach mu f hlaitheas na glòire agus mu ifrinn 
na dòrainn ? Is goirid gus an taisgear 'ur cuirp 
anns an uaigh, agus gus an glac ainglean caomha 
no deamhain bhorb 'ur n-anmaibh. Is goirid 
gus am bi gach fear agus bean agaibh, ann an 
cuideachd, agus ann an saoghal eile. — Cha.n 
fhad a dh' àiticheas sibh 'ur taighean. — Cha.n 
fhada shaothraicheas sibh 'uv fearann. — Cha-n 
fhad is ionad còmhnaidh dhuibh an talanih — 
Cha-n fhada chì sibh leis na sùilibh sin, a chluinn- 
eas sibh leis na cluasaibh sin,, agus a labhras sibh 
leis na teangaibh sin. — Cha-n fhada gus am 
fàg saighead a' bhàis sibh gun fhradharc, gun 
chlaisdeachd, gun chainnt ; agus bithidh sibh 
mar sin gus an co-cheanglar 'ur nanmannan agus 
'ur cuirp r'a chèile, ann an là na h-ais-èirigh ; agus 
ciod è an seòl' air am faod sibh na nithe so a 
dhearmad ? O ! ciod e an tionad aoibhnis, no 
dòrainn, anns am bi sibh gu goirid! O ! ciod 
an sealladh a chì sibh gu goirid anns na nèamhaidh 
shuaSj no ann an ifrinn shios ! O ! na smuaintean NEO-IOMPAICHTE. 49 

sin a lionas 'ur cridhe gu goirid, le sòlas do-labh- 
airt, no le àmhghar uabhasach ! Ciod is 
obair dhuibh anns an t-saoghal sin eile an taobh 
thall do 'n uaigh ? Am bi sibh a' cliùthachadh 
Dhè leis na h-ainglibh, agus leis na naomhaibh, 
no a' sgreadail gu gairisinneach ann am measg nan 
deamhan, anns an teine nach mùchar gu bràth ? 
Bithidh na nithe so uile gun chrìoch, agus 
daingnaichte le reachd neo-chaochlaideach. Is i 
an t-sìorruidheachd, an t-sìorruidheachd, leis an 
toimhsear 'ur sòlas agus 'ur dòlas, agus am faodar 
so a dhearmad ? Is fìor so, a dhaoine, is fior 
gach smid dheth ; an dèigh dhuibh triali sìos agus 
suas beagan ni's faide ; agus an dèigh dhuibh 
cadal agus mosgladh tamall beag eile ; spionar à 
tìr nam beò sibh, agus an sin chì sibh gur fìor 
gach ni a dh' innis mi dhuibh anns an àm so, 
agus an ceadaich sibh a nise dhuibh fèin an di- 
chuimhneachadh ! Cuimhnichidh sibh an saoghal 
eile gu'n cuala sibh an t-searmoin so, agus gu'n 
do chuireadh na nithe so 'n 'ur cuimhne anns an 
àm agus anns an àite so! agus chì sibh an sin, 
gur mò na nithe so mìle uair na aon ni a dh' 
fhaodas sibhse no mis' a thuigsinn an taobh a 
bhos do 'n uaigh ; agus an deanar dearmad cho 
mòr air na nithe so a nise ? 

A chàirdean caomha, na'm bàsaichinn am 
màireach, agus na'm b' urra' mi pilleadh o 'n 
t-saoghal eile a dh' innseadh dhuibh ciod a 
chunnaic mi, nach èisdeadh sibh riumgu deònach? 
Nach tugadh sibh faìnear, agus nach creideadb 
sibh mo sgeul? Na'n ceadaichte dhomh aon 
searmoin a thoirt duibh an deigh mo bhàis, agus 
an deigh dhomh obair luchd-àiteachaidh an bO GAIRM DO'N T-SLUAGH 

t-saoghail a tha ri teachd fhaicinn, nach b' àill 
leibh gu 'n innsinn an fhìrinn duibh gu soilleir 
saor, agus nach cruinnicheadh sibh mu m' thim- 
chioll gu m' èisdeachd ? Agus nach taisgeadh 
sibh no theagasg ? n 'ur cuimhne ? Ach cha-n 
fhaod so tachairt ; tha dòigh shuidhicht' aig Dia, 
d' ar teagasg le 'sgriobtur agus le 'Mhinistear- 
aibh ; agus cha toir e urrad d' an toil do dh' as- 
chreidich 's gu'n cuir e luchd-teagaisg o na 
mairbh d' an ionnsaidh, no gu 'n atharraich e a 
sheòl suidhichte fèin , ma ni neach sam bith 
gearan air dòrchadas na grèine, cha toir Dia 
urrad da thoil da 's gu'n làs e dha solas is deal- 
raiche. Guidheam oirbh a chàirdean gaolach, 
thugaibh an aire dhomh a nise cho math 's ged a 
thiginn le teachdaireachd d'ur n-ionnsaidh o na 
mairbh ; oir faodaidh mi làn-dearbhadh a thoirt 
duibh air cinnt agus firinn nan nithe sin a theag- 
aisg mi dhuibh cho math 's ge d' fhaicinn le m' 
shùilean iad ann an saoghal eile ; oir faodaidh 
teachdair' o na mairbh 'ur mealladh ; ach cha n 
f haod losa Criosd 'ur mealladh gu bràth ; cha-n 
fhaod facal Dè a chuireadh an cèill anns an 
sgriobtur, agus a sheuladh le miorbhuilibh an 
Spioraid Naoimh 'ur mealladh gu bràth. Creidibh 
so ma chreideas sibh a bheag idir. Creidibh 
agus gèillibh, no thèid sibh am mugha. A nise ma 
chreideas sibh facal Dè, agus ma ghabhas sibh 
cùram do leas 'ur n-anma gu bràth, ceadaichibh 
dhomh an achanaich reasonta so iarraidh oirbh, 
agus guidheam oirbh na diùltaibh mi cuimhnich- 
ibh gun dàil na chuala sibh, rannsaichibh 'ur 
n-intinnean gu dùrachdach, agus abraibh ruibh 
fèin. (i Am beil a' chùis mar so? An èigin NEO-IOMPAICHTE. 51 

domh pilleadh no bàsachadh : Iompachadh no 
dolam mugha? Is mithich dhomh a nis' amharc 
mu m' thimchioll, mu'n tig orm oidhche tinnis 
agus bàis. Och ! c'arson nach robh sùil agam air 
na nithe sogus a nis ? C'arson a chuir mi dàil 
anns a' ghnothach mhòr so gu dàna ; agus a 
chaidil mi cho fad ? An robh mi a' m' f hair- 
eachadh ? An robh mo chiall agam? A Dhè uile- 
bheannaicht', is ann do d' thròcair nach do spìonadh 
à tìrnam beò mi, rriu'n robh dùil chinnteach agam 
ri beatha shìorruidh do m' anam? Ach na 
leigeadh Dia gu'n dearmaid mi 'n obair so tuilleadh 
gu bràth. Ciod an staid anns am beil m' anam ? 
Am beil mi iompaichte, no neo-iompaichte ? An 
d' oibricheadh an t-atharrachadh mòr so air m' 
anam riamh? An do shoillsicheadh mi le Spior- 
ad an Tighearn , a thoirt fainear gràinealachd 
peacaidh, feum Slànaighear, gràdh Chriosd, agus 
àrd-mhor-luach Dhè na glòire. Am beil mo 
chridhe briste, brùite, ann am chòm, air son na 
ciont a tha r'a h-agradh orm ? An tug mi 
aoidheachd chàirdeil do m' Thighearn' agus do 
m' Shlànaighear a thairg e-fèin domh le mathan- 
as agus beatha do m' anam ? Am beag orm mo 
bheatha chiontach a chaidh seachad, agus fuigh. 
eall gach peacaidh a th' ann am nàdur? Am 
beil mi a' teicheadh uatha mar o nàimhdibh 
millteach ? Am beil mi 'gam thoirt fèin suas do 
ghiùlan naomha ? Am beil mi ùmhal do Dhia? 
An taitneach leam an ùmhlachd? Am faod mi 
a ràdh do-rìreadh gu'm beil mi marbh do 'n 
t-saoghal agus do'n fhèin-spèis fheòlmhoir ? 
Agus am beil mi beò do Dhia, agus do 'n glòir a 
gheall e dhomh ? Am mò a tha do m' spèis agus 52 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

do 'm rùin air nèamh, na air Talamh ? Àn e 
Dia roghainn m' anma thar gach neach ? An 
tug mi 'n t-àit a's inbhich' ann am anam dha ? Is 
cinnteach mi gu'n robh mi roimhe so beò do n 
t-saoghal agus do 'n f heòil gu h-àraidh, agus nach 
tug mi do Dhia ach ùmhlachd neo-chridheil, 
seadh, an sprùileach truagh nach b' f hiù. leis an 
t-sannt anabharrach shaoghalta fheòìmhor. An 
do phill m' anam a nise chum slighe eile ? Am 
beil nuadh-rùn, nuadh-cheudfath naomh', agus 
nuadh-chrìoch agam ? Am beil m' anam agus 
mo dhòchas a' plosgartaich andèigh nam flaitheas, 
le cìocras nach diolar gu bràth ach leo fèin ? 
Nach i crìoch mo bheatha, làn-rùn agus dian 
thogra m' anma, ruigheachd air nèamh, agus air 
sealladh do ghnùis ghlòrmhoir mo Thigbearn', 
agus a bhi beò 'na ghràdh agus 'na chliù shìor- 
ruidh? Am beil am peacadh an aghaidh rùin agus 
tograidh ghnàthaichte mo chridhe ? Am beil mi 
a' claoidh gach peacadh gràineil ? am beil mi 
sgìth dheth ; agus am bu mhath leam a bhi saor 
dheth ? so staid anma iompaichte. Is èìgin 
domhsa bhi mar so no bàsachadh. An i so m© 
staid da-rìreadh ? Is mithich dhomh freagairt 
fhaighinn do 'n cheist so, mu'ro freagair am 
breitheamh neo-chlaon i gu h-uabhasach. Cha-n 
eil mi ann am choigreach cho mòr air m' anam, 
agus air mo ghiùlan, as nach tuig mi air dòigh 
eigin am beil, no nach eil mi iompaichte : agus mur 
eil, cha n-eil feum dhomh m' anam a bhreugadh 
le dòchas meallta. Is i mo rùn gun mi-fèin a 
mhealladh ni's mò: ach a chuir às an teagamh 
am beil no nach eil mi iompaichte ; chum 's ma 
tha, gu'n gabh mi air m' aghaidh gu sunntach àit, NEO-IOMPAICHTE. 53 

a' cliùthachadh mo Dhia glòrrnhor, gus an ruig mi 
air a' chrùn a tha dèalrach mar a' ghrian agus buan 
mar m' anam neo-bhàsmhor ; agus mur eil mi 
iompaichte mosglaidh mi o m' neo-chùram, 
iarraidh agus guidhidh mi 'n gràs, a dh' fhaodas 
mo philleadh, agus iompaichidh mi gun dàil sam 
bith : agus ma mhothaicheas mi tràt.h gu'n do 
chaill mi slighe na beatha, faodaidh mi pilleadh 
Ie còmhnadh Chriosd, agus gabhar rium gu fàilt- 
each ; ach ma stadas mi gus am fàg Dia m' 
anam an dòrchadas, agus an cruathas, no gus am 
fuadaich bàs mi à tìr nam beò ; is ro anamoch 
dhomh pilleadh an sin. Cha ghabhar an sin ri 
aithreachas agus iompachadh ; tha fìos agam gur 
èigin domh iompachadh a nis' ann an latha tairgse 
nan gràs, no dol am mugha gu sìorruidh." 

A dhaoine, is i so m' achanaich, gu'n gabhadh 
sibh cunntas d 'ur n-anmaibh agus gu'n ceasnaich- 
eadh sibh iad air an dòigh so, gus am faic sibh, 
ma's urrainn dhuibh ; am beil no nach eil sibh 
iompaichte ; agus mur faod sibh so a rannsachadh 
a mach le'r dìcheall fèin, ruigibh 'ur luchd-teag- 
aisg, ma's daoine fiosrach dìleas iad, agus 
iarraibh an còmhnadh. Tha 'n gnothach so mòr, 
agus uime sin na bacadh nàire, no neo-chùram 
sibh. Tha e cuir às do mhìltibh, gu'n saoil iad 
a bhi air slighe na slàinte, 'nuair nach eil iad ach 
air slighe a' bhàis : agus gu'n saoil iad gu'm 
beil iad iompaicht' an uair nach eil, agus tha dùil 
aca gur leòir-cheart an t-sligh' air am beil iad, ma 
ròghnaicheas iad an ceum is glaine, agus ma 
sheachnas iad an ceum is ro shailiche ; 'nuair 
nach eil iad fad na h-ùine so, ach beò do'n 
t-saoghal agus do'n feòil gu truagh, agus ain- 54 GAIRM DON T-SLUAGII 

eolach air Dia agus air beatha shìorruidh ; agus 
air seacharan cian o 'n t-slighe do 'n ceann-uighe 
flaitheas na glòire. Agus tàrlaidh mòran deth 
so uile do bhrìgh nach faodar iompaidh a chuir orra 
cuid d'an ùin' a bhuileachadh a' smuainteachadh 
gu dùrachdach air an staid, agus a rannsachadh 
le cùram. Nach iomadh truaghan fèin-mheallta 
a tha 'g am èisdeachd, nach do bhuilich riamh an 
ùin' is lugha d' am beatha a' ceasnachadh an 
anma, agus a' feuchainn an robh iad da-rìreadh 
iompaichte no nach robh? Na'm b' aithne do 'n 
dream a th' air an t-slighe gu ifrinn, agus buail- 
teach do lèir-sgrios, an cunnart anns am beil iad, 
philleadh iad gu grad le oillt agus le uabhas. 
Ma cheadaicheas sibh do 'n diabhol 'ur dalladh le 
ain-eolas mu 'r staid,agus a thoirt oirbh gu'n creid 
sibh gur làncheart 'ur slighe, bheir so an dòchas 
is mò dhà gu'm faod e 'ur treòrachadh gun spàirn 
chum lèir-sgrios gun tearmann. Na'm bu lèir 
dhuibh nach eil sibh air an t-slighe gu nèamh, 
agus gu'n tèid sibh am mugha gu sìorruidh, ma 
bhàsaicheassibh anns an staid anns am beil sibh,an 
leigeadh oillt agus eagal leibh cadal aon oidhche, 
no fuireach aon là innte ? An deanadh sibh 
gàire cridheil no sùgradh anns an staid sin ? Àn 
deanadh ? agus gun fhios agaibh nach tilgear 
sibh air a' cheart uair so ann an teas-meadhon 
ifrinn ! Shaoilinn gu'n tugadh so oirbh cùl a chuir 
ri bhur droch cuideachd agus ri bhur mi-bheusa- 
ìbh gnàthaichte ; agus teicheadh chum slighe na 
naomhachd, agus co chomunn nan naomh. 
Shaoilinn, gu 'n iomaineadh so sibh a dh'iarraidh 
cridhe nuadh o Dhia, agus comhairle mar chòmh. 
nadh o 'n dream aig am beil i r'a sheachnadh. NEO IOMPAICHTE. 55 

Guidheam oirbh, rannsaichibh 'ur n-anmaibhgun 
dàil, agus na tugaibh fois daibh, gus an lèir 
dhuibh 'ur staid ; chum 's ma tha i math gu'n 
gabh sibh air 'ur n-aghaidh innte le gàirdeachas : 
agus ma tha i olc, gu 'n amhairc sibh mu 'r 
timchioll gu grad ag iarraidh tearmainn mar 
dhaoine a chreideas gur èigin daibh pilleadh no 
bàsachadh. 

Ach faodaidh e bhith, gu 'n abair sibh, ma 
chì sinn gu'm beil sinn neo-iompaichte, ciod a ni 
sinn an sin ? Treòraichidh so mi chum mo 
dhara teagaisg ; anns am beil fuasgladh na ceiste 
so, agus gabhaidh mi a nis' air m' aghaidh d' a 
ionnsaidh. 

Teagasg II. Is e gealladh Dhè gu'm bi na 
h-aingidh beò ma philleas iad, gu h-iomlan neo- 
chealgach. 

Tha 'n Tighearn' an so ag aideachadh gur 
taitneach leis, gu'm pilleadh na h-aingidh agus 
gu'm bitheadh iad beò. Tha nèamh cho cinnt- 
each do'n duine iompaichte, 's a tha ifrinn do'n 
duine neo-iompaichte. Is fìrinn cho cinnteach, 
" Pill agus bi beò," ri " Pill no bàsaichidh tu." Cha 
do chuir ni air bith ach a dheagh-rùn athaireii 
mar f hiachaibh air Dia Slànaighear a sholar, 
doras na neo-bhàsmhorachd fhosgladh dar 
muinghinn, agus cuireadh a thoirt duinn pilleadh 
le aithreachas an uair a chuir sinn às duinn fèin le 
peacadh. Shruth so uile gu saor o chaomh-thròcair 
ar Tighearna. A dhaoine peacach, cha n-eilaobhar 
aig neach agaibh dol d'a thaìgh, agus a radh, 
gu'm beil mi a' teagasg an-dòchais duibh. An 
gnà leinn doras na tròcair a dhùnadh oirbh ? O ! 
b' f hearr nach dùnadh sibh fèin oirbh e! An Òb GAIRM DO'N T-SLUAGH 

gnàleinn innseadh dhuibh nach dean Dia tròcair 
oirbh, ged a philleas, agus ged a naomhaichear 
sibh ? An cuala sibh riamh fear-teagaisg a' cur 
a leithid so an cèill ? càinidh cuid agaibh luchd- 
teagaisg an t-soisgeil air son a bhi g' iarraidh 'ur 
cumail o ifrinn, agus cuiridh sibh as an leth gu'n 
do shearmonaich iad an-dòchas ; ach innsibh 
dhomh, ma's urrainn dhuibh. C'uin a chuala sibh 
duine glice 'g ràdh, nach eil aobhar dòchaisagaibh, 
ma philleadh sibh le aithreachas air son pea- 
caidh ? Cha-n urrainn sibh innseadh : oir is e 
cheart atharrach sin, a tha sinn a' cur an cèill 
duibh o'n Tighearna gach là. Agus cia be neach 
a tha ath-ghinte, agus a dh' fhàs mar chreatair 
nuadh le creideamh agus aithreachas teasairgear e 
gun teagamh ; agus is co fad a ghabh e uainne 
iompaidh an-dòchais a chuir oirbh mu'n chùis so, 
's gu'm beil sinn ag earaìachadh oirbh gun acuir 
an teagamh. Is beatha agus cha bhàs ceud 
chuid na teachdaireachd a tha sinn a' cuir an cèill 
duibh ; is e ar barantas-ne tairgse na slàinte 
chinntich, shìorruidh, ghlòrmhoir a thoirt do 
gaoh aon agaibh ; do'n diol-dèirce dhiblidh, 
bhochd, cho mhath 's do'n mhorair is inbhich ; 
do'n dream is meas agaibh, do luchd-misg agus 
mhionn, do luchd-sainnt agus braide, seadh, agus 
do'n dream a ni dimeas agus fanaid air slighe 
naomha 'na slàinte. Tha iarrtas againn o'n Triath 
d' an gèill sinn, mathanas gach peacaidh a chaidh 
seachad a chuir 'n 'ur tairgse, ma philleas sibh a 
nis' agus mas àill leibh beatha ; tha iarrtas 
againn a bhi 'g earalachadh agus ag aslachadh 
oirbh gabhail ris an tairgse so, agus pilleadh a 
thoirt fìos duibh, ciod e an t.ullachadh sin a rinn NEO-IOMPAICHTE. 57 

Criosd duibh, ciod an tròcair agus an fhoighidinn, 
agus ciod an càirdeas a tha feitheamh oirbh o 
Dhia ; agus O ! cia sona a bhitheas sibh gu cinnt- 
each ma's àill leibh sonas. Tha againn gu 
deimhin, mar an ceadna, teachdaireachd fèirg 
agus bàis, seadh dà ghnè fèirg agus bàis : ach cha 
ghnothach àraid dhuinne a h-aon diù : is èigin 
duinn an fhearg agus am bàs d' an d' fhàg bris- 
eadh lagha nan gniomh buailteach sibh innseadh 
dhuibh. ach cha-n eil so, ach a' taisbeanadh 
dhuibh am feum a ta agaibh air tròcair, agus d' 
'ur brosnachadh chum meas urramachabhiagaibh 
air gràs an Fhir-shaoraidh. Agus cha-n innis 
sinn duibh ach an fhìrinn a mhàin, air an èigin 
duibh fèin eòlas a ghabhail : oir cò a dh' iarras 
cungaidh-leighis, aig nach eil mothachadh gu'm 
beil e tinn ? Cha dean mothachadh 'ur truaighe, 
truagh sibh, ach iomainidh e sibh a dh' iarraidh 
tròcair, Is sibh-fèin a tharruinn am bàs so oirbh. 
A ta sinne toirt fios duibh air bàs eile mar an 
ceudna, seadh bàs guntearmann, agus dòrainn is 
ro mhò, d' m beil an sluagh nach iompaìch 
buailteach. Ach mar is firinn so 's èigin innseadh 
dhuibh. Air tùs tha sinn ri tròcair a chuir 'n-'ur 
tairgse, ma philleas sibh : agus is iad an aiteam 
sin a mhàin, a gheibh cuireadh tròcaireach agus 
nach pill, is èigin duinn am bagradh le truaighe. 
Cuiribh cùl ri bhur seacharnaibh, air iarrtas 
Chriosd, gun tuilleadh maille, fàsaibh mar 
chreatairean nuadha, thigibh agus pillibh, agus 
cha bhagrar sibh le fèirg mhìlltich, no le bàs. 
Tha mis' an so,, an ainm Thriath na beatha a' 
gealltainn tròcair agus sonais dhuibhs' uile, a 
ta 'g am èisdeachd, do'n dream is measa, do'n 58 GATRM DO'N T-SLUAGH 

peacach is mò, agus is sine 'n 'ur measg, ma 
philleas sibh. Tha tròcair ann an Dia, tha mòr- 
luach anns an làn-dioladh sin a thug Criosd do 
cheartas Dè air ur son, tha 'n gealladh saor, 
iomlan, agus uile-choitcheann ; agus gheibh sibh 
beatha ma philleas sibh. Ach ma's ionmhuinn 
leibh 'ur n-anmaibh fèin, cuimhnichibh ciod e 'n 
t-iompachadh, a tha 'n sgriobtur ag iarraidh. 
Cha n-e an seann taigh a leasachadh, ach a leag- 
adh gu làr, agus a thogail às ùr air Criosd, an 
stèidh shocrach nach fàillinn gu bràth. Cha-n 
e rud-eigin do 'n bheatha f heòlmhoir a leasach- 
adh, ach na h-ana-mianna feòlmhor a chlaoidh, 
agus gluasad a rèir comhairr an Spioraid. Is e 
so an t-atharrachadh fo 'n èigin duibh dol mas 
àill leibh beatha. 

Ma chuireas sibh mar cheist oirnne ciod an 
t-ùghdarras leis am beil sinn a' toirt na tairgse so 
dhuibh ? ann am measg cheud teagasg sgriobtuir, 
nochdaibh mi dhuibh am beagan so. 

Air tùs, chì sibh ann sa cheann-teagaisg, agus 
anns na rannaibh a leanas, agus ann an Esec. 
xviii. cho shoilleir 's is urrainn briathran g'a 
dhearbhadh, agus ann an 2 Cor. v. 17 — 21. 
Tha suim ar barandais agaibh ; mar an ceudna, 
ann am Marc. xvi. 15, 16. agus an ann Gniomh. 
xiii. 38. Agus a chum'snach saoileadh sibh gu'n 
tugadh an tàirgse so do'n f hinne Iudhach a mhàin, 
faicibh. Gal. vi. 15; Luc. xiv. 17—23, 24. 

Chì sibh a nise, gun do sparradh oirnne tairgse 
na beatha thoirt duibh uile, agus innseadh dhuibh 
o Dhia, ma philleas sibh gu'm bi sibh beò. 

Is tearuinte dhuibh ? ur n-anmannan earbsa ris 
an tairgse so ; oir shruth ibho ghràdh Dhè, agus NEO IOMPAICHTE. 59 

cboisinn fuil luach-mhor Mhic Dhè* i ; chuir firinn 
agus dìlseachd Dhè mar f hiachaibh air aghealladh 
fèin a co-lionadh : sheuladh firinn a' gheallaidh 
so gu tric le miorbhuillibh : chuireadh luchd- 
teagaisg air feadh an t-saoghail ga f hoilseachadh 
dhaibhsan a ghabas ris. Mar so is firinn gun 
teagamh gu'n tearnar sibh uile eadar mhath a's 
olc ma bhios sibh air bhur n-iompachadh. 

Gudeimhin, ma chreideas sibh gu'n tearnar sibh 
gun iompachadh, creididh sibh breug : agus na'n 
teagaisginn sin duibh theagaisginn breug : cha 
n-e so creidsinn ann an Dia, ach anns an droch- 
spiorad, agus n' ur n' inntinnibh ccalgach fèin. 
Tha 'ghealladh beatha fèin aig Dia, agus a 
ghealladh beatha fèin aig an diabhol. Is e 
gealladh Dhè, '' Pill agus bi beò ;" ach is e 
gealladh an diabhoil, (i Bithidh tu beò ged nach 
pill thu gu bràth." Tha briathran Dhè mar dh' 
innis mi dhuibh, " Mar iompaichear sibh agus 
mur bi sibh mar leanbanan, cha tèid sibh asteach 
do rìoghachdnèimh." (Mat. xviii. 3.) "Mur beir- 
ear duine a rithist cha-n f haod e rìoghachd Dhè 
fhaicinn." (Eoin. iii. 3.) " Gun naomhachd cha-n 
fhaic aon neach an Tighearna" (Eabh. xii. 14.) 
Is e briathar an droch spioraid : " Teasairgir 
sibh, agus bithidh sibh làn-cheart, gun ath- 
ghineamhuinn, gun iompachadh agus gun naomh- 
achadh ; cha n-eil Dia ach a' cur eagail oirbh, 
tha e ni's tròcairich na gu'n dean e mar a bhag- 
ras e ; bithidh e ni's fear na 'ghealladh dhuibh." 
Agus mo thruaighel creididh cuid mhòr do'n 
t-saoghal facal an diabhoil roimh fhacal Dè ; 
ceartmar athàinig ar ceud pheacadhagus truaighe 
ehumant-saoghail. Arsa Dia ri bhur ceud sinnsir, 60 GAIRM Do'n T-SLUAGH 

<f Ma dh' itheas sibh bàsaichidh sibh ;" ars' an 
dìabhol an aghaidh Dhè, " Ge d' ith sibh cha 
bhàsaich sibh ;" agus chreid Eubh an deamhan 
roimh Dhia. Mar so a nis' ars' an Tighearna, 
" Pill no bàsaich ;" ach ars' an diabhol, '' Ged 
nach pill cha bhàsaich, ma dh'iarras sibh tròcair 
o Dhia anns an uair dheireannaich, agus ma 
sguireas sibh do 'n pheacadh an uair nach urrainn 
sibh g' a chuir an gniomh." Agus is i so cainnt 
a chreidear leis an t-saoghal. O ! aingidheachd 
uabhasach ! an diabhol a chreidsinn roimh Dhia. 
Agus cha n-e so cuid is measa ; ach their 
na h-aingidh ris a so, gu taibheumach, creidsinn 
ann an Dia agus a bhi earbsach às, 'nuair a 
chuireas iad an riochd Shàtain e, athair nam 
breug o thoiseach ; agus an uair a chuireas iad 
mar fhiachaibh orra fèin gur breug facal Dè, 
their iad ris a so, creideamh ann an Dia, agus 
earbs' a dheanamh às a chum slàinte. Ach 
c'àit an tuirt Dia riamh gu'n tearnar daoine gun 
ath-ghineamhuinn, gun iompachadh, agus gun 
naomhachadh ? Dearbhaibh aon smid de so o'n 
sgriobtur, ma's urrainn sibh. Bheir mi 'ur 
dùbhlan. Oir is i so cainnt an droch spioraid, 
agus ge b'e neach a chreideas i, creididh e na 
deamhain, agus is i so a chionta ris an abrar 
peacadh dànadais. Agus an abair sibh ris a 
so, creideamh ann an Dia, agus earbs' a dhean- 
amh às ? Tha facal Dè ìàn-f hogainteach gu 
neart agus comhf urtachd a thoirt do dh'anmaibh 
an t-sluaigh naomhaichte ; ach cha n-eil iomradh 
sam bith airlàmhan dhaoineaingidhaneartachadh, 
no air dòchas an tearmainn is lugha a thoirt do 
dhuinegun iompachadh gun naomhachadh. NEO-IOMPAICHTE. 61 

Ach ma philleas sibh ri slighe na tròcair, tha 
tròcair an Tighearn' ullamh gu gabhail ruibh. 
An sin is tearainte dhuibh 'ur sonas earbsadh ri 
Dia le muinighinn agus le dànadas ; oir ghabh e 
'ur teasairgion air fièin 'na f hacal. Cha-n athair 
caomh e ach d'a chloinn dhìleas, cha teasairg e 
ach dream a chuireas cùl ris an diabhol, ri sannt 
saoghalt' agus ri ana-miannaibh feòlmhor, agus 
a thig chum a theaghlaich, agus a dh' ionnsaidh 
co-chomuinn nan naomh, chum a bhi mar 
iochdarannan freagarrach d'a Mhac. Ach mur tig 
iad a steach is i so an coire fèin : oir tha dorus na 
tròcair sìor-fhosgailte do 'n t-sluagh iompaichte, 
agus cha dùnair gu bràth e air duine dhiù. Cha 
do chuir e riamh leithid na teachdaireachd so a 
dh'ionnsaidh aon neach agaìbh : " Tha e ro an- 
moch a nise ; cha-n fhosgail, agus cha toir mi 
aoidheachd dhut, seadh ged atha thu iompaichte 
fè'in." Tha e do ghnà ullamh gu ghabhail ruibh, 
nam biodh sibhs' ullamh gu pilleadh le cridhe 
neo-cheaìgach. Agus foillsichear iomlanachd na 
firinn so ni's soilleire o'n dà theagasg a leanas, 
agus air an aobhar sin, gabhaidh mi air m' aghaidh 
d' an ionnsaidh, mu'n dean mi tuille feum do'n 
teagasg so. 

Teagasg III. Tha Dia a' gabhail tlachd ann 
an iompachadh agus ann an slàinte dhaoine, ach 
is neo-thaitneach leis am bàs agus an lèirsgrios ; 
is ròghnaiche leis gu'm pilleadh agus gu'm 
bitheadh iad beò, na gu'n gabhadh iad airan agh- 
aidh agus gu'm bàsaicheadh iad. 

Nochdaibh mi dhuibh air tùs cia mar a thuigear 
an teagasg so ; agus a rithist soilleirichidh mi 
dhuibh a chinnt agus f hìrinn. 

G 62 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

1. Is ann an sgàthan an fhacail agus a' 
chruthachaidh a dh' fheumas sinn eòlas a chuir 
air Dia anns an t-saoghal so : agus mar sin^dorèir 
mòr-luach nàduir an duine, cuiridh sin às leth Dhè\ 
mathas, eòlas, gliocas, cumhachd, a' toirt uaithe 
gach neo-iomlanachd, agus a' toirt dha ard-iom- 
lanachd gach buaidh luachmhor, do bhrìgh nach 
eil dòigh is fearr againn ehum eòlasa ghabhail air. 

2. Mar an ceudna, leis an sgriobtur, eadar- 
dhealaichidh sinn gniomharran Dhè, do rèir an 
cuspairean eadar-dhealaichte, ged a tha iad uile 
mar aon ghniomh, ann am bith na diadhachd. 

3. Agus le tuille dànadais, an uair a labhras 
sinn air Criosd do bhrìgh gu'm beil tuille 
aobhair againn o 'nàdur mar dhuine. 

4. Mar so their sinn, gu'm beil toil, tlachd, no 
spèis aig Dia, do gaeh neach a tha math, air 
mhodh nàdurra no beusach, do rèir gnè agus 
tomhais am mathais. Agus mar an ceudna gur 
taitneach leis iompachadh agus sonas nan uile 
chreutairean reusonta, ged nach tachair so gu 
bràth. 

5. Tha toil Dhè, marf hear-riaghlaidh agus mar 
ìagh-thabhartair an t-saoghail cho gniomhach 
chum sonais dhaoine 's gu'n do thairg e dhaibh 
Criosdagusbeatha marthiodhlaca saor. Dhealbh 
e reachd dearmaid peacaidh do 'n dream nach 
diùlt an tìodhlac so gu neo-urramach, ach a 
ghabhas ris gu deònach. Thug e iarrtas teann 
da theachdairibh an tiodhlac so a chuir an tairgs' 
an t-saoghail uile agus a ghuidhe orra gabhail ris 
gu fàilteach. Rinn e so uile chum sonas dhaoine, 
mar lagh-thabhartair agus mar bu chòir dha ann 
an lòrg a gheallaidh. NEO-IOMPAICHTE. 63 

6. Ach gidheadh, is toileach leis mar lagh- 
thabhartair, gu'n tèid an dream nach pill am 
mugha : agus mar bhreitheamh, an uair a thèid 
latha tairgse nan gràs seachad, cuiridh e 'n 
t-òrdugh so an gnìomh. 

7. Mar so is fior-thoileach le Dia gu 'n iom 
paicheadh an dream nach iompaich gu bràth, ach 
cha n-àill leis a làn-toil uil'-f hòghainteach agus a 
mhòr-chumhachd a chuir an gniomh mar Ard- 
thighearna d'an iompachadh, gu'n teagamh cha'n 
eadh. Tha comas aig rìgh freiceadan a chuirair 
mortair gu chumail o 'n chroich a thoiltinn dha 
fein : Ach ma bhios deagh aobhar aig rìgh 
gun an ro-chùram so a ghabhail do mortairean, 
ach fios, agus rabhadh a thoirt d'a iochdranaibh, 
agus a ghuidhe orra gun iad a bhi ciontach ann 
am mort, tha dùil agam gu'm faod e a ràdh 
nach bu mhath leis gu'n crocht' air son mort iad ; 
oir cha taitneach leis so, ach gu'm bitheadh iad 
neo-choireach, agus gu'm maireadh iad beò. Agus 
ma ni e tuille air son cuid do dhaoine, air 
aobhar sònraicht' eigin, am beil e mar f hiachaibh 
air sin a dheanamh air son an iomìain ? Is ceart 
do 'n Rìgh a ràdh ri uile mortairean agus 
shlaightearan a rìoghachd, " Cha n.eil tlachd sam 
bith agamsa 'n-ur bàs, ach bu roghnaiche leam gu 
mòr sibh a thoirt gèill do m' reachd, agus a bhi 
beò ; ach mur gèill sibh, is i mo bhreth gu 'n 
fuilig sibh bàs." Is ceart do 'n bhreitheamh a 
ràdh ri meirleach, no ri mortair Mo thruaigh ! a 
dhuine, cha taitneach leamsa do bhàs ; b' f hearr 
leam gu mòr gu'n coimhideadh tu an lagh, agus 
gun tearnadh tu t' anam fèin ; ach o nach do chùm 
thu 'n lagh, is eigin domh do dhìteadh gu bas 64 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

oir bu bhreitheamh claon rai mur deanainn sin." 
Mar an ceadna, ged' nach eil tlachd sam bith aig 
Dia 'n-ur lèir-sgrios, agus air an aobhar sin, ged 
tha e toirt gairm dhuibh pilleadh agus a bhi beò, 
gidheadh, is taitneach leis a cheartas fèin a 
dhearbhadh agus a reachd a chur an gnìomh, agus 
air an aobhar sin, is e rùn suidhichte, mur pill sibh 
gu'n tèid sibh am mugha. Na'm biodh Dia 
cho mòr an aghaidh bàs nan aingidh, ? s gu'n 
cuireadh e a mhòr-chumhachd an gniomh da 
bhacadh, an sin cha rachadh duine do 'n t-sluagh 
am mugha. Ach tha Dia cho mòr an aghaidh 
'ur lèirsgrios 's gu'm beil e a' toirt teagaisg agus 
rabhaidh dhuibh, agus a' cur bàis agus beatha 
fa'r comhair, agus a' sparradh air a mhinistearaibh 
earalachadhoirbh, gu'n sibh-fèin achuram mugha, 
ach gabhail ri tròcair gu deònach, agus mar so, 
dh'f hàg e gu'n leth-sgeul sibh ; ach mar iompaich 
so sibh, gheall e gur e a run suidhichte bhur 
sgrios gun teagamh ; agus sparr e oirnn a ràdh 
ruibh 'na ainm fèin, — A dhuin' aingidh, gheibh 
thu bàs gu deimhin !" Agus is beag nach do 
mhionnaich Criosd a rithist, agus a rìthist, ag ràdh, 
Gu fìrinneach tha mi 'g radh ribh, mar iompaich- 
ear agus mar bi sibh mar leanaban nach tèid sibh a 
steach do rìoghachd nèimh/ , (Mat. xviii. 3. 
Eoin. iii. 3.) Thugaibb fainear gu'n tubhairt e 
" Nach tèid sibh." Is bruadar diomhain dùil a 
bhi agaibh ris an rìoghachd so gun iompachadh : 
oir cha sealbhaich daoine neo-iompaichte gu 
bràth i. 

Chì sibh a nise brìgh an teagaisg so, chì sibh 
nach eil Dia, lagh-thabhartair an t-saoghail gu 
lèir, a' gabhail tlachd sam bith ann am bàs nan NEO IOMPAICHTE. 65 

aingidh, ach gur ròghnaiche leis gu'm piileadh, 
agus gu'm biodh iad beò : ged' naeh e 'rùn gidh- 
eadh, gu'm bi beatha ach aigan dream a philleas; 
agus mar bhreitheamh, is taitneach leis ceartas, 
agus foillseachadh a dhiomb an aghaidh peac- 
aidh, ged' nach taitneach leis truaighe mar a tha 
i innte fèin, an truaighe sin a tharruinn daoine 
aingidh air an anmaibh. 

Mar a bhuineas do dhearbhadh an teagaisg so, 
gheibh sibh sin am briathraibh aithghearr do 
bhrìgh mar a shaoileas mi, gur furasd leibh a 
chreidsinn cheana. 

1. Tha nàdur gràsmhor an Thighearna foill- 
sichte ann an : Ecsod. xxxiv. 6. xx. 6. agu* 
gu tric an ionadaibh eile 3 a' dearbhadh dhuibh 
nach eil tlachd sam bith aige 'n-'ur bàs. 

2. Nam bu taitniche le Dia do bhàs, na 
t'iompachadh agus do bheatha, cha sparradh e ort 
cho tric pilleadh 'na f hacal ; cha tugadh e dhut 
cho liugha gealladh air beatha na'm piiieadh tu ; 
agus cha chuireadh e iompaidh ort gu pilleadh, 
le urrad reusoin ; mar a dhearbhas an soisgeul. 

3. Tha 'm barandas a thug Dia do mhinistear- 
aibh an t-soisgeil a' làn-dearbhadh an teagaisgso. 
Na'm bu taitniche le Dia do dhìteadh agus do 
sgrios, na t' iompachadh agus do shonas, cha 
sparradh e riamh oirnne tròcair a thairgse dhut; 
an t-slighe chum na beatha sìorruidh a theagasg 
dhut gu diomhair agus gu follaiseach ; a' guidhe 
ort pilleadh agus a bhi beò ; fios gràinealachd agus 
cunnairt peacaidh a thoirt dut ; urrad 'sa tha 'n-ar 
comas a dheanamh chum t' iompachaidh ; agus 
buanachadh ie foighidean anns an obair so, ged a 
bheireadh tu fuath agus mi-ghnàthachadhdhuinn 66 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

air son ar saothair. An deanadh Dia so air 'ur 
son, agus am foillsicheadh e dhuibh a reachd 
chum 'ur leas, nam biodh tlachd aige 'n.ur bàs ? 
4. Mar an ceudna, tha so soilleir o riaghailt 
ghnàthaichte freasgail an Tighearna. Na'm bu 
ròghnaiche le Dia'ur lèir-sgrios agus 'ur dòrainn, 
na bhur n-iompachadh, agus 'ur tearmann, cha 
cho-shìneadh a ghniomharran r'a ghealladh ; cha 
tàthlaidheadh e ris fèin sibh le caomhalachd gach 
latha ; cha bhuilicheadh e oirbh nithibh mathana 
beatha so, ni is e na meadhonnan sin a ta g 'ur 
treòrachadh a chum aithreachais, (Rom. ii. 4.) cha 
leagadh e 'n t-slat-smachdachaidh oirbh cho tric, 
a chuir cèill annaibh, agus a thoirt mothachadh 
cunnairt duibh, cha tugadh e dhuibh cho liugha 
eiseamplair, agus cha ghiùlanadh e leibh cho- 
f hoighidneach 's a rinn e bho latha gu latha agus 
bho bhliadhna gu bliadhna. Chachomharraso gu'm 
beil tlachd aige 'n 'ur bàs ; oir na'm bu taitneach 
leis 'ur dòrainn, nach b' fhurasda dha bhur 
n-iomain do dh' ifrinn o cheann f hada ? Nach 
faodadh e gu tric roi so, bhur spìonadh a tìr 
nam beò am meadhon 'ur peacaidh, 'ur n-ain- 
eolais, 'ur n-uaill, agus ur n-ana-mianna, an uair 
bu mhallachadh, mionnan-eithich no breugan bu 
chainnt duibh ; an uair a bha sibh gun chiall le 
misg, no fanaid air naomh-reachd Dhè ? Nach 
b' fhurasda dha bhur beòil a dhùnadh agus, bhur 
claoidh le plàigh, anns an t-saoghal so, agus bhur 
làn-cheansachadh le dòrainn anns an t-saoghal 
eile ? An spàirn leis an uile-chumhachdach an 
teangadh is mo ana-cainnt agus minaomhachd a 
riaghladh ; glàs-làmh a chuir air luchd-dian- 
ruagaidh is mò mi.rùn ; buaireas nan eas-cairdean NEO-IOMPAICHTE. 67 

is fulleachdaiche rùn a chiùineachadh ; agus a 
dhearbhadh dhaibh gur cnuimhibh dìblidh so- 
chlaoidheach iad? Na'n amhairceadh e oirbh le 
gruaim, thuiteadh sibh bun os ceann anns an 
uaigh. Na'n tugadh e barandas do dh' aon d'a 
anigHbhdol a sgrios deich mìlepeacach, nach grad 
a rachadh an t-iarrtas sin an gnìomh ? Nach 
furasda dhabhurleagail air leabaidh na heaslainte, 
gus am bi sibh ag èigheach le cràdh ? an deacair 
dha a thoirt oirbh gu 'n ith sibh an ana-cainnt a 
thug sibh d'a luchd-muintir, d'a f hacal, d'a aoradh, 
agus d'a slighe naomha ? an cruaidh air a thoirt 
oirbh cuir a shireadh còmhnadh eadar-ghuidhe 
na h-aiteam air an d' rinn sibh dìmeas dhàna ? 
Nach fhurasda dha t-fheòil uaibhreach a chlaoidh 
le saighdibh agus le osnaibh, gus am bi i 
gràineil mar anabas na talmhuinn, agus mar ionad 
còmhnuidh neo-iomchuidhdot'anam? anfheòilsin 
isèigin duibhanis' a thoileachadh leisna nithibh is 
fearrachòrdasrithe,agusnachfaod thua mhi-thoil- 
eachadh. An f heòil sin is èigin dut a riarachadh 
le biadh le deoch, agus le aodach, ge b' e ni a their 
Dia na aghaidh ; cia grad a chuireadh gruaim an 
uile-chumhachdaich às d'i ? 'Nuair a bha thu a' 
tagradh cùis do pheacaidh gu dian ; a' connsach- 
adh ris an dream leis am b' àill do tharruinn 
uaithe ; a' taisbeanadh t J an-iochd an aghaidh 
d© luchd-achmhasain, agus a' gabhail leith-sgeil 
obair an dorchadais ; nach b' f hurasda do Dhia 
t' fhuadachadh leis, agns do chuirann an làthair 
a Mhòrachd uabhasaich ; anns am faiceadh tu 
deich mìle do mhìltibh aingeal glòrmhor a' 
feitheamh air cathair a' bhreitheanais ; agus am 
breitheamh a' toirt gairm dhut, do chùis a thag- 68 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

radh, agus a cheist so a f hrengairt, 
a ta agadsa ri ràdh an aghaidh do Chruthadair 
an aghaidh f hìrinn ; an aghaidh a luchd-muinntir ; 
agus an aghaidh a naomh-reachd ; Tagair a nise 
do chùis mar is fearr is urrainn thu. Cia mar a 
ghabhas tu leith-sgeul do pheacaidh ? freagair 
air son do shaoghaltachd anabarrach ; do bheatha 
f heòlmhor ; t-aimsir agus gach tròcair a mhi- 
bhuilich thu." O ! nach lenghadh do chridhe 
cruaidh ; nach ìslicheadh do shealladh bòrb ; 
nach uainicheadh do ghnùis le uamhann ; 
nach iompaicheadh do bhriathran maslach gu 
tosd,no gu sgreadail ghairisnneach ; na'n cuireadh 
Dia mar sin thu an làthair cathair a bhreitheanais, 
agus na'n tagradh e riut a chùis fèin, a' chùis sin a 
dhìt thusa cho mi-runach air thalamh ? mar bu 
rèidh do Dhia a ràdh ri t' anam ciontach, " Imich, 
na bi tuilleadh anns an f heòil sin gu latha na 
h-ais-èirigh," am faodadh tu cuir an aghaidh so ? 
sgaoilidh facal a chumhachd co-cheangal t' anma 
agus do chuirp, agus an sin bithidh gach cumh- 
achd chorporra tha agad gun èifeachd, agus gach 
ball gu'n mhothachadh. Na'n abradh Dia riut, 
" Na bi beò ni's faide ;'* no, triall gu ifrinn ;" 
Am faodadh tu gun ghèill a thoirt da ? 

Ach cha d'rinn Dia so fathast ; ach chaomh- 
ainn e beò thu gu foighidneach ; chum e suas thu 
gu tròcaireach ; f huair thu uaithe an anail leis an 
tug thu ana-cainnt dha ; gach tiodhlac a thug 
thu mar ìobairt do'n f heòil ; gach tiodhlac leis an 
do shàsaich thu do shlùgan cìocrach ; agus gach 
uair do 'n aimsir sin a mhi-bhuilich thu air 
dìomhanas, misg agus saoghaltachd ; agus 
nach eil an fhoighidean agus an tròcair so gu lèir NEO-IOMPAICHTE. 69 

a dearbhadh dhut nach taitneach le Diadosgrios ? 
Am faod lòchrann lasadh gun ola ? an seas do 
thaigh gun an talamh g'a ghiùlan ? cha mhò na 
sin a sheasas tusa aon uair ann an tìr nam beò gun 
chòmhnadh Dhè. C'arson a chùme cho fhada beò 
thu ach a chum 's gu'n smuainticheadh tu air am- 
aideachd do shlighe, agus gu 'n iompaich- 
eadh tu chum a bhi sona beò gu sìorruidh ? An 
cuir neach air bith arm gu deònach ann an làimh a 
nàmhaid a chur cath ris fèin ? no 'n cùm duine 
glic solas ri mortair a chum a chlann fèin a 
mharbhadh ; no ri fear-tuarasdail diamhanach 
chum 's gu'm bu lèir dha aimsira mhi-bhuileach- 
adh ri baoth-shùgradh? Is ni cinnteach gu'n do 
ghiùlain Dia leatsa cho fada, a dh'feuch am 
pilleadh tu agus gu'm bitheadh tu beò. 

5. Gs-barr, tha bàs a Mhic a' dearbhadh, 
nach taitneach le Dia bàs nan aingidh. An 
saoradh e bho bhàs iad le luach cho daor ? An 
cuireadh e iongantas cho mor air aingìean, agus 
air daoine, le aontachadh ro ghràsmhor? An 
tigeadh Dia an riochd sèirbhisich a ghabhail 
còmhnaidh ann am feòil, agus an gabhadh e 
irisleach ann an aon phearsa leis an Diadhachd ? 
Am fuiligeadh Criosd urrad do dhòlas 'na bheatha, 
is gu'n rachadh e fo bhàs malaichte air son 
pheacach ; nam bu taitniche leis am bàs nam 
beatha? Na'm faiceadh sibh e gu dùrachdach a' 
teagasg slighe na beatha, agus a' leigheas 
creuchdan luchd ea-slainte, marann am Marc. iii. 
•23. Na'm faiceadh sibh e a' trasgadh mar ann am 
Mat. iv. Na'm faiceadh sibh e fad òidhche ri 
ùrnaigh, mar ann an Luc. vi. 12. Na'm faiceadh 
sibh e fo dhrùchd fallais fhala, mar ann an, Luc. 70 GAIRM DO'n T-SLUAGH 

xxii. 24. Agus na'm faiceadh sibh e a'fulangbàs 
mallaichte air a' chrann, agus a' dortadh a mach 
anma mar iobairt air son 'ur peacaidh. An saoil- 
eadh sibh gu'm bu taitneach leis bàs nan aingidh? 
Na smuaintichibh mòr luach a bhàis a lùgh- 
dachadh, le ràdh, gu'n do bhàsaich e air son nan 
daoine taght' a mhàin. Oir is e do pheacadhs' 
agus peacadh an t.saoghail gu lèir an t-uallach a 
bha air 'ur Fear-saoraidh ; agus thug e làn- 
dioladh annt' uile, leis an ìobairt a thug e do 
cheartas Dè air an son ; agus thairgeadh toradh 
na h-ìobairt so do gach duine fa leth do 'n 
t-sluagh ; ach is fior nach b' e rùn Chriosd riamh 
mathanas agus tearmann a dheònachadh do'ri 
dream nach pill le creideamh agus le aithreachas. 
Na'm faiceadh agus na'n cluinneadh sibh e a' 
caoidh agus ag osnaich air son staid an t-sluaigh 
as-umhail gun aithreachas, (Luc. xix. 41, 42.) 
No a' gearan air an as-urram mar ann am Mat. 
xxiii. 37. •< A lerusalem, a lerusalem, cia minig a 
b' àill leamdo chlann a chruinneachadh, r'achèile 
mar a chruinnicheas cearc a h-eoinfo a sgiathaibh, 
agus cha b' àill leibh V No na'm faiceadh agus 
na'n cluinneadh sibh e air a' chrann-cheusaidh, 
ag eadarghuidhe air son luchd-dian-ruagaidh, 
'' Athair thoir mathanas dhaibh, oir cha n-eil fios 
aca ciod a tha iad a' deanamh." Na'n cluinneadh 
sibh so, an cuireadh sibh an umhail gu'n robh 
tlachd aige ann am bàs nan aingidh ; seadh ann 
am bàs na h-aiteam sin iein a chaidh am mugha 
le aschreideamh toileil ? An uair a ghràdhaich 
Dia an saoghal cho mòr, 's gu'n tug e aon-ghin 
Mhic fèin, chum 's ge b' e neach a chreideadh 
ann, nach rachadh e am mugha, ach gu'm faigh- NEO-IOMFAICHTE. Jl 

eadh e beatha shìorruidh : shaoilinn gu'n do 
dhearbh e air an dòigh so an aghaidh mi-ruin 
dhaoin' agus dhiabhol, nach eil tlachd air bith aig' 
ann am bàs nan aingidh, ach gur ròghnaiche leis 
gu'm pilleadh iad agus gu'm bitheadh iad beò. 

6. Fa-dheòigh, mur creid sibh so uile, agus 
mur toilich e sibh, creidibh facal Chriosd fèin ; 
oir is aithne dha a rùn fèin, ni 's fearr na's aithne 
dhuinn e. No air a' chuid* is lugha creidibh a 
mhionnan : ach treòraichidh so mi chum a* 
cheathramh teagaisg. 

Teagasg IV. Dhainghnich an Tighearna dhuinn 
le bhòidean, nach eil tlachd sam bith aige ann am 
bàs an aingidh, ach gur ròghnaiche leis gu'm 
piileadh e agus gu'm bitheadh e beò ; chum 's 
nach biodh aobhar aig duine do 'n t-sluagh an 
fhìrinn so a chuir an teagamh. 

Ma chuireas sibh facal an Tighearn , an teag- 
amh gu dàna, tha dùil agam nach cuir sibh 
ceist dhàn' air a bhòid. Mar a mhionnaich 
Criosd gu follaiseach, nach faod an dream nach 
eil air an ath-bhreith agus iompaichte dol gu 
bràth do rìoghachd nèimh (Mat. xviii. 3. Eoin. 
iii. 3.) Mar an ceudna, mhionnaich Dia nach 
taitneach leis bàs nan aingidh, ach an iompachadh 
agus am beatha ; agus mu'n tuird' an t' Abstol. 
(i Do bhrìgh nach faodadh e mionnan a thoirt air 
neach bu mhò, thug e mionnan air fèin," thubhairt 
e, i( Mar is beò mi' &c. — u Oir gu deimhin bheir 
daoine mionnan air an neach a's mò : agus 
dhaibhsan is crìoch air gach uile chonnsachadh 
mionnan chum daingneachaidh : uirne sin air bhi 
Dhia toilleach air neo-chaochlaidheachd a 
chomhairle fheuchainn ni's pailte do dhoigh- 72 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

reachdaidh a' gheallaidh., dhaingnaich e le 
mhionnaibh e: chum tre dha ni neo-chaoch- 
laidheach, anns an robh e eu-comasach gu'n 
deanadh Dia breug, gu'm biodh againn comh- 
fhurtachd laidir a theich chum dìdein gu grèim 
a dheanamh air an dòchas a chuireadb romh- 
ainn." Eabh. vi. 13— 16— ]8. 

Ma tha duine sam bith nach urrainn so a reit« 
eachadh ri teagasg roi-òrduchaidh, no fior- 
dhìteadh nan aingidh, is e aineolais fèin is coireach 
cha n-eil aobhar sam bith aige an f hìrinn so aich- 
eadh no a chuir an teagamh : oir dhaighniche- 
adh i le bòid Dhè, agus air an aobhar sin 
cha-n fhaodar a cho-shìneadh ri barailibh 
mearachdach, ach barailean neo-chinnteach a 
lùbadh da h-ionnsaidh, agus is èigin a chreidsinn 
gu'm beil firinnean àraid d'a rèir, ged is cruaidh 
oirnne cùisean mar sin a thuigsinn air chòir. 

Guidheam ort, ma 's peacach neo-iompaichte 
thu, smuaintich rè tamall beag air na teagasgan sin 
a chuala tu, agus amuaintich cò leis an taitneach 
do pheacadh, agus do dhòrainn ? Is cinnteach 
nach taitneach le Dia iad : oir mhionnaich e mar 
is beò e nach eil tlachd sam bith aig' annta. Agus 
is deimhin leam nach rùnach leat Dia a thoileach- 
adh le peacadh. An abair thu gu dàna, gu'n 
d' òb, gu'n do mhionnaich, gun do dhearmaid thu 
dleasanas naomha, agus gun do mhùch thu 
comhairl' an spioraid a thoileachadh Dhè ? 
Mar gu-n tugadh tu ana-cainnt do'n rìgh as- 
ùmhlachd d'a reachd, agus ionnsaidh mhill- 
teach air fèin ; agus gu 'n abradh tu, rinn mi so 
uile g'a thoileachadh. 

Cò eile leis an taitneach do pheacadh agus do NEO-IOMPAICHTE. jS 

bhàs ? Cha taitneaeh le dream 6am bith air am 
beil iomhaigh Dhè, oir is èigingur ionann inntinn 
dhaihhsan agus do Dhia fèin. Tha fios aig Dia, 
gur miothlachd le d' luchd-teagaisg dìleas, amharc 
ort a' toirt gèill do d' nàmhaid millteach, gu 
mi-chèillidh a' cuir do shonais sìorruidh an 
cunnart, agus ged' thilgeadh fèin ann an lasair 
'frinn. Is aobhar bròin leo bhi 'g amharc air an 
dòrainn a rinneadh air t' anam, le ain-eolas, 
cruas-cridhe, an-toil, leisg agus neo-chùram, 
mu thriall trìd an t-saoghail so air slighe na 
beatha agus na sìthe ; is aithne dhaibh, gur 
comharran bàis, agus fèirge Dhè iad sin ; is 
aithne dhaibh o fhacal Dè ciod is coltach a bhi 
'na chrìch dhaibh : agus air an aobhar sin, cha 
taitniche leo iad, na le lèigh tiom-chridheach 
neasgaidean plàighe f haicinn air daoine tinne. Ij« 
truagh a bhi faicinn 'ur dòrainn shìorruidh 
roi-làimh, agus gun seòl againn air gabhail 
roimpe! A bhi faicinn cho dlù sa thasibh air ifrinn 
agus gun seòl againn a thoirt oirbh sin a chreid- 
sinn agus a thoirt fainear ; a bhi faicinn gu'm b'f hur- 
asta dhuibh tearnadh ; gu cinnteach, nam b'aith- 
ne dhuinn 'ur deanamh toileach,agus nam meadh- 
onnan a ghnàthachadh I cia dlù sibh do shonas 
bith-bhuan,nam pilleadhsibh, gu cùramach,saoth- 
reachail, agus le uile dhìcheall r ur beatha ! ach 
cha phill sibh. Ge do chuireamaid ar nanmann- 
an ann geall, cha 'n-urra sinn ìompaidh a chuir 
oirbh so a dheanamh. Tha sinn a' dealbh gach 
oidhch agus là, ciod a theagaisgeas sin duibh a 
chuir iompaidh oirbh, ach chàill sinn ar saothair. 
Tha sinn a' dearbhadh dhuibh o fhacal Dè, nach 
teasairgir sibh mur pill sibh ; ach is èigin duinn 

H 74 oairm do'n t sluagh 

cuid mhòr agaibh fhàgail neo-iompaichte mar a 
fhuair sinnsibh. Tha dùil againn gun creid sibh 
facal Dè\ ged nach creid sibh sinne, agus gu'n toir 
sibh fainear e 'nuair a chì sibh sgrìobht' e ; 
ach is diamhain ar dùil, agus is diamhain ar 
saothair mu atharrachadh slàinteil'ur n-anmaibh. 
Agus an saoii sibh gur taitneach leinn so? 
is tric bu mhath leinn cruaths 'ur cridhe 
a ghearan ri Dia ann an ùrnaigh dhiomhair le 
dubhachas anma, 'g ràdh, " Och mo thruaighe ! 
Thighearna, labhair sinn riu ann a t' ainm-sa, 
ach is beag a thug iad fainear sinn ; dh'innis 
sinn daibh na dh'iarr thu oirnn mu chunnart 
an staid neo-iompaichte, ach cha do chreid iad 
sinn ; dh'innis sinn daibh gun do mhionnaich 
thu nach eil sìth do'n aingidh ; ach 's gann a 
chreideas an dream a's measa dhiù gu'm beil iad 
aingidh ; thaisbein sinn daibh t' fhacal, anns an 
tubhairt thu, ma chaitheas iad am beatha do rèir 
na feòla gu'm bàsaich iad ; (Rom, viii. 13.) ach 
is cainnt daibh gu'n creid iad thu, ged nach creid ; 
xgus gu'n earb iad asad, an uair nach creid iad 
smid do t' f hacal, an duil gu'm beil do bhagradh 
breugach ; agus their iad gur dòchas diadhaidh 
so ; agus ged a nochdas sinn daibh an t-àit' anns 
an tubhairt thu gu'm bàsaich uile dhòchas an 
aingidh, an uair a bhàsaicheas e fèin ; gidheadh 
cha-n urra sinn an iompachadh o'u dòchae 
mealltach ; (Gnà. xi. 7.) Dh' innis sinn daibh, cho 
sgreataidh mi-tharbhach sa tha 'm peacadh, ach 
's ionmhuinn leo e ; agus uime sin cha trèig iad e. 
Thoirmisg sinn daibh gun an sonas sìorruidh a 
eliur gu dàna an geall sòlasan diombuain peacach, 
d' an crìoch dòrainn bhith-bhuan ; agus sheun, NEO-IOMPAICHTE. 75 

a's choisrig siad iad fèin, agus cha tug iad 
fainear ar toirmeasg ; ach ni iad mar a ni am 
mòr-shluagh peacach ; do bhrìgh gu'm beil Dia 
tròcaireach, cha chreid iad a bhagradh, ach 
euiridh iad an anam an cunnart, ciod air bith a 
thachras. Dh' innis sinn daibh gu'm beil Dia 
deònach gabhail riù ma philleas iad ; agus cha 
tug so orra ach dàil a chur ann an aithreachas, 
agus peacachadh le tuilleadh dànadais. Is 
cainnt do chuid diù gu'm beil aithreachas ann an 
rùn an anma, ach tha iad do ghnà air aon dòigh ; 
arsa cuid eile dhiù, ghabh sinne aithreachas 
cheana } gidheadh tha iad neo-iompaicht' o 'm 
peacaibh. Ghuidh sinn orra pilleadh, agus thairg 
sinncuideachadhleo, ach cha b'urra'sinn iompaidh 
a chuir orra ; ach an dream a bha misgeach tha 
iad misgeach ; an dream a bha àilleasach feM- 
mhor, tha iad àilleasach feòlmhor ; an dream a 
bha saoghalta, tha iad saoghalta ; agus an dream 
a bha aineolach borb, agus fèin-spèiseil, tha iad 
mar sin gun atharrachadh. Is tearc iad a chì agus 
a dh'aidicheas am peacadh ; agus is ro theirc iad a 
thrèigeas e, ach is aobhar misnich leo gu'm beil 
na h-uile duine peacach ; mar nach biodh peacach 
iompaichte agus peacach neo-iompaichte eadar- 
dhealaichte. Cha tig cuid diù am fagus dhuinn, 
ged a bhios sinn toileach an teagasg, ach saoilidh 
iad gu'm beil iad~fèin làn-fhòghlumte cheana, 
gun fheum air tuilleadh. Eisdidh cuid eile 
ruinn, ach ni iad an toil fèin. Tha cuid mhòr 
dhiù mar dhaoine marbha gun mhothachadh ; 
cha-n urrainn sinn a thoirt air teagasg an t sonais 
shìorruidh gu'n drùidh smiddheth air an anmaibh, 
no gu'm faicear a dhreach air an giùlan Mur 76 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

gèi!l sinn daibh, mur freagair sinn an iarrtas, mur 
baist siiin clann dhaoin' £/.ngidh dho-lùbaidh, mur 
toir sinn dhaibh Suipeir an Tighearna, agus mur 
dean sinn gach aon ni is àill leo, seadh ann an 
aghaidh facail Dè, bheir iad fuath agus ana- 
cainnt duinn ; ach ma ghuidheas sinn orra am 
peacadh aideachadh, agus a thrèigsinn, agus an 
anmaibh a theasairginn ; cha dean iad sin. Dh' 
innis sinn daibh, ma philleas iad, nach diùlt sinn 
baisteadh d'an cloinn, no suipier an Tighearna 
dhaibh fèin ; ach cha n-èisd iad ruinn : b' àill 
leo gu'n tugamaid eas-umhlachd do Dhia, agus 
gun lèir-sgriosamaid ar 'n-anmannan fèin air an 
iarrtas-san ; gidheadh cha phill agus cha teasairg 
iad an anmannan fèin air iarrtas Dè. Is glic iad 
'nan sùilibh fèin no 'n luchd-teagaig uile ; tha 
iad airmhire le buaireas agus ro-earbsach às an 
slighe fèin ; ged a chuireamaid ar n-anmannan 
an geall, cha b' urra sinn an atharrachadh. A 
Thighearna, is i so staid ar treudan truagha, agus 
cha n-urra sinn a leasachadh ; chì sinn iad an 
cunnart tuiteam an ifrinn na dòrainn agus cha 
n-urra dhuinn am bacadh : tha fìos againn ma 
philleas iad gu neo-chealgach, gu'n teasairgir iad ; 
dch cha-n urra sinn an iompaidh sin a chuir orra ; 
ge do ghuidheamaid orra air ar glùnaibh pilleadh, 
chadrùidh ar n-iompaidh orra, ge do ghuidheam- 
aid orra le deuraibh, chaill sinn ar saothair : 
agus am beil tuilleadh 'n-ar comas ? ,J 

Is e so an gearan diomhair, is èigin d'ur luchd- 
teagaisg a dheanamh le osnaibh mhuladach, 
agus an saoil sibh gur taitneach leo aobhar an 
gearain ? An taitneach leo 'ur trialls' ann an slighe 
peacaidh chum ifrinn agus dòrainn, agus cun NEO-IOMPAICHTE. 77 

seòT air 'ur bacadh? abhi g' amharc oirbh ann am 
meadhon truaighe gun chomas ac' air mothacli- 
adh thoirt dhuibh air 'ur cunnart? a bhi g' amharc 
oirbh ri sùgradh, agus gun fhios agaibh am beil 
uair eadar sibh agus ifrinn? a bhi smuainteachadh 
ciod is èigin duibh f hulang gu sìorruidh, do bhrìgh 
nach do phill sibh ann an latha tairgse nan gràs ? 
a bhi smuainteachadh ciod a' bheatha shìorruidh 
ghlòrmhor a thilg sibh uaibh le dìmeas toileil ; 
an urrainn sibh ni sam bith a dhealbh a chuireas 
tuille càmpair air luchd-teagaisg na so ? 

Cò nis' a ta sibh a' toileachadh le 'r peacadh 
agus le 'r bàs ? cha taitneach le 'r deagh chàirdibh 
tuigseach e. Och.mo dhunaidh ! is càmpar inntinn 
leo bhi 'g amharc air 'ur truaigh ; is tric a ghuileas 
iad air 'ur son, an uair nach toir sibh dhaibh ach 
ro bheagan buidheachais, agus an uair nach eil 
mothachadh agaibh gu bhur staidfèin a chaoidh. 

Cò nise leis an taitneach 'ur peacadh ? C5 
ach trì nàimhdean mòr' an Tighearna Dia ; na 
nàimhdean sin a thrèig sibh 'n 'ur baisteadh, agus 
ris an do phill sibh a nis, a thoirt lan-ghèill daibh. 

1. Gu deimhin is taitneach leis an diabhol \ir 
peacadh agus 'ur bàs : oir is e so fior-chrìoch uile 
bhuairidh, agus f hurachais oirbh gach oidhch' 
agus latha. Cha-n urrainn sibh ni a dhealbh a's 
taitniche leis an droch-spiorad na sìor-ghiùlan 
peacach. Nach ait leis 'nuair s chì e sibh a' dol 
chum taigh na misge, no peacaidheile ? am beil 
ceòl a's binne leis na bhi 'g èisdeachd do 
mhionnachaidb, do mhallachaidh, agus t-a;ia- 
cainnt? Cia taitneach leis a bhi 'ga t' èisdeachd 
a' toirt ana-cainnt do t'fhear-teagaisg, leis an àill 
do philleadh o shlighe peacaidh a threòraict>eas 78 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

a' chum ifrinn, agus do stiùireadh air slighe an 
t-soisgeil chum f hlaitheis na glòire ? 'S iad sin 
sòlas an diabhoil 

2. Is sòlas le na h-aingidh do pheacadh agus 
do thruaigh ; oir is ionmhuinn leis gach neach a 
choltas. 

3. Ach gidheadh, tha fios agam nach e do rùn 
an diabhol a thoileachadh, seadh an uair a 
thoilicheas tu e : ach is e do rùn t' fheòil fèin, an 
nàmhaid is mò agus is cunnartaich' a th' agad, a 
thoileachadh. Is taitneach leis an fheòil a diol 
do bhiadh, do dheoch, agus do dh'aodach, gu 
deanamh tlachdmhor an cuideachd, agus eir- 
eachdail àluinn an sùilibh an t-saoghail. Is tait- 
neach leis an fheòil sùgradh, ana-miann, agus 
diomhanas ; so am poli annns am bàthar na 
h-aingidh nach iompaich ; agus an Dia d'an gèill 
iad ; oir is e am brù an Dia. Phil. iii. ]8. 

Ach guidheam oirbh fanaibh tamall beag agus 
smuaintichibh air na nithibh so. 

Ceisi I. An còir dhuibh 'ur feòil a thoileachadh 
roi bhur Cruithear ? am mi-thoilich sibh an Tigh- 
earna, 'ur luchd-teagaisg, 'ur càirdean diadhaidh, 
agus gach duine, chum 'ur n-ana-miannaibh 
brùideil a shàsachadh ? Am fiù leibh Dia a 
riaghladh 'ur feòla ? mur riall e i, na biodh dùil 
agaibh gun teasairg e i. 

Ceist II. Is taitneach le 'r feòil peacadh ; ach 
an taitneach le 'r cogais e? Nach eil i gearan 
air bhur staid, agus gu tric ag innseadh dhuibh, 
nach eil sibh cho tearainte 's a shaoileas sibh ? 
agus nach còir dhuibh ur n-anmaibh agus 'ur 
cogaisibh a thoileachadh roi 'r feòil ? 

Ceist III. Ach nach solair 'ur feòil a sòlas fèin? jtfEO IOMPAICHTE. 7^ 

is ionmhuinn leis a' chorp am biadh, ach an 
ionmhuinn leis an dubhan ? Is ionmhuinn leis 
deoch laidir, greim bjasda, socair, cluich, agus 
sùgradh : is ionmhuinn leis saibhreas, deagh 
chliù, agus àrd inbh shaoghalta ; ach an ionmh- 
uinn leis mallachd Dhè ? an ionmhuinn leis 
seasamh le geilt-chrith an làthair cathair a' 
bhreitheanais, gus an toirear breth a thilgeil anns 
an teine shìorruidh ? An ionmhuinn leis a bhi 
air a chlaoidh leis na deamhnaibh gu bràth ? 
Gabhaibh iad so uile le chèile ; oir cha sgarar 
ifrinn o pheacadh, ach le fior-chreidimh agus 
iompachadh a mhàin ; ma leanas sibh 'ur peacadh, 
is leibh ifrinn gu cinnteach. Ma 's sòias leibh 
bàs agus ifrinn, cha-n iongantach ged a thriallas 
sibh ann an slighe peacaidh : ach mur sòlas leibh 
iad, mar is cinnteach leam nach eadh,adh'aindeoin 
cho taitneach sa tha 'm peacadh, an dean e suas 
call an t-sonais shìorruidh ? Am beil biadh, no 
deoch, no socair ; am beil deagh alla o pheacach- 
aibh, no saibhreas saoghalta ni 's luachmhoire na 
sòlas nèamhaidh ? no am fiùgh iad claoidh an 
teine shìorruidh ? A dhaoine ! nach còir do 
gach neach aig am beil reuson a chreidsinn gu'm 
beil anam aige r'a chall no r'a chosnadh, smuain- 
teachadh air na ceistean so, mun tèid e ni's faide ? 
Seadh a nis, mhionnaich an Tighearn ann an so, 
nach sòlas leis 'ur bàs, ach gur ròghnaiche leis 
gu'm pilleadh agus gu'm bitheadh sibh beò. Gidh- 
eadh, ma thriallas sibh a chum bàis, a roghainn 
air pilleadh; cuimhnichibh nach ann athoileachadh 
Dhè, ach g' ar toileachadh fèin agus an t-saoghail, 
a rinn sibh sin. Ach ma chuireas sibh am 
mugha sibh fèin, g' ar toileachadh, agus ma 80 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

ruitheas sibh chum claoidh sìorruidh ag iarraidh 
sòlais, agus mur eil do chiall, do chridhe, no do 
ghràs agaibh eisdeachd ri Dia, no ri daoine leis 
an àill 'ur pilleadh , na biodh dùil agaibh ri 
tearmann, ach mealaibh duais 'ur thoilteanais, 
agus gabhaibh aithreachas air mhodh eile, an uair 
a bhios e ro anamoch. Mu'n gabh mi ni 's faid' 
air m' aghaidh chum tuille feum a dheanamh do 
na nithibh sin a chuala sibh, thig mi chum 
an ath theagaisg ; agus bheir sin tuille cothrom 
dhomh air labhairt nis soilleire rau'n timchioll. 

Teagasg V. Tha Dia cho dùrachdach mu 
iompachadh dhaoin' aingidh, 's gu'n d' àithn agus 
gun d' earalaich e gu dian, " Pillibh, pillibh, 
c'arson a bhàsaicheas sibh ?'' 

Tha 'n teagasg so ag earalachadh oirbh, feum 
iomchuidh a dheanamh do 'n teagasg a chuala 
sibh fa dheireadh, agus làimhsichear e dorèirsin. 
Am beil peacach neo-iompaichte sam bith a' 
cluinntinn bhriathran dùrachdach so an Tighearna 
Dia ? Am beil fear no bean anns a' cho- 
thional so a nis' a tha aineolach air obair an 
Spioraid Naoimh' a nuadhaicheas agus a naomh- 
aicheas? (is co-thional sona e, mur eil cuid 
mhòr dheth neoiompaichte !) Cluinnibh guth 'ur 
Cruthadair, agus pillibh ris tre Chriosd gun dàil. 
An àill leibh eòlas air toil Dè ! Is i so a thoil 
gu'm pill sibh air ball. An cuir an Dia beò 
teachdaireachd cho dùrachdach chum a chreut- 
airean ; agus nach còir dhaibh gèill a thoirt d'i ? 
Cluinnibhs' uile a tha beò do 'n fheòil; chuir an 
Tighearn' a thug dhuibh 'ur bith agus 'ur beatha, 
teachdaireachd o nèamh d' ar n-ionnsaidh ; agus 
is i so a theachdaireachd " Pillibh, pillibh, c'arson NEO-IOMPIACHTE. 81 

a bhàsaicheas sibh ? Àn tì ag am beil cluasan 
chum èisdeachd èisdeadh e. An deanar dimeas 
air guth na mòrachd shìorruidh ? Ma labhras e 
le guth an tàirneanaich uabhasaich, tha geilt- 
chrith oirbh. Ach is còir dhuibh tuille suim 
a ghabhail do ghuth a theachdaireachd. Na'n 
innseadh e dhuiTbh gu'm bàsaich sibh am mair- 
each, an cuireadh sibh so an neo-brìgh ? ach is 
àithne agus earail an teachdaireachd so, anns am 
beil do bhàs no do bheatha shìorruidh. Mar gu'n 
abradh e ris gach duine fa leth, " Sparram ort, 
air sgàth na h-ùmhlachd mhionnaicht' a dhligheas 
tu dhomhsa do Chruthadair agus t'Fhear-saoraidh, 
sparram ort, cùl a chuir ris an diabhol, ris an 
t-saoghal, agus ris an fheòil, agus pilleadh 
riumsa, chum 's gu'm bi thu beò gu teàruinte. 
Aontaicheam a ghuidhe ort, ma tha gràdh agad 
air an Dia a chruthaich thu, no eagal ort roimhe ; 
ma tha gràdh agad air t' anam fèin, agus air 
beatha, seadh beatha shìorruidh, pill agus bi beò ; 
mar a b' àill leat tearnadh o dhòrainn bhith- 
bhuan, Pill, pill, c'arson a bhàsaicheas tu ?*' 
Am beil cridhe ann an duine, ann an creatair 
reusont', is urrainn an cuireadh, an t-iarrtas, agus 
an earail dhùrachdach so a dhiùltadh ? ma tha, 
nach gàbhaidh cruaidh e ! 

Eisdibhs' uile leis an ionmhuinn sibh fèin agus 
'ur sonas : so an teachdaireachd is mò sòlas, a 
thàinig riamh chum cluasaibh dhaoine, " Pillibh, 
pillibh, c'arson a bàsaicheas sibh ?" cha do 
ghlasadh fo an-dòchas sibh. So tròcair 'n ur 
tairgse ; pillibh agus gheibh sibh i. A dhaoine, 
cia mòr an gàirdeachas anma leis an còir dhuibh 
gabbail ris an teachdaireachd so ! Tha fios agam 82 gairm don t-sluagh 

nach e so an ceud àm a chuala sibh i : ach cia 
mar a thug, no cia mar a bheir sibh a nise fainear 
i ? A pheacachaibh aineolach neo-chùramach, 
cluinnibh facal an Tighearna! Cluinnibhs' uil' a 
dhaoinesaoghalt'a shàsaicheas'ur n.ana-miannaibh 
feòlmhor ; sibhs' a luchd-craois agus misge, a 
luchd neo-ghloin agus mhionnan ; sibhs' a luchd- 
cùl-chainnt, maslaidh, anacainnt agus bhreugan ; 
"Pillibh, pillibh, carson abhàsaicheas sibh?" 

Cluinnibhs' uil' a luchd an fhuar.chràbhaidh 
o'n leth a muigh, a tha aineolach air beatha 
Chriosd nach do ghabh eòlas riamh air cumh- 
achd a cheusaidh agus ais-eiridh, nach do mhoth 
aich riamh 'ur n-anmaibh laiste le gràdh dha, 
agus nach do ghabh beatha uaith-san, neart 'ur 
n-anmaibh; "Pillibh, pillibh, c' arson a bhàs- 
aicheas sibh ?" 

Cluinnibhs' uile aig am beil intinnean gun gràdh 
do Dhia, gun togra 'na dhèigh, agus gun tlachd 
ann am muinghinn glòire ; ach a tha ni's 
dèidheile gu mòr air suaimhneas agus air soirbh- 
eachadh saoghalta, na mu shòlas nèamhaidh ? 
Sibhs' uile nach eil ach leth-chràbhach, agus nach 
toir do Dhia ach an ùmhlachd a sheachnas an 
fheòil ; agus nach do chuir cùl ri fèin-spèis 
fheòlmhor, agus nach do thrèig gach ni a th' 
agaibh air son Chriosd le làn-run suidhicht' anma, 
ach aig am beil ni saoghalt' eigin cho luachmhor 
'n ur barail 's nach dealaich sibh ris air son 
Chriosd fèin, ged a dh' iarras e oirbh e, ach leis 
an ròghnaiche dol an cunnart a dhiomaidh, na 
cùl a chuir ris an ni thoirmisgte sin, " Pillibh, 
pillibh, c'arson a bhàsaicheas sibh ?'' 

Mur cuala agus mur tug sibh roimhe so fainear NEO-IOMPAICHTE. 83 

e, euimhnichibh gun d' innseadh dhuibh a nis' e 
bho f hacal Dè, ma philleas sibh, gu'm bi sibh beò, 
ach mur pill sibh, gu'm bàsaich sibh gun teagamh. 

Ciod a nis a ni sibh a dhaoine? Ciod a tha 
'n-ur rùn ? Am pill no nach pill sibh ? Na 
stadaibh ni 's faid' eadar dha bharail : ma 's e 'n 
Tighearn urDia leanaibh e: ach raa's i 'n fheòil 
'ur Dia, thugaibh tuille gèill d'i. Ma 's fearr 
leibh nèamh, na talamh agus sòlas feòlmhor, 
thigibh agus iarraibh dùthaich is fearr, agus 
taisgibh 'ur n-ionmhas far nach truaill meirg no 
leòghan, agus far nach cladhaich agus nach goid 
meirleach, agus mosglaibh a nise le 'r n' uile 
neart, a dh' iarraidh rìoghachd nach gluaisear, 
(Eabh. xii. 28.) Builichibh 'ur n-aimsir air 
gnothach is àirde, agus pillibh sruth ur cùram 
agus 'ur saothair chum sruthchlais eile, anns 
nach b' àbhaist leo ruith. Ach ma 's fearr agus 
ma 's buaine leibh talamh na nèamh ; cumaibh 
agaibh e, deanaibh am feum a's fearr leibh dheth 
agus leanaibh ris. A dhaoin' an do smuaintich 
sibh ciod a ni sibh ? Mur do smuaintich, bheir 
mi earail no dha eile dhuibh, a dh'fheuchainn 
an toir reuson oirbh socrachadh air leis 'ur 
n-anmaibh. 

I. Faicibh air tùs, ciod an sonas a dheasaich 
an Dia tròcaireach dhuibh : agus cia truagh an 
gnothach gu'n rachadh aon duine am mugha an 
deigh so uile. Bha àm anns an robh claidheamh 
lasarach air an t-slighe, agus chumadh mallaclid 
lagh Dhè air t' ais thu, a dhaindeoin cho toileach 
sa bhiodh tu air pilleadh ri Dia : bha àm ann, 
anns nach b' urrainn thu-fèin agus t' uile chàird- 
ean saoghalta, mathanas do pheacaidh a chaidh 84 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

seachad a chosnadb dhut, seadh ged a bhioh tu 
'g a chaoineadh agus 'g a leasachadh gu latha do 
bhàis. Ach thug Criosd an ceap-tuislidh so às 
an t-slighe, le dortadh f hala mar ar luach-saoraidh. 
Bha £m ann anns an robh Dia an gruaim riut, do 
bhrìgh nach d' fhuair e dìoladh ann am bristeadh 
a reachd; ach a nis' tha e co-diolt' ann an so, agus 
co-rèidh riut, air chor 's nach cuimhnich e do 
pheacadh dhut ni's mò, ma ghabhas tu ri Criosd 
agus ri sonas air cùmhnant an t-soisgeil, mar a tha 
e 'g an tairgseadh dhut, agus 'g an cuireadh ort 
gu saor, a' dearbhadh dhut, gur leat iad ma 's àill 
leat. Oir, bha e " ann an Criosd. a' deanamh an 
t.saoghail rèidh ris fèin, — agus dh'earb e ruinne 
facal na rèite" (2 Cor. v. 18, 19.) A luchd- 
ceannairc, tha iarrtas againn an teachdaireachd 
so a reic ruibh uile, mar o Dhia. " Thigibh oir 
tha na h-uile nithe a nis' ullamh," (Luc. xiv. 17.) 
Am beil na h-uile nithe ullamh, agus sibhse neo- 
ullamh ? Tha Dia ullamh a thoirt aoidheachd 
dhuibh, le mathanas gach peacaidh a chuir sibh 
an gnìomh 'na aghaidh, ma thig sibh. A 
dh'aindeoin cho toileil, no cho uabhasach 's a 
pheacaich sibh, tha Dia ullamh gu so ujP a chur air 
cùl ma thig sibh. Ge do theich sibh o Dhia, mar a 
theich am Mac strùidheil o Athair, agus ge d' 
fhan sibh cho fhad uaithe, tha e uliamh gu ruith 
'n-ar còdhail, chum 'ur fàilteachadh ann an 
glacaibh a ghràidh, le gàirdeachas mu 'r n-iom- 
pachadh, ma philleas sibh. Gheibh an duine 
saoghalt' agus am misgear buaireasach, Dia 
ullamh a chuir fàilt' orra ma philleas iad. Nach 
iompaich so do chridhe a pheacaich, mas 
cridhe feòla, agus nach cridhe cloich' a th* agad ? NEOIOMPAICHTE. 85 

6haoilinn gu'n leaghadh so e. Am fuirich Ard-rìgh 
nèimhe ri d' philleadh, agus am beil e ullamh a 
ghabhail riuts' a thug mi-ghnàthachadh dha, agus 
a dhearmaid cho fad' e ? An gabh e tlachd 
'na t' iompachadh, agus gu'm b' fhurasda dha a 
cheartas a ghlòrachadh ann ad lèir-sgrios ? agus 
nach leagh so do chridhe cruaidh, agus nach eil 
thu ullamh gu pilleadh ? Nach eil urradaobhair 
agadsa 'bhi ullamh gu teachd, 'sa th' aig Dia a 
thoirt cuireadh fàilteach dhut ? 

Ach cha n-e so an t-iomlan ; rinn Criosd a 
chuid fèin air a' chrann-cheusaidh, rinn e an 
t-slighe cho rèidh dhut chum an Athar, 's gur 
furasda dhut triall oirre, agus 's e do bheatha air 
a sgàth-san ma thig thu. Agus am beil thu 
fhathast ullamh. 

Dheònaicheadh, agus thairgeadh dhut math- 
anas anns an t-soisgeul. Agus am beil thu 
fathast ullamh ? 

Tha luchd-teagaisg an t-soisgeil ullamh gu 
cuideachadh leat, gu d' theagasg agus a labhairt 
briathran sìth-chainnteach an fhuasglaidh ri 
t'anam, tha iad ullamh a dheanamh ùrnaigh air do 
shon, agus a sheuladh do mhathanais le frithealadh 
Suipeir naomh' an Tighearn' ; agus nach eil thu 
f hathast ullamh ? 

Tha uile luchd-eagail De mu d' thimchioll 
uìlamh gu gàirdeachais a dheanamh mu t' iomp- 
achadh, agus gabhail riut ann an comunn nan 
naomh agus a thoirt deas-lamh a cho-chomuinn 
dhut, seadh, ged a thilgeadh roimh a mach o'n 
cuideachd thu : cha n-eil a dhànadas aca gun 
mhathanas a thoirt dhut, an uair a chì iad o 
t'aidmheil aguso t'iompachadh gu'n tng Dia math- 
i 88 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

anas dut : cha n-eil a dhànadas aca, do pheac- 
adh a chaidh seachad a chuir 'na t' aghaidh do 
bhrìgh gu'm beil cinnt aca nach cuir Dia às do 
leth iad. Cia be air bith cho maslach 's da'n 
robh do ghiùlan 'san àm a chaidh seachad, ma 
philleas tu gu toileach agus ma thig thu steach, 
cha diùlt iad thu, abradh an saoghal na 's àill leis. 
Agus am beil iad sin gu lèir ullamh gu gabhail 
riut agus nach eil thusa fathast ullamh gu tighinu 
a steach ? 

Seadh. tha nèamh fèin ullamh : gabhaidh an 
Tighearna riut a chum glòir a chuid naomh, ge 
bu ghràineil a' chnuimh thu, mas àill leat do 
ghlanadh ; agus gheibh thu àit' inbheach ann an 
làthair cathair a mhòrachd : bithidh na h-aing- 
lean mar chùl-choimhid a' threòrachadh t' anma 
chum ionadancòmhnaidh a' ghàirdeachais,mathig 
thu steach gu neo-chealgach. Agus am beil Dia, 
am beil ìobairt Chriosd, am beil an gealladh, agus 
mathanas ullamh ? Am beil luchd-teagaisg, am 
beil pobull Dè, am beil nèamh agus ainglean 
ullamh, agus iàd sin uile a' feitheamh air t-iomp- 
achadh : agus nach eil thu-fèin ullamh ? Ciod 
e ? nach àill leats' a bha marbh o cheann f hada, 
gabhail ri beatha? nacb àill leats' a bha cho fad 
às do bheachd, teachd gu d' chèill mar am mac 
strùigheil? Nach àili leats' a tha ? n cunnart dol 
am mugha, gabhail ri teasairginn ? Nach eil thu 
ullamh gugrèim a dheanamh air Criosda shaoras 
tu 'nuair a tha thu gu dol fodha ann an doimhne 
dòrainn ? nach àill leat do shaoradh o ifrinn, 
'nuair a tha thu abaich ri d' thilgeil innte gun 
tearmann ? Och a dhuine ! am beil fios agad 
ciod a tha thu a' deanamh ? ma bhàsa'cheas tu NEO-IOMPAICHTE. Wj 

neo-iompaichte, thèid tha dhìth gun teagamh : 
agus cha n-eil cinnt agad am bi thu beògu ceann 
uaire : gidheadh cha n-eil thu ullamh gu pilleadh 
agus teachd a stigh. Och, a dhuine thruaigh ! 
nach tug thu gèill làn-fhada do'n diabhol agus 
do'n f heòil ? nach eil do dhìol peacaidh agad ? 
Am beil am peacadh cho-math agus cho-tarbhach 
dhut 's a shaoil thu ? am beil dùil agad gun dean 
e tuille buannachd dhut ? An robh cho liugha 
cuireadh cho liugha tròcair, cho liugha buille 
agus cho liugha eiseamplair agad ; agus am faca 
tu cho liugha duine taisgt'anns an uaigh,agusnach 
eil thu sgìth do pheacadh, toileach ciìl a' chur ris, 
agus teicheadh uaithe chum Chriosd? Ciod e! 
an deigh do d' bharailibh mearachdachabhi air an 
leigeil ris dutcho tric,an deigh cho liugha tagradh 
cogais, cho liugha rùn agus gealladh, nach eil thu 
ullamh gu pilleadh agus a bhi beò ? O, nach eil 
do chridhe agus do shùilean fosgailt' a dh'f haicinn 
mòr luach na tairgse so ! agus cho sòlasach sa 
tha an teachdaireachd air an do chuireadh sinn, 
seadh, a thoirt cuireadh dhut, a chionn gu'm beil 
na h-uile nithe ullamh ? 

2. Thoir fainear rnar an ceudna, gach gairm a 
bh' agad pilleadh agus a bhi beò. Cuimhnich 
cia lionmhor, cia àrd ghuthach, cia dùrachdach, 
cia uabhasach, seadh, agus cia solasach mòr 
mhisneachail do ghairm. 

Oir 's e Dia fèin do phriomh-fhear-cuiridh, 's e 
an Triath a riaghlas nèamh agus talamh a tha 
sparradh ort pilleadh ; pilleadh air ball a^us gun 
dàil. Bheir e iarrtas do'n ghrèin a cuairt h ruith, 
agus èirigh ortsa gach madainn, ged' a tha i 'na ni 
cho ghlòrmhor agus ni's mò gu ro mhòr 'nan 88 GAIRM Do'N T-SLUAGH 

talamh, gidheadh, bheir i gèill da, agus cha mhi- 
bhuilich i a bheag d'a h-aimsir suidhichte. Riagh- 
laidh Dia na reulltan seachranach uile, agus na 
speuran nèamhaidh, agus bheir iad gèill da. 
Bheir e aithne do'n fhàirge tràghadh agus 
ììonadh, agus do'n chruthachadh gu lèir fuireach 
'na riaghailt fèin, agus gèillidh iad uile. Bheir 
na h-ainglean nèamhaidh ùmhlachd da thoil, an 
uair a chuirease iad afhrithealadh do chnuimh- 
ibh dìblidh talmhaidii mar sinne. (Eabh. xi. 14.) 
Gidheadh, ma dh' iarras e air peacach pilleadh 
cha toir e gèili da : saoilidh e gur glic e-fèin na 
Dia, tagraidh e cùis peacaidh agus cha ghèill e. 
Ma labhras an Triath uile-chumhachdach am 
facal, gèillidh nèamh agus a luchd-aiteachaidh 
uile dha : ach ma ghairmeas e geòcach o thaigh 
na misge, cha ghèill e ; no ma bheir e gairm do 
pheacach saoghalta, feòlmhor, f hèin-spèis fheòl- 
mhor a sheachnadh agus a chlaoidh, agus inntinn 
a shocrachadh air oigbreachd is fearr, cha ghèill e. 
Na'm b' aithne dhut Dia, agus na'm b' ionmh- 
uinn leat e, thuigeadh tu a ghuth, agus ghlaodh- 
adh tu, 'g ràdh, Ci Js i so gairm m' athar, agus an 
ceadaich mo chridhe dhomh gun a fhreagairt ?'* 
Is aithne do threud Chriosd a ghuth, èisdidh iad 
ris, leanaidh iad e, agus bheir e dhaibh beatha 
shìorruidh. (Eoin. x. 4.) Nam biodh beothalachd 
spioradail, agus mothachadh agad, nach abradh 
tu nis, "is i so gairm uabhasach mo Thighearna, 
cò nach freagradh i ?" oir ars' am fàidh, Amos. 
iii. 8. ti Bheuc an leòghan ; cò air nach bi eagal ?'' 
cha duine Dia, gun deanadh tu maille, no gun 
deanadh tu sùgradh ris. Cuimhnich na labhair 
e ri Pòl ann an àm iompachaidh, " Is cruaidh NEO IOMPAICHTE. 89 

dhutsa breabadh an aghaidh nan dealg," (Grnomh 
ix. 5.) An dean thu tuille di-meis air guth an 
Tighearna ? an cuir thu an aghaidh a Spioraid? 
an dùiu thu do chluas' an uair a chluinueas tu a 
ghairm ? Cò is mò a dhiolas air son sin ? Am 
beil fhios agad cò dha tha thu 'toirt as-umhlachd, 
cò ris a tha do chonnspaid, agus ciod a tha thu a' 
deanamh ? Bi ghlic, b' usa' dhut, gu mòr 
connspaid a' chur air an sgitheach dheilgneach, 
agus a bhreabadh cas-rùisgte, no a phronnadh 
làmh-rùisgte, no do cheann a sparradh ann an 
griasaich lasarach. Na meallar sibh, cha ghabh 
Dia ri fanaid, (Gal. vi. 7.) Cia be air bith a 
ghabhas ri fanaid, cha ghabh Dia rithe : b' f hearr 
dhut sùgradh riteineannan tudhadhdothaighe, na 
ri teine fhèirge-san. " Oir tha ar Dia ne'na theine 
dian-loisgeach." (Eabh. xii. 29.) O! nach neo- 
iomchuidh an seise còmhraig do Dhia thu ! oir is 
eagalach tuiteam ann an làmhaibh an Dè bheò" 
(Eabh. x. 31.) Air an aobhar sin, 's uabhasach 
an gnothach connspaid a dheanamh ri Dia, no 
cathachadh ris ! Mar is ionmhuinn leibh 'ur 
n-anmaibh, thugaibh fainear ciod a ni sibh. Ciod 
a th' agaibh ri ràdh ma thòisicheas e ri 'r tagradh 
ann am fèirg? Ciod a ni sibh, ma leagas e a 
làmh oirbh ? An cathaich sibh an aghaidh a 
bhreitheanais an sin, mar a chuireas sibh a nis' an 
aghaidh a ghràis ? " Annarasa cha n-eil dian 
chorraich/' Deir an-Tighearna Dia. 'S e sin, cha 
n.eil tlachd agam an lèir-sgrios ; cuiream 'an 
gniomh e le m' an-toil : gidheadh. " Cò chuir- 
eadh an droighionn agus an dreas a' m' aghaidhs' 
anns a' chath ? rachainn trompa, loisginn iad le 90 GAIRM Do'n T-SLUAGH 

chèiie. ,, (Isa. xxvii. 4, 5.) Cha chòmhrag cothrom- 
ach, còmhrag teine ri crion-dhrisibh. 

Mar so chì sibh cò a tha 'g 'ur gairm, agus 
aomadh sin sibh chum èisdeachd agus pilleadh air 
iarrtas : thugaibh fainear mar an ceudna, ciod an 
dòigh, agus cia tric, agus cia dùrachdach a tha e 
'g 'ur gairm. 

1. Tha gach duilleag do leabhar beannaichte 
Dhè, mar gu'm b' ann, a' glaodhaich riut gu h-àrd- 
ghuthach, pill agus bi beò ; pill no bàsaichidh tu. 
Am faod tliu so a leughadh, no a chluinntinn, 
gun a thoirt fainear gu'm beil Dia a' toirt gairm 
pillidhdhut? 

2. Is e so iarrtas gach searmoin a chuaìa tu : 
oir ciod eil is crìoch do gach teagasg diadhaidh, 
ach a bhi toirt cuiridh dhut, ag earralachadh, agus 
a' cur iompaidh ort gu pilleadh. 

3 Is i so comhairl' an spioraid a chuireas an 
ìompaidh sin ort a rithist, agus a rithist, gu 
h-uaigneach a' sparradh ort pilleadh. 

4. Is coltach gur e so iarrtas do chogais fèin 
air uairibh. Nach do leigeadh ris dut air uairibh, 
gu'm beil fonn t' anma agus gniomharran do 
bheatha mi-cheart ? Nach innis do chogais gur 
èigin dut a bhi mar nuadh-dhuine, agus nuadh- 
rùn altrum ann a t' inntinn ; agus nach tric a 
ghlaodh i riut pilleadh ? 

5. Is e so iarrtas eiseamplair luachmhor nan 
deagh-dhaoine. An uair a chì thu an giùlan 
nèamhaidh, 'nuair a chì thu iad a' teicheadh o'n 
pheapadh sin anns am beil do thlachd-sa, nach 
glaodh so riut pilleadh. 

6. Is e so iarrtas uil' oibre Dhè. Oir is iad NEO-IOMPAICHTE. 91 

sin mar an ceudna leabhar Dhè a theagaisgeas 
so dhut, le 'm mòrachd, an gliocas, agus am 
mathas, agus a ghlaodhas riut an Cruithear agus 
iad fèinathoirt fainearle mòr-iongnadh. "Cuiridh 
na nèamhan an cèill glòir Dhè, agus nochdaidh na 
speurangniomh a làmh." (Sal.xix. 1.) Glaodhaidh 
a' ghrian riut pilleadh, gich uair a dhealras i ort, 
mar gu 'n abradh i, "C'arsona shoillsicheasmis' an 
saoghal, acha chum glòira' Chruithear a leigeil ris 
do'n t' sluagh, agus a thoirt solas iùil daibh chum 
obair-sanadheanamh: agusamfaicmithusVdean- 
amh obair peacaidh gach latha, agus a' caitheadh 
dobheathaann an trom-chadalanneo-churam?" — 
" Mosgail, thus' a tha a'd' chadal, agus èirich o na 
mairbh, agus bheir Criosd solus dqt." (Ephes. v. 
14.) Is <f mithich dhuinna nise mosgladho chadal : 
Tha' cuid mhòr do'n oidhche air dol seachad, 
tha an latha am fagus : uime sin cuireamaiddhinn 
oibre an dòrchadais, agus cuireamaid umainn 
armachd an t-soluis: Gluaiseamaid gu cubhaidh 
mar anns an latha; cha-n ann an ruitearachd agus 
am misg, no an.seòmradaireachd agus am macnas, 
no an aisith agus am farmad ; ach cuiribh umaibii 
an Tighearna Iosa Criosd, .agus na deanaibh 
ullachadh,airsonnafeòla, chumah-ana-miannaibh 
acho-lionadh." (Rom.xiii. 11 — 14.) B'e 'nceanu- 
teagaisg so meadhon iompachaidh Augustine. 

7. Is e so iarrtas gach tròcair a sheaìbhaicheas 
tu. Na'n cluinneadh agus na'n tuigeadh tu iad, 
glaodhaidh iad uile riut pilleadh : ciod uim' a' 
ghiùlaineas an talamh thu, ach a chum 's gu'n 
iarradh tu an Tighearna, agus gu'n tugadh tu gèill 
da? Ciod uim' a thilgeas an talamh do lòn 
niar thoradh, ach a ehuni 's gun deanadh tu, toil 92 GAIBM DO'N T-SLUAGH 

an Tighearna? Ciod uim' a bheiran t' àile anail 
dut, ach a chum 's gun moladh tu do Chruithear? 
Ciod uim' a rinn na brùidean seirbheis dut le'n, 
gniomh agus le'm beatha; ach a chum 's gu'n 
riaraicheadh tus' an Tighearna leo-san agus leat 
fèin ? Ciod uim' a bheir e dhut ùin' agus 
slàinte, neart agus reuson, ach gu thoil a dhean- 
amh ? C'arson a ta biadh, deoch agus aodach 
agad ach a chum geill a thoirt do d' Dhia ? 
Am beil ni sam bith agad nach d' f huair thu ? 
Ma fhuair thu iad, nach reusonta dhut a 
smuainteachadh, cò uaith' agus c'arson a fhuair 
thu iad, agus ciod am feum is còir dhut a dhean- 
amh dhiù ? An do ghlaodh thu riamh air 
còmhnadh o Dhia ann a t' èigin ? agus nach do 
thuig thu an sin gu'm b' e do ghnothach pilleadh 
agus gèili a thoirt do t' fhear-cuideachaidh, nan 
saoradh e thu ! Rinn Dia a chuid fèin, choigil e 
tamall beag eile thu, agus dhearbh e rhu o 
bhliadhna gu bliadhna ; gidheadh, nach pill thu ? 
Is aithne dhut coimens a' chrionn fhìge neo- 
thorraich. 'Nuairthubhairt an Tighearna, "Gearr 
siosec'arsonathaefàsachadh antalmhuinn?" (Luc. 
xiii. 6 — 9.) Chuireadh iompaidh air, a dhearbh- 
adh fad bliadhn' eile, agus an sin mur giiìlanadh 
e toradh a ghearradh. Rinn Criosd fèin feum 
iomchuidh do 'n choimeas so, a rithist agus a 
rithist, anns an treas agus anns an t-se-amh rann. 
" Mur dean sibh aithreachas, sgriosar sibh uile 
mar an ceudna.' , Cia iomadh bliadhn' a 
bha dùil aig Dia ri toradh gràidh agus naomhachd 
uatsa, ach an d' f huair e so ? gidheadh chaomh- 
ainn e beò thu. Nach tric, le t' aineolas, do 
neo-chùram agus t'eas-umhlachd, a bhrosnaich \EO IOMPAICHTE. &l 

thu 'nDia cothromach guràdh, (i gearr sios e c'ar. 
son a tha e fàsachadh an talmhuinn ?" gidheadh, 
chuir tròcair iompaidh air ceartas, agus chum 
foighid a' bhuille mhillteach uat gus a nis ; Na'm 
biodh tuigse duine agad, chluinneadh tu so uiT a' 
glaodhaich riut pilleadh. " Agus, an saoil thusa 
so, O a dhuine, a tha toirt breth orrasan a ni an 
leithid sin, agus a ta 'ga'n deanamh thu-fèin, 
gu'n tèid thu às o bhreitheanas Dè? no'n dean 
thutarcuis air saibhreasa mhathais, agus'fhoighid- 
ean, agus 'fhad-fhulangais, gun fhios a bhi agad 
gu'm beil mathanas Dè ga d' threòrachadh chum 
aithreachais, ? agus a rèir do chruais agus do 
chridhe neo-aithreachail, a ta thu càrnadh suas 
fèirge dhut fèìn fa-chomhair latha na fèirge, agus 
foiìlseachaidh ceart-bhreitheanais De ; a beir do 
gach aon a rèir a ghnìomharra." Rom. ii. 3—6. 

8. Os-barr, is e iarrtas gach àmhghair gu'm 
pilleadh tu gun dàil. Glaodhaidh' tinneas agus 
claoidh riut pilleadh : tha bochdainn, caìl 
chàirdean, agus am meangan is caoile de n t-slait- 
smachdachaidh, a' glaodhaich riul pilleadh ; gidh- 
eadh an toir thu cluas bhodhar don ghairm ? 
Thàinig iad so dlù dhut, lot iad thu, agus 
tharrainn iad osna ghearanach uat ; gidheadb, an 
toir iad ort gèilleadh. 

9. Tha do bhith, agus cruitheachd do nàduir, 
ag iarraidh ort pilleadh. C'arson ata reuson 
agad ach a chum thu-fèin a riaghladh, agus toil an 
Tighearn. a' dheanamh ? C'arson a tha cridhe 
eagalach, miannach, gràdhach agad, ach a chum's 
gum biodh eagal an Tighearn' ort, agus gu'n 
giàdhaicheadh tu e. 

10. Seadh, tha do bhòid agus do ghealladh 94 GATRM DO'K T-SLUAGH 

fèin do'n Tighearn', a' gìaodhaich riut pilleadh 
ris agus gèill a thoirt da. Naisg thu thu-fèin 
ris le co-cheangal baistidh, thrèig thu'n diabhol, 
sannt saoghalt' agus t' ana-mianna feòlmhor : 
agus dhaingnich thu do cho cheangal le aid- 
mheil an t-soisgeil chriosdail dh' ath-nuadhaich 
thu e aig bòrd Suipeir an Tighearn', agus aig àm 
do thinnis iarganaich ; agus an geall, agus am 
mionnaich thu an ni nach co-lion thu gu bràth ; 
an geall thu pilleadh ri Dia agus nach pill thu ? 

A nise cuir iad sin uile r'a chèile, agus faic an 
crìoch. Tha 'n sgriobtur naomh', agus luchd- 
teagaisg soisgeil Chriosd, agus an Spiorad 
naomh' a' glaodhaich riut pilleadh : tha do 
chogais fèin, tha eiseamplair agus iompaidh nan 
deagh dhaoin' a' glaodhaich riut pilleadh : tha'n 
saoghal gu hiomlan, agus gach creatair a tha 
thu faicinn, a' glaodhaich riut pilleadh: Tha 
foighidean fhad-fhulangach Dhè, a' glaodhaich 
pill : tha gach tròcair a fhuair thu, a' glaodhaich 
pill : tha slat-smachdachaidh Dhè, a' glaodhaich 
pill : tha do reuson, agus cruitheachd do nàduir 
ag iarraidh ort pilleadh : agus mar an ceudna, 
tha gach gealladh agus bòid a thug thu do 
Dhia, gu h-aon-sgeulach a* glaodhaich riut pill: 
agus am beil thu cuir romhad an deigh sin nach 
piìl thut ? 

3. Os-barr, a' pheacaich chruaidh-chridhich 
thruaigh ! an do smuaintich thu riamh ciod i do 
dhàimh ris an Dia a tha fad na h-ùine so ag 
glaodhaich riut pilleadh ? Is leis thu-fèin agus 
gach ni a tha agad, agus nach faod e a chòir fein 
iarraidh ort? Is tu òglach, agus aige-san a 
mhain tha còir air do sheirbhis. Tha thu fo 
chomraich a thròcair, tha do bheatha 'na làimh IVEO IOMPAICHTE. 9o 

agus cha-n àill leis do thearnadh air chùmha 
sam bith eìle, ach cùmhnant a shoisgeil : is 
lionmhor do nàimhdean mi-runach spioradail leis 
am b' ait gu'n trèigeadh Dia thu : gu'n leigeadh e 
eadar iad fèin agus tusa, agus gu'm fàgadh e thu 
fo chomraich an toile : chum gu'n lèirsgriosadh 
iad thu gu grad. Agus cha-n fhaodar do 
shaoradh uatha, mur pill tiiu ri Dia. Thuit thu 
cheana fo f hèirg-san le d' pheacaibh : agus cha-n 
aithne dhut cia f had a ghiùlanas f hoighidean leat. 
Cò aig tha fios nachi so do bhliadhn, agus do latha 
deireannach air thalamh ? Tha claidheamh Dhè ri 
d' chridh' am feadh a ta fhacal ann a' d' chluais ; 
agus mur pill thu, is duine marbh thu. Na'm 
biodh do shùilean cho fhosgailte 's gu'm bu 
lèir dhut ciod an t-àit air am beil thu ad sheasamh 
eadhon air bruaich ifrinn, agus na'm bu lèirdhut 
cia lion mì!e peacach a th' ann an sin, nach do 
phill ann an latha tairgse nan gràs ; nach bu 
mhithich dhut amharc mu d' thimchioll ? O 
nach b' ait an sgeula leis an dream a tha cheana, 
ann an ifrinn, na'm biodh an teachdaireachd so 
aca o Dhia ! nach b' ait leo gu 'n cainte riu, 
" Pillibh agus bithibh beò ?" Seadh, nach bu 
shòlasach an sgeula leat fèin, nam biodh tu 
claoidhte le fèirg Dhè car aon uair; no an deigh 
cìaoidh mìle no deich mìle bliadhna nan cluinn- 
eadh tu 'u cuireadh so o Dhia, pill, agus bi beò ? 
Gidheadh, an dean thu dimeas air an teachdair- 
eachd so, agus an leig thu do luchd-teagaisg uat 
gun an gnothach ? 

Feuch, a pheacacha, chuireadh sinn air 
theachdaireachd o 'n Tighearn', a' chuir bàs agus 
beatha 'n 'ur tairgse ; cluinneamaid cò dhiù is 9t) viAIRM DO N T-SLUAGH 

roghnaiche leibh ? Tha Criosd an so agus 
flaitheas na glòire aig' anns an aon làimh, agns 
ifrinn na dòrainn anns an làimh eile, a' tairgse 
bhur roghainn duibh ; ach cò dhiù is àill leibh ? 
Criothnaichidh guth an Tighearna na creagan, 
agus nach bi geilt chrith orts' an uair a chluinn- 
eas tu 'n Tighearn a' bagradh, mur pill gu'm 
bàsaich thu ? Nach cluinn, agus nach tuig thu 
an guth so, <; Pillibh, pillibh, c'arson a bhàsaicheas 
sibh ?" Is guth gràidh so, guth teas-ghràidh nach 
fuaraich gu bràth, guth do charaid a's fearr, agus 
a's caoimhe, guth an tiom-chridhe agus na 
tròcair, mar is furasda dhut aithneachadh air 
fhuaim, agus am faod thu dimeas a dheanamh 
air? Is lèir do'n Tighearna do thriall, agus 
ceann t' uighe, ni's fearr gu mòr na 's lèir dhut 
fèin, agus uime sin, glaodhaidh e as do dhèigh, 
" Pill pill." Is lèir dha do lèir-sgrios mur pill thu : 
Ars' an Tighearna ris fèin ; " Och ! tilgidh am 
peacach truagh so e fèin ann an dòrainn shìor- 
ruidh mur pill e ; is èigin domhs' ann an ceartas 
buntainn ris do rèir mo reachd cothromach.' , 
Agus air an aobhar sin glaodhaidh e às do 
dheigh, " Pili, a pheacaich, pill P Nam b' aithne 
dhuts am mìle cuid, cho mhath 's is aithne do 
Dhia, an cunnart d' am beil thu buailteach, 
agus an truaigh is ceann-uighe do d' ghiùlan, 
cha-n fheumadh luchd-teagaisg tuille iompaidh 
a chuir ort gu pilleadh. 

Os-barr, is e an guth sin a tha 'glaodhaich riuts', 
a chuir iompaidh air na mìltean cheana, agus a 
ghairm gu nèamh na h-anmannan sin uil' a tha 
'ga àiteach : agus cha b' àiil leo nis' air mìle 
saoghal, n;ich freagradh iad, agus nach pilleadh NEO-IOMPAICHTE. 9? 

iad ri Dia. Ciod a nis a tha 'n dream siu 
a phill air iompaidh Dhè a' seaìbhachadh ? Is 
lèir dhaibh a nise gu'm b' iompaidh ghràdhach a 
ghairmsinn,agus nach robhi bàsmhorach slàinteil. 
Agus ma fhreagras tus' a' ghairm sin, sealbh- 
aichidh tu 'n sonas ceudna. Is èigin do na 
mìltibh ifrionnach a bhi 'caoidh gu sìorruidh 
nach do phill iad, ach cha n.-eil anam air nèamh 
leis an duilich gun d' iompaicheadh e. 

Seadh a dhaoine, an àill no nach àill leibh pill- 
eadh ? Am feum mi tuilleadh a labhairt ruibh ? 
Ciod a ni sibh ? Am pill no nach pill sibh ? A 
dhuine labhair ri Dia o d' chridhe, ged nach 
labhair thu riumsa; labhair air eagal gu'n gabh e 
do thosd mar dhiùltadh. Labhair air ball, air 
eagal nach toir e 'n tairgse cheudna dhut 
tùilleadh ni's mò. Labhair do rùn gu neo- 
chealgach ; oir cha-n àill le Dia luchd-leanmh- 
ainn mealta. Abair a nis' o d' chridhe, gun 
tuilleadh fuirich, agus mu'n gluais thu às an àite 
so, i( Le gràs Dhè is e mo rùn pilleadh air ball, 
Agus do bhrìgh gur aithne dhomh mo neo- 
fhoghainteachd fèin, roghnaich mi fuireach ri 
gràs Dhè, agus easan a leanamhainn 'na shlighe 
fèin, mo ghiùlan agus mo chuideachd ghnàth- 
aichte fèin a thrèigsinn, agus mi-fèin a thoirt suas 
do chomhairl' an Tighearna Dia. 

A dhaoine, cha do dhruideadh suas sibh ann 
an dorchadas Chinneach, no ann an ea-dòchasna 
h-aiteam a chaidh am mugha ; tha beatha 'n 'ur 
tàirgse agus gheibh sibh i air chùmhnanta 
reusonta, ma 's àill leibh i ; seadh, air chùmh- 
nanta saor agus gun luach, ma ghabhas sibh i. 
Tha slighe Dhè gu còmhnard rèidh ann da 

K 9U GAIKM DO*N T-SLUAGH 

Jàthair, fosglaidh an Eaglais dhut, agus gheibh 
thu Criosd, mathanas, agus naomhachd ma 's àill 
leat iad. Ciod a tha agad ri ràdh ? an àill no 
nach àill leat iad ? mur àill no mur abair thu smid, 
ach gun gabh thu air t' aghaidh gun tàmh, is 
Fianais Dia, an co-thional so, agus do choguis 
fèin, cia math an tairgs' a f huair thu 'n diugh ! 
Cùimhnich gun robh Criosd ann ad' thairgs' agus 
nach b' àill leat e. Cùimhnich an deigh dhut 
beatha shìorruidh a chall, gun robh i ad' thairgse, 
cho mhath 's a bha i ann an tairgse dhaoin' eile, 
agus nach b' àill leat i : agus cha d' fhuair thu i, 
do bhrìgh nach pilleadh tu ! Ach thigeamaid 
chum an teagaisg a's faigse, agus cluinneamaid do 
leith-sgeul. 

Teagasg VI. Tha J n Tighearn ag aontachadh 
a chùis a cho-reusonachadh ri peacachaibh neo- 
iompaichte, agus a' feoraich dhiù c'arson a 
bhàsaicheas iad ? 

Is cùis-chonnspaid iongantach so, mar a 
bhuineas do 'n chonnspaid agus do 'n luchd- 
connspaid. 

I. Is i a cheist a tha r'a connsachadh, c'arson 
18 taitneach leis na h-aingidh iad fèin a sgrios ? 
no c' arson is fearr leo bàsachadh na pilleadh ? 
agus am beil deagh aobhar aca chum so a dhean- 
amh ? 

II. Is iad an luchd-connspaid Dia agus 
Daoine; an Dia a's ronaomha, agus peacaich 
aingidh neo iompaichte. 

Nach iongantach an ni, gu'm beil aobhar aig 
Dia a mheas, gur taitneach le duine sam bith 
bàsachadh agus dol am mugha gu sìorruidh ? 
seadh, gur i so roghainn nan aingidh gu lèir ; no NEOIOMPAICHTE. 99 

a' chuid a's mo do 'n t saoghal ? ach arsa sibhse, 
" cha-n f haod sin a bith ! oir is nàdurra do gach 
npach gur ionmhuinn leis a thearmann agus a 
shonas fèin ; agus is fèin-spèiseile na h-aingidh 
na daoine eile, mar is tric ; air an aobhar sin, an 
taitneach le neach air bith dol am mugha? ,> 

Is e mo cheud f hreagra da so, gur cinnteach 
nach taitneach le neach sam bith olc mar olc, 
gidheadh is taitneach le neach an t-olc a ghabhas 
e-fèin an riochd a' mhatha ; cha mhò na sin is 
taitneach le neach dòrainn shìorruidh* Cha 
taitneach leis trtiaigh'mar thruaighe. Ach gidh- 
eadh, is ro fhior an ni sin atheagaisg Diadhuinn 
an so, gu'm bàsaich agus gu'n tèid daoin' aingidh 
am mugha, do bhrìgh nach àill leo ach bàs agus 
dòrainn. Agus tha so soilleir air iomadh dòigh. 

1. Do bhrìgh gu'n triall iad air an t-slighe gu 
ifrinn, ged innis Dia agus daoine dhaibh an 
crìoch agus ceann an uighe: agus ged a gheall 
Dia cho tric 'na f hacal, ma ghabhas iad air an 
aghaidh anns an t-slighe sin, gu'n tèid iad am 
mugha; agus nach tearnair iad mur pill iad, 
" Cha n-eil sìth, deir an Tighearna, do'n aingidh. 
slighe na sìthe cha-n aithne dhaibh ; ni mò tha 
ceart-bhreth nan ròidibh ; rinn iad dhaibh fèin 
ceuman cama ; cò air bith a shiubhlas annta, 
cha-n aithne dha sìth." (Isa. xlviii. 22. lvii. 21. 
lix. 8.) Tha facal agus mionnan an Dè bheò 
aca, mur piu iad, nach tèid iad a steach gu bràth 
da shuaimhnis. Gidheadh, tha, agus bithidh iad 
aingidh, abradh Dia agus daoine an toil ! tha agus 
bithidh iad feòlmhor saoghalta, ged dh'innis 
Dia dhaibh, gur nàimhdeas an aghaidh Dhè 
càirdeas an t-saoghail, cia b'e air bith neach uime 100 GAIRM DO N T-SLUAGH 

sin leis an àill a bhi 'na charaid do 'n t-saoghal, 
tha e 'na nàmhaid do Dhia. (Seumas iv. 4.) 
Mar so 's toileach leis na daoine sin dol am mugha, 
ged nach ann gu dìreach : is taitneach leo an 
t-slighe gu ifrinn, agus is taitneach leo fior-aobhar 
an claoidhe, ged nach taitneach leo ifrinn fèin, 
agus ged nach taitneach leo an dòrainn is 
èigin daibh fhulang. 

Nach e so bhur ceart staid a dhaoine ? Cha bu 
mhath leibh a bhi 'g ur losgadh ann an grios 
aich ifrinn gu sìorruidh, ach lasaidh sibh teine ua 
dòrainn le 'r peacaibh, agus tilgidh sibh sibh- 
lèin 'na mheadhon ; cha bu math leibh a bhi 'g 
'ui claoidh leis na deamhnaibh gu sìorruidh, ach 
ni sibh am mi-ghniomh a thoilleas sin duibh, an 
aghaidh gach iompaidh. Mar gu 'n abradh tu, 
" òlaidh mi deoch do nimh bhàs.mhor, gidheadh 
cha bhàsaich mi tilgidh mi mi fèin fa chomhair 
mo chinn o mhullach stìobaill, gidheadh cha 
bhàsaich mi, sàthaidh mi a' bhiodag so ann am 
chridhe, gidheadh cha mharbh sin mi ; cuiridh mi 
sop teine ri m' thaigh, gidheadh cha loisg mi e." 
Is ionann a thachair do na h-aingidh : bithidh iad 
aingidh agus triallaidh iad a rèir an t-saoghail agus 
na feòla, gidheadh cha-n àill leo gu'n tèid iad am 
mugha. Ach nach aithne dhaibh gun treòraich 
na meadhonnan a chum na crìche ? agus gu'n do 
chuir Dia roimhe 'n a lagh cothromach gur 
èigin daibh pilleadh no bàsachadh ? Ma dh' 
òlas neach deoch do nimh bàsmhor is ionann 
sin a's fèin-mhort ; oir cha tachair ni's fearr na 
sin da fri-dheireadh : ged bu bhlasta leis i, arson 
milsead an t-siùcair leis an do cho-measgadh 
i, agus ged nach b' urrainn neach sam bith a NEO IOMPAICHTE. 101 

chuir an cèil! da gu'm bu nimh bhàsmhor i, agus 
nach faodadh e a h-òl gu tearainte ; ach cha n-e 
a bharail agus a mhisneach fèin a theasairgeas 
anam. Mar so, ma's taitneach lèibh misg', neo- 
ghloin' agus saoghaltachd, is ionann so 's mar 
gu 'n abradh sibh gu soilleir, thèid sinn am 
mugha ; oir gun teagamh sam bith, thèid sibh am 
mugha gu sìorruidh mur pill sibh. Nach tugadh 
sibh achmhasan do'n mheirleach amaideach, no 
do 'n mhortair, nan abradh e, "cuiridh mi slad 
agus mort an gniomh, ach cha chrochar mi," an 
uair is lèir dha ma chuireas e-fèin an ciont' 
an gniomh, gun cuir am bhreitheamh cothromach 
an dioghaltas an gniomh mar an ceudna. Na'n 
abradh e, ni mi slad agus mort, is ionnan sin as 
mar gu 'n abradh e, crochar mi ; agus ma 
ghabhas sibhs' air bhur n-aghaidh ann an slighe 
na neo-gloin', is ionann sin, a's triall a chum ifrinn, 

2. Os-barr, cha ghnàthaich na h-aingidh na 
meadhonnan ris an do cho^cheangail Dia gu neo- 
sgarail fior-dhòchas an t-sonais shìorruidh. Ma 
dhiùltas neach biadh, is ionann sin, as cùl a chuir 
ri beatha, mur eil seòl aige air a bhi beò gun 
bhiadh. Ma dhiùltas neach dol air asdar, is 
ionann sin 's a ràdh nach ruig e ceann uighe. 
Air tuiteam do neach ann an uisge, ma dhiùltas 
e teachd às, agus mur ceadaich e do neach eile 
cuideachadh leis, nochd e gur àill leis e-fèin a 
bhàthadh da-rìreadh. Mar an ceudna, mur àill 
leibhs' atha neo-ghlan agus mi dhiadhaidh, iomp- 
achadh, no na meadhonnan sin a ghnàthachadh 
leis an iompaichir sibh, agus ma smuainticheas 
sibh gur anabharr neo-f heumail so r'a dheanamh, 
dhearbh sibh gux àiil leibh dol am mugha da- 

•JliIBBARXr- 102 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

rìreadh. Oir ma tha seòl agaibh air sibh fèin a 
thearnadh gun iompachadh f huair sibh seòì nach 
robh aig neach eile riamh. 

3. Seadh, cha n-e so uile, ach cha-n àill leis 
na h-aingidh sonas sìorruidh fèin, ged bu mhath 
leo ni-eigin ris an abair iad nèamh, gidheadh 
cha-n àill leo nèamh mar ata i innte fèin : is fuath 
le 'n anmaibh i. Is iad na nèamhan ionadan 
còmhnaidh na fìor-naomhachd gun smal, an teas- 
ghràidh nach fuaraich gu bràth, agus na h-aleluia 
cheolmhoir ; agus cha taitneach le iuchd-aing- 
eachd iad sin. Cha taitneach leo, an gràdh, 
an cliù, agus an naomhachd neo-iomlan a tha ri'm 
faighinn anns an t-saoghal so fèin ; agus ni's 
lugha na sin, an iomlanachd nèamhaidh : tha 'n 
sòlas nèamhaidh cho fhior-ghlan spioradail, 's 
nach faod na h-aingidh fhior-mhiannachadh. 

Mar so chì sibh a nis' an t-aobhar a bha aig 
Dia a mheas, gu'm bu taitneach leis na h-aingidh 
an lèir-sgrios fèin : cha phill iad ge d' is èigin 
daibh pilleadh no bàsachadh : is fearr leo dol an 
cunnarttruaigheshìorruidh naiompachadh ; agus 
a chum suaimhneas a thoirt daibh fèin ann am 
peacadh, cuiridh iad mar fhiachaibh orr fèin gu'n 
tearainn iad gu'n iompachadh. 

2. Mar is aobhar iongantais a chonnspaid, is 
aobhar iongantais an luchd-connspaid mar an 
ceudna. Is cùis iongantais gu 'n ìslicheadh Dia 
e-fèin cho mòr, 's gun tagradh e a' chùis ri duine ; 
agus gum biodh an duine cho ro-chrosda dall, 
's gu'm feumeadh e so ull' ann an ciiis cho 
shoiileir, seadh, agus gun cuireadh e an aghaidh 
^gnothaich ris am beil a shonas an earbsa. 

Cha-n iongantach ged nach èisd na haingidh NEO ÌOMPAICHTE. J 03 

r'an luchd-teagaisg, agus nach eil annta aeh 
daoine mar iad fèin, an uair nach eisd iad ris an 
Tighearn, arsa Dia, an uair a chuir e am Fàidh 
adh'ionnsaidhsiollsraeil; "cha-n èisd taigh Israeil 
riut ; oir cha-n èisd iad riumsa ; oir tha taigh 
Israeil uile mi-nàrach, agus cruaidh-chridheach.'' 
(Esec. iii. 70 Cha-n iongantach machonnsaich- 
eas iad an aghaidh an luchd-teagaisg, an uair a 
chonnsaicheas iad an aghaidh an Tighearna fèin, 
seadh, an aghaidh an fhacail a 's soilleir' a labhair 
e, agus a shaoileas iad gur ann aca fèin a tha 
chòir; an uair a sgìthicheas iad an Tighearna le 
briathraibh, is cainnt daibh, < 4 Cò anns an do 
sgìthich sinn e. (Mal. ii. 17? ) Dh' fhiosraich 
na sagairtsin a rinn dimeas air ainm an Tighearn', 
a cheist an-dàna so ; " Ciod anns an d' rinn sinn 
tàir air t'ainm ?" agus an uair a thruaill iad 
Altair, agus a tharruinn iad dìmeas air bòrd an 
Tighearna, dh' f hiosraich iad gu mi-nàrach ; 
" Ciod anns an d' rinn sinne do thruailleadh ?" 
(Mal. i. 6. 7.) Ach ars' an Tighearn', < ; Is an- 
aoibhinn dhàsan a ni strì ris an fhear a rinn e! 
an t-slighe chreadha ri fear deilbh na creadha, 
an abair a chria ris-an a chumas i, Ciod a tha tliu 
a' deanamh," Isa. xlv. 9 ? 

Ceist. Ach c'arson a reusonaicheas Dia cùis 
ri duine? 

Freag- Mar is creatair reusont' an duine, 
buinear ris a rèir sin ; agus cuirear ìompaidh 
reusont' air : a chum na crìche so thug Dia 
reuson d'a r'a ghnàthachadh do rèir iarrtais fèin. 
Shaoileadh neach nach bu chòir do chreatair 
reusonta cuir an aghaidh an aobhair a's feair 
air domhan, an uair a nochdar-dha e. 

2. Air a' chuid is lugha, chì daoine nachd' iarr 104 GAIHM DO'N TSLUAGH 

Dia orra ach ni reusont', agus nach do thoirmisg 
e dhaibh ach ni mi-iomchuidh, agus air an aobhar 
sin gur iomchuidh dhaibh gèill a thoirt da, agus 
gur mi-iomchuidh dhaibn bhi eas-umhal. Mar 
so, 's èigin do 'n dream a thèid am mugha ceartas 
Dè aideachadh, 's èigin daibh aideachadh gu'm bu 
reusonta dhaibh pilleadh ris ; is èigin daibh iad- 
fèin a dhìteadh, agus aideachadh nach bu 
reusonta dhaibh iad-fèin a sgrios le dearmad a 
dheanamh air Gràs Dè, ann an latha tairgse na 
slàinte. 

A luchd aingìdheachd, feuchaibh an dean sibh 
an t-iùl duibh fèin leis an reuson a's fearr a 
tha agaibh ; chì sibh a nise cò ris a tha bhur 
gnothach. A thruaghain ana-miannaich neo- 
iompaichte, ciod a th' agatsa ri radh ? am beii do 
dhànadas agad dol a chuir connspaid ri Dia ? an 
urrainn thu a reusoin-san a thilgeil bun os-ceann ? 
Am beil thu deas a dhol 'na dhàil ? Chuir Dia 
mar cheist ort, c'arson a bhàsaicheas tu ? am 
beil freagra deas na ceiste so agad ? An gabh 
thu os-làimh a dhearbhadh gur e Dia an coireach, 
agus nach tusa? Nach truagh an ionnsaidh so ! 
An dara cuid, tha 'n eacoir aig Dia a tha 'g 
iarraidh t-iompachaidh, no agads' a tha diùltadh 
iompachaidh : Ghlaodh e riut pilleadh, ach cha 
phill thu ; tha e 'g iarraidh ort pilleadh air ball, 
am fad sa mhaireas latha tairgse nan gràs, agus 
tha thu 'ga chuir air ath-latha, an dùil gur leòir 
dhut pilleadh an dheigh so. Is àili leis do làn- 
iompachadh, agus gu'm bi thu mar nuadh- 
chreatair naomh' agus aith-ghinte : agus saoilidh 
tusa gun dean na's lugha na sin an gnothach, 
agus gur leòir an seann-duin' a leasachadh^ gu'n 
fhàs mar nuadh-dhuine. C^ nis' aig am beil a' NEO-.^MPAICHTE. ] 0,') 

ehoire, aig Dia no ugarìsa ? Tha Dia a' giaqrìh- 
aich riut pilleadh ri heatha naomh', agus cha phill 
thu ; is ni solleir o d' ghiùlan eas-umhal, nach 
pill thu. Na'm b' àiìl leat pilleadh, c'arson nach 
do phill thu cheana? agus c'arson nach tòis- 
ich thu 'nis ? Tha do ghiùlan fo cheannsal do 
thoile fèin. Faodaidh sinn a mheas air chinnt 
nach àill leat pilleadh, o nach eil thu a' pilleadh. 
Agus c' ur son na^ u »«l thu a' pilleadh ? am beil 
leith-sgeul agau ns aòi faodar leith-sgeul a ràdh; 

Ged nach eil annams' ach cnuimh, agus do 
cho chreatair ea-coinasach, bheir mi dùbhlan 
do'n fhear is glice do na h-aingidh, an uair a 
thagras mi cùis mo Chruthadair ; agus is mòide 
mo mhisneach gu'm beil fios agam nach tagair mi 
ach a' chùis a tha Dia a' tagradh, agus nach eil 
mi a' connsachadh ach cùis f m Tì aig am bi a 
chuid is fearr fa-dheireadh. Nam biodh an da 
aobhar choitcheann so agam 'na t' aghaidh, is 
cinnteach leam nach bi aobhar math sam bith 
agads' air do thaobh fèin. 

1. Is cinnteach mi nach aon aobhar math a tha 
'n aghairìh Dhè na firinn agus a' ghliocais ; oir 
cha solus a tha 'n aghaidh na grèine. Cha n-eil 
eòlas ann an creatair air bith, ach eòlas a fhuair 
e bho Dhia ; agus air an aobhar sin cha-n f haod 
neach a bhi ni's gliae na Dia : is dànadas a 
thoilleas chlaoidh sìorruidh do 'n aingeil is àirde, 
bhi 'g a choimeas fèin r'a Chruithear ; agus nach 
ro ladorn an ni do mheall salachair, no do 'n 
ùmaidh a ta aineolach air fèin agus air gach 
aon ni a chì e, agus a tha ni's aineolaiche gu 
mòr na daoin' eile, cuir an aghaidh gliocais an 106 GAIRM Do'n T-SLUAGH 

Tighearna? Is làn-fhoillseachadh air aingidh- 
eachd uabhasach agus àrd-chuthach dhaoìn' 
ana.meineach peacach, gu'n deanadh famh cho 
dìblidh connspaid ra Chruithear, no teagamh 
chur 'na f hacal : Seadh, tha sluagh 'n ar sgìr- 
eachdaibh a tha cho aineolach brùideil, 's nach 
urrainn iad freagradh iomchuidh thoirt air ceist 
sam bith a chuirear orra mu cheud-thùs a chràbh- 
aidh, gidheadh, a tha cho ghlic 'n am barailibh 
fèin, 's gu'n cuir iad gu h-an-dana dearbh-fhìrinn 
Dè an teagamh agus cha chreid iad i, ni's faide 
na chòrdas i r' an ghliocas amaideaeh fèin. 

2. Mar a ta làn-chinntagam gu'm beil a' chòir 
aig Dia ; mar an ceudna, is lèir dhomh gu 
soilleir, gu'm beil a' chùis a tha e a' dìteadh, cho 
gràineil, 's nach iomchuidh do dhuine air bith a 
tagradh. Am faod deagh aobhar bhi ag duine 
do 'n t-sluagh lagh an Tighearn' a bhriseadh ; 
anTriath glòrmhor a cheannaich e, a mhaslachadh 
agus amhi-ghnàthachadh ? Am faod deaghaobh- 
ar a bhi aig neach sam bith, anam neo-bhàsmhor 
fèin a chuir am mugha ? Cluinnibh, agus comh- 
arraichibh ceist anTighearna, u Pillibh, pillibh, c'ar- 
son a bhàsaicheas sibh ? an ion duibh bàs siorr- 
uidh a mhiannachadh ? am beil tròm-ghaol agaibh 
air ifrinn ? Ciod an t-aobhar a tha agaibh sibh 
fèin a mhilleadh gu deònach ?" Ma shaoileas sibh 
gu'm beil rud-eigin aobhair agaibh peacadh a 
chuir an gnìomh, nach ion duibh achùimhneach- 
adh gur duais do 'n pheacadh am bàs ? (Rom. 
vi. 23.) Agus smuaintichibh am beil aobhar 
agaibh sibh-fèin a sgrios eadar anam agus chorp 
gu sìorruidh. Cha chòir dhuibh a mhàin a' chur NEO IOMPAICHTE. ÌOJ 

mar cheist oirbh fèin, an ionmhuinn leibh an 
nathair-nimhe, ach an ionmhuinn leibh a gath. 
Is ni co oillteil do neach sonas sìorruidh a thilg- 
eil uaithe, agus peacachadh an aghaidh Dhè, 's 
nach faodar deagh aobhar a thoirt air son sin a 
dheanamh ; ach mar is mòid a ghabhas e a leith- 
sgeul fèin, is mòid a nochdas e do chuthach. 
Ged a bhiodh moraireachd na rloghachd ann ad 
thairgse air son gach peacadh a chuireadh tu 'n 
gniomh, cha dioladh an duais do chall, agus bu 
chuthach dhut a cosnadh : bu ro shuarrach an 
tuarusdal, r'a choimeas ris an t-sonas a chailleadh 
tu ; ged f haigheadh tu air son gach aingidheachd 
an ni is lnachmhoir' agus is fearr leat air thalamh, 
chum do lùbadh gu peacadh. Ged a thoilich- 
eadh tu an caraid is mò agus is fearr a th' agad ; 
ged a bheireadh tu gèill do 'n Rìgh is àird inbh 
air thalamh ; ged theasairgeadh tu thu-fèin o 
'n truaigh shaoghalta is dòrainniche, le peacadh ; 
cha bu chòir dhut gu'm bu leòir leat sin uile 
'chuir iompaidh ort a chum am peacadh a chuir an 
gniomh. Nam bacadh do lamh no do shùil-dheas 
do shonas ; b' f hearr dhut an tilgeil uat na dol 
do dh' ifrinn g' an teàrnadh. Oir cha teàrnar 
bloidh dhiot ma chaillir thu fèin gu h-iomlan. 
Tha sìorruidheachd shona cho luachmhor 's nach 
coimeas ni saoghalt* air bith dh'i. Cha dean 
beatha, crùn rioghail, no rìoghachd, suas a call. 
Cha-n fhaod fior-aobhar, no leith-sgeul bhi aig 
duine do 'n t-sluagh, a shonas sìorruidh a chuir 
an cunnart. Ma chailleas tu flaitheas na glòire, 
ciod a ni suas do chail ? Ma thilgeas tu thu-fèin 
ann an ifrinn na dòrainn, ciod a lughdaicheas do 
thruaighe, no a bheir fuasgladh no co-fnurtachd 108 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

ahut gu bràth ; Air an aobhar sin, cha-n eil mòr 
luach ni's leòir, ann an ni sam bitlr, a ghabhais 
do leith-sgeil, ma dhearmaideas tu do shonas 
bith-bhuan : oir ars' ar Slànaighear, " Ciod e an 
iairbhe do dhuine, ge do choisneadh e an 
sa"*ghal gu h-iomlan, agus 'anam a chall ?" Marc. 
viii. 36. 

A dhaoine, 's truagh nach aithne dhuibh mòr- 
luach nan nithe sin air am beil sinn a nis' a' 
labhairt ruibh ! Cha-n i bhur barails' a tha aig 
naomh-shluagh nam flaitheas orra. Nam faodadh 
an diabhol dol far am beil iad sin an làthair Dhè 
air lasadh le teas-ghràdh d' an Triath, agus le 
ùmhlachd d'a naomhreachd, agus nan tairgeadh 
an nàmhaid so dhaibh deoch bhuaireasach bhlasta, 
no strìopach, no cuideachd mhacnasach d' am 
mealladh o Dhia na glòire : guidheam oirbh 
innsibh dhomh, cia mar a shaoileas sibh a chòrd- 
adh sin riù? Seadh, ged a thairgeadh am 
buaireadair dhaibh inbh agus cumhachd rìoghail 
air thalamh, an saoil sibh gu'm mealladh so iad 
a nuas o nèimh ? O cia mòr leis an deanadh 
iad dimeas air an tairgse, agus leis an diùltadh 
iad i ! Agus c'arson nach deanadh sibhs' an ni 
ceudna, sibh' aig am beil nèamh fosgailte d' ur 
creideamh, nam biodh creideamh agaibh chum so 
a thoirt fainear ? Cha n-eil anam ann an ifrinn, 
do nach lèir a nise gur mi-chiallach nèamh a reic 
air son sòlasaibh feòlmhor; oir cha bheagan 
macnais no sòlais, cha bheagan saibhris saoghalta 
no urram, agus cha bheagan deagh-ghean no 
gealltanais dhaoin', a mhùchas tein' ifrinn, no a 
bheir co-leasachadh do 'n neach a chailleas anam. 
O ! na'm faiceadh agus na'n cluinneadh sibh iia NEOIOMPAICHTE. 109 

nithe sin a chreideas daoin' eile bho fhacal Dè, 
dh' aidicheadh sibh nach eil aobhar no barantas 
iomchuidh' aig duine do 'n t-sluagh anam fèin a 
lèir-sgrios, agus cha leigeadh an t-eagal duibh 
tàmh aon òidhch' eil' a ghabhail gus an rùnaich- 
eadh sibh pilleadh agus a bhi beò. 

Ma chì sibh neach a' sparradh a làimh' anns 
an te.ine gus an loisgear dheth i, is iongantach 
leibh so ; ach faodaidh gnè de dh' aobhair a 
bhi aig neach a chum so a dheanamh ; mar a bha 
aig Easbuig Cranmer a loisg dheth an làmh leis 
do chuir e a làmh-sgrìobhaidh ris a' phàpanachd. 
Ma chì sibh neach a' sgathadh cois no gàirdean 
deth fèin, is sealladh dèistinneach sin; ach 
faodaidh deagh aobhar a bhi aige chum so a 
dheanamh, eadhon a thearmann fèin. Ma chì 
sibh neach a bheir a chorp a chum a losiradh gu 
luaithre, no g'a chlaoidh le h-innealaibh dòrainn, 
agus an neach sin fèin a' diùltadh tearmainn ; is 
ro-chruaidh so air fuil agus feòil. Ach faod- 
aidh sàr aobhar a bhi aige air so a dheanamh, 
mar a rinn iomadh fianais no Mairtireach criosd- 
aidh. (Eabh. xi. 35, 36.) Ach duine a chuir cùl 
ris an Dia a chruthaich e, agus a ruith chum 
teine ifrinn, agus fios aig' air a chunnart, agus 
cuireadh aige gu pilleadh a chum 's gu'm bi e 
tearuinte ; is giùlan so nach gabh aobhar sam 
bith a leithsgeul. Oir diolaidh nèamh gach ni a 
chaillear 'g a cosnadh, agus gach saothair a 
bhuilichear oirre. Ach cha diol ni sam bith call 
nèimhe. 

Guidheam oirbh a nis' fosglaibh 'ur n-anmaibh 
do 'n teagasg so. Mar a leigeadh ris duibh nach 
eil aobhar agaibh sibh fèin a mhilleadh, innsibh H?0 GAIRltf Bo'N T-SLUAGH 

dhomh c'arson a dhiùltas sibh pilleadh ri Dia 
ehum a bhi sona beò ? C'arson nach bi sibhs' a 
shaoghaltaichean mhisgeach aineolach agus mhi- 
chùramach, cho naomha agus cho cùramach m 'ur 
n-anmaibh ris gach dream eile is aithne dhurbh ? 
Nach bi ifrinn cho loisgeach dhuibhs' is do'n 
chuid eile do 'n t-sluagh pheacach ? Nach còir 
d' ur n-anmaibh a bhi cho luachmhor agaibh 'sa 
tha an anmannan fèin aig daoine eile ? Nach eil 
urrad ùghdarais aig Dia os ur ceann, 'sa tha aige 
os an ceann-san ? air an aobhar sin, c'arson nach 
sluagh naomhaichte sibh cho mhath riu-san ? 

A dhaoine, reusonaich Dia ruibh o nàdur na 
cùise fèin, agus nochd e dhuibh gu soilleir, nach 
mò tha do dh' aobhar agaibh a bhi mi-naomha, 
na tha agaibh 'ur n-anmaibh fèin a sgrios; agus 
mur tuig sibh so, agus mur pill sibh, is coltach 
gu'm beil sibh ann an staid an-dòchais. 

Agus a nise, an dara cuid tha aobhar agaibh 
air son ar deanadais, no cha n-eil. Mur eil an 
cuir sibh an aghaidhreusòin ? An dean sibh ni 
gun aobhar agaibh air a shon ? Ach ma 
shaoileassibhgu'm beilaobhar agaibh, taisbeanaibh 
'-e. Reasonaichibh a' chùis riumsa ar co-chreatair, 
car tamall beag, oir is usa dhuibh «o gu mòr no 
a reusonachadh ri Dia. A dhuine, innis domh a 
nis' an làthair an Tighearna margirm biodh tu 
ri bàsachadh air ball, c'arson nach rùnaich thu 
pilleadh an diugh, seadh, mu'n gluais thuàionad 
do bhonn ? Am beil aobhar agad so a dhiùltadh 
no a dhearmad ? Am beil aobhar agad a thoii- 
Scheas do chogais fèin ? Am beil aobhar agad a 
thagras tu gu dàna mar do leithsgeul an làthair 
«,^athair breitheanais Dhè* ; ma tha aobhar agad N E O-IOMPAICHTE. 111 

eluinneamaid e, cuir an cèill agus dearbh e. Ach 
ino thruaighe, is ana-cainnt gun seadh an àite 
reusoin a tha sinn a' cluinntinn gach latha, o. 'n' 
t-sluagh aindiadhaidh. Bu nàr leam a h-ainm« 
eaehadh mur b' èigin domh. 

1. Ars' a neach eigin, mur saorar ach na daoine 
iompaichte, naomhaichte, mar a ta tusa 'g ràdh, 
cha bhi nèamh achfalamh, agus gu'n cuidicheadh 
Dia leis a' chuid is lionmhoire. 

Freag. Ciod e 1 is coltach, gun saoil sibh nach 
eil eòlas aig Dia, no nach ion a chreidsinn ! Na 
measaibh gur sibh fèin an t-iomlan, oir tha 
naomh-shluagh gun àireamh aig Dia. Ach is 
fearr dhuibh am feum sin a theagaisg Criosd a 
dheanamh do'n f hìrinn so : " Imichibh a steach 
air an dorus chumhann ; oir is farsuinn an dorus, 
agus is leathan an t-slighe a ta treòrachadh chum 
sgrios, agus is lionmhor iad a ta dol a steach 
oìrre ; agus is cumhann; an dorus, agus is aimh- 
leathan an t-slighe a ta treòrachadh chum na 
beatha, agus is tearc iad a ta ? g amas oirre." 
(Mat. vii. 13, 14.) " Na biodh eagal orts, a threud 
bhig," arsa Criosd r a naoimh, " oir is e deagh- 
thoil bhur n-Athar an rìoghachd a thoirt dhuibh. ,, 
Luc. xii. 32. 

Cun. 2. iS Is cinnteach mi ma thèid mo leithid-sa 
do dh' ifrinn, nach bi gainne cuideachd orm. 

Freag. Àgus am fois no co-f hurtachd dhutsa 
sin ? no an saoil thu nach faigh thu ni's leòir do 
chuideachd air nèamh? An caillear le cion 
cuideachd thu ? No 'n creid thu nach cuir Dia 
a bhagradh an gniomh, do bhrìgh gu'm beil na 
h-uibhir ciontach ? Is barailean mealltach iad sin 
uile. 112 GAIRM DON T-SLUAGH 

Cun. 3. Ach tha na h-uile duine peacach, 
seadh an dream is fearr. 

Freag. Ach cha sluagh peacach neo-iompaichte 
na h-uile. Tha naomh-shluagh Dhè saor o 
pheacadh gràineil ; is uallach trom agus aobhar 
bròin leo an laigse ; is e an guidhe dhùrachdach 
gach àm gu'n lùghdaicheadh Dia i ; cathaichidh 
iad gu spàirneil 'na h-aghaidh a ghnà agus is 
bliadhna leo gach là gus am bi iad saor dh'r. 
Cha n-eil iad fo cheannas peacaidh. 

Cun. 4. Cha lèir dhomh gur fearr luchd-aid- 
mheil a' chreidimh na daoine eile : tha iad cho 
sanntach cealgach, foirneartach ri sluagh sam 
bith. 

Frectg. Cha-n ionann do dheanadas chealgairean 
agus do ghniomharraibh dhaoine riaomha. Tha 
sluagh gun àireamh aig Dia : ge do chuireas atn 
saoghal mi-runach iomadh ciont' às an leth air' 
nach do smuaintich iad riamh, agus nach dearbh- 
ar gu bràth. Js tric leis na h-aingidh an naomh- 
shluagh a dhìteadh air son peacaidh cridhe, nach 
lèir do neach ach do Dhia fèin ; gun aobhar sam 
bith, ach do bhrìgh nach urrainn iad a dhearbh- 
adh 'nan aghaidh, gach 010^1' a tha soilleir 'nan 
gniomharraibh fèin. 

Cun.5. Ach cha duine neo-ghlan, misgeach ? 
no foirneartach mise ; agus uime sin carson a 
ghlaodhas tu rium iompachadh. 

Freag. ò. Mar nach gint' thu agus pòr nan 
ana-mianna feòìmhor ann ad nàdur, agus mar nach 
gluaiseadh tu d' an rèir cho mhath ri daoine eile ! 
nach peacadh cho mòr riu sin, inntinn thalmhaidh 
gun chreideamh gun ùmhiachd a bhi ann an duine, 
agus an gràdh a dhlighear do Dhia a thoirt do'n NEOIOMPAICHTE. 1]3 

t-saoghal ? Seadh, ceadaichibh dhomh innseadh 
dhuibh, gu'm beil mòran a sheachnas peacadh 
maslach, cho dlù ris an t-saoghal, nan tràillean 
do'n fheòil, aineolach air Dia agus air nèamh 
cho neo-lochdach 'nan giùlan, 's a tha daoine 
eile 'nan gniomharraibh peacach a tha gu nàr 
follaiseach. 

Cun. 6. Cha n-eil mi mi-runach, no cronail do 
neach sam bith ; agus c'arson a sgriosas Dia mi ? 

Freag. An ciont leat di-meas a dheanamh air 
an Dia a chruthaich thu, agus a chuir a chum an 
t-saoghail thu ga d' stiùradh gu sonas Ie facal a 
chumhachd ? an ciont leat barrachd spèis a 
thoirt do 'n chreatair na bheir thu do 'n Chruith- 
ear: agus a thairgse ghràsmhor a dhiùltadh gu 
tàireil gach latha ? I s e doimhne do pheacaidh a 
bhi gun mhothachadh air : cha mhothaich am 
màrbh gu'm beil e màrbh ! Na'n ath-bheothaichte 
thu, chitheadh tu tuille do mheara,chd annad 
fèin, agus b' iongantas leat gu'n robh thu cho neo*- 
mothachail air do chunnart. 

Cun. 7. Is meallta mi, mur cuir thu daoineair 
boile an àit an ionpachadh ? is leòir a chuir 
siuagh bochd 'nam breislich, a bhi smaointeach 
air gnothach a tha cho àrd os-ceann an tuigse. 

Freag. 1. Am faod thusa bhi ni's mo air boile 
na tha thu ? air a' chuid is lugha, am beil cuthach 
is cunnartaiche na dimeas a dheanamh air do 
shonas sìorruidh, agus thu-fein a mhilleadh gu 
deònach ì 

2. Cha-n eil duine fior-shocrach an cèill gus 
an iompaichear e: cha-n aithne dha Dia, no 
Criosd, cha n-aithne dha e-fèin, no 'n saogbal ; 
cha n-aithne dhapeacadh ; agus cha n-aithne dha 114 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

an gnothach a dh'earb Dia ris a dheanamh air 
thalamh, gus an iompaichear e. Tha'n sgriobtur 
a' gràdh, gu'm beil na h-aingidh 'nan sluadh mi- 
reusonta, agus gu'n d' rinn Dia gliocas an 
t-saoghail so amaideach (2 Tes. iii. 2. 1 Cor. 
i. 20.) Agus air teachd do 'n Mhac strùidheii 
gu chèill, rùnaich e pilleadh, (Luc. xv. 17.) 
Nach glic an saòghal, an uair a bheir iad eas- 
ùmhlachd do Dhia, agus a ruitheas iad a chum 
ìfrinn, air eagal gu'm bi iad às an cèill ? 

3- Ciod a th' anns an obair a dh'iarras Criosd 
ort a dheaftamh, a chuireas duine às a bheachd ? 
An cuir teas ghràdh do Dhia, earbs* às, gairm 
air, smuaintean sòlasach air glòir shìorruidh, cùl 
a chuir ri peacadh, gràdh bràithreil, agus spèis 
do dh' obair an Tighearna; An cuir na nithe sin 
daoine às am beachd? 

4. An uair a ghearanas sibh gu'm beil na nithe 
sin àrd airbhurson, thasibh a' dìteadh Dhèfèin ; 
do bhrìgh gu'n tug e na nithe sin duinn mar obair, 
agus gun do chuir e fhacal an cèill duinn, a' 
sparradh air gach neach leis an àill, sonas, gluasad 
a"a rèirgach oiàhcK agus latha An cò àrd ri beann- 
tan daibh, na nithe sin chum an do chrùthaicheadh 
sinn, agus chum am beil sinn beò ? Ma gear- 
anas sinn so, ni sinn amhlaran brùideil dhinn 
fèin ; agus tha sinn mar dhream nach bean ri 
gnothaichibh is àirde na nithe talmhaidh feòlmhor. 
Ma's ro àrd na flaitheas ri smuainteachadh orra, 
agus deanamh air an son, is ro ard iad mar an 
ceudna r'an sealbhachadh gu bràth. 

5. Na'n ceadaicheadh Dia dodhuinelag-cheann- 
ach a chiall a chall air uairibh le smuaintibh air 
nithibh sìorruidh : thàrladh so bho ain-eolas an NEO-IOMPAICHTE. 115 

duine sin air nithibh sìorruidh, do bhrìgh gu'n 
do thriall e gun fhear iùil ; agus b' fhearr leam 
gu mòr, mòr a bhi ann an staid an f hir sin, na ann 
an staid an t-sluaigh cheann-laidir neo-iorapaicht' 
a mheasas mire chuthaich mar an gliocas. 

Cun. 8. Shaoilinn nach eil urrad chùram aig 
Dia do smuaintibh, do bhriathraibh, agus do 
gniomharraibh dhaoine ; 's nach eil e caoin- 
shuarrach umpa. 

Freag. Tuigear uaidh' so nach creid sibh facal 
Dè\ agus mur creid, ciod e a chreideas sibh? 
Nach tugadh 'ur reuson fèin duibh teagasg a's 
fearr na chunnuil so, ged nach creid sibh an 
sgriobtur ? An saoil sibh nach robh cùram aig 
Dia dhinn, an uair a dh' aontaich e ar cruthachadh 
le facal a chumhachd, ar cumail suas le a làimh 
thrèin, agus ar naltrum le 'mhathas nach traogh ? 
An dean duine glic obair innealt' an diomhanas? 
An dean, no an ceannaich sibh uaireadair a dh' 
amharc air gach latha, gun chùram a ghabhail am 
bi e ceart no mi-cheart? Air chinnte mur creid 
sibh gu'm beil sùil aig Dia 'na fhreasdal sòn- 
raicht'airbhur'n-inntinnibh, agusair'urgiùlan,cha 
chreid sibh gu'm beil sùil aig air 'ur n- uireasbhuidh, 
no gu'n dìolar leis i. Agus na'n gabhadh Dia cho 
beag cùram dhibh 's a shaoileas sibh, cha bhiodh 
sibh beò gus a nise : bhiodh ceud galar ann an 
gleachd spàirneil a dh' f heuchainn cho dhiù is 
luaith' a chuireadh às duibh. Seadh. thathaich- 
eadh na deamhnaibh sibh agus spionadh iad leo 
beò sibh, mar a shluigeas an garbh-iasg am mion- 
iasg, agus na h-eoin f heòi itheach an eunlaidh eile. 
Cha n-urrainn sibh a smuainteachadh nach do 
chruthaich Dia an duine chum crìch no feuni ]lt) GAIRM DON T-SLUAGH 

èigin : agus ma chruthaich e chum feum sam bith 
e, is ann a chum a bhi sona ann an gèill a thoirt 
da fèin. Agus an saoil sibh nach math le Dia 
gu'm freagradh an duine a' chrìoch sin, agus gu'n 
deanadh e an obair chum an do dhealbhadh e ; 
an obair o 'n sruth sonas da anam ? 

Seadh leis a' chunnuil aindiadhaidh so, b' àill 
leibh a dhearbhadh, gu'n do chruthaich agus gu'n 
do chum Dia suas an saoghal an diomhanas. Ach 
c arson a chruthaich e creatairean iochdaranach 
na talmhuinn, ach achum feum an duine ? Nach 
eil an talamh 'g 'ur giùlan, agus 'g 'ur n-altrum? 
Nach eil gach beathach a th' air uachdar, a' 
freasdal d' ur feum, leo fèin agus le 'n saothair ? 
An do dhealbh Dia àros cho ghlòrmhor ; an tug 
e do'n duine mar ionad còmhnuidh e ; agus an 
do chruthaich e luchd-freasdail d'a mar an ceud- 
na; agus a nis' an saoil sibh nach eil dùil aig Dia 
ri ni-eigin o làmhaibh an duine air son so uile ? 
An saoil sibh gur coma le Dia ciod a smuain- 
ticheas, a labhras, no a ni an duine ? ma shaoileas 
sibh so, tha bhur barail ro mhearachdach. 

Cun. 9. Nach bu mhath an saoghal, an uair 
nach robh daoine cho saoithreachail orra fèin mu 
chràbhadh sa tha iad a nise ? 

Freag. Bu ghnà leis gach linn an aimsir a 
chaidh seachd a mholadh. Bu ghnà leis an 
t-saoghal a tha thus' a moladh a ràdh gu'm b' 
fhearr linn an sinnearachd o' shean no 'n linn 
fèin, agus b' i roghainn an sinnsearachd an linn a 
chaidh seachad : b' e so gearan gach linn do 'n 
t-saoghal. Is lèir dhuinn olc ar linne fèin, ach 
cha lèir dhuinn an t-olc a chaidh seachad. 
Theagamh gu'm beil sibh a' labhairt do rèir bhur NEO-IOMPAICHTE. Hj 

baralach; oir saoilidh daoine saoghalta nach eil 
linn is fearr na'n linn sin is taitnicbe leo fèin ; an 
linn anns am bi iad subhach, sòlasach. Agus 
cha n-eil e mar cheist orm, nach abairan diabhol 
cho mhath ruibhse gur iad na linntean a chaidh 
seachad ab' fhearr, an uair a fhuaire-fèin mòran 
sòlais, anabharra gèille, agus beagan as-umlachd. 
Ach 's e saoghal a's fearr gu mòr an uair a 
gheibh Dia mòran gràidh, spèis agus ùmhlachd. 
Agus ciod eil an dòigh air an aithnich sibh 
mathas no olcas an t-saoghail ach so ? 

Cùn. 10. Tha cho lugha gnèchràbhaidh ann, 
's nach eil fios againn ciod an creideamh d' am 
bi sinn ; uime sin, fanaidh sinn mar tha sinn. 

Freag. Do bhrìgh gu'm beii iomadh gnè 
chreidimh ann, am bi thusa do 'n chreideamh is 
meas' is aithne dhut ? Cha n-eil neach cho fada 
bho shligh an fhir-chreidimh ris a ? pheacach 
shaoghalt' ifrionnach, neo-iompaichte : oir cha 
chuir a bharail so, no a bharail ud air seacharan 
e, mar neach eiLe : ach is aon seacharan claon a 
bheatha gu h-iomlan. Na'n ràchadh tu air turas 
ris am biodh t' anam an earbsa, an stadadh, noam 
pilleadh tu air t'ais, do bhrìgh gu'n tachradh 
slighe neo-chòmhnard gharbh ort, no air son gu'm 
faiceadh tu cuid do'n luchd-astair a' triall air 
sligh' a mharc-shluaigh, cuid air slighe nan 
coisichean, agus cuid a' leum dhìg a's ghàraidh- 
ean seadh, agus cuid eil' a" call na slighe air fad? 
no nach b' fhearr leat an t-sligh' iarraidh gu 
cùramach ? Ma tha cuid do luchd-tuarasdail 
agad, nach eil eòlach air t' obair a dheanamh gu 
ceart, agus cuid a tha mi-diùleas, am bu mhath rt8 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

leat càch a bhi diomhain, do bhrìgh gu'm faic iad' 
aii co-luchd-tuarasdail cuid ri mìle gnothach, 
agus cuid eile ri macnas ? 

Cun. 11. Cha lèir dhomh gur fearr staid 
dhaoine diadhaidh na staid dhaoine eile. Tha 
iad cho bochd agus agus cho àmhgharach sa tha 
na h-aingidh fèin. 

Freag. Abair gu'm beil daoine diadhaidh ni's 
bochdte agus ni's truaighe na daoin' eile, 'nuair a 
chì Dia sin iomchuidh : gidheadh an saoil thu gur 
tuarasdal leo socair agus saibhreas saoghalta ? 
Thaisg iad an ionmhas agus am muinghinn ann 
an saoghal eile, no eha-n f hìr Chriosdaidhean iad. 
Mar is lugha tha aca, is mòid' a tha aca r'a 
fhaighinn : agus fanaidh iad gu neoghearanach, 
gus an toir Dia dhaibh na nithe sin a tha 
dh'easbhuidh orra' a dheanamh an sonais iomlan. 

Cun. 12. An deigh dhut urrad a ràdh 's as urr- 
ainn thu, is i mo rùnsa, mo dhòchas a chuir ann an 
Dia, agus earbs' às an ni'sfearr ath'annam chomas 
a dheanamh, ach gun urrad leth-trom a chuir 
orm fèin le cràbhadh 'sa tha thus' ag iarraidh orm. 

Freag. An e sin a bhi 'deanamh an ni as fearr 
a th' ann ad ehomas, an uair nach pill thu ri Dia^ 
ach a bhitheas do chridh' an aghaidh gèili dhdr- 
achdach naomh' a thoirt dha ? Creideam gur e 
sin an ni is fear a tb' ann ad rùn, ach cha n-e an 
ni is fearr a th' ann ad chomas ; agus 's e sin 
aobhar do dhòrainn aig a' cheann mu dheireadh. 

2. Is e m' iarrtas dùrachdach, gu'n cuir thu 
do dhòchas ann an Dia, agus gu'n earb' thu às. 
Ach ciod an ni ris am beil do dhùil? An e do 
dhùil gu'n teasairgear thu, ma philleas tu, agus NEO-IOMTAICHTE. 119 

•nia naomliaichear thu ? Gheall Dia sin dut ; 
agus na caomhuinn dùil a bhi agad ris. Ach ma 
shaoileas tu gu'n teasairgear thu gu'n iompachadh 
agus gu'n bheatha naomha, cha n-e so dòchas a' 
chuir ann an Dia, ach anns an diabhol, agus 
annad fèin : oir cha tug Dia an gealladh so dhut, 
ach a cheart atharrach : ach thug an diabhol agus 
t ? fhèin spèis dhut e, agus dhùisg iad an dòchas 
sin annad. 

Seadh, mur eil agaibh an aghaidh iompachaidh 
agus beatha naomha ach an leithid sin, chaill 
sibh 'ur saothair, oir cha n-eil annt' utt' ach neo- 
ni : agus ma shaoileas stbh gur deagh aobhar 
dhuibh gach teagamh dhiù sin, a chuir iompaidh 
oirbh cùl a chuir ri Dia agus sibh-fèin a thilgeil 
an ifrinn na dòrain ; gun teasairgeadh Dia sibh 
o leithid sin do reuson, agus o chruas cridhe 
aineolach gun mhothachadh. Am bi do mhisnich 
agaibh gach teagamh dhiù sin a chuir an cèill 
mar leith-sgeul, ann an làthair cathair-breith- 
eanais an Dè mhòir ? An saoil sibh gur leith- 
sgeul do neach sam bith a ràdh ris an Tighearna, 
♦* cha do phill mi do bhrìgh gu'n robh urrad agam 
r'a dheanamh air thalamh ; a chionn nach bu 
taitneach leam giùlan cuid de luchd-aidmheil a 
clireidimh ; agus dobhrìgh gu'm faca mi cho 
lugha gnè chràbhaidh aig daoine." O^ cia gràc' 
a leigeas sòlas an latha sin ris, laigse mhasiach 
nan leisgeulan sin. An robh an saoghal agad ri 
cùram a ghabhail deth ? Thugadh an saoghal 
d'an tug thu gèill, do thuarasdal dut, agusteasairg- 
eadh e thu ma 's urainn e. Nach robh saoghal a 
b' f hearr agad ri cùram a ghabhail deth air tùs ? 
Nach do sparradh ort rìoghachd Dhè* agus a l20 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

ceartas iarraidh air tùs, agus nach do ghealladh 
gun cuirear na h-uile nithe eile riut, (Mat. vi. 
33.) Agus nach d' innseadh dhut, gu'm beil an 
diadhachd aig am beil gealladh na beatha tha 
làthair, agus a chum teachd, tarbhach a churn 
nan.uile nithe, (1 Tim. iv. 8.) An do chum peac- 
adh luchd-aidmheil a' chreidimh air t' ais thu ? 
Bu chàra dhut a bhi ni b' f hurachar, agus rabh- 
adh a ghabhail o 'n cùl-sleamhnacha-san gu bhi 
air t' f haicill, agus a bhi ni's cùramaich ; is e an 
sgriobtur agus cha n-e an giùlan-san bu riaghailt 
dut. An do chùm iomadh gnè chreidimh an 
t-saoghail air t' ais thu ? Cha do theagaisg an 
sgriobtur riaghailt gud ghiùlan dut ach aoD 
slighe, agus b' i sin an t-slighe cheart ; na'n 
leanadh tu a' chuid a bha còmhnard rèidh cha 
rachadh tu riamh air seacharan. Nach cuir ap 
leithid so do dh' fhreagraibh 'nad' thosd thu ? Mur 
cuir, thaseòleir aig Dia a chuireas tosd ort gu sìor- 
ruidh. 'Nuair a chuir Dia mar cheist air an 
duine neo-iompaichte, agus a thubhairt e ris. 
M A charaid, cionnas a thàinig thus' steach an so 
gun trusgan nabainnse umad ?" (Mat. xxii. 12.) 
Is e sin ri ràdh, ciod e do ghnothach do m' 
eaglais ann am measg m' fhior luchd-cràbhaidh, 
gun chridhe agus gun giùlan naomh' agad ? Ciod 
am freagairt a thug an duine n^o-iompaicht' air a' 
cheist so ? Cha tug facal ; ach bha e 'na thosd, 
gun a bheag r'a ràdh air a shon fein. Dùinidh 
a' cheist shoillear so, agus mòrachd uabhasach 
nadiadhachd beul nan aingidhsin is tulchuisiche 
'n-ur measg, ged ^ach cuirear casg ortsa, le aon 
ni is urrainn lucha-teagaisg a ràdh riut a nis' ach 
connsachaidhidh tu gur ceart do chùis fèin cia rai- NEOIOMPACHTE 121 

eheart air bith i. Tha dearbhfhios agaui nach bi 
feum d-hut fa-dheireadh ann an aon leith-sgeul is 
urrainn thu nis' a chuir an cèill, an uair a rann- 
saichear do chùis an làthair an Tighearna agus 
an t-saoiihail gu lèir. 

Seadh, 's gann a chreideas mi gur taitneach 
le 'r coguisibh fèin 'ur leithsgeulan ; oir mas 
taitneach is coltach nach eil aithreachas 'n 'ur rùn. 
Ach ma tha so 'n'ur rùn, is coltach nach mòr 
bhur n-earbs' às an leithsgeul a tha agaibh 
'na aghaidh. 

Ciod a nis' a pheacaich neo-iompaichte ? am 
beil deagh aobhar agad gun iompachadh air ball 
agus le t' uile chridhe ? no an triali thu do 
dh' ifrinn a dh' aindeoin gach reusoin ? Thoir an 
aire dhutfèin 'na thrà, oir is ro anamoch dhut sin a 
dheanamh gu grad. Am faod thu gearan a 
dheanamh air Dia, air obair, no air do thuarasdal ? 
Am measa an t-uachdaran Dia na'n diabhol agus 
an fheòil d'an gèill thu ? Am beil cron ann an 
gìùlan naomha ? Am fearr caithe-beatha saogh- 
alta, agus mi-naomha na e ? An abair do choguis 
riutgu'n dean iompachadh agus beatha naomhado 
dochann ? Ciod an cron a ni iad? An olc leat 
spiorad Chriosd a bhi annad? An olc leat 
cridhe fiorghlan ? Na'm b' olc a bhi naomh' an 
abradh Dia, Bithibh-sa naomha, oir a ta mise 
naomha! ,, (1 Pead. i. 16. Lebh. xx. 7.) An olc 
a bhi coltach ri Dia ? Nach do chruthaich Dia ah 
duine d'a rèir fèin ? Is i an naomhachd so 
iomhaigh Dliè : Chaill Adhamh i, agus is àill le 
Criosd a h-aiseag dhutsa, agus do'n dream sin 
uil' a shàbhalas e le 'fhacal agus le 'spiorad. 
C'arson a bhaisteadh thu fèin agus do chlanndo'n 

M 122 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

Spiorad Naoraha, mar t' f hear-naomhachaidh 
mur àill leat gu'n naomhaichear thu, agus ma 
shaoileas tu gu'n dean naomhachadh do chron ; 
innis domh gun bhreug, mar an làthair an 
Tighearna ; gecT is leisg leat a bhi naomha, nach 
b' fhearr leat bàsachadh mar naomh na mar 
dhroch dhuine ? Na'm biodh tu ri bàsachadh 
air ball, nach b' f hear leat bàsachadh mar duine 
iompaichte, na mar dhuine neo-iompaichte ? 
Mar dhuine fior-ghlan nèamhaidh, na mar dhuine 
feòlmhor talmhaidh? Agus nach abradh tu le 
Balaam, " Faigheam-sa bàs an ionracain, agus 
bitheadh mo chrìoch dheireannach coltach r'a 
chrìch-san ?" (Aireamh. xxiii. 10.) Agus c'ar- 
son nach guidh thu nis' an ni sin a ghuidheadh 
tu an deigh so, 's èigin dut iompachadh, no thig 
ort òidhche tinnis agus bàis anns nach faod thu 
»0 a dheanamh, ge do b' àill leat e. 

Ach ciod a ta eagal ort a chall ma philleas tu ? 
An caill thu do chàirdean neo-iompaichte ? Ma 
chailleas gheibh thu càirdean eile is fearr na iad ; 
gheibh thu Dia, Criosd, an Spiorad Naomh' agus 
gach criosdaidh. Gheibh thu aon charaid is 
fearr dhut, agus a ni ni's mò air do shon, na's 
urrainn gach caraid saoghalt' a dheanamh. 
Mhealladh na càirdean sin a chaill thu do 
dh' ifrinn thu, ach cha-n f haod iad do theasairginn : 
ach saoraidh an caraid a gheibh thu t' anam o 
ifrinn, agus bheir e thu chum a shuaimhneis 
shìorruidh fèin. 

Tha eagal ort gu'n caill thu t' aoibhneas, agus 
nach bi latha subhach agad gu bràth ma philleas 
tu. Mo thruaigh ! an annsa leatsùgradh amaid- 
each feòlmhor, na beatha chràbhach, smuaintean NEO-IOMPAICHTE, 123 

air glòir shìorruidh, teas ghràdh do Dhia, seirc 
do'n chinne-daonna, sìth cogais, agus aoibhneas 
anns an Spiorad Naomh' anns am beil staid nan 
gras a' co-sheasamh ? (Rom. xvi. 17- ) Na'm 
bu mhò an sòlas leat smuainteachadh air t' 
fhearann agus air t' oighreachd, nam biodh Tigh- 
earnas na tìre gu lèir agad, na smuainteachadh 
air cluich chloinne bige ; c'arson nach fearr leat 
smuainteachadh air rìoghachd nèimh, mar 
oighreachd, na air saibhreas an t-saoghail gu 
lèir ? Mar is amaideachd leanbaidh a bheir air 
cloinn bhig urrad thlachd a ghabhail ann an 
t' nithibh faoine, 's nach cuir iad ann an geali 
t' oighreachd iad ; mar an ceudna is amaideachd 
anabarrach a bheir ortsa urrad thlachd a ghabhail 
do t' inbh, do d' shaibhreas agus do d' shòlas 
saoghalta, 's nach cuir thu iad ann an geall an 
t-sonais nèamhaidh. Ach ciod a ni thu air son 
sòlais, an uair a chaileas tu iad sin ? Nach 
smuaintich thu air so ? an uair a chriochnaicheas 
do shòlas saoghalta le uabhas, agus a thèid e às 
mar smal le droch bhòladh, bithidh sòlas 
nèamhaidh nan naomh a' sìor dhol am meud. 
Bhlais mi fèin beagan do'n t-sòlas nèamhaidh, ann 
an dearcadh air an dearbhachd a th' agam air 
gràdh Dhè ann an Criosd, agus ann an smuain- 
teachadh air an latha bheannaicht' a tha ri teachd : 
agus tharruinn mi làn-deoch do'n t-sòlas thalmh- 
aidh, gidheadh, is èigin domh aideachadh 
o m' mhothachadh fèin, nach coimeas d'a chèil' 
iad : Is èigin domh aideachadh ma shoillsicheas 
grian na beatha gu deàlrach oirnn, gur sòlasaich 
aon latha ann an staid na naomhachd, na sìor- 
ruidheachd ann an staid an t-sòlais pheacaich. Y24l gairm do'n t-sluaqh 

" Is fearr là a' d' chùirtibh na mìle : b' f hearr 
leam a bhi dorsaireachd ann an tigh mo Dhè\ na 
bhi 'm chòmhnuidh ann am pàilliunaibh aingidh- 
eachd." (Sal. lxxxiv. 10.) Tha gàire nan aingidh, 
mar ghàire luchd-cuthaich, do nach leir an dòr- 
ainn fèin : uime sin thuirt Solamh ris a' ghàire 
sin. " Is cuthach e ; agus mu shùgradh, ciod a 
ni e ? Is fearr dol do thigh a' bhròin, na dol do 
thigh na cuirme ; oir is e sin crìoch nan uile 
dhaoine, agus gabhaidh an beò g'a chridhe t. Is 
fearr doilgheas no gàire ; oir le dubhachas na 
gnùise nithear an cridhe ni's fearr : Tha cridhe 
nan daoine glic ann an tigh a' bhròin, ach cridhe 
nan amadan ann an tigh an t-subhachais : Is 
fearr èisdeachd ri duine ghlic, na gu'n èisdeadh 
duine ri òran amadanan. Oir mar fhuaim 
droighnich fo phoit, mar sin tha gàire an amadain : 
is diomhanas so mar an ceudna." (Ecles. ii. 2 ; 
vii. 2 — 6.) Cha n-eil 'ùr sùgradh ard-ghuthach, ach 
mar ghàire ni duine 'nuarr thasa ga dhiogladh : 
ni e gàire gun aobhar gàirdeachais. Is glice dhut 
gu mòr.t' òigreachd a thoirt air son gàir' a thoirt 
ort le diogladh na cùl a chuir ri gràdh Dhè, ri 
sòlas na naomhachd, ri dòchas nèamhaidh, agus 
thu-fèin a chuir am mugha ; chum 's g.u'n toil- 
ichear i' fheòil le sòlas peacaidh car tamall beag. 
Smuaintich mardhuine geur-chùiseach an glic an 
giiìlan so. Is e do nàdur mi-naomha' a bheir ort 
giùian naomh' a mheas mar leathtrom, agus 
giùlan ana-miannach a mheas mar shòlas. Ma 
philleas tu, bheir an Spiorad Naomha dhut nàdur 
agus togradh eile, agus an sin, is sòlasaiche leat gu 
mòr cùl a chuir ri d' pheacadh, na bhi 'g a altrum 
ni's faide ; agus is cainnt dut an sin, nach robh NEO-IOMPAICHTÈ. 125 

eòlas agad air sòlas beatha, agus nach robh thu 
riamh ceart, gus an do ghabh thu tlachd ann an 
Dia, agus ann an naomhachd. 

Ceist. C'arson a tha daoine cho mhi-reusont' 
ann an gnothach ris am beil an sonas an earbsa ? 
Tha iad gheur-chùiseach gu leòir an an gnoth- 
aichibh eile, ach c' arson a tha iad cho leisg gu 
iompachadh, a's gur saothair chaillte bhi labhairt 
riu air cùis cho shoilleir ; oir caithidh cuid 
mhòr dhiù am beatha agus bàsaichidh iad gun 
iompachadh ? 

Freag, Chum a' cheist so fhuasgladh ann am 
briatharaibh aithghearr. 

1. Tha anabharra gràidh do'n t-saoghal agus 
do'n f heòil ann an nàdur dhaoine ; rugadh iad 
'nam peacaich, agus tha 'n nàdur cho naimhdeil 
do Dhia agus do naomhachd 's a tha 'n nathair- 
nimhe do'n duine : agus an uair a bhios gach 
teagasg a gheibh iad ann an aghaidh droch-rùin 
shuidhicht' an nàduir, cha-n ìoghnadh ged 
chaileas luchd-teagaisg an saothair, agus ged 
nach tcir iad buaidh le 'n iompaidh. 

2. Tha iad ann an dòrchadas cho dù-neulach 
thiugh 's nach Jèir dhaibh an ni sin a chluinneas 
iad. Mar dhuin' a rugadh dall, achluinneas mòr 
chliù an t-solais; ach 's coma dha so mur lèir 
dha e. Cha n-aithne dhaibh Dia no cumhachd 
an t-soisgeil, cha n-aithne dhaibh an Spiorad 
Naomh' no giùlan seirceil do rèir an fhior 
chreidimh : cha n-aithne dhaibh cinnt, diong- 
mhaltas mòr-luach, agus òirdhearcas na h-oigh- 
reachdnèamhaidh. Chan-aithnedhaibhant-iomp- 
achadh,noinntinnagusgiùlan naomha ; seadh, ged 
chluinn iad iomradhorra. Dhalladhiadleduibhre 126 GAIRM DON T-SLUAGH 

dorch an aineolais, Chaidh iad r air seacharan 
peacach, mar dhuine a chaill a shlighe fo dalla- 
bhrat na h òidhche gun fhios aige Vàit' an 
robh e, gus an do bhrist an latha speur-ghlan a 
dheanamh an iùil dha gu ceann uidhe. 

3. Tha dùil thoileil aca nach feum iad làn- 
iompachadh, ach atharrachaidh ann an cuid, agus 
gu'mbeiliadair an t-slighe gu nèamh cheana ; agus 
gum beil iad iompaichte ged nach eil ; agus ma chì 
thu neach a chaill an t-slighe gu tur, cha n-eil 
feum dhut a bhi 'glaodhaich ris pilleadh, tnur creid 
e gu'm beil e air seacharan. 

4. Tha iad 'nan tràillean do 'n ana-miannaibh 
feòlmhor ; tha iad bàit' ann an saoghaltachd, agus 
cha nì leo ach solas talmhaidh. Chuir an ana- 
miannancìocrach, an tograbh neo-gheimnidh, agus 
am buaireas inntinn, às an cèill iad, agus f huair 
iad làmhan-uachdar orracho mòr 's nach urr' iad 
diùltadh gèill a thoirt daibh, no ni sam bith a 
thoirt fainear ach iad sin : air an aobhar sin ars' am 
misgear, '* Is ionmhuinn leam deagh dheoch 
làidir, agus cha bheò mi as a h-eagmhais/ Ars 
an geòcach, '< Is ionmhuinn leam cuirm shòghail 
agus cha sòlas leam ach V* Ars' an neo-ghlan, 
" is ionmhuinn leam m' ana-mhianna feòlmhor, 
agus cha sonas leam ach an làn-shàsachadh/' 
Is ionmhuinn le cieasaich a chleasachd, agus cha 
ni leis ach ì. Mar so is tràillean ceangailte 
do 'n t-saoghaì agus do 'n fheòil iad, agus is ea- 
comasach an toilealchadh ; agus an ni nach àill leo, 
cha-n urr' iad a dheanamh, ma's fior iad fèin. 
Tha 'n duine saoghalta cho cùramach mu nithibh 
talmhaidh, 's nach eil ùine, cridhe, no rùn aige, 
chum smuainteachadh air nithibh nèamhaidh, ach NEO-IOMPAICHTE. 127 

mar dh' ith bà granda caola Pharaoh na bà 
sgiamhacha rearnhara, (Gen. xli. 4.) Js amhaila 
shluig smuaintean talmhaidh smuaintean nèamh- 
aidh. 

5. Tha euiddo dhaoine a' ruith airseachran le 
sruth na droch cuideaehd, agus cha n-eil ach 
droch bharail aca air giùlan diadhaidh, do-bhrìgh 
gu'n eluinn iad an luchd-comuinn 'g a shìor- 
dhìteadh : no air a' chuid is lugha, saoilidh iad 
gur tearuinte dhaibh am mòr-shluagh a leantainn, 
agus mar so thèid iad air an aghaidh ann an 
slighe peacaidh ; agus ged a spìonar neach agus 
neaeh eil' uatha, d' an tilgeil ann an ifrinn, cha 
chuir so oillt orra, oir cha lèir dhaibh e àit' an' do 
thilgeadhiad: agusmothruaigh ! triallaidh iad ann 
an slighe peacaidh gun fhios aca gu'm beil an 
luchd-gaoil agus comuinn, a th' ann an dòrainn, 
a chaoidh so gu goirt. Bu mhath leis an duine 
dhoichiollach shaibhir ann an ifrinn, neach a thoirt 
rabhadh d'a chùignear bhràithrean, mu'n rach- 
adh iad do dh' ionad na dòrainn sin. 
(Luc. xvi.) Is coltach gu'm b' aithne dha an 
rùn agus an giùlan, agus gu'n robh cabhag orra 
chum ifrinn, gun smuainteachadh gu'n robh am 
bràthair an sin ; seadh, agus gur gann a chreid- 
eadh iad aon neach a dh' innseadh dhaibh gu'm bu 
chòmhnaidh dha ionad na chlaoidhe sìorruidh. Is 
cuimhneleamsealladh, a dh' innis duin' uasalàraid 
domh, a chunnaic e-fèin air drochaid Shebhuirn. 
Bha fear ag iomain treud reamhar uan, agus 
choinnich ni-eigin iad a chuir sgaoim orra, a 
thug air aon diù leum thar balla na drochaid, 
agus air sleamhnachadh da chasaibh, thuit e 128 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

anns an t-sruth ; chunnaic càch an t-uan so a* dol 
às an sealladh, agus leum gach aon diù an deigh 
a chèile thar an drochaid anns an t-sruth 
cheudna ; agus is beag nach do bhàthadh iad 
uile ; cha robh fios aig an deireadh ciod bu dìol 
do 'n toiseach, ach shaoil iad gu'm bu tearainte 
dhaibh a mhòr-chuideachd a leantainn ; ach cho 
luath 's a thuit iad bun os ceann thar a' bhalla, 
mhothaich iad an t-atharrach. Is amhail a 
thachair do 'n t-sluagh fheòlmhor neo.iompaichte. 
Bàsaichidh neach làimh riu, agus tuitidh e ann 
an ifrinn, agus leanaidh neach eii' e: agus 
triallaidh càch air an luirg, do bhrìgh nach 
smuaintich iad c'àit' an deach iad. Ach 'nuair a 
dh' fhosglas am bàs an sùilean, agus a chì iad an 
dòrainn a th' air an taobh eile do 'n bhalla ; 
seadh, ann an saoghal eile, ciod nach tugadh iad 
air son a bhi far an robh iad roimhe. 

6. Os-barr, tha nàmhad mi-runach, innleachd- 
ach, agus neo-f haicinneach aig daoine ; nàmh- 
aid a leagas a cheap-tuislidh anns an dorch ; 
agus is priomh-obair dha 'bhi bacadh an 
iompachaidh ; 'g an cumail far am beil iad ; a' 
cuir ìompaidh orra gun an sgriobtur a chreidsinn ; 
gun dragh a chuir air an inntinnean leis ; droch- 
bharail a bhi ac' air beatha dhiadhaidh ; a meas 
gur anabharr neo-fheumail i, agus gu'n tearnar 
iad gun iompachadh, agus gun urrad dragha ; 
agus gu'm beil Dia cho tròcaireach 's nach ièir- 
sgrios e an leithid sin ; air a' chuid is lugha, gu'm 
faod iad fuireach tamall beag eile ; an leòir 
sòlais a ghabhail ; an saoghal a leantainn beagan 
ni's faide; agus an sin, cùl a chuir ris le aith- NEO-I0MPAICHTE. 129 

reachas. Leis na h-innleachdaibh mealltach so, 
cumaidh an diabhol cuid mhòr do 'n t-sluagh fo 
bhruid, agus treòraichidh se chum a dhòrainn 
fèin iad. 

Is iad sin, agus an leithid eile do chnaip-starr- 
aidh, a chumas anabharra sluaigh o iompachadh. 
Ge do chaith Dia agus Criosd, an Spioraid 
Naom-h' agus luchd-teagaisg, urrad do shaothair 
air an iompachadh ; gidheadh, do-bhrìgh gu'n do 
chuireadh tosd air an reuson, agus nach urrainn 
iad freagairl; a thoirt do'n Tighearn' a ghlaodhas 
'nan deigh, il Pillibh, pillibh, c'arson a bhàs- 
aicheas sibh ?" chailleadh gach saothair a bhuil- 
icheadh air cuid mhòr dhiù ; agus cha-n fhàg iad 
a nis' aig luchd-teagaisg r'a dheanamh, ach 
suidhe sìos, agus an dòrainn a chaoidh. 

Thaisbean mi nise duibh reusontachd iarrtais 
Dhè, agus mi-reasontachd as-ùmhlachd dhaoine 
aingidh. Agus mur dean so feum, agus ma 
dhiùltas daoine pilleadh, bheirear fainear anns atl 
àit' is faigse, cò aig tha choire ma thèid iad am 
mugha. Agus treòraichidh so mi chum an 
teagaisg dheireannaich, ni is e so. 

Teagasg VII. Mur iompaich na h-aingidh an 
deigh so uile, cha n-e coire Dhè ach an coire fèin 
gu'n sgriosar iad ; oir bàsaichidh iad do bhrìgh 
gur ròghnaiche leo bàs na iompachadh. 

Ma thèìd sibh do dh y ifrinn, cò abheir furtac/id 
dhuibh ? Shaor Dia e.fèin o 'r fuil ; cha laidh 
coire bhur lèir-sgrios air-san. Faodaidh fear- 
teagaisg neo-chùramach, agus an dream a bheir 
misneach dhuibh anns an olc^ agus nach toirmisg 
'tir peacannan dhuibh, cuid d J ur ciont' a tharr- 
uinn orra fèin ; aeh bithibh cinnteach, nach agrar 130 GAIRM DO'N T-SLtJAGH 

air Dia i ; Ars' an Tighearna mu Fhion-lios gun 
toradh, an deigh dha a thogail aun am fonn 
tarbhach, na clachan a thilgeil às, agus rogha 
nan crann fiona shuidheachadh anm " Ciod 
tuilleadh a ghabhadh deanamh ri m' f hion-lios 
nach d' rinn mi ann ?" (Isa. v. 4.) Mar an 
ceudna, am faodadh Dia tuilleadh a dheanamh 
ruibhs' ach na rinn e ? Chruthaich e bhur cuirp 
gu h-iongantach ; chuir e anmannan reusont' 
annta d' an riaghladh ; chùm e suas sibh le 
chumhachd; dh' altrum e sibh le mhathas ; 
thug e air creutairean eile bhi freasdalach dhuibh ; 
thug e dhuibh lagh cothromach iomlan d' ar 
stùradh : an uair a bhris sibh e, agus a chuir sibh 
às duibh fèin ; dh' amhairc e oirbh le tiom- 
chridhe, dh' aontaich e gu h-iongantach gràs- 
mhor Aon Mhac Sìorruidh a bhàsachadh, mar 
ìobairt air son 'ur peacaidh, agus bha e ann an 
Criosd a' rèiteachadh an tsaoghail ris fèin. 
Thug Criosd duibh e-fèin, agus beatha shìorruidh 
mar thiodhlac saor, ma ghabhas sibh e agus ma 
philleas sibh. Air a' chumhnant reusonta so 
thairg e dhuibh gu saor làn-mhathanas 'n ur n' 
uile pheacaidh. Sgrìobh e so 'na fhacaì, naisg 
se e le spiorad agus thairg e dhuibh e le luchd- 
teagaisg gu minig, agus ghuidh iadsan oirbh a 
ghabhail agus pilleadh ri Dia. Thug iad earail 
oirbh 'na ainm, reusonaich iad a' chùis ruibh, 
agus fhreagair iad 'ur n-uile chunnuilean fanna. 
Dh' fhuirich Dia fada ruibh. Dh' fhuilig e.ana- 
cainnt uaibh. Chùm e suas sibh gu gràsmhor 
ann am meadhon 'ur peacaidh : chuartaich e sibh 
leis gach gnè throcair ! choimeasg e sòlas le V 
dòlas, a' cuimhneachadh ur n-amaideachddhuibh, NEO-IOMPAICHTE. 131 

agus d' ur gairm g' ur cèill ; bu tric a Spiorad a' 
gleachdribhurn-anmaibh, agusagràdh riù fa-leth, 
" Pi!l a' pheacaich, pill air iarrtas do Dhè* : 
c'ait' an triall thu ? ciod is obair dhut ? An 
aithne dhut do chrìoch, no ceann t' uighe ? 
Cia f had a bheir thu fuath do d' chàirdean, agus 
gràdh do d' naimhdean? C' uin a thrèigeas tu 
gach peacadh, a philleas tu ri d' Dhia, a bheir thu 
suas thu fèin d'a ùmhlachd, agus a chuireas tu 
t' Fhear-saoraidh ann an sèilbh t'anma ? C'uin a 
thàrlas so ?" Thagradh leas t'anma riut air a 
mhodh so. Agus air dhut a bhi mall, sparradh 
ort cabhag a dheanamh, agus ghlaodh Dia riut 
greasad ort, ag ràdh, <c An diugk, am feadh a 
mhaireasan latha^ na cruadhaich do chridhe : nach 
pill thu nise gun tuilleadh dàlach ?" Chuireadh 
beatha ann ad thairgse : leigeadh ris. dut an 
sòlas nèamhaidh anns an t-soisgeul. Dhèarbhadh 
dhut a chinnt, agus cinnte dùrainn shìorruidh na 
h-aiteam a chaidh am mugha. Mar b'àill leat 
sealladh do fhlaitheas na glòire, agus do dh' 
ifrinn na dòrainn f haicinn, ciod tuilleadh a dh' 
iarradh tu. Nochdadh dhut Criosd air a cheusadh 
am fianais do shùl, (Gal. iii. J.) Dh' innseadh 
dhut gu minig, gur duine càillt thu mar pill thu ; 
agus is cò tric a chuala tu olc agus diomhanas 
peacaidh ; agus faoineachd sòlais agus saibhris 
an t-saoghail so ; giorrad agus neo-chinntichead 
do bheatha : agus sìorruidheachd sòlais agus 
dòrainn an t-saoghail eile. Leigeadh so agus 
tuilleadh ris dut, a rithist agus a rithist ; gus an robh 
thu sgìth 'ga èisdeachd : agus is lughaid a thug 
thu fainear e, gun cuala tu e cho tric, mar chù 
gobha, air an d' f huair cleachdadh buaidh cho 132 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

mòr, 's gu n caidil e gu suaimhneach fofhuaim 
nan òrd, agus na drithleannan a' sradadh mu 
chluasan ; agus ged nach d'iompaich so uile thu, 
gidheadh, tha thu beò, agus gheibh thu tròcair 
an diugh, ma 's àill leat i. A nise leig a' chùis 
fo bhreth do reusoin fèin ; agus fiosraich dheth, 
an i coire Dhè no do choire fèin, ma thèid thu 
am mugha gun iompachadh an dhèigh so uile ? 
Ma bhàsaicheas tu nise . is ann do bhrìgh gur 
fearr leat bks na beatha. Ciod tuilleadh a dh' 
f haodar a ràdh riut ? No innis fèin mas 
aithne dhut, ciod eii' an dòigh air an teasairgir 
thu ? An abair thu, " Bu mhath leam iompach- 
adh mar nuadh-chreutair, adh cha-n urra mi ; 
'b.u mhath leam mo chuideachd, mo smuaintean, 
mo bhriathran, agus mo ghniomharran atharrach- 
adh, ach cha-n urra mi sin a dheanamh. Nach 
b' urrainn thu nà'm b* àill leat ? Ciod a bhac thu 
ach aingeachd do chridhe fèin ? Cò a thug 
ort peacachadh ; no a chum air t' ais thu bho leas 
t' anma ? Nach robh an teagasg, an ùin' agus 
an comas ceudna agadsa gu bhi diadhaidh, a bha 
aig do dheagh nàbaidh ? Agus c'arson nach 
faodadh tusa bhi diadhaidh mar an ceudna ; an 
do dhùineadh dorus na h-eaglais ort ? no, nach 
do chum thu-fèin a mach thu ? no, nach do 
shuigh agus nach do chaidil thu ; agus nach 
cuala tu mar nach cluinneadh tu. An do chnir 
Dia cunnuil ort 'na fhacal, an uair a thug e 
cuireadh do pheacachaibh pilleadh ; agus agheall 
e dhaibh tròcair na'm pilleadh iad ? A.n dubhairt 
e, Bheir mi mathanas do gach neach a ghabhas 
aithreachas, ach dhutsa ?" An do dhiùlt e comas 
aoraidh dhut ? an do thoirmisg exihut ùrnaigh a NEO-IOMFAICHXE. 133 

dheanamh, ni 's mò na do chàch ? tha fios 
agad nach do thoirmisg. Cha d' iomain Dia 
uaithe thu, ach theich thu-fèin uaithe. Agus 
an uair a ghairm e d'a ionnsaidh thu, cha 
b' àill leat teachd. Na'n diultadh Dia dhut geall- 
adh agus tairgse choitcheann na tròcair, no na'n 
abradh e riut ; u Seas uam, cha bhi gnothach sam 
bith agam ri d' leithid ; na dean ùrnaigh rium, 
oir cha-n èisd mi riut. Cha toir mi feart air 
t' aithreachas air a mheud, agus cha f hreagair mi 
a dh'aindeoin cho dùrachdach sa dh' iarras tìi 
tròcair.'' Murfàgadh Diaagad mar mhuiniginn 
ach an-dòchas bha sàr leith-sgeul agad. Agus 
dh' fhaodadh tu a ràdh, Carson a ghabhas mi 
aithreachas, agus a philleas mi, agus gun fheum 
sam bith dhomh ann ? Ach cha b' e so do 
chòr-sa. B' f hurusda dhut Criosd a bhi agad 
mar Thighearna agus.mar Lèigh, mar tha e aig 
daoin' eile, ach cha b' àill leate ; do-bhrìgh nach 
do mhothaich thu tliu-fèin tinn ni's leòir air son 
an lèigh ; agus nach b' àill leat dealachadh ri 
t' easlainte : thubhairt thu le d' chridhe mar an 
luchd-ceannairc " Cha-n àill leinn amfearsomar 
rìgh." (Luc. xix. 14.) Ghabhadh Criosd thu fo a 
sgiathaibh slàinteil, ach cha b'àill leat sin, (Mat. 
xxiii. 37.) Nach anabarrach an spèis do leas 
dhaoine a thaisbean an Tighearna 'na fliacal 
naomha ? Nach mòr an tiom-chridhe leis an 
dubhairt e, " O ! nach èisdeadh mo shluagh rium ! 
nach imicheadh Israel a'm shlighibhi !'* (Sal.lxxxi. 
13.) O ! gu'm biodh an gnè chridhe so annta, 
gu'm biodh m* eagals' orra, agus gu'n gleidheadh 
iad m' àintean uile a ghnà, a chum gun èireadh 
gu math dhaibh agus d' an cloinn gu bràth ! O J 

N ]34 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

gu'm bhiodh iad glic, O ! gu'n tuigcadh iad so, 
gu'n tugadh iad fainear an crìoch dheireannach V 
(Deut. v. 29— xxxii. 29.) Bhiodh Dia dhut 
raar Dhia, agus bheireadh e dhut sonas mòr mar 
do mhiann, na'n tugadh tu gèill d'a; ach thug 
thu barrachd spèis do'n t-saoghal agus do'n f heòil 
na thug thu dba, agus uime sin cha d' èisd thu 
ris ; ge do mhol thu e a' toirt cliù dha ; 
gidheadh cha b' àill leat e fa-dheireadh. Air an 
aobhar sin cha-n iongantach ged a thug e suas 
thu do dh' ana-miannaibh do chridhe, a ghluasad 
a rèir do thoile f&n. Dh' aontaich e chùis a 
thagradh riut, agus chuir e mar cheist ort, 
" Ciod a ta annamsa, no ann am obair is gu'm 
bitheadh tu cho mhòr am' aghaidh ? Ciod an 
cron a rinn mi ort a pheacaich ? an do thoill mi 
an gnàthachadh mi-shuairce so o d' làmhaibh ? 
Is iomadh tròcair a nochd mi dhut ; agus c'arson 
a ni thu dimeas orm ? Am mise no 'n diabhol is 
nàmhaid dhut ? An ann o bheatha naomh' no bho 
ghiùlan peacach, a tha aobhar agad teicheadh ? 
Ma thèid thu am mugha, 's tu fèin an coireach ; 
oir thrèig thu mise doDhia tearmainn. a Smachd T 
aichidh t' aingidheachd fèin thu, agus ni do chùl- 
sleamhnachadh fèin do chronachadh : aithnich 
uime sin agus faic, gur olc agus searbh an ni gun 
do thrèig thu mise ?" (Ier. ii. 19.) Ciod an cron 
a fhuair thu dhomh, an uair a thrèig thu mi as^us 
a lean thu diomhanas ? 

Tha 'n Tighearn a' gairm nèamh agus talamh 
mar f hianais a thagradh r'a shluagh. (( Eisdibh-sa 
O shlèibhtean co-strì an Tighearna, agus sibhse 
a bhunaitean laidirnatalmhuinn; ortha co-strìaig 
an Tighearna r'a shluagh, agus tagraidh e ri NEOIOMPAICHTE. 136 

Israel. O ! mo shluagh, ciod a rinn mise ort, 
agus ciod anns an do sgìthich mi thu ? tog fianais 
a'm' aghaidh, oir thug rù nios thu à tìr na h-Eiphit, 
&c. (Mic. vi. 2 — 4.) " Cluinnibh O nèamhan, 
agus tabhair èisdeachd o thalaimh ; oir tha an 
Tighearna labhairt ; Dh' altrum mis' agus thog mi 
suas clann, agus rinn iad ceannairc a'm' aghaidh. 
Is aithne do'n damh a shealbhadair, agus do'n 
asail prasach a maighistir ; ach cha n-aithne do 
dh' Israel ; cha n-eil mo shluagh sa toirt fainear. 
Ah, cinneach peacach ! sluagh luchdaichte ìe 
aingidheach, sìol nan daoidh !" &c. (Isa. i. 2 — 4.) 
44 O shluagh amaideach agus gun chèill? nach 
easan t' athair a cheannaich thu ? nach d'rinn e 
thu, agus nach dodhaingnich e thu?'' (Deut.xxxii. 
6.) An uair a chunnaic Triath na slàinte gu'n do 
chuir thu cùl ris-fèin, gu'n d' f hàg thu e, agus gu'n 
robh thu a' sealg nithediombuan saoghalta, leig e 
do ghòraich ris dut, agus ghairm e thu gu obair bu 
tarbhaich, ag ràdh, Si C'arson a ta sibh a caith- 
eamh airgeid air ni nach aran ? agus bhur shaothair 
air ni nach sàsaich ; Eisdibh le deagh aire rium-sa, 
agus ithibh an ni a ta math, agus gabhadh 'ur 
n-anam toil-inntinn ann an cuilim shòghmhoir. 
Aomaibh 'ur chluas agus thigibh am ionnsaidh-sa; 
èisdibh agus mairidh 'ur n-anam beò, agus ni mi 
ruibh co-cheangal sìorruidh, eadhon tròcair- 
ean cinnteach Dhaibhidh." (Isa. Iv2, 3.) Iarraibh 
an Tighearna, am feadh a ta e r'a fhaotainn; 
gairmibh air, am feadh a ta e am fagus. Trèig- 
eadh ant-aingidh ashlighe, agus anduineeacorach 
a smuaintean agus pilleadh e ris an Tighearn, 
agus nochdaidh e tròcair dha ; agus ri ar Dia-ne, 
oir bheir e mathanas gu pailt. (Rann. 6. 7-") I3d GAIBM DO N T-SLUAGH 

Agus an uair nach èisdeadh tu, nach tug thu 
do'n Tighearn' aobhar gu gearan ort, agus coire 
do leir-sgrios f hàgail air do rag-mhuinealachd 
fèin ? Ci Biodh ioghnadh oiibh, O nèamhan 
mu'n ni so, agus biodh uabhas oirbh ; deir an 
Tighearna ! òir chuir mo shluaghsa dà olc an 
gniomh ; thrèig iad mise tobar nan uisgeachan 
beò, agus chladhaich iad a mach dhaibh-fèin sluic, 
sluic eu-dionach nach cùm uisge." (Ier. ii. 12, 13.) 
Is minig a thug Criosd cuireadh saor d'hut, ag 
ràdh. " An neach air am beil tart, thigeadh e ; 
agus g b'e neach leis an àill gabhadh e uisge na 
beatha gu saor." (Tais. xxii. 17.) Ach an deigh 
gach tairgse, thug sibh aobhar dò Chriosd an 
gearan so a dheanamh ; *' Gidheadh cha-n àill 
leìbh teachd am ionnsaidhsa chum gu'm faigheadh 
sibh beatha, ,> (Eoin. v. 40.) Thug e cuireadh dhut 
chum fleadh nan naomh ann an rìoghachd a 
ghràis : agus o nach robh toil agad d'i, ghabh thu 
mar leith-sgeul, nach ceadaicheadh t' f hearann, 
do sprèidh, agus do ghnothaichean saoghalta dhut 
g^ill a thoirt d'a chuireadh, agus mar so, bhros- 
naich thu e chum fèirge, agus chuir e roimhe nach 
blais thu air a shuipeir gu bràth. (Luò. xiv. 15 
— 25.) Cò nis' an coireach, cò ach thu fèin ? 
cò is priomh-aobhar do d' lèir-sgrios ach do 
thoil cheannairceach fèin ? oir ròghnaich thu dol 
am mugha. Leig Criosd fèin ris a' chùis gu 
h-iomlan. 4f Tha gliocas ag èigheach a muigh, 
anns na sràidibh, tha i a' cur a mach a gutha; 
ann an àitibh sònraichte a' cho-chruinneachaidh 
tha i ag èigheach, ann am fosgladh nan geata; 
anns a' bhaile tha i a' cur a mach a bfiathran, ag 
radh. Cia f had, a dhaoine baoghalta, a ghràdh- NEO IOMPAICHTE. 139 

mhilleadh an uair a ta tròcair dlù dhaibh ; ach 
cha 'n èisd iad ruinn. Tha sinn ag earalachadh 
orra am peacadh a thrèigsinn, agus ruith a 
dh'ionnsaidh Chriosd gun dàil, agus rud-eigin 
truais a ghabhail dhiù fèin : ach cha chuir iad 
tiom-chridhe no tròcair an gniomh. Gidheadh, 
saoilidh iad gur neo-iochdmhor an ni do Dhia 
an sgrios gu sìorruidh. Och a thruaghanan a ta 
peacachadh gu deònach, togarach ! Cha n-e 
Dia a ta an-iochdmhor dhuibh, ach sibh-fèin. 
Fhuair sibh fios gur eigin dibh pilleadh no 
losgadh gu sìorruidh ; ach cha phill sibh. Fhuair 
sibh fios ma ghleidheas sibh peacadh, gu'n glèidh 
sibh mallachd Dhè leis ; gidhèadh, gleidhidh sibh 
e. Fhuair sibh fios nach eil slighe chum sonais 
ach slighe na naomhachd, gidheadh, cha bhi sibh 
naomha. Ciod eile b' àili leibh Dia a ràdh 
ruibh ? ciod eile b' àill leibh e dheanamh r'a 
thròcair ? Thairg e dhuibh i, agus dhiùlt sibh i. 
Tha sibh ann an doimhne peacaidh agus ann an 
cunnart dòrainn, agus shìn Dia a làmh thearmainn 
a mach dhuibh a gidheadh, dhiùlt sibh i. 
Ghlanadh e dhibh sàl peacaidh, ach 's fearr leibh 
oirbh e. Is ionmhuinn leibh 'ur n-ana-miannaibh, 
craos, misg agus macnus, agus cha trèig sibh iad. 
Am b' àill leibh gu'n giùlanadh Dia do nèimh 
sibh d'ur n-aindeoin? no ara b' àill leibh gu'n 
togadh e sibh-fèin agus 'ur peacadh do nèimh 
le chèile ? Is ni so cho do-dheanta ri iomp- 
achadh na grèine gu dorchadas. An saoil sibh 
gu'm fosglar na nèamhan tìorghlan, do'n anam 
neò-ghlan mhi-naomha ! Cha-n fhosglar gu 
bràth, do ni neo-ghlan sam bith. (Tais. xxi. 27.) 
" Ciod e comunn an t-solais ris an dòrchadas, agus 140 GAÌRM DO'n T-SLUAGH 

ciod an rèite a ta aig Criosd ri belial ? (2 Cor. 
vi. 14, 15.) Ciod a nis a ni sibh ? an glaodh sibh 
air tròcair o Dhia ? C'arson ? Ghlaodh Dia 
ruibh tròcair a dheanamh oirbh fèin, ach cha 
d'rinn. Chìluchd-teagaisgcuparinah-amaideachd, 
deoch mhillidh cuirp agus arima ann an làimh 
misgear, glaodhaidh iad ris iochd a dheanamh 
air fèin, agus gun an copan a chuir r'a bheul ; 
ach cuiridh e r'a bheul e, oir is toigh lèis e, agus 
òlaidh e às e ged rachadh ifrinn sios leis ; guh 
leith-sgeul sam bith ach nach faod e 'leaschadh. 
Ciod a dh' f hàodas neach a ràdh ri leithid sin do 
dhuine ? teagaisgidh sinn do thruaghanaibh 
aindiadhaidh, neo-chùramach, agus saoghalta, 
Nach dean a leithid so do ghiùlan an gnothach, 
agus nach toir e chum nam flaitheas gu bràth iad. 
Nam biodh torc fiadhaich an tòir oirbh nach 
luathàicheadh sibh 'ur ceum ? ach ged a' tha 
mallachd Dhè, agus ari diabhol, agus ifrinn an 
tòir oirbh, cha ghluais sibh, ach cuiridh sibh mar 
cheist, " Ciod e aobhar na cabhaig ?" Am beil an 
t'anam neo-bhàsmhor cho neo-luachmhor 'n'ur 
barail ? O ! deanaibh iochd oirbh fèin ! Ach 
cha toir iad fainear sinn, àgus cha ghabh iad 
truas sam bith dhiù fèin. Teagaisgidh sinn daibh 
gur searbh an crìoch ; oir cò is urra còmhnaidh 
a ghabhail anns an teine shìorruidh ? gidheadh, 
chà truagh leo iad-fèin. Agus an abair na 
truaghannan mi-nàrach sin, gu'm beil Dia ni's 
trocairich gu mòr, na gu ? n sgrios e iad. An uair 
is iad-fèin a tha gu dàna, an-iochdmhor, a' 
ruith a chum lèir-sgrios. Ge do rùigeamaid iad 
ceann-ruisgte, agus ge do chuireamaid ìompaidh 
orr'airarglùinibhjcha-nurrasinnstada'chuirorra; fcEO-lOMPAICHTÈ. 137 

àicheas sibh baoghaltachd ? agus a ghabhas 
luchd-fbchaid tlachd 'nam fochaid, agus a bheir 
amadain fuath do dh' èolas ? Pillibh ri m' ach- 
mhasan : feuch, dòirtidh mi mach mo spiorad 
dhuibh ; ni mi aithnichte mo bhriathran dhuibh. 
A chionn gu'n do ghairm mi^ agus gu'n do 
dhiùlt sibhse, gu'n do shìn mi mach mo làmh 
agus nach tug duine sam bith an aire : Ach gu'n 
do chuir sibh an neo-brìgh m' uile chomhairle, 
agus nach b' àill leibh a bheag do nTachmhasan : 
Ni mise mar an ceudna gàire ri'r sgrios-sa ; ni 
mi fanaid 'nuair a thig bhur n-eagal ; 'Nuair a 
thig bhur n-eagal mar f hàsaehadh, agus a thig 
bhur lèir-sgrios oirbh mar iomaghaoith ; 'nuair a 
thig teinn agus cràdh cridhe oirbh. An sin 
gairmidh iad ormsa, ach cha fhreagair mi ; 
iarraidh iad mi gu moch, ach cha-n f haigh iad 
ini ; A chionn gu'n d' f huathaich iad eòlas, agus 
nach do ròghnaich iad eagal an Tighearna* Cha 
b' àill leo bheag do m' chomhairle, rinn iad tàir 
air m' achmhasan uile. Uime sin ithidh iad do 
thoradh an slighe fèin agus lìonar iad le 'n 
innleachdaibh fèin. Oir marbhaidh claonadh 
nan daoine baoghalta iad, agus sgriosaidh 
soirbheachàdh nàn amadan iad fèin. Ach ge 
b'e dh' èisdeas riumsa, gabhaìdh e còmhnaidh an 
tearuinteachd, agus bithidh e saor o eagal uilc." 
(Gnà. i. 20—33.) Mheas mi iomchuidh an 
teagasg so a chuir an cèill duibh gu h-iomlan, do 
bhrìgh gu'n leig e ris làn-aobhar lèir sgrios nan 
aingidh. Cha sgriosar iad do bhrìgh nach do 
teagaisg Dia iad, ach a chionn nach do ghabh iad 
fòghlum. Cha tèid iad am mugha do bhrìgh 
nach do ghairm Dia iad, ach a chionn nach do 138 GAIRM DO'n T-SLUAGH 

phill iad air iompaidh. Is i an toil fèin fior-aobhar 
an truaighe. 

O na briathraibh a labhradh faodaidh sibh na 
nithe so leanas fhòghlum : — 

1. O so chì sibh, nach toibheum agus ain- 
diadhachd a mhàin Dia a choireachadh air son 
lèir-sgrios dhaoine ; ach mar an ceudna, gur mi- 
nàdurraannidonah-aingidh a'chasaid soadhean- 
amh an aghaidh an Cruthadair. Glaodhaidh iad 
gu gearanach, ag ràdh, nach tug Dia gràs daibh, 
gu'm beil a bhagradh borb, agus na leigeadh Dia 
gu'n sgriosar gach duine neo-iompaichte agus mi- 
naomha ; agus is cruaidh an gnothach leo gu'n 
smachdaichear peacadh diombuan le dioghaltas 
bith-bhuan ; agus is cainnt daibh ma thèid iad 
am mugha nach faod iad a leasachadh : An uair 
is sìor-obair dhaibh a' bhi sgrios an anmann- 
an, agus cha chùm iad làmhan o 'n cron fèin air 
iompaidh Dhè no dhaoine. Saoilidh iad gur neo- 
iochdmhor an ni do Dhia an sgrios, gidheadh, tha 
iad cho an-iochdmhor dhaibh fèin, 's gu'n ruith 
iad gu dian do dh' ifrinn ; ge d' innis Dia dhaibh 
nach eil i ach ro ghoirid uatha, gidheadh, cha 
chuir iompaidh, gealladh, no bagradh stad orra. 
Chì sinn gur beag nach eil iad làn-mhillte : Tha 
'm beatha neo-chùramach, feòlmhor, saoghalt', a' 
dearbhadh gu'm beil iad fo chumhachd an dia- 
bhoil ; tha fios againn ma thig bàs orra gun 
iompachadh nach faod an saoghal gu lèir an 
teasairginn ; agus do thaobh neo-chinntichead 
am beatha, is aobhar eagail gach latha gu'n tuit 
iad ann an teine na dòrainn. Air an aobhar sin 
tha sinn a' guidheadh gu dùrachdach orra, truas 
a ghabhail ran anmaibh, agus gun iad fèin a Neo-iompaichte. 141 

aòh do dh' ifrinn thèid iad! ach cha chreid iad 
gur i is ceann-uighe dhaibh, gus ari tuit iad innte ! 
Ged a ghuidheas sinn orra air sgàth ari Dè a 
chruthàich agus a ghleidh iad ; air sgàth Chriosd 
a bhàsaich air an son ; agus air sgàth an arimaibh 
bochda ; truas a ghabhail diubh fèin ; gun dòl 
rii's faìd' air ari t-slighe do dh' ifrinn ; ach pilleadh 
ri Criosd, am feadh a ta 'làmhan sìnte rìiach ; 
tòiseachadh air beatha nuadh, am feadh a ta dorus 
nan gràs fosgailte ; agus tròcair a ghabhail, am 
feadh a ta tròcair r'a faotainn : ge do ghuidheas 
sinn s'o orra cha-n atharraich ar n-iompaidh iad. 
Ged a b' ionann leinn e 's am bàs, cha-n urrainn 
sinn a thoirt orra urrad agus smuainteachadh 
air an cunnart, agus ni's lugha gu mòr na siri 
pilleadh uaithe. Gidheadh, is furasd leo'aràdh, 
" Tha dùii agaiiin gu'm bi Dia tròcaireach. , ' Ach 
afi do smuàintich sibh riamh gu'n dubhairt e. " Is 
sluagh gun tuigs' iad, uime sin c'ha ghabh an Tì 
a rinn iad truas diubh, agus cha nochd easan a 
dhealbh iad caoimhneas dhaib'h." (Isa. xxvii. 11.) 
Mur sgeudaich neach eile sibh air dhuibh a bhi 
lomnochd, mur beathaich e sibh air dhuibh a bhi 
acrach : ma thilgeas e sibh ann am prìosan ma 
bhuaileas, agus ma chlaoidheas e sibh ; nach 
abair sibh gur duine gun iochd e? Ach, ni sibh 
a mhìle urrad so oirbh fèin. Tilgidh sibh naibli 
'ur n-anmaibh agus 'ur cuirpgu sìorruidh, ach cha 
ghearain sibh 'ur nan-iochd fèin gu bràth. 
Seadh, ach is èigin, (mar a shaoileas sibh) gur an- 
iòchdmhor an Dia a dtV fhuirich ruibh gù trò- 
caireach gus a nis, ma smachdaicheas e sibh fa- 
dheireadh. Mur toir an Dia Naomha comas do 
nà truaghanaibh tràilleil so' saltairt le dìmeas atr 142 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

fuil a Mhic, agus mar na h-Iudhaich, a bhi 
tilgeadh smugaid 'na aodann ; a bhi deanamh tailceis 
air Spiorad nan gràs ; fanaid air peacadh, agus 
magadh air naomhachd ; a bhi deanamh tuilleadh 
dimeas air tròcair shlàinteil, na air salachar ana- 
miannaibh feòlmhor ; agus an dèigh so uile, mur 
teasairgear iad leis an tròcair a dhiùit iad, agus 
nach b' àill leo, cha 'n abair iad ach an-tighearn 
gun iochd ri Dia fèin. Ach is easan am breith- 
eamh fìreanach a chothromaicheas gniomharran 
air meidh a cheartais neo.chlaon ; ged nach 
cliùthaichear e ann an lathair cathair breitheanais 
nan truaghan tàireil sin 

Is aithne dhomh iomadh gearan sònraicht' a ni 
daoine neo-iompaicht' air an Tighearna, ach 
cha stad mi aig an àm so r'an àireamh. 
Nam biodh luchd-connspaid an t-saoghail, cho 
cùramach a seachnadh peacaidh agus lèir- 
sgrios, 's a bha iad dìcheallach a rannsachadh 
aobhar na dòrainn, agus d' a cuir a leth Dhè, 
chuireadh iad an geur-chùis an gniomh air mhodh 
bu tarbhaiche dhaibh fèin, agus dheanadh iad ni 
bu lugha do dh'eacoir air an Tighearna. An 
uair a tha duaichneachd cho gràineil ri peacadh 
annainn, dioghaltas an-trom an tòir air ar n-anm- 
annan, agus ifrinn a' fosgladhgu h-uabhasach d'ar 
slugadh beò ; shaoileadh neach gu'm bu cheist 
shoilleir, sho-fhreagraidh, Cò e an coireach ? An 
e Dia, no 'n duine ceann-aobhar na dòrainn sin ? 
Is luchd-breithe cho càirdeil dhaibh-fèin cuid 
do dhaoine, 's gur usa leo gearan a dheanamh air 
mathas neochrìochnach fhoirfidh, na air an 
anmaibh droch-bheusach fèin ; is teòm iad air 
aithris air an ceud- shinnsireachd a thuirt ri Dia. NEO-IOMPAICHTE. ] 43 

" Mheall an nathair mi agus dh'ith mi." Agus a 
bhean a f huair mi uat fèin, thug i dhomh, agus 
dh'ith mi." Mar so dh' f hàg Adhamh agus Eubh 
gu cealgach coire an ceannairc air Dia fèin. 
Agus mar an ceudna ars' an sliochd neo-iom- 
paichte. ri Dia, " Tha 'n t-eòlas a thug thu dhuinn 
neo.f hoghainteach a \.hum ar leas a thuigsinn ; 
tha'n toilaf huair sinn uatneo-chomasach air sonas 
a ròghnachadh ; tha na cuspairean leis an do 
chuartaich thu sinn, a' mealladh furachrais ar 
n-anma d' an ionnsaidh fèin ; agus tha 'm 
buaireadh d' an do cheadaich thu ionnsaidh a 
thoirt oirnn, a toirt buaidh." Ann an aon fhacal, 
ge do chruthaich Dia an duine ann an inbh 
beagan is isle na inbh nan aingeal, gidheadh, cha 
toilich ni sam bith an t-aingidh is isle na làn- 
f hoirfeachd an Uile-chumhachdaich ! 

Cun. Ach cha-n urrainn dhuinn sinn-fèin iomp- 
achadh ; mur iompaich Dia sinn ; cha.n urrainn 
duinn ni sam bith a dheanamh gun ghràs Dè : 
cha n-ann o'n tì leis an àill no bho'n tì a ruitheas, 
ach o Dhia a ni tròcair. 

Freag. Tha dà ghnè thròcair aig Dia r'an 
nochdadh : tròcair an iompachaidh ; agus tròcair 
an tslànachaidh ; agus cha toir e tròcair na 
slàinte ach a mhain do'n dream leis an àill i, agus 
a ruitheas d'a h-ionnsaidh ; oir gheall e i dhaibh- 
san, agus dhaibh-san a mhàin. Ni tròcair an 
iompachaidh daoine ain-dheònach deònach ; 
agus ged nach airidh 'ur toil agus 'ur dìcheall 
fèin air gràs Dhè ; gidheadh, tha 'ur diùltadh 
toileach a' toilltinn nach toirear dhuibh e. Is i 
bhur n an-toil fèin 'ur neo-chomas, agus cha ghabh 
i leith-sgeul 'ur peacaidh, ach an-tromaichidh 144 GAIRM Do'n T-SLUA.GH 

si e. B' f hurasda dhuibh pilleadh na'm b' àillleibh ; 
agus ma tha bhur toil cho thruaillidh, 's nach 
faod ni sam bith ach gràs foghainteach Dhè 'ur 
n-iompachadh, is mòid' ur n-aobhar an gràs so 
iarraidh, aontachadh leis, meadhonnan nan gràs a 
ghnàthachadh do rèir 'ur comais, gun an dearmad 
agus gun chathachadh 'n-an aghaidh. Deanaibh 
an ni is fearr a tha 'n 'ur comas, agus an sin 
gearanaibh ma bios aobhar agaibh, gu'n do 
dhiùlt Dia a ghràs duibh. 

Cun. Is coltach gu'm b' àili leat a ràdh fad,na 
h-ùine so, gu'm beil saor-thoil aig an duine. 

Freag. Gun dragh a chuir oirbh le connspaid 
dho-thuigsinn mu 'n t-saor-thpil ; toilicheadh sp 
sibh, gu'm beil saorthoil agaibh, no comas na 
nithe sin is àill leibh a ròghnachadh, agus na 
nithe sin nach àill a dhiùltadh. Mothaichidh gach 
duine an comas so ann fèin. Ach gu truagh! 
o anabharr ar neo-chùram's tric leinn gu'n gabh 
sinn arleas an ripchd ar n-aimhleis, agus gur mi- 
thaitneach.leinn e ; gun diùlt sinn e; agps gu'n 
gabh sinn ar n-aimhleas an riochd ar leas ; gu'n 
taitinn e ruinn, agus gu'n ròghnaich sinn e. A 
nise nach feumach an neo-chùram so air smachd- 
achadh Dhè d' ar mosgladh ; agus ma dhiùltas 
sinnmpsgladh gu bràth, nach do thoill sinn gu'm 
buanaich an smachd gu sìorruidh ? Abraibh 
gu'm beil nàmhaid mi-rùnach agaibh, a bheir 
ionnsaidh mhillteach oirbh gach uair a thachras 
sibh air, agus a mharbhas 'ur clann ! angabh sibh 
a' chainntso uaithe mar leith-sgeul, Cha rpbh saqr- 
thoil agam, is e so mo nàdur ; cha-n fhaod mi 
math a ròghnachadh mur toir Dia gràs domh ?" 
An gabh sibh leithsgeul o sheirbhiseach a ghoideas NEO-IOMPAICHTE. 145 

'ur maoin sbaoghalta ? An cùm an leith-sgeuì 
so murtairean agus meirleich o'n chroich ? Mur 
cùm, an saoilsibh gu'n saor e sibhs' o dhioghaltas 
an Uile-chumhachdaich air an d'rinn sibh sìor 
cheannairc ro dàna ? 

2. O so mar an ceudna thugaibh fainear na trì 
nithe sin.— (1.) Cia innleachdach am buair- 
eadair an diabhol. — (2.) Cia cealgach an ni am 
peacadh. — (3) Cia amaideach an creatuir an 
duine truaillte. Is innleachdach am buaireadair 
an diabhol da rìreadh, cuiridh e iompaidh air 
mòran triall chum an teine shìorruidh gu deònach, 
an aghaidh gach earail agus comhairl' a gheibh 
iad d'an cumail uaithe. Is ni mealltach am 
peacadh gu deimhin, cuiridh e drùidheachd air 
na mìltean chum sonas sìorruidh a chuir an geall 
neo-ni ! Is amaideach an creatair an dtiine gu 
dearbh, o'm meallar beatha bhith-bhuan le f hios, 
air son ni ro shuarrach ; seadh, agus le nàmhaid 
air am beil e làn-eolach. Shaoileadh tu gu'm bu 
ni do-dheante le duine glic sam bith e-fèin a thilg- 
eil an geall beagain air iompaidh an namhaid ann 
an teine, no'n uisge, no'n ann an sloc ghuail chum 
a sgrios : gidheadh, tha daoine so-aomaidh le 
iompaidh an diabhoil chum iad-fèin a thilgeil an 
ifrinn. Nam biodh 'ur saoghal 'n'ur làmhaibh 
fèin ; 's gu'm faodadh sibh a bhi beò gus am 
milleadh sibh sibh-fèin ; cia fhad a mhaireadh 
sibh air thalamh ? ach ged a tha 'ur beatha bhith- 
bhuan Vur làmhaibh fèin air chor 's nach millear 
sibh gu sìorruidh mar am mill sibh fèin sibh ; 
gidheadh, cia tearc iad a chumas an làmhan o'n 
ièir-sgrios fèin ? Mo thruaighe ! cia innleachd- 
o 146 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

ach an diabhol, cia truallaidh an duine, agus cia 
mealltach drùidheachd a' pheacaidh ? 

3. Tuigibhuaithe so mar an ceudna, nach mòr an 
t-aobhar iongantais ma bhacas daoine aingidh, 
daoine eile o thriall air an t-slighe do nèamh ; mas 
àill leo cho liugha neach a bhi neo-iompaichte 
's as urr iad ; na bu mhath leo mòran a tharruinn 
chum peacaidh agus an glasadh ann ! Am faod 
sibh dùil a bhi agaibh gu'n dean iad iochd air 
daoine eil 'nuair nach dean iad iochd orra fèin ? 
An saoilsibh gu'n sòr iad lèir-sgrios dhaoin' eile, 
'nuair nach sòr iad an lèir-sgrios fèin ? Cha 
mheasa do dhaoin' eil' iad na dhaibh fèin. 

4. Fa-dheòigh, foghlumaibh uaithe so, gur e àrd- 
nàmhaid an duine neo-iompaichte e-fèin ; gur e'n 
dioghaltas is mò a nithear air anns an t-saoghal 
so f hàgail dha fèin ; gur i mòr-obair gràs Dhè a 
theasairginn uaithe fèin ; gur còir d'a ghearan, 
agus d'a àrd chasaid a bhi air fèin, do bhrìgh nach 
eil obair is deacaire aige na cuir 'na aghaidh fèin ; 
no nàmhaid is mò aige na chridhe ana-miannach 
agus a thoil aingidh, ri ùrnaigh a dheanamh 
'nan aghaidh gu dùrachdach, agus ri gleachd 
spàirneil a chumail riù gach latha. Tuigibh na'm 
b' àill leibh math a dheanamh air daoine eile, agus 
an cuideachadh a chumnèimh, gur e cruaidh-chas 
is mò a th' agaibh anns an obair so an saoradh 
uatha fèin, o dhoiile inntinn, o'n toil thruaillidh, 
o n-ana-miannaibh do-theagaisg, o'm buaireas 
bras agus mi-riaghailteach. Dh' ainmich mi na 
nithe so chum bhur teagasg, agus fàgaidh mi 
agaibh iad gu smuainteach orra. 

A nis' a dhaoine rannsaich sinn a mach na NEOIOMPAICHTE. 147 

ciontaich mhòra sin, luchd-millidh an anma 
eadhon, daoine fèin, agus an toil ; agus ciod a nis 
a nithear riu, ach breth a thoirt orra do rèir an 
dearbhaidh a tha agaibh air am mi-rùn millteach ; 
agus earalachadh orra an aingidheachd dhòrainn- 
each so aideachadh ann an làthair an Tighearna, 
iad-fèin irioslachadh air a son, agus gun a cuir 
an gniomh tuilleadh gu bràth. Ris na trì cinn 
shònraichte sin cuirich rni beagan eile. — (1.) 
Chum iompaidh a chuir oirbh. — (2.) D' ur n-irios- 
lachadh. — (3.) D' ur n-ath-leasachadh, mas ion 
domh ciiiil a bhi agam gur urrainn mi sin a 
dheanamh. 

1. Is aithne dhuinn urrad do nàdur ro ghràs- 
mhor an Tighearn' a tha toileach math a dhean- 
amh agus tròcair a nochdadh ; 's nach eil aobhar 
againn umhail a chuir gur e aobhar ciontach ar 
dorainn, no a ràdh gu'm beil e an-iochdmhor. 
Oir is e ùghdar gach mathais, agus Dia tearmainn 
nan uiìe : cumaidh e suas iad le uile-chumhachd, 
riaghlaidh se iad le gliocas gun mhearachd, 
agus altrumaidh se iad le mathas nach traogh : 
Tha e ceart 'na uile shlighibh, agus naomha 'na 
uile ghniomharraibh, agus uime sin cha n-e 
ùghdar ar peacannan, oir, u Tha e math mar an 
ceudna do na h-uile ; agus tha achaomh-thròcair 
os-ceann uil' oibribh.'' Sal. cxlv. 9, 15 — 17» 

Ach is ni soilleir gu'm beiì inntinn an duine 
dorch, a thoilcrosta, agus ana-miannaibh a' tilgeil 
a shonais bun os-ceann ; tha e ri obair a lèir-sgrios 
fèin, le amaideachd agus le truailleachd. Na'm 
faiceadh sibh uan marbh air an t-slighe, cò dhiù 
a choiricheadh sibh air a shon a' chaora no'n 
sionnach nam biodh iad le chèile na^n seasamh dlù 148 GAIRM DON T SLUAGt 

dha ? Ma chi sibh taigh briste agus an teaghlach 
airam mort, an luaithe a shaoileadh sibh gur e 'n 
Rìgh no am breitheamh glic agus cothromach 
aig nach robh feum air am maoin a chuir às 
daibh, no 'm meirleach ladorna ? Air an aobhar 
sin arsa Seumas, i. 13 — 15. " Na abradh neach 
sam bith an uair a bhuairear e, tha mi air mo 
bhuaireadh le Dia ; oir cha chomasach Dia a 
bhuaireadh le olc, ni mò a bhuaireas e neach sam 
bith. Ach tha gach duine air a bhuaireadh, 'nuair 
a thairngear, agus a thàlaidhear e le'ana-mhiann 
fèin. An sin air bhi do'n ana-miann torrach, 
beiridh e peacadh : agus air do'n pheacadhabhi 
air a chrìochnachadh, beiridh e bàs." Chì sibh 
an so gur e am peacadh gineil 'ur n-ana-miannaibh 
fèin, agus nach còir ainmeachadh air Dia; agus 
gur e am bàs iarmad 'ur peacaidh fèin, agus an 
toradh sin a thilgeas e dhuibh air dha bhi abaich. 
Mar a tha nimh anns an damhanallaidh, tha 
ionmhas an uiìc annaibh fèin, o'n ginear 'ur lèir- 
sgrios ; agus o'n sniomhar lìontaibh 'ur dòrainn. 
Is ni soilleir gur e bhur nàdur fèin fior-aobhar 
'ur truaighe. 

2. Is ni soilleir gur sibh fèin luehd-sgriosaidh 
'ur n-anmaibh, o'n tha sibh cho ullamh gu gabhail 
ris gach gnè bhuairidh, ach beag, a thairgear 
dhuibh. Is gann a ta 'n diabhol cho ullamh d' ur 
brosnachadh a chum uilc 'sa tha sibh-fèin a thoirt 
èisdeachd dha, agus a dheanamh mar is àill leis. 
Ma bhuaireas e sibh gu barailean seacharanach, 
gèillidh sibh. Ma bhacas e dhibh deagh rùn, 
tha so so-dheante. Na'm fuaraicheadh e bhur 
deagh thograibh, cha n-e sin is do-dheante. 
Na'm b' àill leis 'ur n ana-miannaibh gràineil f had- NEO-IOMPAICHTE. 149 

adh, tha iad so-bheothachaidh. Nain b' àill leis 
'ur brosnachadh gu smuain, gniomh, no giùlan 
docharach tha sibh iasgaidh, cha-n f heum sibh 
bhur n-earalachadh g' an ionnsaidh. Cha ranns- 
aich sibh a shanus aimhleasach, cha chuir sibh 
cùl ris mar a chuireas e an cèill e ; agus cha 
mhùch sibh srad an uilc a sbèideas an diabhol 
annaibh : ach aomaidh sibh leis, bheir sibh 
coinneamh dha an leth na slighe, gabhaidh sibh a 
chomhairle, agus brosnaichidh sibh e d' ur 
buaireadh. Is furasda iasg cho chìocrach ruibh 
a ghlacadh ; iasg a ruitheas ag iarraidh lòin, agus 
a ghlacas an dubhan lòm mur tachair biadh is 
fearr air. 

3. Is ni soilleir gu'mbeil bhur lèir-sgrios uaibh 
fèin, o 'n a chuireas sibh an aghaidh gach ni 
agus neach a chuidicheas leibh, a theasairgeas 
sibh. a ni math dhuibh, no 'bhacas 'ur dòrainn. 
Chuidicheadh Dia leibh, theasairgeadh e sibh le 
fhacal, ach cuiridh sibh 'na aghaidh, oir is ro 
tbeann leibh iarrtas. Naomhaicheadh e sibh le 
a Spiorad, ach cuiridh sibh 'na aghaidh, agus 
mùchaidh sibh a chomhairle. Ma bheir neach 
sam bith achmhasan dhuibh air son peacaidh, 
bheir sibh anacainnt da ; agus na'rn b' àill leis 'ur 
n-iompachadh gu beatha naomh' agus fios 'ur 
cunnairt a thoirt duibh, bheir sibh ro bheag 
buidheachais da, ag ràdh, M Gabhsa cùram do 
d' leas fèin oir cha f hreagair thu air ar son.ne." 
No air a chuid is lugha, cuiridh sibh uaibh e le 
beag taing, agus cha phill sibh air iompaidh. Ge 
do bheireadh luchd-teagaisg fòghlum diomhair 
mar chuideachadh, cha tig sibh d' an ionnsaidh ; 
cha mhothaich ur n-anmannan dìblidh feum aca 150 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

fèìn air cuideachadh. Na'n ceasnaiclieadh iad 
sibh, tha sibh ro shean r'ar ceasnachadh, ged 
nach eil sibh ro shean a chum a bhi aineolach 
agus mi-naomha. Ge b' e ni is urr' iad a ràdh 
ruibh chum 'ur leas, tha sibh cho fhèin-spèiseil, 
agus ghlic 'n 'ur beachd fèin ; seadh, ann an 
doimhne bhur 'n-aineòlais 's nach toir sibh feart 
air aon ni nach còrd ri bhurbarailibh mearachdach, 
ach cuiridh sibh an aghaidh 'ur luchd-teagaisg, 
mar gu'm bu ghlice sibh-fèin na iad ; cuiridh sibh 
an aghaidh gach ni is urr' iad a ràdh ruibh, le 
bhur n-aineolas, 'ur ragmhuinealachd, 'ur conn- 
spaid amaideach, 'ur leithsgeulaibh fanna, agus'ur 
diùltadh mi-reusonta ; agus cha ghabh sibh gu 
fàillteach ri math sam bith a thairgear dhuibh. 

4, Osbarr is ni shoilleir gur luchd-fèin-sgrios 
sibh ; oir tharruinn sibh fèin aobhar 'ur lèir-sgrios, 
seadh, o'n Dia uile-bheannaichte. Cha chòrd 
ìnnleachd a ghliocais ruibh. Cha chòrd a cheartas 
ruibh, ach measaidh sibh e mar an-iochd. Cha 
chòrd a naomhachd ruibh, ach tha sibh ullamh 
gu smuainteachadh gur coltach ruibh fèin e, agus 
gu'm beil e cho suarrach mu pheacadh ruibh 
fèin. (Salm I. 21.) Cha chòrd fhìrinn ruibh, 
ach saoijidh sibh gur breugach a bhagradh. 
Ged a shaoileadh neach gu'm beil meas urramach 
agaibh air a mhathas, gidheadh, mi-ghnàthaichidh 
sibh e a neartachadh 'ur peacaidh, a thaobh gu'ni 
beil Dia tròcaireach, agus saibhir an gràs. 

5. Seadh, bheir sibh lèirsgrios o'n Fhear- 
shaoraidh bheannaichte, agus bàs sìorruidh o 
Thriath na beatha. Cha n-eil aobhar misnich is mò 
agaibh, na gu'n do bhàsaich Criosd air 'ur son ; 
mar gun rachadh cunnart bàis sìorruidh seac^ad, KEO-IOMPAICHTE. J51 

agus air an aobhar sin gur tearainte dhuibh 
peacachadh le dànadas : mar gu'm bu tràill 
Criosd do 'n diabhol, agus d' ar peacaibhs', agus 
mar gu'm b' èigin da feitheamh oirbh am feadh 
a bheir sibh obair dha ; agus do bhrigh gur e 
lèigh an anma, agus gu'm beil comas aige an 
dream sin uil' a theasairginn gu h-iomlan a thig 
a dh'ionnsaidh Dhè trìd-san, saoilidh sibh gur 
èigin da 'cheadachadh dhuibh a chuideachadh a 
dhiùltadh ; gur èigin da a chungaidh-leighis a 
mhi-bhuileachadh oirbh ; agus saoilidh sibh gur 
èigin da bhur teasairginn ged nach tig sibh da 
ionnsaidh ; mar so, 'si 'n earbsa dhàna 'ni sibh à 
bàs Chriosd is aobhar do chuid mhòir d' ur 
peacannan. 

Cha smuaintich sibh gu'n tàinig Criosd, a 
shaoradh a shluaigh o' m peacaibh, agus d' an 
naomhachadh mar shìuagh sònraichte dha fèin ; 
agus g' an co-dhaingneachadh ann an naomhachd 
a rèir iomhaigh an Athair nèamhaidh,, agus an 
ceannaird. Mat. i. 21. Tit. ii. 14. 3 Pead. i. 15, 16. 

6. Mar an ceudna, bheirsibh 'ur dòrainn fèin bho 
fhreasdal agus bho oibribh Dhè. An uair a 
smuainticheas sibh air eòlas agus òrduidhean 
sìorruidh Dhè, is ann d' ar cruadhachadh fèin 
ann am peacadh, no a' lionadh 'urnanma le 
smuaintibh connspaideach, mar gu'm bu chòir do 
dh'òrduidhean Dè obair aithreachais agus giùlan 
naomh' a bhuileachadh oirbh, no, mar gu'm b' e 
aobhar 'ur peacaidh, agus 'ur leir-sgrios. Ma 
smachdaichease sibh isàrd'urgearan; mashoirbh- 
icheas e leibh, is mòid' a dhi-chùimhnicheas sibh 
e agus a bheatha tha chum teachd. Ma shoirbh- 
icheas na h-aingidh 'n 'ur làthair their sibh gur co 152 GAIRM Do'N T-SLUAGH 

inhath bhi aingidh agus diadhaidh. Agus mar so 
bheir sibh 'ur bàs sìorruidh fèin ò gach ni. 

7. Agus bheir sibh an lèir-sgrios ceudna bho 
uile thiodhlaicean agus thròcairean bhur Dè. 
Thug e dhuibh iad mar chomhar a ghràidh, 
chum ùmhlachd a thoirt d'a fèin, ach gnàthaich- 
idh sibh iad an aghaidh iarrtais a chum 'ur 
n-ana-miannaibh feòlmhor fèin a shàsachadn. 
Ithidh agusòlaidh sibh chum 'ur n-acras agus-'ur 
n-iotadh a chasg, ach chan-ann achum glòir Dhè 
agus g'ar deanamh treun 'na obair. Mi-ghnàth- 
aichidh sibh 'ur n-èideadh chum mòrcuis proise. 
Tairngidh' ur saibhreas 'ur n-anmannan o nèamh. 
Sèididh 'ur n-urram agus 'ur deagh-chliù suas 
sibh le uaill. Ni an neart agus an t-slàint' a 
mhealas sibh, neo-chùramach dearmadach sibh mu'r 
crìch dheireannaich. Seadh, mi-ghnàthaichidh 
sibhtròcairdhaoineeile, chum'urdochannfèin. Ma 
chì sibh an urram agus am mòr-luach, brosnaich- 
idh so bhur fàrmad. Ma chì sibh an saibhreas, tha 
sibh ullamh a chum a shanntachadh. Ma dhearc- 
as sibh air maise, mosglaidh so bhur miann neo- 
gheamnaidh. Agus is math an ni mur mi-còrd 
sealladh do 'n diadhachd fèinruibh. 

8. Iompaichidh sibh gu peacadh na deagh 
thiodhlacan sin abhuilich Dia oirbh, agus meadh- 
onnan nan gràs a dheasaidh e d ? a eaglais. Ma tha 
ceudfadh no pàirtean agaibh n'is luachmhoire na 
th' aig daoin' eile, fàsaidh sibh ullach fèin-spèiseil: 
mur eilagaibh ach tiodhlacan coitcheann,measaidh 
sibh iad mar ghràsan sònraichte. Measaidh sibli 
èisdeachd 'ur dleasanais mar dheagh obair a 
ghabhas 'ur leith-sgeul, ged nach cuir sibh 'ur 
dleasanas an gniomh. Iompaichear 'ur n-ùrnaigli NEO-IOMPAICHTE. 153 

gu peacadh, do bhrìgh gu'n toir sibh spèis do 
dh' euceart 'n 'ur cridheachan" (Sal. lxvi. 18.) 
Agus do bhrìgh nach " trèig sibh eacoir" an uair 
a ghairmeas sibh air ainm an Tighearna, (2 Tim. 
ii. 22.) Tha bhur n-ùrnaigh na gràineilachd do- 
bhrìgh gu 'n tiondadh sibh 'ur cluas o èisdeachd 
an lagha, (Gnà. xxviii. 9.) Agus a chionn gur 
deise leibh " iobairt nan amadan" a thoirt do 
Dhia, na èisdeachd agus gèill a thoirt d'a fhacaì. 
(Ecles. v. 1.) Cha cheasnaich sibh sibh-fèin, roimh 
ghabhail Suipier an Tighearna, ach do bhrìgh nach 
dean sibh aithn' air corp an Tighearna, ithidh 
agus òlaidh sibh breitheanas duibh fèin. 1 Cor. 
xi. 28, 29. 

9. Seadh, ni sibh fàt.h peacaidh agus lèir-sgrios 
do 'n dream ris am bi bhur coluadar, agus 
d' an gniomharraibh, mabhioseagal Dè orra is 
beag oirbh iad. Ma bhios iad aindiadhaidh 
leanaidh sibh an ceuman. Ma tha na h-aingidh 
lionmhor, saoilidh sibh gur tearuinte dhuibh an 
leantainn Ie dànadas. Ma tha daoine diadhaidh 
tearc is mòid a ni sibh do dhimeas orra le 
dànadas. Ma ghluaiseas iad gu h-iomchuidh 
saoilidh sibh gu'm beil iad ro-fhaiceallach tear- 
uinte ; ma thuiteas aon dhiù ann am mearachd 
sònraichte, tuitidh sibh air a mhùin, agus pillidh 
sibh o naomhachd do bhrìgh gum beil daoine 
eile neo-iomlan an naomhachd : mar gu'm bu 
bharantas laghail dhuibh sibh-fèin a chuir às a 
mhuineal a chionn gun do chuir daoine neo- 
fhaiceallach iad fèin as na h-altaibh. Maleigeas 
am fuar-chràbhach ris e-fèin, is cainnt duibh gur 
ionann daibh uile, agus measaidh sibh gu'm beil 
sibh-fèin cho ionraic ris an dream is fearr dhiù, 154 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

Ma gheibh an duine crkbhach an tuisleadh is 
lugha, ma ghearras e mheur, bheir so misneach 
dhuibh 'ur sgòrnannan fèin a ghearradh. Ma 
labhras luchd-teagaisg ruibh gu soilleir saor, 
their sibh gu'n do throd iad ruibh. Ma labhras 
iad ruibh gu macanta ciùin, no gu fuar-chainnt- 
each, an dara cuid caidlidh sibh, no cha mhò a 
dhrùigheas an teagasg oirbh, na air an stòl air an 
dean sibh suidhe. Ma shnàigeas mearachd do 'n 
eaglais, sluigidh sibh e gu cìocrach, agus dìtidh 
cuid eil' an teagasg criosdail air son an iomraill 
sin, ged a tha'n soisgeul gu h-iomlan 'naaghaidh. 
Agus na'm b' àill le luèhd-teagasg y ur tarruinn o 
mhearachd sean sam bith aig nach eil mar 
bharantas ach gu'n do fhreumhaich e fadiomadh 
linn ann an cleachdadh dhaoine, tha sibh cho 
diomach an uair a chomhairlicheas iad duibh a 
leasachadh agus cùl a chuir ris, 's ge do bhiodh 
'ur n-anmaibh agus 'ur sonas an earbsa ris, agus 
leanaidh sibh gu teann ri seann mhearachd, an 
uair is àrd a chluinnear 'ur glaodh gearanach an 
aghaidh mearachd ùr. Is tearc connspaid a 
thàrlas am measg luchd-teagaisg an t-soisgeil, 
nach tarruinn sibh 'ur bàs fèin uaithe. Cha toir 
sibh èisdeachd, no gèill, do theagasg fior-ghlan 
an fhir nach co-shìn ruibh ann am barailibh. 
Tha neach nach èisd ri fear-teagaisg do bhrìgh 
gu'n leugh e a shearmoin, agus neach eiìe nach 
èisd ris do bhrìgh nach leugh e i. Tha neach 
nach èisd ri fear-teagaisg a chionn gu 'n abair e 
ùrnaigh an Tighearna ; agus neach eile nach èisd 
ris do bhrìgh naeh abair e L Tha neach nach 
èisd ris an dream a ghabhas leis an easbuigeachd, 
agus neach eile nach èisd ris an dream nach gabh. NEO-IOMPAICHTE. 155 

Mar so b' fhurasd a nochdadh dhuibh ann an 
iomadh càs eile, gun tarruinn sibh lèir-sgrios o 
gach ni a thig dlù dhuibh ; is ni ro shoilleir gur 
luchd-fèin-sgrios daoine aindiadhaidh, agus'gu'm 
beil an dòrainn uatha fèin. 

A nis' air smuainteachadh dhuibh air na nithibh 
sin a chuala sibh agus air 'ur slighefèin, shaoilinn 
gu'm bu chòir dhuibh a chuimhneachadh ciod a 
rinn sibh, nàire 'ghabhail deth, agus a bhi làn- 
iriosal an uair a bheir sibh fainear e. Agus mur 
dean sibh so, dearcaibh air na fìrinnibh so a 
leanas : — 

1. Is peacadh am fèin-sgrios, a tha 'n aghaidh 
an tograidh is neart-mhoir' a tha 'n 'ur nàdur, 
eadhon, togradh an fhèin-thearmainn. Tha 
spèis nàdurra aig gach bith mothachail da leas, 
da shonas, agus da fhoirfeachd fèin ; agus an 
ròghnaich sibhs 'ur lèir-sgrios ? An uair a 
sparrar oirbh 'ur nàbaidh a ghràdhachadh mar 
sibh-fèin : tha so a' roi-chiallachadh gur dual 
duibh sibh-fèin a ghràdhachadh. Ach mur 
gràdhaich sibh 'ur nàbaidh, ach mar a ghràdh- 
aicheas sibh sibh-fèin, is coltach nach b' olc leibh 
ged rachadh an sluagh gu lèir am mugha. 

2. Cia mòr a ta sibh an aghaidh 'ur rùin agus 
'ur tograidh fèin I Tha fios agam nach miann 
leibh 'ur lèir-sgrios fèin, seadh, an uair a bhios 
sibh 'g a thoilltinn ; saoilidh sibh nach eil sibh 
ach a' deanamh math dhuibh fèin, le bhi sàsach- 
adh 'ur n-ana-miannaibh feòlmhor. A nise mo 
thruaigh ! cha n-eil so ach mar dheoch do 'n uisg' 
f huar ann an an-teas fiabhrais. Na m b' àill leibh 
sòlas, saibhreas, agus urram, iarraibh iad anns an /56* GAIRM DO*N T-SLUAGH 

àit' anns am beil iad r'a faotainn, agus na bithibh 
'g an sealg air an t-slighe chum ifrinn. 

3. Nach truagh gu'n deanadh sibh an ni sin 
oribh fèin, nach urrainn aon neach eil air thalamh, 
no ann an ifrinn a dheanamh oirbh ! Ge do 
chruinnicheadh gach duine air thalamh, agus 
deamhan an ifrinn, a thoirt ionnsaidh oirbh, 
chan f haod iad 'ur milleadh no a thoirt oirbh 
peacachadh mar aontaich sibh leo. Agus an 
dean sibh an ni sin oirbh fèin, nach fhaod duine 
no deamhnaibh a dheanamh ? Is beag oirbh an 
droch-spiorad, a chionn gur e bhur nàmhaid a 
dhealbhas bhur dòrainn e. Agus am bi sibh ni's 
measa na r n diabhol dhuibh-fein ? Is e so bhur còr 
cunnartach na'n tuigeadh sibh e ; an uair a ruith- 
eas sibh o dhiadhachd gu peacadh, agus a dhiùlt- 
as sibh pilleadh air iaratas Dhè, ni sibh tuilleadh 
coire d'ur n-anmaibh fèin na's urrainn duine no 
deamhan a dheanamh. Agus ged a chuireadh 
sibh 'ur geurchùis gu lèir an gniomh a dhealbh 
an aimhleis is mò dhuibh-fèin, cha-n f haodadh 
sibh dòrainn a dhealbh' a bheireadh bàrr oirre so. 

4. Tha sibh mi-dhìleas anns a' ghnothach a 
dh'earb Dia ruibh. Dh'earb e mòran d' ur sonas 
ruibh-fèin, agus am meall sibh e 'na earbsa? 
Sparr e oirbh 'irr cridhe a choimhid le 'r n-uile 
dhìcheall ; agus an e so coimhid a ni sibh air ? 
Gnà. ii. 23. 

5. Thoirmisg sibh do gach aon neach eile 
truas a ghabhail dìbh, an uair nach gabh sibh 
truas dibh-fèin : ma ghlaodhas sibh, ag iarradh 
tròcair o Dhia an latha 'ur n-àmhghair ; cò ris an 
ion duibh dùil a bhi agaibh, ach gu 'n iomain e NEO-IOMPAICHTE. 157 

naidhe sibh, ag ràdh " Cha ghabhadh sibh truas 
dibh-fè*in : agus cò tharruinn an lèir-sgrios so 
oirbh ach 'ur toile aingidh fèin ?'' Agus ma chì 
'ur bràithrean sibh ann an dòrainn shìorruidh, an 
truagh leo sibh, agus gur sibh-fèin 'ur luchd- 
millidh agus nach gabhadh sibh comhairle ? 

6. Is aobhar sìor-chlaoidh d'ur n-anmaibh ann 
an ifrinn, a bhi smuainteachadh gu'n d'iomain 
sibh sibh-fèin gu deònach a chum ionad na dòrainn 
sin. O ! nach cràdh-cridheleibh gu bràth a bhi a' 
cuimhneachadh gur e so 'ur deanadas fèin ? 
Gu'n d' f huair sibh fios an lèir-sgrios so roi-làimh, 
a rithist agus a rithist, ach nach do sheachainn sibh 
e: gu'n do pheacaich sibh gu deònach agus gu'n do 
thiondaidh sibh air faibh o Dhia: gu'n robh ùin' 
agus aimsir agaibh, mar a bh' aig daoin' eile, ach 
gu'n do mi-ghnàthaich sibh iad : Bha luchd- 
teagaisg agaibh, mar a bh' aig muinntir eile, 
ach dhiùlt sibh an teagasg : bha easeamplair- 
ean naomh' agaibh, ach cha do ghluais sibh d'an 
reir ; thairgeadh dhuibh Criosd ? gràs agus glòir, 
mar a thairgeadh do chàch, ach thug sibh 
tuilleadh spèis d'ar n-ana-miannaibh feòlmhor, 
na thug sibh dhaibh I Chuireadh luach 'n-ur 
làmhaibh, ach cha robh cridhe annaibh ga 
bhuileachadh. (Gnà. xvii, 17.) Nach sìorchlaoidh 
d'ar n-anmaibh smuainteachadh air an amaideachd 
so ? O ! nach eil 'ur sùilean fosgailt, a dh' fhaicinn 
gu'n d' rinn sibh eacoir air vr n-anmaibh gu deòn- 
ach ! O nach do thuig sibh ni's fearr briatharan 
Dè ! " Eisibh ri teagasg, agus bithibh glic, agus 
na diùltaibh e. Is beannaicht' an duine a dh' 
èisdeas rium, a' deanamh faire aig mo gheataibh 
g.ìch là, a' feitheamh aig ursannaibli mo dhorsa. 
P 158 GAIRM DO N T-SLUAGH 

Oir esan a gheibh mise gheibh e beatha, agus 
gheibh e deagh-ghean o'n Tighearna. Ach esan 
a pheacaicheas a'm' aghaidh-sa ni e cron d'a 
anam fèin : iadsan uile a dh' f huathaicheas mi, 
gràdhaichidh iad am bàs." Gnà. viii. 33 — 36. 

Air teachd dhomh a nis' a chum co'-dhùnadh na 
h-oibreach so, is duilich le m' anam dealachadh 
ruibh, air eagal an dèigh mo shaothair, gu'm meall 
ur n-ana-miannan feòlmhor sibh, gu'n cuir, agus 
gu'n gleidh an diabhoì agus an saoghal sibh, ann 
an ifrinn. O ro-mheud mo chùram d' ur 
n-anmaibh, is eagal leam so, mar is aithne dhomh 
gu'm beil sibh so-lùbaidh gu h-aimhleas : gidheadh 
faodaidh mi a ràdh leis an fhàidh Ieremiah. 
" Latha na h-iarguin cha d'iarr mi." (xvii. 16.) 
Cha do mhiannaich mi le Seumas agus le Eoin 
gu'n tigeadh teine o nèimh a sgrios na h-aiteam 
sin a dhiult gabhail ri Iosa Criosd. (Luc. ix. 
54.) Ach shaothraich mi fad na h-ùine so a 
ghabhail roi' an teine shìorruidh sin : agus is 
dùilich leam gu'n robh feum agaibh air mo shaoth- 
air I Is truagh nach robh sibh cho neo-f heumach 
air mo shaothairs' ann am barail Dhè\ 'sa bha 
sibh 'n ur barailibh fèin ! A chàirdean caomha ! is 
cò duilich leam gu'n laidheadh sibh ann an dòrainn 
an teine shìorruidh, agus gu'n dùnar dorus nan 
neamhan oirbh gu bràth, a's mas urra mi gabhail 
roimhe, gun cuir mi a cheist so oirbh aon iiair 
eile, " Ciod a nis' a ta 'n ur n-aire ? Am pill no 'm 
oàsaich sibh ?" Amhairceam oirbh mar dh' aimh- 
airceas lèigh air dhuine euslan ann an tuinneas 
cunnartach, ag ràdh, Ged a tha thu ann an gàbh- 
adh cho mòr na'n gabhadh tu a' chungaklh- 
leighis so ; agus na'n diùltadh tu na nithe millteach NEO-IOMPAICHTE. 159 

ud, chuirinn m' anam ann an àite t' anma, ach 
mur gabh thu mo chomhairl, is duine marbh thu. 
Ciod e 'ur barail air a leithid so do dhuine, mur 
faod a lèigh no 'chàirdean gu lèir,iompaidha chuir 
air aon chungaidh-leighis 'ghabhail d'a theasair- 
ginn fèin, no beagan do nithibh nimheil millteach 
a sheachnadh ? 'S eso 'ur còr-sa. Ach cia mòr 
air bith an cunnart anns am beil sibh air son 'ur 
peacaidh, pillibh a nise ri Criosd, agus mairidh /ur 
n-anmannan beò gu sona. Cuiribh uaibh am peac- 
adh bàsmhor le aithreachas, agus na pillibh tuill- 
eadhris ach ri leas'ur n-anmannan, agus bithidh 
sibh gu math. Ach na'm b' ann a mhàin ri'rcuirp a 
bhiodh argnothach-ne,bhiodhrud-eigin do bharaiì 
againn ciod a dheanamaid ruibh. Ged nach 
aontaicheadh sibh, chumamaid no cheanglamaid 
sibh, agus dhoirteamaid an ioc-shlainte sìos 'n'ur 
sluganaibh agus chumamaid nithe dochannach 
uaibh. Ach cha bhuinear ri'r n-anmaibh air an dòigh 
so ; cha-n fhaod sinn 'ur n-iompachadh an 
aghaidh 'ur toile. Cha ghiùlainear luchd-cuthaieh 
gu nèamh fo chuibhreach. Faodar 'ur milleadh 
an aghaidh 'ur toile, oir pheacaich sibh le 'r tòil, 
ach cha-n fhaodar 'ur teasairginn an aghaidh 'ur 
toile. B' iomchuidh leis an Dia uile-ghlic, cuid 
mhòr do shonas agus do lèir-sgrios dhaoine a 
chur fo roghaion an toile fèin : chum 's pach 
tèid neach sam bith do nèimh, ach an neach a 
ròghnaich an t-slighe g'a ionnsaidh, agus nach tèid 
neach sam bith do dh' ifrinn, ach neach d' an 
èigin a radh, «.« f huair mi mo roghainn, thug mo 
thoil fèin an so mi." Na'm faodainn a thoirt oirbh 
abhi làn-toileach le rùn socrach anma, bhiodh an 
obair tuilleadh 'sleth-dheante. Ach mothruaighe ! 160 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

an èigin duinne ar càirdean a chall, agusdhaibh- 
san an Dia, an sonas, agus an anma a chall, as 
eugmhais so ? Ach nior leigeadh Dia ? Is mòr 
an t-iongantas leam, gu'm beildaoinechoan-iochd- 
mhor, agus cho beag mothachaidh anns na gnoth- 
aichibh is mò, an uair ata iad cho deagh- 
mhèineach suairc agus còmpant' anns na 
gnothaichibh is lugha. Air leam gu'm beil gach 
coimhearsnach a ta agam cho sheirceil domh, 's 
na'n iarrainn costa reusonta dhomh fèin o gach 
neach fa ieth dhiù gu'n deònaicheadh iad e; 
gidheadh an uair a thig mi dh' iarraidh orra an 
gnothach is fearr air bith a dheanamh dhaibh 
fèin, tha mòran dhiù nach toir dhomh ach 
èisdeachd fhoighidneach. Cha-n fhios domh an 
saoil no nach saoil an sluagh gu'm beil fear- 
teagaisg a' labhairt a rìreadh o *n chùbaid do 
rèir eòlais : gidheadh, shaoilinn gur tearc 
eoimhearsnach a ta agam, na'n suidhinn leis gu 
caidreach, ag innse dha ciod a chunnaic, no ciod 
a rinn mi, no ciod is aithne dhomh anns an 
t-saoghal, nach creideadh agus nach tugadh 
fainear mo bhriathran : ach an uair a dhearbhas 
ni dhaibh o f hacal an Dè nach breugaichear, 
>iod a chì iad fèin anns an t-saoghal a ta ri 
-eachd, taisbeanaidh iad le 'n giùlan, an dara cuid 
nach creid, no nach toir iad fainear mo theagasg. 
Ma thàchras mi air neach sam bith dhìù air an 
t-slighe, agus ma dh' innseas mi dha sud sloc 
guail, no so beò.ghaineamh, no sin luchd- 
reubainn ann an ionad uaigneach a' feitheamh 
ort ; is furasda dhcmh iompaidh a chuir air dol 
taobh eile. Ach an uair dh' innseas mi dhaibh 
gu'm beil an diabhol ri fa-f heitheamh chum an NEO-IOMPAICHTE. 161 

lèir-sgrios, gu'm beil am peacadhmillteach dhaibh, 
agus nach ni faoin a bhi sùgradh ri ifrinn, 
triallaidh iad air an aghaidh mar nach cluinneadh 
iad facal. Gu fior a choimhearsnachaibh, tha mi 
cho dùrachdach ruibh o 'n chùbaid 'sa tha mi 
ann an coluadar càirdeil ; agus ma bheir sibh 
fainear mi gu bràth, guidheam oirbh thugaibh fain- 
ear mi an so. Shaoilinn nach eil neach agaibh 
uile, na'm biodh m' anam n'ur làmhaibh, nach 
biodh toileach a theasairginn, ged nach faod mi 
a ghealltainn gu'n trèigeadh e a pheacadh air mo 
shon. Innis dhomh a mhisgear, am beil thu cho 
an-iochdmhor dhomhs' a labhras riut, 's nach 
leigeadh tu seachad cupan no dhà dibhe na'n 
saoileadh tu gu'n teasairgeadh sin m' anam o 
ifrinn ? Am b' fhearr leat gu'n loisginn ann an 
sin gu sìorruidh, na gu'm biodh tu-fèin neo- 
mhisgeach mar dhaoin' eile? Na'm b' fhearr 
leat sin, nach èigin domh a ràdh, gur uilebheist 
guniochdthu,agus nachduine? Na'ntiginn acrach 
no lomnochd a dh' ionnsaidh do dhoruis, nach 
dealaicheadh tu ri tuilleadh nacùpan dibhe chum 
mo theasairginn? Is cinnteach mi gu'n deal- 
aicheadh : na'm bu tearmann do m' anam e. Tha 
fios agam gu'n cuireadh cuid agaibh sibh-fèin ann 
an cunnart air mo shon. Agus nach gabh sibli 
os-làimh, air m' iompaidh, dealachadh ri bhur n-ana. 
miannaibh feòlmhor air sgàth bhur sonais fèin ? 
An diùitadh tu deoch a dhuine, a theasairg- 
inn m' anma, na'm boidh a thearmann an 
earbsa ri d' dheagh-ghean ? agus nach dean thu sin 
a shaoradh t-anma fèin ? Creidibh mi a dhaoine, 
guidheam oirbh an diùgh cho dùrachdach ar n- 
anmannan fèin a theasairginn, 's a ghuidhinn uaibh 162 GAIRM DO*N T-SLUAGH 

tearmann domh fèin nam feumainn dol mar dhiol- 
dèirc a dh' ionnsaidh 'ur dorsaibh ga iarraidh. 
Agus air an aobhar so na'nèisdeadh sibh rium an 
sin, èisdibh a nise rium. Na'ra bu truagh leibh 
mis' ann an àmhghar, guidheam oirbh gabhaibh 
truas a nise dhibh-fèin. Guidheam oirbh a 
rithist, mar air mo glùnaibh lùbte èisdibh ri'r 
Fearsaoraidh, agus pillibh air iompaidh-san, chum 
's gu'm bi sibh beò. Sibhs' uil' a bha fo aineolas, 
fo neo-chùram, agus fo dhànadas gus an diugh ; 
sibhs' uil' a bha bàit' ann an ro-chùram saoghalta, 
agus nach do chiìimhnich Dia, no glòir shìor- 
ruidh ; sibhs' uil' a tha fo thraillealachd d' ur n-ana- 
miannaibh feòlmhor, do bhiadh, do dbeoch agus 
do shùgradh neo-gheamnaidh : agus sibhs' uile do 
nach aithne feumalachd na naomhachd, agus 
nach robh eòlach riamh air obair naomhachaidh 
an Spioraid Naoimhe 'n 'ur n-anmaibh, agus 
nach do ghabh ri'r Fear-saoraidh beannaichte le 
creideamh beò, le iongantas, buidheachas^ agus 
mothachadh da ghràdh, agus nach do mhothaich 
riamh spèis is mò, no gràdh is laiste do Dhia 
agus do nèimh, na na bha agaibh d' ur suaimhneas 
feòlmhor, agus do nithibh talmhaidh : guidheam 
oirbh gu dùrachdach, cha n -ann a mhàin air mo 
sgàth-sa, no air sgàth 'ur n-anmaibh fèin, ach air 
sgàth an Tighearna, na triallaibh aon latha 
tuilleadh 'nur ceud slighe; ach amhaircibh air 
gach taobh, agus glaodhaibh ri Dia, ag iarraidh 
gràis an iompachaidh, chum 's gu'n nuadh- 
chruthaichear agus gu'n saorar sibh o na 
plàighibh a tha dlù dhuibh, agus d' am beil sibh 
buailteach. Agus ma ni sibh dad gu bràth air 
mo shon, deònaichibh an achanaich so dhomh, NEO-IOMPAICHTE. 163 

sibh a phillibk o V droch shlighibh agus a bhi beò ; 
Diùltaibh dhomh aon ni a dh' iarras mi gu bràth 
d/iomh-fèin, ma dheònaicheas sibh so dhomh. 
Agus ma dhiùltas sibh so, is coma leam aon ni 
eil a dh' f haodas sibh a thoirt seachad. Seadh, 
mas àill leibh aon ni a dheanamh gu bràth air 
iarrtas an Tighearn a chruthaich agus a shaor 
sibh., na diùltaibh so dha: oir ma dhiùltas, is 
coma leis ciod eile dh' fhaodas sibh a dheònach- 
adh dha. Mas àill leibh gu'm freagair e bhur 
n-ùrnaighean gu bràth, gu*n deònaich e bhur 
n-iarrtas, agus gun toir e tearmann duibh aig 
uair bàis, breitheanais, no ann an àmhghar air 
bith ; na diùltaibh an achanaich so dha a nis' ann 
an latha bhur socair. ! creidibh mi 'dhaoine. 
Cha-n f haic sibh bàs agus breitheanais, nèamh 
agus ifrinn, le 'r sùilibh corporra an uair a 
bhios iad fad uaibh, air an dòigh air am faic 
sibh iad an uair a bhios iad dlù dhuibh. An 
sin cluinnidh sibh leithid na teachdaireachd a 
chuir mis' an cèill duibh, le tuilleadh mosglaidh 
agus furachais anma. 

Seadh, ged nach eil barail cho math agam air 
gach neach, tha dùil agam gur i rùn cuid agaibh 
pilleadh a nis' agus a bhi beò : agus gu'm beil 
sibh ullamh a chuir na ceist sin, a chuir na 
h-Iudhaich air Peadar, (an uair a bhioradh an 
cridhe,) ag ràdh «' Fhearabh agus a bràithrean 
ciod a ni sinn?" (Gniomh. ii. 37») Ciod an 
dòigh air an làn-iompaichear sinn ? Tha sinn 
toileach a bhi umhal do Dhia nam b' aithne 
dhuinn ar dleasanas. Nar leigeadh Dia gu'n 
diùlt sinn iompachadh, agus gu'n ròghnaich sinn 
lèir-sgrios, mar a rinn sinn gus a nis. 1C4 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

Mas e so rùn agus smuaÌDtean 'ur cridhe, 
faodar a ràdh ruibh mar a thubhairt Dia ri 
sluagh a thug deagh ghealladh dha, " Is math a 
thubhairt iad gach ni a labhair iad, O ! gu'm 
biodh an gnè chridhe so annta, gu'm biodh 
m'eagals'orra, agusgu'ngleidheadhiadm' àintean 
uile do ghnà :" (Deut. v. 28, 29.) Is sàr-mhath 
'ur rùn-sa, agus O ! gu'n robh cridh' annaibh ga 
chuir an gniomh ! agus an dùil gu'n tachair sin, is 
toileach a sheòlas mi dhuibh ciod a ni sibh ; agus 
sin gu h-aithghearr, a chum 's gur usa dhuibh a 
chiiimhneachadh r'a chur an gnìomh. 

Seoladh 1. Na'm b' àill leibh a bhi iompaichte 
agus air 'ur saoradh, gnàthaichibh mòr dìcheall a 
thuigsinn feum agus fior-nàdur an iompachaidh, 
c'arson, cò uaidhe, cò dh' innsaidh, agus cò leis, 
is èigin duibh iompachadh. 

Tuigibh ciod an còr brònach anns am beil 
sibh, gu uair 'ur n-iompachaidh, chum 's gu'm 
faic sibh nach cor e anns an tearainte dhuibh 
còmhnaidh a ghabhail. Tha sibh fo chionta gach 
peacaidh a chuir sibh riamh an gniomh ; fo 
fhèirg Dhè, agus fo mhallachd an lagha ; is 
tràillean naisgte sibh do'n diabhol, tha sibh saoith- 
reach 'na obair gach làtha an aghaidh an Tighearn ; 
an aghaidh 'ur leas fèin, agus math dhaoine eile : 
tha sibh gu spioradail marbh agus duaichnidh, air 
bhi dhuibh gun bheatha, gun nàdur agus gun 
iomhaidh an Tighearna. Tha sibh neo-iom- 
chuidh air obair naomha, cha dean sibh dad a tha 
fior-thaitneach le Dia. Tha sibh gun ghealladh 
gun chinnt agaibh air tearmann uaidhe, mur pill 
sibh. Tha sibh sìor-bhuailteach d'a cheartas, 
gun f hios agaibh c'uin a spìonar do dh' ifrinn NEO-IOMFAICHTE. 160 

sibh, ach tha làn-chinnt agaibh gu'n teid sibh am 
mugha, ma bhàsaicheas sibh anns an staid sin : 
agus cha deann ni sam bith aeh iompachadh 
ar dion o'n chunnart anns am beil sibh. Cha 
dean suairceas, leasachadh, no dìcheall is lugha 
na làn-iompaebadh tearaint' ur n anmannan gu 
bràth. Cùimhnichibh ciod is ciall do 'n truaighe 
mhi-nàdurrach so, agus mar an ceudn am feum a 
tha agaibh air iompachadh. 

Agus an sin is èigin gu'n tuig sibh ciall an 
iompachaidh : is ciall da, nuadh chridhe, nuadh 
rùn agus nuadh chaithe-beatha naomha. 

Ceist. C'arson is èigin duinn iompachadh ? 

Freag. Chum gach crioch dhiù so a leanas, 
air am faod sibh ruigheachd. — (1.) Air iompaeh- 
adh dhuibh, is beò-bhuill do chorp Chriosd sibh, 
agus bithidh seilbh agaibh ann, ath-nuadhaichear 
sibh do rèir iomhaigh Dhè, sgeadaichear sibh le 
ghràsaibh uile, beothaichear sibh le beatha nuaidh 
nèamhaidh, teasairgear sibh o ain-tighearnas an 
droeh-spioraid agus a' pheacaidh, saorar sibh o 
mhallaehd an lagha, gheibh sibh mathanas ano 
an uile pheacaibh *ur beatha, gabhaidh Dia ruibh 
mar a chlann, bheir e comas duibh 'ur n-Athair 
a ràdh ris le dànadas, agus dol d'a ionnsaidh le 
ùrnaigh an aimsir teinn agus airc', agus gabhaidh 
e ruibh mar a gheall e ; gheibh sibh an Spiorad 
^^0^11* a ghabhail còmhnaidh annaibh, d' ur 
naomhachadh agus d'ur seòladh : gheibh sibh 
co-pàirt ann am bràithreachas, co-chomunn 
agus ùrnaigh nan naomh' : nithear iomchaidh air 
obair Dhè sibh ; saorar sibh o ain-tighearnas 
peacaidh ; bithidh sibh mar bheannachadh feum- 
ail do'n ionad anns am bi bhur còmhnaidh, agus it)6 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

gheibh sibh gealladh na beatha so, agus na 
beatha ta ri teachd. Cha bhi dì ni sam bith 
oirbh a tha do rìreadh math, agus gheibh sibh 
neart a ghiùlan 'ur n-àmhgharan feumach ; 
blaisidh sibh ni-eigin do cho-chomunn Dhè anns 
an Spiorad ; gu sònraicht , anns gach òrdugh 
naomh', anns am beil Dia a' deasachadh cuirm 
shlàinteil d' ur n-anmaibh ; is sibh òighreachan 
nèimh am feadh a bhios sibh air thalamh ; 
gheibh sibh roi-shealladh do 'n ghlòir shìorruidhìe 
sùil creidimh, agus mar so bithidh sibh beò, agus 
gheibh, sibh bàs an sìth : agus cha bhi sibh gu 
bràth cho dìblidh bochd, 's nach bi 'ur sonas ni's 
mò gu mòr na 'ur truaighe. Nach luachmhor 
gach beannachadh dhiùsinjathari'mfaighinnanns 
a' bheatha so fèin. — (2.) Agus ann an àm bàis 
thèid 'ur n-anmaibh a dh' ionnsaidh Chriosd, 
agus ann an lathabhreitheanais fìreanaichear agus 
glòraichear 'ur n-anmannan agus 'ur cuirp, agus 
cuirear iadannanseilbh gàirdeachas'urTighearna : 
agus nithear suas 'ur sonas leis na sòlasaibh sòn- 
raichte so: — 

1. Nithear coilionta sibh : nithe?,r neo-bhàs« 
mhor 'ur cuirp bhàsmhor, agus cuiridh 'ur truaill- 
eachd neo^thruailleachd umpa; chabhi sibhacrach 
no pàiteach, sgìth no ea-slan ni's mò : cha bhi 
aobhar eagail agaibh roimh nàire, roi dhòlas, 
roi bhàs no roi ifrinn. Làn-shaorar 'ur n-anmaibh 
o pheacadh, agus làn ullaichear sibh a ghabhail 
eòlais air Dia, agus a thoirt gràidh agus 
cliù dha. 

2. Is obair dhuibh dearcadh air glòir an Fhir- 
shaoraidh, ann an co-chuideachd nèamhaidh nan 
naomh ; agus sealladh a ghabhail do ghlòir an NEO-IOMPAICHTE. 167 

Dè uile-bheannaichte ; ard-chuspair 'ur gràidh a 
dheanamh dheth-san a ghràdhaich sibh ; agus a 
mholadh gu sìorruidh. 

3. Meadaichidh 'ur glòir, glòir an nuaidh Ier- 
usalem cathair an Dè beò, agus is mò so dhuibh 
na sòlas aonaranach. 

4. Glòraichear am Fear-saoraidh 'n urglòir-sa, 
molar a mhòrachd leibh gu sìorruidh, agus is 
taitneach leis sibh, oir is sibh saothair anma : agus 
is mò dhuibh so na 'ur glòrachadh fèin. 

5. Agus glòraichear 'n 'ur glòir-sa mòrachd 
shìorruidh an Dè bheò : mar a mholar a mhòrachd 
leibh, mar a cho-pàirticheas e a ghlòir agus a 
mhathas ruibh, agus mar is taitneach leis sibh, 
agus coiliontachd oibreach ghlòrmhoir fèin 
ann an glòir an nuaidh-Ierusalem, agus ann an 
glòir a Mhic shìorruidh. 

Faodaidh an diol-deirce is bochda 'n ur measg, 
so uif a shealbhachadh gu sìorruidh. 

2. Chì sibh c'arson is èigin duibh iompachadh : 
agus a nis' is èigin duibh a thuigsinn cò uaidh' is 
eigin duibh iompachadh : agus a dh' aon f hacal, 
's èigin duibh iompachadh o bhur fèin-spèis 
fheòlmhor, crioch an t-sluaigh neo•iompaicht , 
uile. Is èigin duibh iompachadh o ana-miannaibfa 
feòlmhor, leis an àill gu'n toilicheadh sibh iad 
fèin roimh Dhia, na h-ana-mianna sin, a tha 'g 'ur 
mealladh a chum so a dheanamh. Is èigin 
duibh iompachadh o'n diabhol, agus o'n t-saoghal, 
ain biadh leis am meall an t-iasgair cealgach sin 
'ur n-anmannan. Agus mar so 's èigin duibh 
iompachadh o gach peacadh toile is aithne 
dhuibh. 

3. Is eigin duibh a thuigsinn cò dh' ionnsaidh is 1G8 GAIRM WN T-SLUAGH 

còir dhuibh iompachadh, eadhon a dh' ionnsaidh 
Dhè mar 'ur crìoch ; a dh' ionnsaidh Chriosd mar 
an t-slighe chum an Alhar ; a dh' ionnsaidh 
naomhachd mar an tsligh' a dh' òrduich Criosd, 
agus mar so a dh' ionnsaidh feum uile mheadh- 
onnan nan gràs a thàirg an Tighearna dhuibh mar 
chòmhnadh. 

4. Fa-dheòigh, 's èigin duibh a thuigsinn cò 
leis is còir dhuibh iompachadh. Eadhon le 
Criosd, an t-aon Fhear-saoraidh, agus an t-aon 
Fhear eadar-ghuidhe ? agus leis an Spiorad 
/hior-ghlan, am Fear-naomhachaidh ; agus leis 
an fhacal mar inneal iompachaidh an Spioraid ; 
agusle creideamh agus aithreachas mar na meadh. 
onnan agus na dleasanais r' an coilionadh air bhur 
taobh-sa. *S èigin da so uileadh a bhith. 

Svòladh. II. Mas àili leibh iompachadh 
agusa bhi tearuinte, smuaintichibh gu dùrachdach 
ann an uaigneas ; oir millidh neo-chùram an 
saoghal. Rachaibh gu tric an uaigneas agus 
smuaintichibh an sin c'arson a rinneadh sibh ; air 
a' bheatha a chaith sibh, air an aimsir a chaill sibh, 
agus air a' pheacadh a chuir sibh an gniomh : 
smuaintichibh airgradh, fulangas agus iomlanachd 
Chriosd ; air a' chunnart d' am beil sibh buailt- 
each ; air dlùthas bàis agus breitheanais duibh ; 
agus air mòr luach cinnteach an t-sòlais nèamh- 
aidh ! smuaintichibh air uabhas cinnteach, agus 
air dòrainn bhith-bhuan ifrinn, agus air sìor- 
ruidheachd; smuaintichibh air feumalachd an 
iompachaidh, agus naomhachd beatha. Maoth- 
aichibh 'ur n-anmannan le smuaintean mar iad sin. 

Seàladh. III. Mas àill leibh iompachadh 
ngus a bhi tearuinte, feithibh air facal De, NEO-IOMPAICHTE. 169 

meadhon gnàthaicht , an iompaichadh. Leughaibh 
no èisdibh na sgriobturan naomha, agus sgrìobh- 
adh diadhaidh eiP a chuireas ruibh an sgriobtur 
gu tric, agus feithibh air searmonachadh follais- 
each an fhacail. Mar a shoillsicheas Dia an 
saoghal leis a' ghrèin, agus nach ann Ieis fèin a 
mhàin : mar sin iompaichidh agus teasairgidh e 
an sluagh le 'luchd-teagaisg, oir is iad solus an 
t-saoghail. (Gniomh. xxvi. 17, 18. Mat. v. 14.) 
An uair a dh' iriosiaich e Pòl gu miorbhuileach, 
chuir e Ananias d'a ionnsaidh. (Gniomh. ix. 10.) 
Agus an uair a chuir e aingeal a dh' ionnsaidh 
Chornelius, dh' iarradh air fios a chuir air 
Peadar, a dh' innseadh dha ciod bu chòir dha a 
chreidsinn agus a dheanamh. 

Seòladh. IV. Cleachdaibh dhuibh fèin dol a 
dh' ionnsaidh Dhè le ùrnaigh dhùrachdaich gu 
tric. Aidichibh agus deanaibh caoidh air son 
'ur beatha a chaidh seachad, agus iarraibh gràs 
d' ur soillseachadh agus d' ur n' iompachadh. 
Guidhibh mathanas gach peacaidh a chaidh 
seachad, agus gu'n toir Dia a Spiorad duibh, a 
dh' atharachadh 'ur cridh' agus 'ur giùlan, agus 
dur stùradh air a shlighe fèin, agus d'ur 
teasairginn o bhuaireadh. Agus saothraichibh 
ann an obair an Tighearna gach latha gun sgìos. 

Seòladh. Y. Sguiribh air ball dogach peacadh- 
toil' is aithne dhuibh, stadaibh agus na triallaibh 
anns an t-slighe sin ni's mò ; na biodh misg oirbh 
ni's mò, ach seachnaibh fàth agus ionad na mi- 
chèille. Na mallaichibh, na mionnaichibh, agus 
na càinibh ni's mò ; tilgibh uaibh le gràin 'ur 
n-ana-miannan agus *nr sòlasaibh peacach ; agus 
ma rinn sibh eacoii air neach, thugaibh co- 
Q I 70 GAIRM DON T-SLUAGH 

leasachadh dha, mar thug Sacheus. Ma chuireas 
sibh 'ur seanna pbeacadh an gniomh a rithist, an 
ion duibh dùil a bhi agaibh ri beannachadh Dhe* 
air meadhonnan 'ur n-iompachaidh ? 

Seòladh. VI. Ma bha droch-cuideachd 
agaibh roimh so, atharraichibh iad air ball, ma 
dh' fhaod is sibh. Cha n-ann le cùl a chuir 
ri bhur càirdean dìleas, ach ri bhur còmpanachaibh 
peacach agus* neo-f heumail, agus ceanglaibh 
sibh-fèin ri luchd-eagail an Tighearna, agus 
iarraibh eòlas uatha air an t-slighe gu nèamh. 

Seòladh. VII. Thugaibh suas sibh-fèin do'n 
Tighearn' Iosa, ìè'igh 'ur n-anma, chum 's gu'n 
glan e sibh le fhuil, gu'n naomhaich e sibh le 
Spiorad, le fhacal, agus le luchd-teagaisg, 
meadhonnan iompachaidh an Spioraid. Is e 
Criosd an t-slighe, an f hìrinn agus a' bheatha; 
agus cha n-eil slighe ri dol chum an Athar ach 
tre Chriosd. (Eoin. xiv. 1.) " Oir cha n-eil 
ainm air bith eile fo nèamh tre am faod sinn a 
bhi air ar tearnadh.'' (Gniomh. iv. 12.) Air an 
aobhar sin gabhaibh eòlas air a phearsa agus air a 
nàdur, tuigibh ciod a rinn, a dh' f huilig, agus a 
ni e air bhur son ; agus smuaintichibh cia mar a 
bhios e làn-diongmhalt a riarachadh 'ur n-uil' 
uireasbhuidh. 

Seòladh* VIII. Mas àill leibh da-rìreadh 
pilleadh agus a bhi beò, deanaibh e gun da.il. 
Mur àill leibh pilleadh an diugh cha-n àill leibh 
pilleadh gu bràth. Cuimhnichibh gu'm beil sibh 
fad na h ùine so 'n-ur fuil fèin ; fo chionta nam 
mìle peacadh, agus fo fhèirg Dhè air an son ; 
gu'm beil sibh 'nur seasamh air bruach ìfrinn, 
agus gun ach ceum eadar sibh agus bàs. Agus NEO-IOMPAICHTE. ljì 

am faod neach sam bith ach duine gun ehiall a 
bhi suaimhneach anns a' chunnart so ? Air an 
aobhar sin, mosglaibh, mosglaibh gu grad, agus 
teichibh le 'r n-anmaibh ; mar a theicheadh sibh 
o thaigh r'a theine os 'ur ceann. O ! na'm bu 
lèir dhuibh an sìor-chunnart anns am beil sibh, 
an call do-labhairt fo 'm beil sibh gach latha, agus 
cia sona tearuinte dh' f haodadh sibh a bhi, na'n 
iompaicheadh sibh, na'm bu lèir dhuibh so, cha 
sheasadh sibh diomhain, ach philleadh sibh air 
ball. Tha mòran a' dol am mearachd nach pill 
gun dàil agus gu deònach, an uair a leigear ris 
daibh gur èigin daibh iompachadh no dol am 
mugha. Tha 'ur beatha neo-chinnteach gearr ; 
agus ciod an staid arins am bi sibh ma bhàsaicheas 
sibh gun làn-iompachadh ! Dh' f huirich sibh ro 
fhada cheana ; bha sibh ro fhad a' deanamh 
eacoir air Dia, fàsaidh am peacadh làidir, agus 
freumhaichidh e gu teann, mur spìon sibh às a 
bhun e gun dàil. Fàsaidh 'ur n-iompachadh 
ni's cruaidhe agus ni's cunnartaiche, ma 
chuireas sibh dàil ann ; tha mòran agaibh 
cheana r'a dbeanamh, agus air an aobhar sin 
na cuiribh dàil anns an obair gu lèir gu 
deireadh 'ur n-aimsir, air eagal gu'n trèig Dia 
sibh, agus gu'n toir e suas dhuibh-fèin sibh, agus 
ma thàrlas so thèid sibh am mugha gu sìorruidh. 
Seòladh. IX. Mas àill leibh pilleadh ri 
beathagu bràth, pillibh air ball aguslàn-dheònach. 
Na tairgibh an co-cheangal so a dheanamh ri 
Criosd, eadhon gu'n roinn sibh 'ur n-anmannan 
eadar e-fèin agus an saoghal, gu J n trèig sibh cuid 
d' ur peacaibh air iarrtasan ; gu'n gleidh sibh 
cuid eile dhiù ; agus gu'n cuir sibh uaibh urrad 172 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

'sa cheadaicheas 'ur n-ana miannan dhuibh a 
sheachnadh. Is fèin-mhealltaireachd so ; oir is 
eigin duibh cùi a chuir ris gach ni a tha agaibh 
gu cridheil, deònach air neo cha deisciobuil sibh 
do Chriosd. (Luc. xiv. 26. 33.) Mur gabh 
sibh Dia agus sonas mar chrannchur, agus mur 
leag sibh 'ur n-uile mhaoin gu h-iosal aig casan 
Chriosd, cha deisciobuil sibh dha. Ach cha-n 
fhuilear leibh crannchur do nithibh matha talmh- 
aidh, oir cha leòir leibh Dia agus glòir shìor- 
ruidh, agus is diomhain a bhi 'g an tairgse 
dhuibh mar shonas coilionta. Cia cràbhach aii 
bith sibh 'n-ur barailibh fèin, gidheadh mur eil 
agaibh do 'n chràbhadh ach trei-dhireas, soirbh- 
eachadh sòlas, agus tearmann feòlmhor, na earb- 
aibh 'ur sonas riù, oir a dh'aindeoin cho taitneach 
'sa tha iad so leibh, tha iad gu cinnteach, cho 
dòrainneach bàsmhor ri aindiadhachd fholl- 
aiseach, ged' atha'n dreach beagan ni'sfearr. 

Sedladh X. Mas àill leibh pilleadh agus a 
bhi beò, iompaichibh gu deònach agus na 
gabhaibh ùin f hada g' ur comhairleachadh, mar 
ann an gnothach amharasach. Na bithibh 
iomluath, mar dhaoin a tha neo-chinnteach an e 
Dia no 'n fheòil, uachdaran is fearr; an e 
nèamh, no ifrinn ceann-uighe is fearr ; an e am 
peacadh, no naomhachd caithe-beatha is fearr. 
Ach cuiribh uaibh 'ur seann ana-miannan feòlmhor, 
agus ròghnaichibh leasachadh beatha air ball, 
agus le rùn suidhicht anma : na bitheadh aon 
rùn agaibh an diugh agus rùn eil am maireach ; 
ach thugaibh litir-dhealachaidh do'n t-saoghal 
uile ; agus le làn-rùn thugaibh suas sibh-fèin 
agus gach u' a tha agaibh do Dhia. A nis' air NEO-IOMPAICHTE ÌJ3 

cluinntinn, no air leughadh so dhuibh, ròghnaich- 
ibh leas bhur n anma, rau'n caidil sibh òidhch' eile, 
agus mu'n gluais sibh às an àite so. Mu'm bi 
cothrom aig an diabhol 'ur fuadachadh leis, rògh- 
naichibh iompachadh. Oir cha phill sibh gu 
bràth, gus an ròghnaich sibh pilleadh, le làn-rùn 
agus dian-thogradh gun chaochla. 

A nise rinn mise mo dhìcheall anns an obair 
so, chum 's gu 'n iompaich sibh air iarrtas Dè, 
agus gu'm bi sibh beò. Ach ciod a' bhuil a 
bhios air mo shaothair cha-n aithne dhomh. 
Chuir mi sìol air iarrtas Dè, aeh cha-n urrainn 
mi toirt air fàs. Cha-n f haod mi dol ni's faide 
le in' theachdaireachd; cha-n urraim mi a sparradh 
'n 'ur cridheachaibh, no thoirt oirr' oibreach- 
adh annta ; Cha-nfhaod mi bhur n-obair fèin a 
dheanamh air bhur son, eadhon, a thoirt oirbh 
aoidheachd a thoirt do m' theachdaireaehd, no 
smuainteachadh oirre : ni mò is urra mi obair 
Dhè a dheanamh, eadhon, 'ur cridheachan 
f hosgladh a chum aoidheachd a thoirt dh'i ; no 
sealladh sùl a thoirt duibh air flaitheas na glòire, no 
air ifrinn na dòrainn, no maoth chridhe nuadh a 
thoirt dhuibh. Na'm b' aithne dhomh tuilleadh a 
dheanamh chum bhur n-iompachadh ? is dòigh 
leam gun deanainn e gu deònach. 

Ach, O ! Athair chaoimh nan uile Spiorad : 
mhionnaich thu mar is beò thu, nach taitneach 
leat bàs nan aingidh, ach gur ròghnaiche leat 
gu'm pilleadh, agus gu'm bitheadh iad beò ; na 
diùlt do bheannaehadh do gach iompaidh agus 
seòladh dhiù so, agus na ceadaich do d' nàimhdibh 
buaidh chaithream a dheanamh ann ad làthair ; 
na ieig do mhealltair mòr an anma làmh-an- 174 GAIRM DO'N T-SLUAGH 

sachdar f haighinn air do Mhac, air do Spiorad, 
ao air t' f hacal. Amhairc le tiom-chridhe air 
gach peacach truagh neo-iompaichte leis nach 
truagh e-fèin, agus nach iarr còmhnadh. Faiceadh 
\n dall, cluinneadli am bodhar, agus mosgladh 
Àm marbh air t' iarrtas ; agus na leig le peacadh 
no le bàs cuir 'na t' aghaidh. Dùisg an neo- 
chùramach, fuasgail gach iomacheist, socraich an 
duine udalach, agus sileadh sùilean gach peacaich 
a leughas na briathran so le deuraibh frasach an 
aithreachais, aisig an ciall daibh agus pill ri d' 
Mhac iad rau'n iomain am peacadh iad a chum 
dòrainn. Ma labhras tus' am facal bithidh buil 
air mo shaothair-sa a thearnadh mhòran annman- 
nan chum an gàirdeachas bith-bhuan, agus do 
ghlòir shìorruidh fèin, Amen. A CHRIOCII Gaelic BooJcs Sold by Maclachlan and Stewart. Harp of Caledonia, Gaelic Songs, 32mo, sewed, 
History of Animals named in the Bible, 
History of Prince Charles, f cap. 8vo, cloth, 

Ditto. ditto. chea^y editioìi, sewed, 

James' Anxious Enquirer, 12mo, seived, 
Joseph, Life of, by Macfarlane, 18mo, cloth, 
Joseph, History of, 18mo, sewed, ... 
Laoidhean Eadar-Theangaichte o'n Bheurla, cloth, 
Lessons on the Shorter Catechism and the Holy 

Scriptures, by Forbes, 18mo, 
Lessons in G-aelic, crown 8vo, 
Logan's The Scottish Gael, or Celtic Manners of 

the Highlanders, 2 vols, 
M'Alpine's Gaelic Grammar, 12mo, cloth, 
M'Callum's History of the Church of Christ, 8vo, 

The Catholic or Universal Church, 
Maccoll's Mountain Minstrel, English Edition, 
Macdonald's (Mac Mhaistir Alistir) Gaelic Songs, 
Macdonald's (Rev. Dr) Gaelic Poems, cloth, 

... Waters of Jordan, 18mo, sewed, ... 
M'Gregor's (Rev. Dr) Gaelic Poems, 18mo, cloth, 
M'Intyre's (Duncan Ban) Poems and Songs, with 
an English Translation of " Coire Cheathaich" 
and "Ben Dorain," 18mo, ... ... ... 2 

M'Intyre (Rev. D. ) on the Antiquity of the Gaelic 

Language (in English) ... ... ... 1 6 

Mackay's (Bob Donn) Songs and Poems, 18mo, 2 6 
Mackenzie's (A. ) History of Scotland, Eachdraidh 

na H-Alba, 12mo, cloth, 3 6 

Mackenzie's Beauties of Gaelic Poetry, royal 8vo, 12 

... Gaelic Melodist, 32mo, ... ' 4 

Macleod, Rev. Dr. , Sermon on the Lif e of the late, 

by Rev. John Darroch, 8vo, sewed, ls. for 6 
M'Lauchlan's (Rev. Dr) Celtic Gleanings, or 
Notices of the History and Literature of the 
Scottish Gael (in English) fcap. 8vo, cloth, 2 6 
M'Naughton (Peter) on the Authenticity of the 

Poems of Ossian (in English), 8vo, 6 

Macneill's Neniae, and other Poems, cloth, _ ... 2 
Macpherson's "Duanaire," a New Collection of 

Songs, &c, never before published, cloth, ... 2 s. 


d. 

4 

6 


3 

1 


6 


1 

1 


6 

4 

6 

4 


1 

28 

1 


6 


4 
6 


1 


6 


2 

2 


6 

2 

8 64 South Bridge, Edinburgh. s. 


d. 


6 
6 


2 
4 


3 

12 


6 

6 Gaelic Boòks Sold by Maclachlan and Stewart. Menzies' Collection of Gaelic Songs, 8vo, cloth, . . . 
Mountain Songster, Collection of Original and 

Selected Gaelic Songs, 
Munro's Gaelic Primer and Vocabulary, 12mo, 

Selection of G-aelic Songs, 32mo, ... 
Ossian's Poems, revisedby Dr M'Lauchlan, cloth, 
Ossian and the Clyde : Fingal in Ireland, Oscar 

in Iceland, by Dr H. Waddell, 

Peden's Two Sermons and Letters, 18mo, sewed, 
Philipps' Seven Common Faults, translated by 

Eev. H. Maccoll, 12mo, 1 

Prayers and Admonitions (series of six, large 

type), in packets of 2 dozen, sorted, ... 6 

Psalm Book (General Assembly's Version), large 
type, 18mo, bound, gìlt edges, 
Do. do., 18mo, cloth, ... 

Do. Smith's or Poss's, large type, 18mo, bd. 
Do. Gaelic and English, on one page, 
Eoss's (William) Gaelic Songs, 18mo, cloth, 
Sinner's (The) Friend, 12mo, sewed, 
Sixteen Short Sermons, 12mo, sewed, 
Skene's Celtic Scotland ; a History of Ancient 

Alban, Vol. L, 15 

Smith's (Dr) Sean Dana, with English Transla- 

tion and Notes, by C. S. Jerram, ... ... 2 6 

Stewart's Elements of Gaelic Grammar, New 

Edition, crown 8vo, cloth, 
Sum of Saving Knowledge, 12mo, sewed, 
Thomson's (Dr) Sacramental Catechism, seived, 2 


6 


1 

2 

1 


6 


1 


6 

3 

2 3 


6 

4 

2 


1 
6 

2 New Testament for Schools, 12mo, bound, 
Job to Ecclesiastes, 12mo, bound, 
Proverbs of Solomon, 8vo, sewed, BIBLES, TESTAMENTS, AND PSALM BOOKS, 

AT VARIOUS PRICES. 64 Sonth Bridge, Edinburgh.